Stypendia i akademiki

Niezbędne dokumenty

Prowadzę gospodarstwo domowe z rodzicami/rodzicem
 • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dokumentujące dochody wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok poprzedzający okres stypendialny, nawet jeżeli nie osiągali dochodów (wzór w dokumentach do pobrania).
  Małżonkowie zaświadczenia składają osobno.
 • Zaświadczenia lub oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny osiągających dochody w roku poprzedzającym okres stypendialny o wysokości faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku poprzedzający okres stypendialny (zaświadczenia odpowiednio z ZUS, KRUS, MSW lub MON, uwzględniające rozbicie na miesiące)
 • Oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok poprzedzający okres stypendialny, nawet jeżeli w roku poprzedzającym okres stypendialny nie osiągali dochodów (wzór w dokumentach do pobrania).
A ponadto:

Czy posiadasz uczące się rodzeństwo?

TakNie

Dostarcz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły przez rodzeństwo.

Czy wychowujesz się w niepełnej rodzinie?

TakNie

 • Jeśli wychowujesz się w niepełnej rodzinie z powodu śmierci jednego z rodziców dostarcz:
  - akt zgonu
  - decyzja lub zaświadczenie o przyznaniu lub odmowie przyznania renty rodzinnej
 • Jeśli wychowujesz się w niepełnej rodzinie z powodu rozwodu lub separacji rodziców dostarcz:
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
  - odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty.
 • Więcej informacji na temat alimentów znajdziesz w wykazie dokumentów niezbędnych do złożenie wniosku o stypendium socjalne

  Czy TY lub inne osoby wymienione we wniosku jesteście właścicielami gospodarstwa rolnego?

  TakNie

  Dostarcz zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach ogólnych oraz przeliczeniowych. Zaświadczenie powinno określać stan posiadania w roku poprzedzającym okres stypendialny

  Czy któraś z osób wymienionych we wniosku jest osobą bezrobotną?

  TakNie

  Dostarcz zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku lub oświadczenie, jeśli dana osoba nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy

  Czy TY lub inne osoby wymienione we wniosku uzyskujecie dochody z tytułu emerytur lub rent?

  TakNie

  Dostarcz decyzje określające prawo do renty/emerytury uwzględniające minimum cały rok poprzedzający okres stypendialny do daty końcowej decyzji

  Czy TY lub inne osoby wymienione we wniosku uzyskiwaliście lub uzyskujecie dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej?

  TakNie

  Dostarcz zaświadczenie wraz z tłumaczeniem na język polski o wysokości osiągniętego dochodu.

  Czy w roku poprzedzającym okres stypendialny lub obecnie Ty lub któraś z osób wymienionych we wniosku zmieniła, straciła, podjęła pracę?

  TakNie

  Dostarcz wniosek o ponowne przeliczenie dochodu oraz dokumnety potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź
  NIP 725 18 43 739
  REGON 473 073 308

  Znajdź nas!