Nauka

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju

Nowa siedziba Biura oraz Działu Projektów to budynek Biblioteki, ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.08, II piętro, nr tel. (42) 272 54 45

 

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju zajmuje się:

 1. wykonywaniem zadań związanych z opracowywaniem i realizacją strategii rozwoju Uniwersytetu:
  1. opracowywaniem i aktualizowaniem projektów strategii oraz nadzorowaniem gromadzenia danych dotyczących jej realizacji,
  2. analizą wskaźników i działań związanych z realizacją strategii,
  3. sporządzaniem sprawozdań z realizacji strategii;
 2. nawiązywaniem i koordynowaniem współpracy z zagranicznymi instytucjami
  i organizacjami naukowymi, uczelniami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami
  i stałymi przedstawicielstwami Unii Europejskiej;
 3. doradztwem związanym z pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych
  na realizację projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych;
 4. monitorowaniem i sprawowaniem nadzoru formalnego nad prawidłową realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przygotowywaniem umów cywilnoprawnych związanych
  z realizacją projektów;
 5. współpracą z Krajowym i Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej;
 6. opracowywaniem sprawozdań dotyczących międzynarodowej współpracy naukowej Uniwersytetu – na potrzeby władz Uniwersytetu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz rankingów.

W strukturze Biura Nauki, Strategii i Rozwoju działają:

 • Centrum Kompetencji Procesowych;
 • Dział Analiz;
 • Dział Projektów;
 • Dział Współpracy Zagranicznej;
 • Sekcja Projektów Inwestycyjnych.

 

 

Centrum Kompetencji Procesowych zajmuje się:

 1. wyznaczaniem, w porozumieniu z władzami Uniwersytetu, kierunków rozwoju zarządzania procesowego w Uniwersytecie;
 2. prowadzeniem prac analitycznych, technicznych oraz informatycznych, związanych
  z wdrażaniem w Uniwersytecie nowych elementów zarządzania procesowego
  i aplikacji procesowych;
 3. zapewnieniem ciągłości działania aplikacji procesowych na platformie IBM BPM;
 4. analizą wydajności zarządzania procesowego oraz inicjowaniem zmian optymalizujących jego działanie;
 5. zapewnieniem utrzymania standardów zarządzania procesowego w Uniwersytecie.

 

Dział Analiz zajmuje się:

 1. opracowaniem i wdrażaniem systemu analizy danych statystycznych do oceny postępu realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu;
 2. współpracą z Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnym w zakresie efektywnego wdrażania systemu informatycznego Uniwersytetu w części związanej z analizą danych;
 3. przygotowaniem i wdrażaniem systemu rachunkowości zarządczej;
 4. sporządzaniem raportów finansowych oraz analiz finansowych na potrzeby władz Uniwersytetu.

 

Dział Projektów zajmuje się:

 1. weryfikacją zgłaszanych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, pod względem ich zgodności ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
 2. pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację programów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych;
 3. współpracą z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego
  w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz tworzenia konsorcjów projektowych;
 4. przygotowywaniem oraz realizacją projektów badawczych, rozwojowych
  i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 5. obsługą administracyjną projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 6. wykonywaniem czynności monitorujących i nadzorczych, związanych z realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 7. współpracą z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji
  do kontroli finansowej;
 8. organizowaniem szkoleń, warsztatów na temat możliwości finansowania projektów zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet;
 9. ewidencjonowaniem projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz rejestrowaniem umów zawieranych przez Uniwersytet
  w związku z realizacją tych projektów.

 

Dział Współpracy Zagranicznej zajmuje się:

 1. obsługą administracyjną realizowanego przez Uniwersytet międzynarodowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej ERASMUS+;
 2. organizacją i obsługą administracyjną międzynarodowej wymiany naukowej studentów, doktorantów oraz pracowników w ramach innych programów edukacyjnych wspierających kształcenie;
 3. obsługą administracyjną zagranicznych wyjazdów pracowników, doktorantów oraz studentów na kongresy naukowe, konferencje itp.;
 4. opracowywaniem oraz rozpowszechnianiem informacji o wymianie międzynarodowej studentów i pracowników w ramach programów edukacyjnych wspierających kształcenie;
 5. opracowywaniem danych statystycznych i sprawozdań dotyczących wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów oraz pracowników – na potrzeby władz Uniwersytetu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz rankingów.

 

Sekcja Projektów Inwestycyjnych zajmuje się:

 1. koordynowaniem przygotowywania projektów inwestycyjnych, w tym zakupu aparatury naukowo-dydaktycznej, oraz obsługą administracyjną projektów inwestycyjnych;
 2. współpracą z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów inwestycyjnych, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej;
 3. organizowaniem szkoleń, warsztatów na temat możliwości finansowania projektów inwestycyjnych zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet.

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie