Akademiki

Regulamin przyznawania prawa do zamieszkania

Regulamin przyznawania prawa do zamieszkania w domu studenckim
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

§ 1

 1. Pierwszeństwo do zamieszkania w domu studenckim, zwanym dalej DS, przysługuje, w pierwszej kolejności, studentowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie, i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Dodatkowymi kryteriami są:
  1)  szczególna sytuacja studenta (np. niepełnosprawność, pełne sieroctwo);
  2)  aktywna praca w studenckich strukturach samorządowych lub aktywna praca naukowa;
  3)  aktualne zamieszkanie rodzeństwa lub małżonka w DS;
 3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim współmałżonka i dziecka.

§ 2

 1. Miejsce w DS jest przyznawane na wniosek studenta, złożony w formie:
  1)  pisemnej – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do wniosku student dołącza dokumenty poświadczające wysokość dochodów w rodzinie, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego;
  2)  elektronicznej – bez składania dodatkowych dokumentów. Wnioski on-line aktywne są w terminie ich składania, po upływie tego terminu dostęp elektroniczny zostaje zablokowany.
 2. Student ubiegający się o przyznanie miejsca w DS może zrezygnować z podawania informacji dotyczących wysokość dochodu w rodzinie, wówczas jego wniosek jest rozpatrywany po przyznaniu miejsc studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Miejsce w DS przyznawane jest na okres do 9 miesięcy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca.
 4. Przyznanie miejsca osobom niebędącym studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  a także absolwentom jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia, podejmującym naukę na kolejnym kierunku studiów pierwszego stopnia, może nastąpić jedynie po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych studentów wymienionych w § 1.

§ 3

 1. Wnioski o przyznanie miejsca w DS składane są w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów w następujących terminach:
  1)  studenci II – VI roku – do dnia 31 maja;
  2)  osoby przyjęte na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I stopnia – do dnia 31 sierpnia;
  3)  osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia – do dnia 21 września.
 2. Terminy, o których mowa w ust. 1, mogą być przekroczone wyłącznie przez studentów I roku studiów – w przypadku gdy decyzja o przyjęciu ich na studia zostanie podjęta w terminie późniejszym.

§ 4

 1. Decyzje o przyznaniu miejsca w DS studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podejmuje Uczelniana Komisja ds. Domów Studenckich w składzie:
  1)  po jednym przedstawicielu rad mieszkańców ze wszystkich DS;
  2)  przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów;
  3)  kierownik Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.
 2. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyznanie miejsca w DS, składanych drogą elektroniczną jest wyższa od liczby wolnych miejsc, stosuje się dodatkowe kryteria –uwzględnia się miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta oraz odległość uczelni od miejsca zamieszkania.
 3. Odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji ds. Domów Studenckich należy składać w formie pisemnej, w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości informacji o przyznaniu miejsc w DS. Odwołania rozpatrywane są, przez Uczelnianą Komisję ds. Domów Studenckich, na kolejnych posiedzeniach.
 4. W trakcie roku akademickiego osoby zainteresowane zamieszkaniem w DS mogą korzystać z wolnych miejsc po uzyskaniu skierowania z Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.
 5. Zakwaterowanie na pobyt nie dłuższy niż 10-dniowy następuje na podstawie decyzji kierownika domu studenckiego.

§ 5

 1. Studenci podejmujący studia prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi deklarują zamiar zamieszkania w DS podczas rekrutacji w Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim.
 2. Studenci niebędący obywatelami polskimi – cudzoziemcy, mieszkający w DS i kontynuujący studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi składają wniosek o rezerwację miejsca na kolejny rok akademicki w administracji domu studenckiego, w terminie do dnia 31 maja.

§ 6

 1. Osoby, którym przyznano miejsce w DS zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Student traci prawo do przyznanego miejsca w DS w przypadku niezakwaterowania się
  w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego.

§ 7

 1. Wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańca za miejsce w DS określa Cennik opłat za zamieszkanie w domach studenckich, ustalony przez Rektora.
 2. Osoby zakwaterowane w DS zobowiązane są do podpisywania umów najmu. Obowiązek ten nie dotyczy osób zakwaterowanych doraźnie.
 3. W okresie przerwy wakacyjnej, w terminie od 1 lipca do dnia 30 września, student może korzystać z miejsca w DS, po uzyskaniu skierowania z Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów lub w przypadku pobytu na okres nie dłuższy niż 10-dniowy, na podstawie decyzji kierownika domu studenckiego.
 4. Odpłatność za korzystanie z DS w okresie przerwy wakacyjnej ustala Rektor.

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. W sprawach dotyczących przyznawania prawa do zamieszkania w DS, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, instancją odwoławczą jest Rektor.

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!