Stypendia i akademiki

Studenci-stypendia

Wszystkie stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta, który należy złożyć wraz wymaganą dokumentacją.

Jeśli studiujesz na kilku kierunkach studiów równocześnie, możesz otrzymywać stypendium danego rodzaju wyłącznie na jednym wskazanym przez Ciebie kierunku studiów.

Każde stypendium jest oddzielnym świadczeniem i nie wyklucza możliwości pobierania innego. Jeśli więc spełniasz wymagane kryteria, możesz otrzymywać wszystkie stypendia równocześnie.

Gdy ukończyłeś już jeden kierunek studiów i podjąłeś naukę na drugim kierunku studiów, nie możesz ubiegać się o stypendia i zapomogę, chyba że kontynuujesz studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra-nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres do 9 miesięcy.

Jeżeli pobierasz stypendium i:

  • ukończysz studia przed terminem określonym w regulaminie studiów;
  • ukończysz studia uzyskując tytuł magistra lub równorzędny;
  • zostaniesz skreślony z listy studentów;
  • zostaniesz zawieszony w prawach studenta;
  • uzyskasz stypendium/zapomogę na podstawie nieprawdziwych danych;
  • uzyskasz analogiczną pomoc materialną na innym kierunku lub uczelni;
  • przebywasz na urlopie dziekańskim;
  • zrezygnujesz z otrzymywanego świadczenia.

tracisz prawo do pobierania świadczeń z ostatnim dniem miesiąca, w którym miały miejsce ww. zdarzenia.

W przypadku, gdy Twój urlop dziekański spowodowany jest długotrwałą chorobą, urodzeniem dziecka lub innymi szczególnie uzasadnionymi przypadkami możesz zachować prawo do otrzymywania stypendium, jeśli złożysz o to wniosek do odpowiedniej Komisji Stypendialnej.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie