Uczelnia

Strona główna » Uczelnia

Uczelnia

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi to jed­na z najwięk­szych uczel­ni medy­cznych w Polsce, której trady­c­ja się­ga lat 40-tych ubiegłego wieku. Obec­nie na pię­ciu wydzi­ałach i 15 kierunk­ach studiów ksz­tał­ci się pon­ad 8000 stu­den­tów. Uczel­nia prowadzi również stu­dia w języku ang­iel­skim, na których pro­gram lekars­ki, lekarsko-den­tysty­czny oraz stu­dia dok­toranck­ie real­izu­je pon­ad 400 obcokra­jow­ców. Jej zaplecze klin­iczne stanow­ią cztery szpi­tale, wysoko oce­ni­ane w ogólnopol­s­kich rankingach.

Udzi­ał Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w życiu aka­demickim mias­ta i kra­ju jest znaczą­cy. Uczel­nia ksz­tał­ci przyszłych lekarzy i spec­jal­istów z dziedzin medy­cznych i okołom­e­dy­cznych, prowadzi bada­nia naukowe, prace roz­wo­jowe, a także świad­czy usłu­gi badaw­cze.

Ofer­ta eduka­cyj­na Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi sukcesy­wnie zmienia się i rozsz­erza, uwzględ­ni­a­jąc przede wszys­tkim potrze­by rynku pra­cy oraz wyty­czne Pro­ce­su Bolońskiego. Warun­ki ksz­tałce­nia stu­den­tów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz prowadzenia badań naukowych są reg­u­larnie popraw­iane. W nowoczes­nym Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi ulokowano unika­towe w skali kra­ju lab­o­ra­to­ria naukowo-badaw­cze, a także mul­ti­me­di­alne cen­trum stom­a­to­log­iczne. Dzię­ki zas­tosowanym rozwiązan­iom architek­ton­icznym oraz nowym tech­nolo­giom, Cen­trum  dos­tosowane jest do prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych na najwyższym poziomie.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi prag­nie być nie tylko naukowym lid­erem i uznaną Uczel­nią, ale także ważnym ośrod­kiem opin­iotwór­czym — miejscem, gdzie ścier­a­ją się różne postawy i poglądy, gdzie obow­iązu­je wol­ność słowa i myśli.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP