Projekty międzynarodowe

Obecnie realizowane projekty

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów. Na Uczelni wdrażana jest metodyka zarządzania projektami PRINCE2.

Obecnie Uczelnia realizuje:

 • 28 projektów ze środków strukturalnych (dofinansowane z UE) o łącznej wartości ponad 170 mln złotych,
 • 104 granty naukowe na łączną kwotę 166 132 766,00 zł
 • 16 projektów o charakterze międzynarodowym. Dodatkowo w poprzednim roku akademickim złożono 27 wniosków projektowych w wiosennym konkursie EIT Health, z czego 16 projektów skierowano do finansowania na łączną kwotę 1 394 340 EUR.
 • 29 projektów infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 670 mln zł (w tym CKD II Etap)
Zestawienie wartości projektów
 • Centrum Symulacji Medycznych - 33568532,83 ZŁ
 • INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ - 3357442,32 ZŁ
 • EIT HEALTH - ~ 548621,98 ZŁ (131,105 EUR)
 • FARM@BIO - 4003394,34 ZŁ
 • Strategia modulacji aktywacji i reaktywności płytek krwi - 3500000 ZŁ
 • Quality for Nurses - 2180106,66 ZŁ
 • Nowe czasy, nowe kompetencje - 1995579,6 ZŁ
 • Studiujesz - Pracujesz! - 1314180 ZŁ
 • Studia z POWERem - 872253,75 ZŁ
 • EDUMED_SENIOR - 754875 ZŁ
 • BIOstart - 623437,5 ZŁ
Opis poszczególnych projektów

InnoReh

Głównym celem projektu jest opracowanie, skonstruowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostycznorehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób z zaburzeniami równowagi.

Okres realizacji

01.09.2016 r. – 31.08.2019 r.

Typ projektu

Rozwojowy

 

Wartość projektu

0

Wartość projektu ze strony UMED

0

Wydział

Wydział Lekarski

EITHiEN EIT Health Innovation Educators Network

Cel główny projektu: walidacja innowacyjnych projektów firm oferujących produkty dla klientów 50+ z dziedziny MedTech, Biotech oraz eHealth.

Okres realizacji

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Wartość projektu

0
EUR

Typ projektu

Stymulacyjny

Wydział

Projekt międzynarodowy  – realizator CIiTT

SMART AGEING CAMP 2018

Cel główny projektu: walidacja innowacyjnych projektów firm oferujących produkty dla klientów 50+ z dziedziny MedTech, Biotech oraz eHealth.

Okres realizacji

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Wartość projektu

0
EUR

Typ projektu

Akceleracyjny

Wydział

Projekt ogólnouczelniany – realizator CIiTT

SMART – UP LAB

Stworzenie interdyscyplinarnej szkoły innowacji i przedsiębiorczości dla studentów, doktorantów i absolwentów szkół wyższych.

Okres realizacji

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Wartość projektu

0
EUR

Typ projektu

Edukacyjny

Wydział

Projekt ogólnouczelniany – realizator CIiTT

EIT HEALTH

Główne cele EIT Health to promowanie warunków zdrowego trybu życia, aktywnego starzenia się oraz poprawa samopoczucia osób w całej Europie. Konsorcjum finansuje i realizuje projekty w trzech obszarach: Accelerator wspiera innowacje na poziomie komercjalizacji badań oraz dostępu do rynków zagranicznych; Campus stawia na edukację i zapewnia specjalistom warunki do rozwoju w obszarze przedsiębiorczości oferujące wysokiej jakości programy szkoleniowe; Innovation koncentruje się na interdyscyplinarnych działaniach poświęconych zróżnicowanym potrzebom opieki zdrowotnej w krajach europejskich.

Okres realizacji

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Wartość projektu

0
EUR

Typ projektu

Edukacyjne, Akceleracyjne, Innowacyjne, Wspierające

Wydział

Projekty międzynarodowe – realizator CIiTT

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +

Realizacja programu ma służyć promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w konsorcjum zatrudniono 6 brokerów w tym dwóch na UM w Łodzi tj. Przemysław Nowakowski i Tomasz Jankowski.

Okres realizacji

8.02.2017 r. – 31.01.2019 r.

Wartość projektu

0

Typ projektu

Stymulacyjny

Wydział

Projekt ogólnouczelniany –realizator CIiTT

Centrum Symulacji Medycznej

Podniesienie jakości kształcenia kadry medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez realizację programów rozwojowych z wykorzystaniem nowopowstałego Centrum Symulacji Medycznej.

Okres realizacji

1.02.2016 r.-31.12.2020 r.

Wartość projektu

0

Typ projektu

Edukacyjny

Wydział

Projekt ogólnouczelniany

FARM@BIO

Podniesienie kompetencji studentów Wydziałów Farmaceutycznego oraz Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego poprzez stworzenie zintegrowanych systemów rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Okres realizacji

1.03.2016 r.-31.12.2018 r.

Wartość projektu

0

Typ projektu

Edukacyjny

Wydział

Farmaceutyczny,Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

BIOstart

Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi(UM)poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w wiodących firmach z sektora life-science(LS),w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Okres realizacji

1.09.2016 r.-31.08.2018 r.

Wartość projektu

0

Typ projektu

Edukacyjny + stypendia stażowe

Wydział

Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Studiujesz - Pracujesz!

Podniesienie kompetencji 120 studentów stanowiących 33% ich liczby 2 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach o profilu praktycznymi tj. dietetyka, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez realizację wysokiej jakości krajowych i zagranicznych programów stażowych.

Okres realizacji

1.05.2016 r.-31.12.2017 r.

Wartość projektu

0

Typ projektu

Edukacyjny + stypendia stażowe

Wydział

Nauk o Zdrowiu

Nowe czasy, nowe kompetencje

Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.

Podniesienie i dostosowanie kompetencji i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju poprzez przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa.

Okres realizacji

1.03.2016 r.-28.02.2018 r.

Wartość projektu

0

Typ projektu

Edukacyjny

Wydział

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Quality for Nurses

Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.

Poprawa jakości kształcenia wyższego studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukierunkowana na wzrost liczby absolwentów i podniesienie poziomu zatrudnienia.

Okres realizacji

1.09.2016 r.-30.06.2019 r.

Wartość projektu

0

Typ projektu

Edukacyjny + stypendia stażowe

Wydział

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

EDUMED_SENIOR

Nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030.

Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie koordynowanej opieki senioralnej przez realizację nowego kierunku studiów licencjackich dostosowanych do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030

Okres realizacji

1.03.2017 r.-30.09.2020 r.

Wartość projektu

0

Typ projektu

Edukacyjny

Wydział

Nauk o Zdrowiu

Studia z POWERem

Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunków Zdrowie publiczne i Fizjoterapia.

Podniesienie kompetencji studentów kierunku Zdrowie publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz kierunku Fizjoterapia Wydziału Wojskowo – Lekarskiego poprzez stworzenie zintegrowanych Wydziałowych systemów rozwoju kompetencji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rzecz kompleksowego wsparcia 315 studentów w okresie do 30 września 2019 r.

Okres realizacji

1.01.2017 r.-30.09.2017 r.

Wartość projektu

0

Typ projektu

Edukacyjny

Wydział

Nauk o Zdrowiu, Wojskowo – Lekarski

Strategia dwutorowej modulacji aktywacji i reaktywności płytek krwi

Strategia dwutorowej, zależnej od purynoreceptorów, modulacji aktywacji i reaktywności płytek krwi do ograniczania ryzyka zatorowości naczyń krwionośnych, zależnego od płytek krwi i śródbłonka naczyniowego – badania z wykorzystaniem modeli komórkowych i zwierzęcych.

Celem projektu jest stworzenie nowej koncepcji obejścia oporności na niektóre leki przeciwpłytkowe opierającej się na działaniu na dwie różne grupy receptorów purynergicznych.

Okres realizacji

1.12.2016 r.-30.11.2019 r.

Wartość projektu

0

Typ projektu

Naukowy

Wydział

Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!