Centrum Nauczania Języków Obcych

Egzamin na stypendia i praktyki zagraniczne CNJO

Egzaminy z języków obcych na stypendium w ramach:

  • praktyk organizowanych przez IFMSA, IASTE
  • programu Erasmus/ Socrates,

Egzaminy odbywają się w ustalonych wcześniej terminach, z następujących języków:
– z języka angielskiego,
– z języka francuskiego,
– z języka niemieckiego,
– z języka włoskiego,
– z języka hiszpańskiego.

Zapisy przyjmuje Sekretariat C.N.J.O. (Egzaminator może odmówić przyjęcia na egzamin osób nie zapisanych na listę egzaminacyjną)

Egzaminy płatne – 25 ZŁ
Opłaty za egzamin należy  dokonywać na rzecz:
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Kościuszki 4
ING Bank Śląski
nr. konta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118
z  następującym dopiskiem:
CNJO – egzamin z języka obcego  – … imię i nazwisko osoby zdającej oraz odpowiedni dopisek – Erasmus. IASTE, IFMSA
W dniu egzaminu należy okazać się potwierdzeniem/dowodem wpłaty.

 

PRAKTYKI STUDENCKIE IFSMA, IASTE

WYMAGANIA DO EGZAMINU
Egzamin  ma charakter ustny.
Celem jest sprawdzenie umiejętności komunikacji w sytuacjach życia codziennego, studenckiego oraz zawodowego  w wymaganym obszarze.

Zgodnie z aktualnym regulaminem Programu Stałego ds. Praktyk Wakacyjnych SCOPE IFMSA

5.7.2.1  Ocena z egzaminu językowego wpisana do indeksu stanowi podstawę do przyznania punktów. W przypadku aplikacji studenta wydziału anglojęzycznego po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego wpisanie na listę studentów anglojęzycznych przyznawana jest mu maksymalna liczba punktów za język angielski.

5.7.2.2Certyfikaty z języków obcych uwzględniane są zgodnie z zasadą:
a) B2 (np. FCE): 20 pkt.
b) C1 (np. CAE): 25 pkt.
c) C2 (np. CPE): 30 pkt.

5.7.2.3 Student musi dostarczyć potwierdzenie znajomości wszystkich języków
wymaganych przez NMO, do których aplikuje.

WYMAGANIA DO EGZAMINU – ERASMUS/ SOCRATES
Egzamin jest sprawdzianem pisemnym w formie testowej

Test składa się z następujących części
I. Rozumienie tekstu (1 ćwiczenie)- 10 pkt   zdania typu prawda/ fałsz
II. Rozumienie słuchania (2 ćwiczenia)- 20 pkt   ćw. 1- zdania typu prawda/ fałsz ćw. 2- uzupełnienie brakujących informacji
III. Umiejętność porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach codziennych, związanych z pobytem za granicą – 10 pkt tłumaczenie zdań z języka polskiego na język obcy  – 5 zdań
IV. Znajomość struktur leksykalno-gramatycznych – 10 pkt
test jednokrotnego wyboru

WYKAZ CERTYFIKATÓW Z JĘZYKÓW OBCYCH ZWALNIAJĄCYCH Z EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO DLA
KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W WYMIANIE PROGRAMU LLP-ERASMUS

JĘZYK ANGIELSKI
IELTS (International English Language Testing System)
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
ILEC The International Legal English Certificate
The Test of Legal English Skills Advanced

JĘZYK FRANCUSKI
TCF:
DELF – Diplôme d’études de langue française
DALF – Diplôme approfondi de langue française
TEF:
DFP AFFAIRES C1 -Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1
DFP AFFAIRES C2 – Diplôme français professionnel AFFAIRES C2

JĘZYK HISZPAŃSKI
DELE Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera

JĘZYK NIEMIECKI
GOETHE-ZERTIFIKAT C1 ( od 2007 roku zastępuje Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
GOETHE-ZERTIFIKAT C2 Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

JĘZYK WŁOSKI
Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana (CELI),
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)
DALI-C1 Diploma Avanzato Di Lingua Italiana C:1
DALC – C1 Diploma Avanzato Di Lingua Italiana Commerciale

Więcej info:
http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=nauka&mn=erasmus_praktyki4

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!