PROF. JACEK JASSEM Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni

PROF. JACEK JASSEM Doktorem Honoris Causa naszej…

17 maja 2024

PROF. JACEK JASSEM Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni

W min­iony czwartek Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi stał się miejscem wyjątkowym. W auli […]

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN obradował  w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej…

17 maja 2024

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN obradował w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

8 maja 2024 r. odbyło się Zebranie Ple­narne Komite­tu Reha­bil­i­tacji, […]

UMED w gronie najlepszych uczelni w kraju i na świecie wg międzynarodowego rankingu CWUR 2024

UMED w gronie najlepszych uczelni w kraju…

17 maja 2024

UMED w gronie najlepszych uczelni w kraju i na świecie wg międzynarodowego rankingu CWUR 2024

Poz­nal­iśmy wyni­ki najnowszej edy­cji między­nar­o­dowego rankingu the Cen­ter for World […]

X Jubileuszowe Senioralia

X Jubileuszowe Senioralia

14 maja 2024

X Jubileuszowe Senioralia

Jubileuszowe X Senio­ralia, które odbyły się 11 maja na Rynku Man­u­fak­tu­ry, […]

Profesor Wojciech Fendler nowym Prezesem Agencji Badań Medycznych

Profesor Wojciech Fendler nowym Prezesem Agencji Badań…

14 maja 2024

Profesor Wojciech Fendler nowym Prezesem Agencji Badań Medycznych

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że prof. dr hab. n. med. Woj­ciech Fendler wygrał […]

Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem DOZ Maraton Łódź 2024

Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem DOZ Maraton…

14 maja 2024

Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem DOZ Maraton Łódź 2024

W dni­ach 26–28 kwiet­nia Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wziął udzi­ał w DOZ Mara­ton […]

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe “LECZENIE RAN BEZ ANTYBIOTYKÓW”

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe “LECZENIE RAN BEZ…

Zmarł dr Janusz Kapuściński

Zmarł dr Janusz Kapuściński

14 maja 2024

Zmarł dr Janusz Kapuściński

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci dr n. med. Janusza Kapuś­cińskiego, […]

Hematobieg 2024

Hematobieg 2024

13 maja 2024

Hematobieg 2024

Fun­dac­ja Na Rzecz Pomo­cy Chorym Na Białacz­ki orga­nizu­je pier­wszym bieg chary­taty­wny – […]

Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych

Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w…

7 maja 2024

Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych

W związku z real­iza­cją pro­jek­tu „Nowoczesne stan­dardy ksz­tałce­nia doskon­alącego lekarzy spec­jal­istów w wybranych […]

Zmarł prof. Ryszard Markert

Zmarł prof. Ryszard Markert

30 kwiet­nia 2024

Zmarł prof. Ryszard Markert

Z głębokim smutkiem zaw­iadami­amy, że 27 kwiet­nia 2024 r. zmarł prof. Ryszard Mark­ert, […]

Badania nad wiesiołkiem wyróżnione Nagrodą Łódzkie Eureka 2023!

Badania nad wiesiołkiem wyróżnione Nagrodą Łódzkie Eureka…

22 kwiet­nia 2024

Badania nad wiesiołkiem wyróżnione Nagrodą Łódzkie Eureka 2023!

Pod­czas inau­gu­racji XXIII Fes­ti­walu Nau­ki, Tech­ni­ki i Sztu­ki, który odbył się […]

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

22 maja 2024

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

Zespół Lab­o­ra­toriów BRaIn serdecznie zaprasza na sem­i­nar­i­um wprowadza­jące do aplikacji cytometrii przepły­wowej […]

OLIMPIADA  2024 — WYNIKI

OLIMPIADA 2024 — WYNIKI

13 maja 2024

OLIMPIADA 2024 — WYNIKI

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my o wynikach finału Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych. I miejsce […]

Szkolenie NCN w dniu 21.05.2024 r. — Proces oceny wniosku

Szkolenie NCN w dniu 21.05.2024 r. —…

8 maja 2024

Szkolenie NCN w dniu 21.05.2024 r. — Proces oceny wniosku

Szanowni Państ­wo, infor­mu­je­my, że w dniu 21 maja 2024 r. odbędzie […]

DOKTORAT WDROŻENIOWY – VIII EDYCJA

DOKTORAT WDROŻENIOWY – VIII EDYCJA

7 maja 2024

DOKTORAT WDROŻENIOWY – VIII EDYCJA

Szanowni Państ­wo, Rozpoczął się nabór wniosków do VIII edy­cji pro­gra­mu Dok­toratów […]

Projekt Twinning FrailCare — współpraca grecko-polska

Projekt Twinning FrailCare — współpraca grecko-polska

26 kwiet­nia 2024

Projekt Twinning FrailCare — współpraca grecko-polska

Klini­ka Geri­atrii UMED rozpoczęła real­iza­cję pro­jek­tu wraz insty­tutem badaw­czym Forth […]

Eksperci EUA opracowali wizję rozwoju badań i innowacji UE

Eksperci EUA opracowali wizję rozwoju badań i…

22 kwiet­nia 2024

Eksperci EUA opracowali wizję rozwoju badań i innowacji UE

Europe­jskie Sto­warzysze­nie Uni­w­er­sytetów (EUA) opub­likowało doku­ment: „Paving the way for impact­ful […]

spotkanie z Safety Assessorem — dr n. chem. Joanną Fabrowską-Balą

spotkanie z Safety Assessorem — dr n.…

22 maja 2024

spotkanie z Safety Assessorem — dr n. chem. Joanną Fabrowską-Balą

Już 28 maja o godz. 12 w Auli 4B Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego zaprasza­my […]

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

1 mar­ca 2024

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza stu­den­tów wszys­t­kich […]

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

4 grud­nia 2023

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Jesteś stu­den­tem lub pra­cown­ikiem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i pasjonu­jesz się zmieni­an­iem świa­ta […]

Mieszkania dla studentów i absolwentów

Mieszkania dla studentów i absolwentów

21 listopa­da 2023

Mieszkania dla studentów i absolwentów

OFERTA WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO KIEROWANA DO ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU ŁÓDZKICH […]

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

31 październi­ka 2023

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

W związku z real­iza­cją pro­jek­tu Rozwój ksz­tałce­nia spec­jal­iza­cyjnego lekarzy, w dziedz­i­nach istot­nych z punk­tu […]

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

17 październi­ka 2023

X Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

8 listopa­da 2023 r. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dac­ja Łódź Aka­demic­ka […]

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

22 maja 2024

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

Zespół Lab­o­ra­toriów BRaIn serdecznie zaprasza na sem­i­nar­i­um wprowadza­jące do aplikacji cytometrii przepły­wowej […]

V webinar PTBioch

V webinar PTBioch

8 maja 2024

V webinar PTBioch

BIOCHEMIA I DIAGNOSTYKA UKŁADU KRĄŻENIA I HEMOSTAZY – NIEUSTAJĄCE WYZWANIE DLA BADACZY 16 […]

Obchody Międzynarodowego Święta Pielęgniarek

Obchody Międzynarodowego Święta Pielęgniarek

7 maja 2024

Obchody Międzynarodowego Święta Pielęgniarek

7 maja 2024 r. o godz. 18.00 cza­su pol­skiego, w tygod­niu obchodów […]

Konferencja “SERCE NA DŁONI”

Konferencja “SERCE NA DŁONI”

26 kwiet­nia 2024

Konferencja “SERCE NA DŁONI”

Zaprasza­my do udzi­ału w Kon­fer­encji “SERCE NA DŁONI”, która odbędzie się 17 maja […]

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRUDNI PACJENCI INTERNISTYCZNI – SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO POLIFARMAKOTERAPII

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRUDNI PACJENCI INTERNISTYCZNI –…

16 kwiet­nia 2024

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRUDNI PACJENCI INTERNISTYCZNI – SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO POLIFARMAKOTERAPII

Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej już po raz IX […]

IV webinar PTBioch

IV webinar PTBioch

15 kwiet­nia 2024

IV webinar PTBioch

MOLEKULARNE PODŁOŻE PATOFIZJOLOGII NOWOTWORÓW I TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWYCH CZ.II 25 kwiet­nia 2024, […]

Wydziały

Kierunków

Studentów

Studentów anglojęzycznych

Doktorantów

Kształcenie

wydział farmaceutyczny
wydział lekarski
wydział nauk o zdrowiu

Pracowników

Nauczycieli akademickich

Profesorów

Doktorów habilitowanych

Poznaj niektóre z naszych projektów

Współpraca

Jesteśmy uczel­nią otwartą na współpracę, świadomą swo­je roli w roz­wo­ju mias­ta, regionu i kra­ju. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi nie tylko ksz­tał­ci przyszłych lekarzy i spec­jal­istów z dziedzin okołom­e­dy­cznych, ale także prowadzi bada­nia naukowe,  świad­czy usłu­gi badaw­cze, dys­ponu­je spec­jal­isty­czną aparaturą, zasoba­mi infor­ma­cyjny­mi i nowoczes­ną infra­struk­turą.
Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP