Inwestycje

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym (CKD2)

Szczegóły inwestycji

 

 

 

Nazwa inwestycji: Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym (CKD2)

CKD2 - jest kontynuacją realizacji projektu CKD - zobacz CKD etap 1

CKD2 - zobacz Zespół Poradni Specjalistycznych

Okres realizacji projektu: 2018 – 2026 (pierwsze prace rozpoczęły się już w 2011 r.)
Kierownik Projektu: Michał Marek
Inspektor ds. budowlanych nadzorujący projekt: Łukasz Dudek

Budżet projektu: 798,5 mln zł
Źródła finansowania projektu:
- Budżet Państwa: 625,2 mln zł
- środki własne uczelni: 128,8 mln zł
- środki SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 44,5 mln zł

Opis pro­jek­tu:

1) Lokaliza­c­ja pro­jek­tu: 92–213 Łódź, ul. Pomors­ka 251

2) Powierzch­nia pro­jek­tu: 42.158 m²

3) Cel pro­jek­tu:

 • znacz­na poprawa postępu do świad­czeń zdrowot­nych dla mieszkańców regionu łódzkiego,
 • zwięk­sze­nie efek­ty­wnoś­ci leczenia i bez­pieczeńst­wa zdrowot­nego pac­jen­tów,
 • ogranicze­nie znacznej migracji pac­jen­tów poza granice wojew­ództ­wa w poszuki­wa­niu niedostęp­nych doty­chczas świad­czeń,
 • zapewnie­nie dostępu do najwyższych stan­dard­ów usług w zakre­sie onkologii, ginekologii i położnict­wa,
 • poprawa jakoś­ci świad­czeń dla starze­jącego się społeczeńst­wa – rozwój geri­atrii, neu­rologii, opie­ki pali­aty­wnej,
 • wzrost licz­by lekarzy spec­jal­istów w zakre­sie: onkologii, neu­rologii, geri­atrii, ginekologii, położnict­wa, neona­tologii,
 • kon­sol­i­dac­ja rozpros­zonych obiek­tów medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Real­iza­c­ja inwest­y­cji CKD2 stanowi odpowiedź na zdi­ag­no­zowane prob­le­my zdrowotne wys­tępu­jące w kra­ju i region­ie łódzkim. Nowoczes­na baza klin­iczno-dydak­ty­cz­na ofer­u­ją­ca wysok­ie stan­dardy leczenia, oparte o wyko­rzys­tanie wysokospec­jal­isty­cznego sprzę­tu i metod leczenia, przy­czyni się do poprawy zdrowot­noś­ci mieszkańców regionu, a także zwięk­szy dostęp do usług medy­cznych na najwyższym poziomie. Ważnym aspek­tem jest również sfera dydak­ty­ki, która będzie rozwi­jana w opar­ciu o funkcjonu­ją­cy szpi­tal.
Docelowo Uczel­nia zamierza scen­tral­i­zować wszys­tkie swo­je jed­nos­t­ki klin­iczne na tere­nie kam­pusu tak, by dostęp do sze­rok­iego zakre­su usług medy­cznych był możli­wy w jed­nym miejs­cu.

4) Zakres pro­jek­tu:

Przewidu­je się następu­jące sza­cunkowe para­me­try inwest­y­cji:

 • powierzch­nia całkowi­ta 42.083 m2, w tym 7.177 m2 nowego budynku.

 

W ramach inwest­y­cji planowane jest utworze­nie 394 łóżek w następu­ją­cych jed­nos­tkach:

 1. Odd­zi­ał Onkologii Ogól­nej
 2. Odd­zi­ał Chirurgii Onko­log­icznej
 3. Odd­zi­ał Ginekologii Onko­log­icznej
 4. Odd­zi­ał Urologii
 5. Odd­zi­ał Medy­cyny Pali­aty­wnej
 6. Odd­zi­ał Chemioter­apii (stacjonarny)
 7. Odd­zi­ał Chemioter­apii (dzi­en­ny)
 8. Ośrodek Radioter­apii (Zakład oraz Odd­zi­ał)
 9. Odd­zi­ał Endokrynologii
 10. Odd­zi­ał Geri­atryczny
 11. Odd­zi­ał Neu­rologii
 12. Odd­zi­ał Położniczy
 13. Odd­zi­ał Neona­tologii

A pon­ad­to:

 1. Izba przyjęć
 2. Blok oper­a­cyjny z salą wybudzeń
 3. Diag­nos­ty­ka Obra­zowa
 4. Porad­nie
 5. Zakład Pato­mor­fologii
 6. Zakład Medy­cyny Nuk­learnej.

Efek­tem real­iza­cji pro­gra­mu będzie utworze­nie Aka­demick­iego Ośrod­ka Onko­log­icznego oraz Aka­demick­iego Ośrod­ka Gineko­log­iczno-Położniczego na bazie szpi­ta­la uni­w­er­syteck­iego.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP