Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie zasad przetwarzania danych w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, w szczególności w związku z wykorzystaniem serwisu internetowego, dalej Serwis.
 2. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Administratora.
 3. Opierając się w szczególności na regulacjach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 4. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4., nazywany dalej Administratorem. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: iod@umed.lodz.pl
 6. Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności zgodnie z RODO.
 7. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 8. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 9. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w sposób zgodny z prawem oznacza, iż Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadku posiadania ku temu wyraźnej podstawy prawnej wynikającej bezpośrednio z RODO lub innych unijnych lub krajowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Administrator zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W przypadku, w którym Administrator zostanie pozbawiony celu przetwarzania, niezwłocznie trwale usuwa dane, chyba że prawo do ich dalszego przetwarzania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokonuje cyklicznej oceny zasadności przetwarzania określonych danych osobowych, z uwzględnieniem aktualności celów ich przetwarzania.
 11. Administrator przetwarza dane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Administrator dąży do ciągłej minimalizacji przetwarzanych danych osobowych. W tym celu dokonuje cyklicznej oceny zakresu oraz rodzajów przetwarzanych danych osobowych dla określenia niezbędności ich przetwarzania lub możliwości ich trwałego usunięcia
 12. Administrator dba o to, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe, a w miarę potrzeby i posiadanych możliwości dokonuje ich uaktualnienia.
 13. Administrator danych przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa pozwalających Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych przez określony czas, w szczególności dotyczy to okresu przechowywania dokumentacji medycznej, akt osobowych, dochodzenia praw i okresu przedawnienia roszczeń. W przypadku upływu czasu przechowania określonych danych osobowych, Administrator, co do zasady, zobowiązany jest do niezwłocznego trwałego usunięcia przedmiotowych danych osobowych, chyba, że odrębne przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek dokonania archiwizacji dokumentacji zawierającej dane osobowe.
 14. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane do Administratora za pośrednictwem Serwisu na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika Serwisu (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) oraz w celu badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na wyżej wskazanej stronie internetowej oraz zbieraniu danych statystycznych.
 15. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez Administratora do czasu odpowiedzi na wiadomość lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 16. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany oraz nie wykorzystuje ich w celu profilowania.
 17. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 18. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  1. dostępu do danych — uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7. sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  8. cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona – dotyczy wyłącznie przypadków, w których zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania.
 19. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 20. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Skargi można składać w formie:
  1. pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  2. elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP.
 21. Serwis korzysta z plików cookies tzw. ciasteczek, które należy rozumieć jako niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku) i zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

RODZAJE PLIKÓW „COOKIES”

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

SESYJNE – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

STAŁE – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

PLIKI „COOKIES” A DANE OSOBOWE

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Chrome

 • Na górze okna przeglądarki Chrom kliknij w „Menu Chrome” – ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
 • Wybierz „Ustawienia”.
 • Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
 • W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
 • W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
 • W zależności o decyzji wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie”, „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”, „Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm” lub „Usuń”.

Firefox

 • Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk „Firefox”, (w systemie XP kliknij menu „Narzędzia”) i wybierz „Opcje”.
 • W zakładcce „Prywatność” wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
 • W zależności od decyzji zaznacz „Akceptuję ciasteczka”.

Internet Explorer

 • Na górze okna przeglądarki wybierz „Narzędzia”, a następnie kliknij polecenie „Opcje internetowe”.
 • Na karcie „Prywatność”, w zakładce „Zaawansowane” wybierz sposób obsługi plików „cookies”.

Opera

 • Na górze okna przeglądarki wejdź w „Ustawienia”, następnie w „Preferencje” i wybierz opcję „Zaawansowane”.
 • Wybierz sekcję „Ciasteczka”.
 • W zależności od decyzji zaznacz „Akceptuj ciasteczka”, „Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam”, „Usuwaj nowe ciasteczka podczas zamykania Opery”, „Zarządzaj ciasteczkami”.
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP