Aktualności

ZASTRZYK INFORMACJI O STYPENDIACH


Przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadziły wiele zmian dotyczących świadczeń dla studentów. Poniżej najistotniejsze z nich:

Student, studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może pobierać stypendia tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku;

Świadczenia przysługują na okres nie dłuższy niż 6 lat studiowania;

Stypendium socjalne:
W przypadku miesięcznego dochodu na członka rodziny wynoszącego od 0 zł do 528 zł, student ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny.

Jeśli student nie dostarczy takiego zaświadczenia Komisja Stypendialna/ Odwoławcza Komisja Stypendialna odmówi przyznania stypendium. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której student uzasadni przyczynę niedostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej oraz w przekonujący sposób udokumentuje źródła utrzymania swojej rodziny;

Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (nie tylko dotyczących kwestii odległości od miejsca zamieszkania);

Student nie ma możliwości ubiegania się o zwiększenie stypendium w związku z zamieszkaniem z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem;

Zapomoga:
Student może ubiegać się o zapomogę gdy znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest to doraźna pomoc, o którą można się ubiegać w ciągu całego roku akademickiego. Zapomoga może zostać przyznana maksymalnie dwa razy w roku akademickim, jednak w danym roku akademickim nie może zostać przyznana dwa razy z tego samego tytułu;

Stypendium Rektora:
Zasady jego przyznawania określone są w Regulaminie przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego. Sposób ubiegania się o stypendium pozostaje w dotychczasowej formie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
Sposób ubiegania się o stypendium pozostaje w dotychczasowej formie.

W przypadku ubiegania się o którekolwiek ze świadczeń należy się zapoznać z Regulaminem przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • Opublikowano: 11 lipca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP