Prof. Jacek Moll z tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej

Prof. Jacek Moll z tytułem doktora honoris…

21 czer­w­ca 2024

Prof. Jacek Moll z tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej

Pod­czas uroczys­tego posiedzenia Sen­atu Politech­ni­ki Łódzkiej  (19.06) prof. Jacek Moll ode­brał […]

Studenci UMED‑u zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie

Studenci UMED‑u zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie

19 czer­w­ca 2024

Studenci UMED‑u zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie

Miło nam poin­for­mować, że tegoroczny­mi zwycięz­ca­mi  VI Ogólnopol­skiego Konkur­su Wiedzy Fizjo­log­icznej […]

projekt “Operacja — Integracja 3.0!” — III etap wdrażania

projekt “Operacja — Integracja 3.0!” — III…

18 czer­w­ca 2024

projekt “Operacja — Integracja 3.0!” — III etap wdrażania

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że pro­jekt “Oper­ac­ja — Inte­grac­ja 3.0!” — III etap wdraża­nia […]

Najwięksi światowi eksperci w dziedzinie promocji zdrowia goszczą w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Najwięksi światowi eksperci w dziedzinie promocji zdrowia…

18 czer­w­ca 2024

Najwięksi światowi eksperci w dziedzinie promocji zdrowia goszczą w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi goś­ci ekspertów w dziedzinie pro­mocji zdrowia z całego świa­ta […]

Druga edycja Summer School za nami

Druga edycja Summer School za nami

17 czer­w­ca 2024

Druga edycja Summer School za nami

W min­iony piątek zakończyliśmy drugą edy­cję “sUM­mer School” — Szkoły Let­niej […]

Przeprowadzka Kliniki Medycyny Paliatywnej i Kliniki Geriatrii do CK

Przeprowadzka Kliniki Medycyny Paliatywnej i Kliniki Geriatrii…

12 czer­w­ca 2024

Przeprowadzka Kliniki Medycyny Paliatywnej i Kliniki Geriatrii do CK

Miło nam poin­for­mować, że 10 czer­w­ca 2024 r. w struk­turę szpi­ta­la CKD […]

Senioralia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Senioralia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

18 czer­w­ca 2024

Senioralia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

  W maju Uczel­nię prze­jęli we władanie seniorzy. W ramach tegorocznych X […]

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji Hackathon’u HACK NA ZDROWIE!!!

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji…

10 czer­w­ca 2024

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji Hackathon’u HACK NA ZDROWIE!!!

Hackathon H<a>CK NA ZDROWIE 3 to sprint pro­­­jek­­­towo-szkole­niowy, pod­czas którego uczest­ni­cy, […]

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

28 maja 2024

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

„Komer­c­jal­iza­c­ja pro­jek­tów naukowych life sci­ences” – pod takim hasłem spo­tykamy się […]

zmarł Wiesław Dyśkiewicz

zmarł Wiesław Dyśkiewicz

27 maja 2024

zmarł Wiesław Dyśkiewicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy infor­ma­cję o nagłej śmier­ci Wiesława Dyśkiewicza, wielo­let­niego pra­cown­i­ka […]

Zmarła lek. med. Anna Fortak-Koper

Zmarła lek. med. Anna Fortak-Koper

23 maja 2024

Zmarła lek. med. Anna Fortak-Koper

Z wielkim żalem zaw­iadami­amy, że dnia 15.05.2024 r. zmarła lek. med. Anna […]

Wewnętrzny konkurs Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wewnętrzny konkurs Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

21 czer­w­ca 2024

Wewnętrzny konkurs Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państ­wo, Z przy­jem­noś­cią zaprasza­my do udzi­ału w wewnętrznym konkur­sie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi […]

OGŁOSZENIE — 2 konkursy na projekty badawcze

OGŁOSZENIE — 2 konkursy na projekty badawcze

20 czer­w­ca 2024

OGŁOSZENIE — 2 konkursy na projekty badawcze

Szanowni Państ­wo, Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w ślad za Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki infor­mu­je, […]

Doktoranci z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nagrodzeni podczas XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Doktoranci z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nagrodzeni…

14 czer­w­ca 2024

Doktoranci z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nagrodzeni podczas XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że dok­toran­ci z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zostali nagrodzeni pod­czas XII […]

Dr Agata Gabryelska nagrodzona w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dr Agata Gabryelska nagrodzona w konkursie Supertalenty…

13 czer­w­ca 2024

Dr Agata Gabryelska nagrodzona w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że dr n. med. Aga­ta Gabryel­s­ka, jako jed­na z dziesię­cior­ga […]

Badacze UMEDu wśród laureatów grantów Narodowego Centrum Nauki

Badacze UMEDu wśród laureatów grantów Narodowego Centrum…

12 czer­w­ca 2024

Badacze UMEDu wśród laureatów grantów Narodowego Centrum Nauki

Badacze UME­Du wśród lau­re­atów grantów Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki Nar­o­dowe Cen­trum […]

Poznaliśmy pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Poznaliśmy pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

29 maja 2024

Poznaliśmy pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Poz­nal­iśmy pier­wszych lau­re­atów konkur­su MINIATURA 8  Poz­nal­iśmy pier­wszych lau­re­atów konkur­su […]

Rozpoczęła się XIV edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi

Rozpoczęła się XIV edycja programu stypendialnego Prezydenta…

21 czer­w­ca 2024

Rozpoczęła się XIV edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi

O stype­n­dia mogą wnioskować lau­reaci bądź final­iś­ci ogólnopol­s­kich olimpiad przed­miotowych i tem­aty­cznych, którzy […]

spotkanie z Safety Assessorem — dr n. chem. Joanną Fabrowską-Balą

spotkanie z Safety Assessorem — dr n.…

22 maja 2024

spotkanie z Safety Assessorem — dr n. chem. Joanną Fabrowską-Balą

Już 28 maja o godz. 12 w Auli 4B Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego zaprasza­my […]

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

1 mar­ca 2024

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza stu­den­tów wszys­t­kich […]

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

4 grud­nia 2023

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Jesteś stu­den­tem lub pra­cown­ikiem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i pasjonu­jesz się zmieni­an­iem świa­ta […]

Mieszkania dla studentów i absolwentów

Mieszkania dla studentów i absolwentów

21 listopa­da 2023

Mieszkania dla studentów i absolwentów

OFERTA WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO KIEROWANA DO ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU ŁÓDZKICH […]

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

31 październi­ka 2023

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

W związku z real­iza­cją pro­jek­tu Rozwój ksz­tałce­nia spec­jal­iza­cyjnego lekarzy, w dziedz­i­nach istot­nych z punk­tu […]

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health Promotion startuje już za tydzień!

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health…

11 czer­w­ca 2024

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health Promotion startuje już za tydzień!

  Już w najbliższy poniedzi­ałek, 17 czer­w­ca, w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego […]

Konferencja Wojskowo-Medyczna „Wszyscy służymy pod jedną flagą”

Konferencja Wojskowo-Medyczna „Wszyscy służymy pod jedną flagą”

7 czer­w­ca 2024

Konferencja Wojskowo-Medyczna „Wszyscy służymy pod jedną flagą”

W dni­ach 24–25 maja 2024 r. w Cen­trum Klin­iczno-dydak­­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi […]

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

28 maja 2024

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

„Komer­c­jal­iza­c­ja pro­jek­tów naukowych life sci­ences” – pod takim hasłem spo­tykamy się […]

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Studentów Technik Dentystycznych w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Studentów Technik Dentystycznych w…

23 maja 2024

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Studentów Technik Dentystycznych w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM

W kwiet­niu w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się Pier­wsza Ogólnopol­s­ka […]

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

22 maja 2024

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

Zespół Lab­o­ra­toriów BRaIn serdecznie zaprasza na sem­i­nar­i­um wprowadza­jące do aplikacji cytometrii przepły­wowej […]

V webinar PTBioch

V webinar PTBioch

8 maja 2024

V webinar PTBioch

BIOCHEMIA I DIAGNOSTYKA UKŁADU KRĄŻENIA I HEMOSTAZY – NIEUSTAJĄCE WYZWANIE DLA BADACZY 16 […]

Wydziały

Kierunków

Studentów

Studentów anglojęzycznych

Doktorantów

Kształcenie

wydział farmaceutyczny
wydział lekarski
wydział nauk o zdrowiu

Pracowników

Nauczycieli akademickich

Profesorów

Doktorów habilitowanych

Poznaj niektóre z naszych projektów

Współpraca

Jesteśmy uczel­nią otwartą na współpracę, świadomą swo­je roli w roz­wo­ju mias­ta, regionu i kra­ju. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi nie tylko ksz­tał­ci przyszłych lekarzy i spec­jal­istów z dziedzin okołom­e­dy­cznych, ale także prowadzi bada­nia naukowe,  świad­czy usłu­gi badaw­cze, dys­ponu­je spec­jal­isty­czną aparaturą, zasoba­mi infor­ma­cyjny­mi i nowoczes­ną infra­struk­turą.
Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP