Stypendia i akademiki

Niezbędne dokumenty

Pozostaję w związku małżeńskim lub/i mam na utrzymaniu dzieci i nie prowadzę gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dokumentujące dochody wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok poprzedzający okres stypendialny, nawet jeżeli nie osiągali dochodów (wzór w dokumentach do pobrania). Małżonkowie zaświadczenia składają osobno.
  • Zaświadczenia lub oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny osiągających dochody w roku poprzedzającym okres stypendialny o wysokości faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku poprzedzający okres stypendialny (zaświadczenia odpowiednio z ZUS, KRUS, MSW lub MON, uwzględniające rozbicie na miesiące)
  • Oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok poprzedzający okres stypendialny, nawet jeżeli nie osiągali dochodów (wzór w dokumentach do pobrania).
  • Oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  • Akt ślubu
  • Akty urodzenia dzieci lub zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły
A ponadto:

Czy TY lub inne osoby wymienione we wniosku jesteście właścicielami gospodarstwa rolnego?

TakNie

Dostarcz zaświadczenie z właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach ogólnych oraz przeliczeniowych. Zaświadczenie powinno określać stan posiadania w roku poprzedzającym okres stypendialny

Czy któraś z osób wymienionych we wniosku jest osobą bezrobotną?

TakNie

Dostarcz zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku lub oświadczenie, jeśli dana osoba nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy

Czy TY lub inne osoby wymienione we wniosku uzyskujecie dochody z tytułu emerytur lub rent?

TakNie

Dostarcz decyzje określające prawo do renty/emerytury uwzględniające minimum cały rok poprzedzający okres stypendialny do daty końcowej decyzji

Czy TY lub inne osoby wymienione we wniosku uzyskiwaliście lub uzyskujecie dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej?

TakNie

Dostarcz zaświadczenie wraz z tłumaczeniem na język polski o wysokości osiągniętego dochodu.

Czy w roku poprzedzającym okres stypendialny lub obecnie Ty lub któraś z osób wymienionych we wniosku zmieniła, straciła, podjęła pracę?

TakNie

Dostarcz wniosek o ponowne przeliczenie dochodu oraz dokumnety potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!