Centrum Nauczania Języków Obcych

Egzamin wstępny na studia doktoranckie CNJO

Egzamin z języka obcego dla kandydatów na Stacjonarne Studia Doktoranckie

Egzamin w formie pisemnej składa się z zadań sprawdzających:

  • ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu
  • znajomość struktur leksykalno-gramatycznych – test jednokrotnego wyboru
  • znajomość słownictwa akademickiego- ‚ćwiczenie z zakresu słowotwórstwa’

Poziom biegłości językowej wymagany od kandydata na egzaminie z języka obcego to B2+/C1 według klasyfikacji znajomości języka przyjętej przez Radę Europy.

LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU – JĘZYK ANGIELSKI:
Academic Vocabulary in Use; Michael McCarthy, Felicity O’Dell; CUP
Check Your Vocabulary for Academic English; David Porter;A&C Black
Oxford Word Skills Advanced; Ruth Gairns, Stuart Redman; OUP
My GrammarLab Advanced, Mark Foley, Diane Hall, Pearson

Przykładowe testy z lat ubiegłych dostępne odpłatnie w Sekretariacie CNJO.

CNJO UM corocznie organizuje kurs przygotowawczy języka angielskiego dla kandydatów na stacjonarne Studia doktoranckie. Informacji udziela Sekretariat CNJO UM.

Egzamin z języka obcego dla kandydatów na Niestacjonarne Studia Doktoranckie.
Egzamin z języka obcego ma formę egzaminu ustnego i odbywa się w wraz z egzaminem przedmiotowym. Tematem krótkiej rozmowy jest sylwetka kandydata oraz zamierzenia dotyczące pracy naukowej (tematyka, cele).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!