Czcionka A- A A+

O PROJEKCIE

„Zawsze Warto — Ener­gia Kobi­et 40 +” – to pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałań społecznych przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi.

Inic­jaty­wa skierowana jest przede wszys­tkim do kobi­et po czter­dzi­estym roku życia, które pochłonięte życiem zawodowym i rodzin­nym, cza­sem „tracą gdzieś siebie”.

Chce­my inspirować do dzi­ała­nia, pokazać jak ważny jest rozwój, nieza­leżność, spełnie­nie, dban­ie o zdrowie fizy­czne i psy­chiczne – „postaw­ie­nie samej siebie na pier­wszym miejs­cu”.

W poszczegól­nych miesią­cach zaprosimy uczest­ników do udzi­ału w kole­jnych inic­jatywach. Będziemy poruszać się wokół sied­miu sfer: zdrowia, psy­che, diety, mody, ruchu, roz­wo­ju emocjon­al­nego, urody.

Prele­gen­ta­mi w pro­jek­cie będą spec­jal­iś­ci z danego obszaru: lekarze, artyś­ci, psy­chol­o­gowie, sportow­cy — oso­by, które zaj­mu­ją się tem­atem kobi­et.

Główną cechą prowad­zonych spotkań ma być ich organolep­ty­czny, namacal­ny, wraże­niowy i bezpośred­ni charak­ter.

To jest dla nas najważniejsze – pros­to, otwar­cie, ciekaw­ie!

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Adresatka­mi pro­jek­tu są kobi­ety, które ukończyły 40 rok życia. Przede wszys­tkim zaprasza­my oso­by, które pracu­ją w Uni­w­er­syte­cie, szpi­ta­lach klin­icznych Uczel­ni, ale i Uczel­ni­ach zrzes­zonych w Łódzkim Part­nerst­wie Aka­demickim. Nie zamykamy się jed­nak na Łodzin­ki i mieszkan­ki regionu, czy też mężczyzn, dla których sprawy kobi­et są ważne.

Pro­jekt ma sku­pi­ać się wokół sfer: zdrowia, sfery psy­che, sfery ruch, roz­wo­ju emocjon­al­nego, urody, diety, mody. Każdy z obszarów ma nieść ze sobą szereg inic­jatyw: warsz­tatów, prelekcji, spotkań ze spec­jal­is­ta­mi, zapros­zony­mi gość­mi, którzy w prosty, przys­tęp­ny, ale i pro­fesjon­al­ny sposób będą „zabier­ać głos” przyp­isany im tem­aty­czne. W każdą ze sfer ma nas wprowadzać prewer­bium, które odd­a­je sed­no danego wątku, jest jego zapowiedz­ią.

Spotka­nia doty­czące dzi­ałań w ramach poszczegól­nych sfer — orga­ni­zowane będą cyk­licznie: jed­no lub dwa w miesiącu, w okre­sie od 8 mar­ca 2024 r. (inau­gu­rac­ja pro­jek­tu) do 8 mar­ca 2025 r. (zakończe­nie pro­jek­tu). Szczegółowy har­mono­gram w opra­cow­a­niu. Na każde ze spotkań prowad­zone będą zapisy.

Prele­gen­ta­mi w pro­jek­cie mają być spec­jal­iś­ci z danego obszaru: lekarze, artyś­ci, psy­cholodzy, sportow­cy, którzy zaj­mu­ją się tem­atem kobi­et.

Miejscem spotkań będą przestrze­nie lokalowe Uczel­ni oraz Part­nerów pro­jek­tu.

Mar­i­lyn Mon­roe i jej aforyzmy jako orę­down­i­cy pro­jek­tu. Mimo, że sama aktor­ka zmarła przed „czter­dzi­estką”, była i nadal jest sym­bol­em pon­ad­cza­sowych wartoś­ci, które chce­my pro­mować – kobi­ety pełnej wiary we własne możli­woś­ci, zad­banej, samo­re­al­izu­jącej się.

Wszys­tkie akty­wnoś­ci w ramach inic­jaty­wy ofer­owane są bezpłat­nie.

Oso­by zaan­gażowane w przy­go­towanie i orga­ni­za­cję pro­jek­tu dzi­ała­ją pro bono.

Pro­jekt ma charak­ter społeczny – pow­stał we współpra­cy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Fun­dacji dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.
W jego współ­fi­nan­sowanie zaan­gażowani są Spon­sorzy i Part­nerzy, a także Urząd Marsza­łkows­ki Wojew­ództ­wa Łódzkiego.

DLACZEGO Marilyn Monroe?

Wpływ Mar­i­lyn Mon­roe na postrze­ganie kobiecoś­ci był i jest ogrom­ny. Jej wiz­erunek łączył w sobie zarówno niewin­ność, jak i zmysłowość, co spraw­iło, że stała się sym­bol­em nowoczes­nej kobi­ety wielu pokoleń.

Jej postać przy­czyniła się do zmi­any stereo­typów związanych z postrze­ganiem kobi­et i ich roli w społeczeńst­wie. Mar­i­lyn Mon­roe pokaza­ła, że kobi­eta może być zarówno pięk­na, jak i inteligent­na, a jej sek­su­al­ność nie musi być czymś wsty­dli­wym czy potępi­anym. Dzię­ki temu stała się inspiracją dla wielu kobi­et, które zaczęły dążyć do więk­szej nieza­leżnoś­ci i wyraża­nia siebie.

Jej charak­terysty­czne blond włosy, czer­wone usta i obcisłe sukien­ki stały się syn­on­imem sek­sapilu i kobiecoś­ci. Jej wiz­erunek był naślad­owany przez wiele kobi­et, a styl stał się inspiracją dla pro­jek­tan­tów mody i twór­ców pop­kul­tu­ry.

Mar­i­lyn Mon­roe wpłynęła na mil­iony kobi­et swo­ją postawą i pewnoś­cią siebie, stała się sym­bol­em sil­nej, nieza­leżnej kobi­ety. Zda­je­my sobie sprawę z masy zaw­iłoś­ci jakie towarzyszyły aktorce, która praw­dopodob­nie popełniła samobójst­wo, przedawkowu­jąc środ­ki nasenne.

Wiemy, że była samot­na i nieszczęśli­wa, mimo wielkiego sukce­su, jaki osiągnęła.

Może przez pryz­mat właśnie jej his­torii będziemy mogły zwró­cić uwagę również na to, że częs­to pozornie wydawało­by się szczęśli­wa, dowartoś­ciowana, spełniona kobi­eta, gdzieś tam w środ­ku jest sama, smut­na, woła o pomoc.

SFERY, wokół których będziemy się poruszać

W każdą ze sfer projektu nasze uczestniczki wprowadzać będzie proverbium, które oddawać ma sedno danego wątku. Mamy nadzieję, że wybrane aforyzmy Marilyn Monroe, najlepiej przedstawią konwencję tego co chcemy robić:

  • „Daj dziew­czynie odpowied­nie buty, a zawo­ju­je świat” – sfera psy­che,
  • „Wszys­tko co dobre jest albo tuczące, albo niemoralne” – sfera dieta,
  • „Kocham wia­tr, uwiel­bi­am, jak mnie doty­ka” – sfera ruch,
  • „Jakie to złe, gdy kobi­eta oczeku­je, że mężczyz­na zbudu­je świat, którego prag­nie, zami­ast sama go stworzyć” – sfera roz­wo­ju emocjon­al­nego,
  • „Życie jest po to, żeby je przeżyć” – sfera zdrowie,
  • „Lep­iej złam­cie mi nos niż serce” – sfera uro­da,
  • „Nie wiem, kto wynalazł buty na wyso­kich obcasach, ale wszys­tkie kobi­ety zawdz­ięcza­ją mu wiele” – sfera moda.

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Projekt realizowany pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP