Aktualności: Stypendia i akademiki

Uwaga – składanie wniosków o stypendia socjalne

 • 18 marca 2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o mailowe, z uczelnianego  studenckiego adresu, przesyłanie wypełnionych wniosków o stypendium socjalne wraz ze skanami dokumentów wskazanych w wykazie dokumentów.

Wnioski przesyłamy na adresy mailowe pracowników Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów

Zasady te obowiązują do odwołania.

Zasady

 • 18 marca 2020

Uwaga studenci, którzy ukończyli 26 rok życia i chcą być ubezpieczeni przez Uczelnię.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o mailowe, z uczelnianego  studenckiego adresu, przesyłanie wypełnionych druków  ZUS ZZA  i oświadczenia do ubezpieczenia zdrowotnego (dostępne na stronie) na adresy mailowe anna.ujazdowska@umed.lodz.pl oraz agata.gajdzinska@umed.lodz.pl

Wypełnione i podpisane druki należy przesłać pocztą na adres:
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów UMED
Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź.

Zasady te obowiązują do odwołania.

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2020

 • 27 stycznia 2020

Wyniki już wkrótce na stronie internetowej www.lodzie.pl

Limit lat studiowania

 • 21 października 2019

Drodzy Studenci,

Zgodnie z art. 93  Ustawy 2.0 dotyczącego limitu lat studiowania, w których można ubiegać się o świadczenia z Funduszu Stypendialnego informujemy, że okres, w którym student może ubiegać się świadczenia nie może przekraczać łącznie 72 miesięcy studiowania (wliczają się urlopy).

Co to oznacza?

W okresie sześcioletniego  studiowania uwzględniamy miesiące, w których student miał status studenta, wliczamy także urlopy udzielone w trakcie studiów. Nie wliczamy przerw w studiowaniu (brak statusu studenta).

Każdy student nieposiadający tytułu magistra lub równorzędnego może ubiegać się o świadczenia jeśli łączny okres jego studiowania na wszystkich uczelniach nie przekroczył 72 miesięcy.

ZASTRZYK INFORMACJI O STYPENDIACH

 • 11 lipca 2019

Przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadziły wiele zmian dotyczących świadczeń dla studentów. Poniżej najistotniejsze z nich:

Student, studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może pobierać stypendia tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku;

Świadczenia przysługują na okres nie dłuższy niż 6 lat studiowania;

Stypendium socjalne:
W przypadku miesięcznego dochodu na członka rodziny wynoszącego od 0 zł do 528 zł, student ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny.

Jeśli student nie dostarczy takiego zaświadczenia Komisja Stypendialna/ Odwoławcza Komisja Stypendialna odmówi przyznania stypendium. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której student uzasadni przyczynę niedostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej oraz w przekonujący sposób udokumentuje źródła utrzymania swojej rodziny;

Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (nie tylko dotyczących kwestii odległości od miejsca zamieszkania);

Student nie ma możliwości ubiegania się o zwiększenie stypendium w związku z zamieszkaniem z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem;

Zapomoga:
Student może ubiegać się o zapomogę gdy znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest to doraźna pomoc, o którą można się ubiegać w ciągu całego roku akademickiego. Zapomoga może zostać przyznana maksymalnie dwa razy w roku akademickim, jednak w danym roku akademickim nie może zostać przyznana dwa razy z tego samego tytułu;

Stypendium Rektora:
Zasady jego przyznawania określone są w Regulaminie przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego. Sposób ubiegania się o stypendium pozostaje w dotychczasowej formie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
Sposób ubiegania się o stypendium pozostaje w dotychczasowej formie.

Od 1 października 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego, z którym należy się zapoznać w przypadku ubiegania się o którekolwiek ze świadczeń.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Elektorniczny wniosek o zwrot kaucji za akademik

 • 24 maja 2018

Drogi Studencie,

Przypominamy, jeśli mieszkałeś w akademiku i chcesz otrzymać zwrot wpłaconej przez Ciebie kaucji, możesz złożyć wniosek o jej zwrot elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swoje konto w WU i wypełnij wniosek o zwrot kaucji (kafelek AKADEMIKI – KAUCJA).
  Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj o wyborze właściwego akademika oraz o podaniu prawidłowego numeru konta bankowego, na które będzie zwrócona wpłacona przez Ciebie kaucja. (Konto SWIFT dotyczy jedynie rachunków zagranicznych).
 2. Twój wniosek  przejdzie następujące etapy realizacji:
  ETAP 1         – akceptacja przez administrację akademika – po wykwaterowaniu się;
  ETAP 2         – akceptacja  przez Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów;
  ETAP 3         – akceptacja przez Dziekanat/Dziekanaty (jeśli studiujesz lub studiowałeś na kilku kierunkach);
  ETAP 4         – akceptacja przez Dział Finansowy;
  ETAP 5         – przelew kaucji na Twoje konto.
 3. Na każdym etapie będziesz mailowo informowany o stopniach realizacji Twojego wniosku.
 4. Pamiętaj – Twój  wniosek zacznie być rozpatrywany dopiero po Twoim wykwaterowaniu się z akademika.

Jeśli w kolejnym roku akademickim nadal będziesz mieszkać w Akademiku, nie składaj wniosku o zwrot kaucji. Twoja wpłacona już kaucja zostanie automatycznie przeksięgowana na kolejny rok.

Nowsze »

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!