Uczelnia

Strona główna » Uczelnia » Awanse naukowe

Awanse naukowe

Rok 2022

dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski

Pro­fe­sor Bogusław Antoszews­ki uzyskał stopień mag­is­tra far­ma­cji w 1979 roku na Akademii Medy­cznej w Łodzi, a następ­nie w 1985 ode­brał dyplom lekarza. Od tego roku związany z Kliniką Chirurgii Plas­ty­cznej, a następ­nie z Kliniką Chirurgii Plas­ty­cznej, Rekon­struk­cyjnej i Este­ty­cznej UM w Łodzi prze­chodząc przez wszys­tkie stop­nie kari­ery naukowej, do pro­fesury włącznie. W 1994 roku obronił dok­torat pt. Oce­na wyników rekon­strukcji war­gi u chorych z obus­tron­nym rozszczepem war­gi i pod­niebi­enia, a w 2010 roku uzyskał tytuł dok­to­ra habil­i­towanego na pod­staw­ie pra­cy pt.  Wiz­erunek transsek­su­al­isty typu kobi­e­ta-mężczyz­­na i suple­ment do etiopato­genezy zespołu deza­pro­baty płci.

Jest pro­mo­torem pon­ad 70 prac mag­is­ter­s­kich stu­den­tów Odd­zi­ału Kos­me­tologii i 6 prac dok­tors­kich na Wydziale Lekarskim. Autor lub współau­tor pon­ad 220 artykułów naukowych. Inic­ja­tor współpra­cy z Depart­ment of Plas­tic, Hand and Recon­struc­tive Surgery Han­nover Med­ical School (Niem­cy) oraz Uni­ver­si­ty of Pitts­burgh Med­ical Cen­ter (USA).

Od paru lat ściśle współpracu­je z pro­fe­sorem JT Man­ningiem (Swansea Uni­ver­si­ty, UK) jak również z pro­fe­sor AL Hirschberg z Insty­tu­tu Karolin­s­ka, co zaowocow­ało wspól­ny­mi pub­likac­ja­mi.

Lau­re­at tytułu Osobowość Roku 2019 w kat­e­gorii nau­ka z wojew­ództ­wa łódzkiego.

dr hab. n.med. Elżbieta Jabłonowska

Prof. Elż­bi­eta Jabłonows­ka jest spec­jal­istą w dziedzinie chorób zakaźnych. Jej pra­ca zawodowa związana jest z Kliniką Chorób Zakaźnych i Hepa­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Jest także kierown­ikiem Porad­ni Naby­tych Zaburzeń Odpornoś­ci w Wojew­ódzkim Spec­jal­isty­cznym Szpi­talu im. Wł. Bie­gańskiego w Łodzi. Stopień dok­to­ra nauk medy­cznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej w Łodzi w roku  2001 za pracę zaty­tułowaną „Wpływ leczenia inter­fer­­onem-alfa2A i preparatem TFX (Thy­mus fac­tor X) na wybrane sub­pop­u­lac­je lim­fo­cytów krwi obwodowej u chorych na przewlekłe zapale­nie wątro­by typu C.

Tytuł dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych nadany został uch­wałą Rady Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi z dnia 14 kwiet­nia 2015 roku za pracę pt. „Oce­na ekspresji wybranych genów w biop­unk­tat­ach wątro­by oraz zachowa­nia się wybranych wykład­ników stre­su oksy­da­cyjnego u chorych na przewlekłe zapale­nie wątro­by typu C ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wpły­wu koin­fekcji HIV”.

Wiodą­cym obec­nie tem­atem dzi­ałal­noś­ci naukowej stały się prob­le­my związane z zakaże­niem ludzkim wirusem niedoboru odpornoś­ci (HIV – human immun­od­e­fi­cien­cy virus) oraz zespołem nabytego niedoboru odpornoś­ci (AIDS – acquired immun­od­e­fi­cien­cy syn­drome). Docieka­nia naukowe związane z prob­lematyką HIV/AIDS łączą się z codzi­en­ną pracą zawodową w Klin­ice Chorób Zakaźnych oraz w Porad­ni Naby­tych Zaburzeń Odpornoś­ci. Szczegól­nie bliska jest tem­aty­ka chorób nerek u pac­jen­tów zakażonych HIV. Od roku 2007 jest współau­torką rozdzi­ału na ten tem­at w corocznie wydawanych rekomen­dac­jach Pol­skiego Towarzyst­wa Naukowego AIDS, a także autorem prac doty­czą­cych chorób nerek u pac­jen­tów zakażonych HIV. Inne doniesienia naukowe porusza­ły zagad­nienia akcep­tacji pac­jen­tów zakażonych HIV przez pra­cown­ików służ­by zdrowia, skutecznoś­ci szczepień prze­ci­wko WZW‑A u osób zakażonych HIV, skutecznoś­ci klin­icznej niek­tórych leków, opie­ki nad kobi­etą ciężarną zakażoną HIV czy oce­ny wpły­wu uproszczenia ter­apii na skuteczność leczenia antyretrowiru­sowego.

Jest autorką i współau­torką 85 pub­likacji oraz 31 rozdzi­ałów w książkach, które były cytowane 830 razy (indeks Hirscha=12).

Jest koor­dy­na­torem ze strony ośrod­ka łódzkiego europe­jskiego pro­jek­tu naukowego EuroSI­DA. Jest członkiem Zespołu do spraw Real­iza­cji Kra­jowego Pro­gra­mu Zapo­b­ie­ga­nia Zakaże­niom HIV i Zwal­cza­nia AIDS na tere­nie wojew­ództ­wa łódzkiego przy Region­al­nym Cen­trum Poli­ty­ki Społecznej w Łodzi jak również członkiem Zespołu ds. Pro­gra­mu leczenia ARV na lata 2022–2026 (Pro­gram Poli­ty­ki Zdrowot­nej: lecze­nie antyretrowiru­sowe osób żyją­cych z wirusem HIV w Polsce).

dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa

Aga­ta Bielec­­ka-Dąbrowa w mar­cu 2022 uzyskała tytuł pro­fe­so­ra zwycza­jnego. Jest absol­wen­tką Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Pracu­je na stanowisku Kierown­i­ka Pra­cowni Diag­nos­ty­ki Kar­di­o­log­icznej Zakładu Kar­di­ologii Prewen­cyjnej i Lipi­dologii  Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz jest kierown­ikiem  Klini­ki Kar­di­ologii i Wad Wrod­zonych Dorosłych Insty­tu­tu Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki w Łodzi.

Stopień naukowy dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych, nadany uch­wałą Rady Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w 2016 roku uzyskała na pod­staw­ie oce­ny ogól­nej dorobku naukowego i cyk­lu pub­likacji pt.:„Wykorzystanie bio­mark­erów i echokar­dio­graficznych wskaźników dys­funkcji mięś­nia ser­cowego w diag­nos­tyce niewydol­noś­ci ser­ca u chorych z kar­diomiopatią rozstrzeniową i nad­ciśnie­niem tęt­niczym”. Pani Pro­fe­sor prowadzi bada­nia związane z  niewydol­noś­cią ser­ca, wada­mi wrod­zony­mi ser­ca, echokar­dio­grafią i pro­fi­lak­tyką ser­­cowo-naczyniową oraz mul­ti­dyscy­pli­narny­mi prob­le­ma­mi kar­di­o­log­iczny­mi. Jest lau­re­atką stype­ndi­um habil­i­ta­cyjnego L’Oréal i Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego dla Kobi­et w Nauce, konkur­su Pul­su Medy­cyny “Super­tal­en­ty w medy­cynie” oraz wielu innych nagród naukowych. Odbyła staże zagraniczne w Roy­al Perth Hos­pi­tal w Aus­tralii oraz Cen­trum Ser­ca w Getyn­dze w Niem­czech.  Jest członkiem hon­orowym (fel­low) Europe­jskiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego (FESC) oraz  Europe­jskiego Towarzyst­wa Niewydol­noś­ci Ser­ca (FHFA). Pani Pro­fe­sor jest opiekunem stu­denck­iego koła naukowego przy Klin­ice Kar­di­ologii i Wad Wrod­zonych Dorosłych ICZMP w Łodzi oraz pro­mo­torem wielu prac dok­tors­kich. Opub­likowała pon­ad 120 prac z zakre­su kar­di­ologii oraz pon­ad 50 doniesień kon­fer­en­cyjnych, jest też kierown­ikiem zre­al­i­zowanych 6 grantów badaw­czych.

dr hab. n.med. Agnieszka Zmysłowska

Prof. Zmysłows­ka jest absol­wen­tką Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Łodzi, lekarką spec­jal­istką pedi­atrii, dia­betologii, endokrynologii i dia­betologii dziecięcej oraz gene­ty­ki klin­icznej. Obec­nie pracu­je w Zakładzie Gene­ty­ki Klin­icznej, gdzie od 2020 r. pełni funkcję koor­dy­na­to­ra Porad­ni Chorób Rzad­kich i Dia­beto­gene­ty­ki dla Dzieci i Młodzieży CSK w Łodzi.

Głównym kierunk­iem jej pra­cy naukowej są różne posta­cie cukrzy­cy diag­no­zowanej u pac­jen­tów w wieku roz­wo­jowym, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem cukrzy­cy monogenowej i jej form syn­dromicznych. Pani Pro­fe­sor jest autorką /współautorką pon­ad 60 prac ory­gi­nal­nych (indeks Hir­sha – 12). Za osiąg­nię­cia naukowe była wielokrot­nie nagradzana zespołową nagrodą Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, otrzy­mała również nagrodę naukową Zarzą­du Głównego Pol­skiego Towarzyst­wa Dia­beto­log­icznego oraz Nagrodę Naukową im. T. Romera – Pol­skiego Towarzyst­wa Endokrynologii i Dia­betologii Dziecięcej.

W lat­ach 2011–2014 była kon­sul­tan­tem klin­icznym na Pol­skę w pro­jek­cie Komisji Europe­jskiej „EURO-WABB”, którego celem była rekru­tac­ja i diag­no­zowanie pac­jen­tów z wybrany­mi zespoła­mi cukrzy­cy monogenowej. Obec­nie jest wykon­aw­cą pro­jek­tu TREATWOLFRAM, spon­sorowanego przez Uni­ver­si­ty of Birm­ing­ham, dedykowanego oce­nie skutecznoś­ci leczenia przy­czynowego u pac­jen­tów z zespołem Wol­fra­ma. Pełniła funkcję kierown­i­ka w 4. grantach naukowych – MEiN oraz NCN. Jest członkiem wielu towarzys­tw naukowych: PTD, PTGC, PTEi­DD, ISPAD oraz EASD.

dr hab. n. farm. Bolesław Karwowski

Prof. dr hab. n. farm. Bolesław Kar­wows­ki, kierown­ik Kat­edry i Zakładu Bro­ma­tologii, pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Gmachu Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

W 1992 roku ukończył stu­dia na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym Akademii Medy­cznej w Łodzi, w tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Bioor­gan­icznej CBMiM PAN w Łodzi. W 1999 roku był benefic­jen­tem stype­ndi­um Dan­ish Nat­ur­al Sci­ence Research Coun­cil and the Dan­ish Tech­ni­cal Research. W 2002 roku uzyskał  w CBMiM PAN w Łodzi stopień dok­to­ra nauk chemicznych, będąc już od 2000 roku pra­cown­ikiem Zakładu Chemii Far­ma­ceu­ty­cznej i Anal­izy Leków, Akademii Medy­cznej w Łodzi. W lat­ach 2003–2004 odył staż podok­tors­ki w ramach stype­ndi­um Japan Sci­ence Tech­nol­o­gy Cor­po­ra­tion w Tokyo Depart­ment of Life Sci­ence, Tokyo Insti­tute of Tech­nol­o­gy. W lat­ach 2004 – 2006 był benefic­jen­tem syt­pendi­um 6th FP EU Marie Curie. W tym cza­sie, jako pra­cown­ik Lab­o­ra­toires des Lésions des Acides Nucléiques, CEA Greno­ble, France uzyskał na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Josepha Fourie (Greno­ble) Habil­i­ta­tion à Diriger des Recherch­es z zakre­su nauk far­ma­ceu­ty­cznych. W ramach stype­ndi­um 6th FP EU Marie Curie w 2005 roku odbył krótkoter­mi­nowy staż w Med­ical Research Coun­sil, Har­well, UK. Po powro­cie do Pol­s­ki w 2007 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Bio­far­ma­cji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, z którym był związany do 2013 roku. W roku 2011 uzyskał stopień dok­to­ra habil­i­towanego nauk chemicznych na Wydziale Chemii Politech­ni­ki Łódzkiej. Był kierown­ikiem dwóch grantów: MNiSW (2010)  oraz Opus 12 NCN  (2017). Od 2013 roku jest kierown­ikiem Kat­edry i Zakładu Bro­ma­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. W zakładzie tym real­izu­je swo­je zain­tere­sowa­nia naukowe związane z uszkodzeni­a­mi DNA, jak również z mech­a­niz­ma­mi ich naprawy w uję­ciu medy­cznym na płaszczyz­nach chemii teo­re­ty­cznej, syn­te­ty­cznej, struk­tu­ral­nej, a także bio­chemii i biologii komór­ki. 1 czer­w­ca 2022 r. uzyskał tytuł pro­fe­so­ra  z dziedziny nauk medy­cznych, w dyscy­plin­ie nau­ki far­ma­ceu­ty­czne.

dr hab. n.med. Andrzej Borowski

Pro­fe­sor Borows­ki jest absol­wen­tem Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Łodzi, spec­jal­istą orto­pe­dii i trau­ma­tologii narzą­du ruchu.

Obec­nie pracu­je w Cen­tral­nym Szpi­talu Klin­icznym, Cen­trum Klin­iczno-Dydak­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, gdzie od 2021 roku pełni funkcję Kierown­i­ka Kat­edry i Klini­ki Orto­pe­dii i Orto­pe­dii Dziecięcej.

Od początku swo­jej kari­ery naukowej, we współpra­cy z zespołem Klini­ki Orto­pe­dii i Orto­pe­dii Dziecięcej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi prowadz­ił bada­nia nad eti­ologią, pato­genezą i możli­woś­ci­a­mi leczenia wad wrod­zonych i roz­wo­jowych narzą­du ruchu.

W roku 2006 uzyskał stopień naukowy dok­to­ra nauk medy­cznych na pod­staw­ie rozprawy „Anal­iza leczenia oper­a­cyjnego w obrę­bie kończyn dol­nych u dzieci z móz­gowym poraże­niem”. Pra­ca ta została wyróżniona przez Radę Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Rok później zostałem lau­re­atem Nagrody Kapituły im. Prof. M. Ste­fanowskiego za najlep­szą pracę dok­torską w roku aka­demickim 2005/2006. W roku 2011 uch­wałą Rady Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi uzyskał stopień naukowy dok­to­ra habil­i­towanego w zakre­sie medy­cyny – orto­pe­dii i trau­ma­tologii narzą­du ruchu – na pod­staw­ie cyk­lu pub­likacji pod łącznym tytułem „Lecze­nie chirur­giczne następstw spasty­cznoś­ci w naj­cięższych posta­ci­ach móz­gowego poraże­nia dziecięcego”.

Pro­fe­sor jest akty­wnym członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Ortope­dy­cznego i Trau­ma­to­log­icznego. Jestem pomysło­daw­cą i od dwóch lat orga­ni­za­torem i współprowadzą­cym cyk­li wykładów dostęp­nych w Internecie, doty­czą­cych patologii dużych stawów.

Od roku 2017 jest egza­m­i­na­torem europe­jskiego egza­minu spec­jal­iza­cyjnego z orto­pe­dii i trau­ma­tologii, Euro­pean Board of Ortho­pe­dics and Trau­ma­tol­ogy, w ramach którego prowadzi wykłady w języku ang­iel­skim dla kandy­datów do europe­jskiego egza­minu spec­jal­iza­cyjnego.

W 2019 roku został powołany do Państ­wowej Komisji Egza­m­i­na­cyjnej z zakre­su Orto­pe­dii i Trau­ma­tologii Narzą­du Ruchu.

Od 2019  roku pełni funkcję Kon­sul­tan­ta Wojew­ódzkiego z Orto­pe­dii i Trau­ma­tologii Narzą­du Ruchu dla obszaru wojew­ództ­wa łódzkiego.

dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

Pra­cown­ik Klini­ki Chorób Wewnętrznych, Ast­my i Alergii UM w Łodzi, spec­jal­ista chorób wewnętrznych, chorób płuc i aler­gologii. Główne zain­tere­sowa­nia naukowe doty­czą ast­my ciężkiej, POChP, nowych metod leczenia chorób aler­gicznych, ter­apii bio­log­icznych, immunoter­apii swois­tej i nad­wrażli­woś­ci na leki. Prezy­dent Pol­skiego Towarzyst­wa Aler­go­log­icznego. Autor pon­ad 200 pub­likacji naukowych (cytowa­nia 3629, indeks h 34;  indeks i10 64 wg Google Schol­ar), licznych mono­grafii i rozdzi­ałów w podręcznikach. Doświad­cze­nie zdobył na szkole­ni­ach w Hud­dinge Sjukhus oraz Cen­trum Badań nad Aler­gia­mi, Karolin­s­ka Insti­tutet w Szwecji i Ospedale Lui­gi Sac­co we Włoszech. Badacz w szeregu między­nar­o­dowych bada­ni­ach, m. in. najwięk­szym europe­jskim pro­jek­cie w zakre­sie immunologii: „3TR Tax­on­o­my, Treat­ment, Tar­gets and remis­sion. Iden­ti­fi­ca­tion of the mol­e­c­u­lar mech­a­nisms of non-response to treat­ments, relaps­es and remis­sion in autoim­mune, inflam­ma­to­ry, and aller­gic con­di­tions” (pro­jekt finan­sowany przez EU w ramach Hori­zon 2020, (2019–2025), pro­jek­tach: MACVIA Fight­ing chron­ic dis­eases for an active and healthy age­ing. Dai­ly aller­gic mul­ti­mor­bid­i­ty in rhini­tis using mobile tech­nol­o­gy, MASK-air (Mobile Air­ways Sen­tinel net­worK: the Aller­gy Diary), Unbi­ased BIO­mark­ers in PRE­Dic­tion of res­pi­ra­to­ry dis­ease out­comes (europe­jskie kon­sor­cjum U‑BIOPRED).

prof. Joanna Jerzyńska

Kierown­ik Klini­ki Interny Dziecięcej i Aler­gologii. Prof. Jerzyńs­ka jest absol­wen­tką Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Łodzi, lekarką spec­jal­istką pedi­atrii i aler­gologii. W 1999 roku została lau­re­atką Stype­ndi­um Fun­dacji Koś­ciuszkowskiej, w ramach którego odbyła pół­toraroczny staż w Klin­ice Chorób Płuc i Alergii w Colum­bia Uni­ver­si­ty Col­lege of  Physi­cians and Sur­geons w Nowym Jorku, pod kierown­ictwem Pro­fe­sor Rachel Miller. Stopień dok­to­ra nauk medy­cznych uzyskała w 2001 r za przed­staw­ie­nie rozprawy dok­torskiej pt. „Nad­wrażli­wość i ekspozy­c­ja na antyge­ny kar­alucha jako czyn­nik eti­o­log­iczny ast­my oskrzelowej u dzieci z regionu łódzkiego”. W 2017 r. uzyskała stopień dok­to­ra habil­i­towanego, a następ­nie – w 2019 roku – tytuł pro­fe­so­ra uczel­ni. W 2019 r. objęła stanowisko kierown­i­ka Klini­ki Interny Dziecięcej i Aler­gologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Głównym kierunk­iem jej pra­cy naukowej są choro­by aler­giczne oraz ast­ma u dzieci, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem epi­demi­ologii środowiskowej, anafi­lak­sji, immunoter­apii swois­tej. Najważniejszy nurt jej pra­cy badaw­czej odnosi się do wpły­wu pre­na­tal­nej i post­na­tal­nej ekspozy­cji na czyn­ni­ki środowiskowe na rozwój chorób aler­gicznych i ast­my oraz rozwój neu­robe­haw­io­ral­ny dzieci; od 2009 roku jest współbadaczem Pol­skiej Kohorty Mat­­ka-Dziecko (REPRO_PL), która jest członkiem sieci kohort urodzeniowych. W ramach współpra­cy naukowej uczest­niczy w między­nar­o­dowych zespołach badaw­czych w ramach real­i­zowanych pro­jek­tów, których pod­stawą są kohorty urodzeniowe  (pro­jek­ty HEALS, ALPHABET); współpracu­je z inny­mi insty­tuc­ja­mi europe­jski­mi koor­dynu­ją­cy­mi kohorty.

Pani Pro­fe­sor jest autorką/współautorką pon­ad 100 prac ory­gi­nal­nych (indeks Hir­sha – 20; IF 310,79). Jest pro­mo­torem w sześ­ciu  prze­wodach dok­tors­kich.

Od roku 2018 pełni funkcję prze­wod­niczącej Odd­zi­ału Łódzkiego Pol­skiego Towarzyst­wa Aler­go­log­icznego. Jest członkiem zarzą­du Odd­zi­ału Łódzkiego Pol­skiego Towarzyst­wa Pedi­atrycznego.  Jest jed­nym z założy­cieli oraz preze­sem zarzą­du Sto­warzyszenia Pomo­cy Dzieciom z Choroba­mi Aler­giczny­mi i Zaburzeni­a­mi Odpornoś­ci ”Zielony Balonik” dzi­ała­jącego przy odd­ziale pedi­atrycznym Szpi­ta­la Kor­cza­ka w Łodzi.

prof. dr hab. n med. Karina Wierzbowska-Drabik

Absol­wen­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Łodzi, ukońc­zonego w 1998 roku z wynikiem bard­zo dobrym. W cza­sie nau­ki w I Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Pabi­an­i­cach lau­re­at­ka Olimpiady Bio­log­icznej. Związana z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym początkowo jako słuchacz studiów dok­toranc­kich (1999 — 2003), następ­nie asys­tent (2003 — 2009), adi­unkt (2009 – 2020) i pro­fe­sor uczel­ni (2020 – 2021) w Klin­ice Kar­di­ologii a od mar­ca 2022 roku jako pro­fe­sor w Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej w Szpi­talu im. Władysława Bie­gańskiego w Łodzi.

Spec­jal­ista chorób wewnętrznych i kar­di­ologii. W roku 2003 uzyskała wyróżniony dok­torat doty­czą­cy oce­ny funkcji rozkur­czowej ser­ca (pro­mo­tor Prof. Maria Krzemińs­­ka-Pakuła) a w roku 2013 na pod­staw­ie pra­cy pt. “Oce­na funkcji lewej komory ser­ca w echokar­dio­graficznym bada­niu obciąże­niowym z dobu­t­a­m­iną przy uży­ciu tech­ni­ki śledzenia mark­erów akusty­cznych” stopień dok­to­ra habil­i­towanego. 16 lutego 2022 decyzją Prezy­den­ta RP uzyskała tytuł pro­fe­so­ra.

Jest ekspertem Sekcji Echokar­dio­grafii Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego (PTK), zdobyte doświad­cze­nie wyko­rzys­tu­je w pra­cy z pac­jen­tem oraz dzi­ałal­noś­ci dydak­ty­cznej na rzecz stu­den­tów i lekarzy, m.in. jako współau­tor 25 rozdzi­ałów w podręcznikach i mono­grafi­ach, jed­nocześnie eksploru­jąc badaw­c­zo możli­woś­ci echokar­dio­grafii co zaowocow­ało pub­likac­ja­mi prac ory­gi­nal­nych i kazuisty­cznych, współpracą między­nar­o­dową z kilkukrot­nym udzi­ałem w pro­gramie Eras­mus Plus (Włochy i Ser­bia), Nagro­da­mi Naukowy­mi Rek­to­ra oraz Nagrodą Naukową  PTK.

Aktu­al­nie pro­mo­tor dwóch dok­toratów, autor w pon­ad 150 pra­cach o łącznym IF pon­ad 200 i wskaźniku cytowań 14, uczest­nik współpra­cy między­nar­o­dowej koor­dynowanej przez Prof. Euge­nio Picano w pro­gramie Stress Echo 2030, ambasador mobil­noś­ci UMED, zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego (C1) i włoskiego (B1).

Prof. Maciej Godycki-Ćwirko

Maciej Gody­c­­ki-Ćwirko, matem­atyk, filo­zof, lekarz, spec­jal­ista medy­cyny rodzin­nej i  spec­jal­ista zdrowia pub­licznego. Współza­łoży­ciel pier­wszej w Łodzi porad­ni lekarzy rodzin­nych. W lat­ach 2009–2013 był Preze­sem Kolegium Lekarzy Rodzin­nych w Polsce, obec­nie Kon­sul­tant wojew­ódz­ki w dziedzinie medy­cyny rodzin­nej.

Od 2005 r. kieru­je zespołem Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej i Społecznoś­ci Lokalnych UMED.

Głównym kierunk­iem pra­cy naukowej są bada­nia medy­cznych i pozam­e­dy­cznych aspek­tów poza­szpi­tal­nej opie­ki zdrowot­nej, ale również bada­nia związane z opieką ukierunk­owaną na lokalną społeczność. Dru­gi nurt badań, pier­wot­nie doty­czą­cy zakażeń poza­szpi­tal­nych to bada­nia „uważnoś­ci prze­ci­w­drob­nous­tro­jowej”.

Prze­wod­niczył europe­jskiej grupie badaczy Gen­er­al prac­tice Research on Infec­tions Net­work (GRIN). Pełnił funkcję kierown­i­ka prowadzącego bada­nia w pol­skiej częś­ci pon­ad 15 między­nar­o­dowych pro­jek­tów badaw­czych. Założy­ciel i redak­tor naczel­ny cza­sopis­ma dla lekarzy pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej „Lekarz Rodzin­ny”.

Opub­likował łącznie 346 pub­likacji (w tym 210 artykułów w cza­sopis­mach naukowych, 13 książek, 62 rozdzi­ały w książkach i 61 abstrak­tów z kon­fer­encji) cytowanych wg Web of Sci­ence: 2965 razy (2821 bez auto­cy­towań), indeks h: 26 wg Sco­pus: 3427 (3273 bez auto­cy­towań), indeks h: 26, o współczyn­niku odd­zi­ały­wa­nia (IF) przekracza­ją­cym 416 punk­tów i punk­tacji MNiSW pon­ad 4100.

Odz­naczenia: 2010 r. medal XXX-lecia Insty­tu­tu Kar­di­ologii CM UJ w Krakowie, 2012 r. Odz­na­ka Hon­orowa Min­is­tra Zdrowia „Za zasłu­gi dla Ochrony Zdrowia, 2016 r. Zło­ty Krzyż Zasłu­gi.

Paweł Majak

pedi­atra, aler­golog, pul­monolog dziecię­cy, kierown­ik Klini­ki Pul­monologii Dziecięcej UM w Łodzi. Łączy inten­sy­wną pracę klin­iczną z dzi­ałal­noś­cią naukową. Kierown­ik licznych pro­jek­tów, w tym finan­sowanych z NCN. Jest autorem lub współau­torem pon­ad 160 pub­likacji naukowych (punk­tac­ja MNiSW>3000, IF >300), między inny­mi w takich cza­sopis­mach jak Lancet Dia­betes & Endocrinol­o­gy, JAMA Pedi­atrics, Jour­nal of Aller­gy and Clin­i­cal Immunol­o­gy, Aller­gy. Należy do grona najczęś­ciej cytowanych pol­s­kich pedi­atrów, aler­gologów i pul­monologów. Lau­re­at nagrody Min­is­tra Zdrowia I stop­nia za osiąg­nię­cia naukowe. Główne spek­trum aktu­al­nych zain­tere­sowań naukowych to immuno­log­iczne, metabolomiczne i mikro­bi­o­log­iczne mech­a­nizmy reg­u­lacji zapale­nia w dro­gach odd­e­chowych i skóry u dzieci. Znaczne zaan­gażowanie dydak­ty­czne prze­jaw­ia się liczny­mi wykłada­mi w kra­ju i za granicą oraz współor­ga­ni­zowaniem jed­nej z najwięk­szych i najs­tarszych w kra­ju kon­fer­encji poświę­conej postępom w pneu­monologii i aler­gologii. Jed­nym z pod­sta­wowych celów pra­cy zawodowej jest pró­ba syn­tezy doświad­czeń naukowych i ich aplikac­ja w prak­tyce klin­icznej dla dobra pac­jen­tów. Pasją i wyzwaniem jest wspólne z żoną towarzysze­nie doras­ta­ją­cym syn­om.

Paweł Mroczkowski

Prof. Mroczkows­ki ukończył w 1992 r. I Wydzi­ał Lekars­ki AM w Warsza­w­ie. Pod­czas studiów zaan­gażowany w pro­ces przemi­an poli­ty­cznych w kra­ju, pełnił m.in. funkcję dyrek­to­ra Biu­ra Zagranicznego KKK NZS, w 1991 stype­ndi­um na Uni­w­er­syte­cie w Zürichu. Bezpośred­nio po stu­di­ach pra­ca poza medy­cyną jako koor­dy­na­tor nowo powołanej Pol­sko-Niemieck­­iej Współpra­cy Młodzieży w biurze w Pocz­damie. W lat­ach 1995–2002 pra­ca w Klin­ice Nowot­worów Tkanek Mięk­kich i Koś­ci Cen­trum Onkologii w Warsza­w­ie, w tym cza­sie spec­jal­iza­c­ja I° z chirurgii ogól­nej i II° z chirurgii onko­log­icznej. W 1998–1999 r. stype­ndi­um DAAD i dok­torat na Uni­w­er­syte­cie w Tybindze. W 2002 r, stype­ndi­um KAAD na Uni­w­er­syte­cie w Mün­ster, od tego cza­su pra­ca na tere­nie Niemiec, m.in. od 2004 r na Uni­w­er­syte­cie w Magde­bur­gu. Spec­jal­iza­c­ja z chirurgii, chirurgii trzewnej i prok­tologii, w 2011 r. habil­i­tac­ja nt europe­jskiego pro­jek­tu bada­nia jakoś­ci w raku kolorek­tum. Od 2015 pro­fe­sor wiz­y­tu­ją­cy w Klin­ice Chirurgii Ogól­nej i Kolorek­tal­nej UM w Łodzi, opiekun przeprowadzanych w Niem­czech prak­tyk i staży stu­den­tów i absol­wen­tów UM w Łodzi m.in. w ramach pro­gra­mu ERASMUS. Od 2016 pro­fe­sor nadzwycza­jny Uni­w­er­syte­tu w Magde­bur­gu. Obec­nie wicedyrek­tor Klini­ki Chirurgii Uni­w­er­syte­tu w Bochum.

Dzi­ałal­ność naukowa kon­cen­tru­ją­ca się na kwestii jakoś­ci chirur­gicznej, chirurgii onko­log­icznej i chirurgii kolorek­tal­nej. Staże naukowe m.in. w Szwecji, Nor­wegii, Wielkiej Bry­tanii, Japonii i USA. Członek wielu między­nar­o­dowych sto­warzyszeń naukowych, członek hon­orowy Towarzyst­wa Chirurgów Pol­s­kich.

Radosław Zajdel

Prof. Zajdel jest absol­wen­tem Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Łodzi, posi­a­da pier­wszy stopień spec­jal­iza­cji z chirurgii ogól­nej, ukończył także stu­dia pody­plo­mowe z zakre­su infor­maty­ki na Wydziale Fizy­ki Tech­nicznej, Infor­maty­ki i Matem­aty­ki Stosowanej Politech­ni­ki Łódzkiej. Jest kierown­ikiem Studi­um Infor­maty­ki i Statysty­ki Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, kierown­ikiem Kat­edry Infor­maty­ki Eko­nom­icznej oraz dyrek­torem Insty­tu­tu Logisty­ki i Infor­maty­ki Wydzi­ału Eko­nom­iczno-Socjo­log­icznego Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Zain­tere­sowa­nia naukowe prof. Zajd­la obe­j­mu­ją zagad­nienia z zakre­su infor­maty­ki medy­cznej oraz statysty­ki, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem kom­plek­sowej anal­izy danych, zas­tosowań anal­izy danych stru­mieniowych oraz grafi­ki w medy­cynie. Jest autorem lub współau­torem blisko 100 pub­likacji w cza­sopis­mach medy­cznych oraz wydawnictw książkowych.

W ramach pro­jek­tów naukowych zre­al­i­zował uru­chomie­nie sys­te­mu Medicum na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznych, a obec­nie real­izu­je rozbu­dowę jego zasobów naukowych. Wraz ze swoim Zespołem pro­jek­tu­je i wdraża dedykowane urządzenia, służące do akwiz­y­cji danych, w tym skan­ery 3D.

Prof. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska

Ukończyła Wydzi­ał Lekars­ki Akademii Medy­cznej w Łodzi w 1996 r. z wyróżnie­niem.

W lat­ach 1997–2001 r. była stype­ndys­tką Studi­um Dok­toranck­iego Akademii Medy­cznej w Łodzi. Następ­nie była asys­ten­tką (od 2002 r.); audink­tem (od 2005 r.), adi­unk­tem ze stop­niem dr habil­i­towanego (od 2010 r.) w Klin­ice Oto­laryn­gologii i Laryn­gologii Onko­log­icznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Od grud­nia 2012 r. do chwili obec­nej pozosta­je kierown­ikiem I Kat­edry Oto­laryn­gologii oraz Klini­ki Oto­laryn­gologii, Onkologii Głowy i Szyi UM w Łodzi.

Stopień dok­to­ra nauk medy­cznych otrzy­mała w 2001 r. na pod­staw­ie rozprawy pt.: „Oce­na inten­sy­wnoś­ci angio­genezy i pro­lif­er­acji oraz ekspresji wybranych białek związanych z apop­tozą u chorych na raka krtani”. Pra­ca została nagrod­zona przez Towarzyst­wa Popiera­nia i Krzewienia Nauk oraz Fun­dację Nau­ki Pol­skiej za najlep­szą pracę dok­torską z dziedziny medy­cyny w roku 2002 oraz wyróżniona prestiżową nagrodę naukową im. Pro­fe­so­ra Jana Miodońskiego przyz­naną przez Zarząd Główny Pol­skiego Towarzyst­wa Oto­ryno­laryn­gologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz nagrodą naukową indy­wid­u­al­ną Rek­to­ra UM w Łodzi. Stopień dok­to­ra habil­i­towanego otrzy­mała w 2010 r. na pod­staw­ie rozprawy „Zmi­any prze­drakowe i rak krtani – gene­ty­cz­na predys­pozy­c­ja do zachorowa­nia oraz jej związek z prze­biegiem klin­icznym”

Jest spec­jal­istą z zakre­su oto­ryno­laryn­gologii od 2004 r., aler­gologii od 2012 r. oraz audi­ologii i foni­a­trii od 2017r.

Odbyła liczne staże zagraniczne jako: stype­ndys­t­ka Fun­dacji Amerykańsko-Aus­tri­ack­­iej i Fun­dacji im. S. Batorego (Cor­nell Sem­i­nars, Salzburg, 2000r.) oraz staże indy­wid­u­alne i 76 kursów zawodowych (Mannheim; Mar­burg, Bres­cia, Barcelona; Ate­ny, Paryż, Berlin, Erlan­gen, Lon­dyn).

Osiąg­nię­cia naukowe pani Pro­fe­sor wiążą się z zatrud­nie­niem w Klin­ice Oto­laryn­gologii, Onkologii Głowy i Szyi UM w Łodzi oraz sze­roką współpracą z ośrod­ka­mi kra­jowy­mi i zagraniczny­mi a Jej dorobek naukowy obe­j­mu­je pon­ad 370 pub­likacji naukowych w tym: 82 prace ory­gi­nalne, 8 kazuisty­cznych, 52 prac przeglą­dowych i poglą­dowych, 17 rozdzi­ałów w książkach naukowych; 173 streszczeń kon­fer­en­cyjnych.

Zasad­nicze kierun­ki prac badaw­czych obe­j­mu­ją zagad­nienia onkologii w oto­ryno­laryn­gologii z poszuki­waniem nowych czyn­ników rokown­iczych, zas­tosowaniem nowych tech­nik obra­zowa­nia umożli­wia­ją­cych lep­sze diag­no­zowanie, prog­no­zowanie i mon­i­torowanie chorych na raka głowy i szyi. Wprowadz­iła w Klin­ice Oto­laryn­gologii, Onkologii Głowy i Szyi, jako jed­nym z pier­wszych ośrod­ków w Polsce nowoczesne metody diag­no­zowa­nia i leczenia chorych z rakiem głowy i szyi jak obra­zowanie w wąskiej wiązce światła (Nar­row Band Imag­ing; NBI) oraz wide­o­laryn­goen­doskopię z szy­bkim filmem (High-Speed Videoen­doscopy; HSV), co umożli­wiło szy­b­ki rozwój mikro­fonochirurgii oraz lase­rochirurgii w Klin­ice. Otrzy­mała dziesięć nagród Rek­to­ra UM w Łodzi za pracę naukową.

Kierown­ik pro­jek­tu „Łódz­ki Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki Nowot­worów Głowy i Szyi” współ­fi­nan­sowanego z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, w ramach Pro­gra­mu oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2022 oraz pro­jek­tu KBN z zakre­su gene­ty­cznego uwarunk­owa­nia polipów nosa. Koor­dy­na­tor­ka Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki Nowot­worów Głowy i Szyi w wojew­ództwie łódzkim wzorem Kam­panii Zrozu­mieć Nowot­wory Głowy i Szyi (ang. Make Sense) real­i­zowanego w 21 europe­js­kich kra­jach, Brazylii, Kor­ei oraz Aus­tralii.

Prze­wod­niczą­ca Komite­tu Naukowego i Orga­ni­za­cyjnego Między­nar­o­dowej Kon­fer­encji Naukowo-szkole­niowej „Otolo­gia 2017” pod aus­pic­ja­mi Sekcji Oto­log­icznej PTORL ChGiSz z udzi­ałem 15 wykład­ow­ców — czołowych otochirurgów świa­towych.

Członk­i­ni Pol­skiego Towarzyst­wa Oto­ryno­laryn­gologów Chirurgów Głowy i Szyi (skarb­nik Zarzą­du Głównego przez 3 kadenc­je; prze­wod­niczą­ca Odd­zi­ału Łódzkiego PTORL ChGiSz; prze­wod­niczą­ca sekcji Otologii i Otoneu­rologii PTORL; członk­i­ni Zarzą­du Sekcji Onko­log­icznej oraz członk­i­ni Zarzą­du Odd­zi­ału Łódzkiego PTORL ChGiSz). Pełniła funkcję zastęp­cy Prze­wod­niczącego Komisji Rewiz­yjnej Odd­zi­ału Łódzkiego Pol­skiego Towarzyst­wa Aler­go­log­icznego. Była Prze­wod­niczącą Komisji Rewiz­yjnej Pol­skiego Towarzyst­wa Nowot­worów Głowy i Szyi (członek Euro­pean Head and Neck Soci­ety (EHNS) oraz Inter­na­tion­al Fed­er­a­tion of Head and Neck Onco­log­ic Soci­eties (IFHNOS). Pozosta­je członk­inią Euro­pean Acad­e­my of Sleep Med­i­cine od 2004 r.

Zastępczyni Prze­wod­niczącego Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej (2012–2020) oraz członk­i­ni Rady Naukowej Studiów Dok­toranc­kich UM w Łodzi; członk­i­ni Senack­iej Komisji ds. Nau­ki i Nagród (2012–2016 r.)

Bierze akty­wny udzi­ał w tworze­niu pier­wszego Kra­jowego Rejestru Nowot­worów Niezłośli­wych Dużych Gruc­zołów Śli­nowych

Wykład­ow­czyni na ogólnopol­s­kich i między­nar­o­dowych kon­fer­enc­jach, zjaz­dach i sym­poz­jach (96-krot­nie wygłosiła wykłady na zaprosze­nie jako ekspert; 14-krot­nie zor­ga­ni­zowała mery­to­ryczne ses­je okrągłego stołu; 8‑krotnie zor­ga­ni­zowała zebra­nia naukowo-szkole­niowego OŁ PTORL ChGi Sz od 2010 r.).

Opiekun­ka sied­miu stu­den­tów real­izu­ją­cych indy­wid­u­al­ny tok studiów (2002 r. do chwili obec­nej). Prowadzi Stu­denck­ie Koło Naukowe przy I Kat­e­drze i Klin­ice Oto­laryn­gologii od 2001 r.  (prezen­tac­ja wyników badań na kra­jowych i między­nar­o­dowych kon­fer­enc­jach w 40-stu refer­at­ach, z których 17 uzyskało nagrody; „Dia­men­towy Grant” orga­ni­zowany przez MEiN; nagro­da marsza­ł­ka wojew­ództ­wa łódzkiego w 2015 r., oraz grant „Gen­er­ac­ja Przyszłoś­ci” MNiSW)

Kierown­ik zakońc­zonych czterech spec­jal­iza­cji z oto­ryno­laryn­gologii i kole­jnych trzech w toku. Kierown­ik naukowy i wykład­ow­czyni na kur­sach orga­ni­zowanych przez CMKP z zakre­su oto­ryno­laryn­gologii od 2012 r.

Pro­mo­tor­ka pię­ciu dok­toran­tów, którzy ukończyli prze­wody dok­torskie (cztery wyróżnione) oraz kole­jnych sied­miu w trak­cie real­iza­cji. Recen­zen­t­ka w 9 prze­wodach dok­tors­kich, w jed­nym prze­wodzie habil­i­ta­cyjnym oraz członk­i­ni komisji habil­i­ta­cyjnej w kole­jnych dwóch postępowa­ni­ach.

Vice-prze­­wod­niczą­­ca Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej w wyb­o­rach władz i przed­staw­icieli Uczel­ni (2012 i 2016). Członk­i­ni Senack­iej Komisji ds. Nau­ki i Nagród (2012–2016), członk­i­ni Rady Naukowej Studiów Dok­toranc­kich w UM w Łodzi w kadenc­jach: 2012–2016 oraz 2016–2019 oraz koor­dy­na­tor­ka mod­ułu zabiegowego pro­gra­mu „Oper­ac­­ja-Inte­­grac­­ja” w UM w Łodzi.

prof. dr hab. n.med. Zbigniew Jabłonowski

Prof. dr hab. n.med. Zbig­niew Jabłonows­ki jest pro­fe­sorem I Klini­ki Urologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Urodz­ił się w 1963 r. w Warsza­w­ie. Ukończył stu­dia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medy­cznej w Łodzi w roku 1988. Zaj­mu­je się pracą dydak­ty­czną i naukową od 1991 roku. Zain­tere­sowa­nia naukowe kon­cen­tru­ją się na dwóch głównych kierunk­ach:

 1. diag­nos­tyce, lecze­niu i mon­i­torowa­niu uro­log­icznych schorzeń onko­log­icznych, zwłaszcza raka pęcherza moc­zowego i raka ster­cza oraz
 2. zas­tosowa­niu tech­nik laparoskopowych w lecze­niu chorób układu moc­­zowo-płciowego.

Autor i współau­tor 88 pub­likacji naukowych, które doczekały się 540 cytowań (indeks Hirscha=13).

W 1999 r. obronił pracę dok­torską pt.: „Oce­na porów­naw­cza wyników leczenia oper­a­cyjnego żylaków powróz­ka nasi­en­nego metodą Palo­­mo-Rob­­ba i metodą laparoskopową”.

W roku 2013 obronił pracę habil­i­ta­cyjną pt.: „Bada­nia zależnoś­ci pro­filu mety­lacji regionów pro­mo­torowych genów p16 i DAPK oraz pro­filu antyoksy­da­cyjnego u chorych na raka pęcherza moc­zowego w różnych sta­di­ach klin­icznych”. Również w roku 2013 ukończył stu­dia pody­plo­mowe na Wydziale Zarządza­nia Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego na kierunku: Komer­c­jal­iza­c­ja nau­ki i tech­nologii.

W lutym 2022 r. uzyskał tytuł pro­fe­so­ra w dziedzinie nauk medy­cznych.

Odbył wiele staży naukowo-szkole­niowych z dziedziny urologii m.in.: w Hopi­tal Erasme-Uni­ver­site Libre de Brux­elles (Bel­gia), w Brady Insti­tute of Urol­o­gy, Johns Hop­kins Hos­pi­tal, Bal­ti­more (USA), w Clin­ique du Parc i Clin­ique Urologique Nantes-Atlantis (Franc­ja), w Klin­ice Urologii Uni­w­er­syte­tu w Stras­bour­gu (Franc­ja), w Klin­ice Urologii Puigvert Fun­da­cion w Barcelonie (Hisz­pa­nia).

Pełnił funkcję prze­wod­niczącego zarzą­du Sekcji Urologów Wojskowych Pol­skiego Towarzyst­wa Uro­log­icznego w lat­ach 2015–2022 oraz człon­ka zarzą­du Sekcji Urologii Onko­log­icznej PTU w tym samym cza­sie. W lat­ach 2014–2018 członek Euro­pean Board of Urol­o­gy (EBU-Europe­js­­ki Zarząd Urologii). Od roku 2022 członek Prezy­di­um Zarzą­du Pol­skiego Towarzyst­wa Uro­log­icznego na stanowisku skarb­ni­ka tej orga­ni­za­cji.

Kierował zakońc­zony­mi spec­jal­iza­c­ja­mi sied­miu lekarzy urologów. Był pro­mo­torem w czterech zakońc­zonych prze­wodach dok­tors­kich.

Jest członkiem hon­orowym Sekcji Nowo­jorskiej Amerykańskiego Towarzyst­wa Uro­log­icznego. Jest także członkiem Komisji Egza­m­i­na­cyjnej Euro­pean Board of Urol­o­gy w Polsce (Państ­wowy Egza­min Spec­jal­iza­cyjny z Urologii).

Odz­nac­zony medalem Komisji Edukacji Nar­o­dowej, medalem „Za zasłu­gi dla obron­noś­ci Kra­ju” oraz medalem „Siły zbro­jne w służ­bie Ojczyzny”.

Rok 2021

prof. dr hab. Joanna Jurewicz
prof. dr hab. Mariusz Stasiołek

Kierown­ik Kat­edry i Klini­ki Neu­rologii. Ukończył stu­dia medy­czne na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej w Łodzi w 1998 roku. W 1999 r. rozpoczął stu­dia dok­toranck­ie w Klin­ice Neu­rologii Akademii Medy­cznej w Łodzi. Stopień dok­to­ra nauk medy­cznych uzyskał w 2002 r. W roku 2007 otrzy­mał tytuł spec­jal­isty w dziedzinie neu­rologii. Z początkiem roku 2008 pod­jął pracę w Klin­ice Neu­rologii, Ruhr-Uni­ver­si­­ty w Bochum w Niem­czech. W 2010 r. swo­ją pracę zawodową i naukową związał z Insty­tutem Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki (ICZMP) w Łodzi. W 2011 r. uzyskał stopień dok­to­ra habil­i­towanego w dziedzinie medy­cyny. W 2014 r. objął stanowisko Kierown­i­ka Klini­ki Neu­rologii ICZMP, rozpoczął również pracę jako Sekre­tarz Naukowy insty­tu­tu. W 2017 r. objął obow­iąz­ki Kierown­i­ka Klini­ki Neu­rologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, a także kierown­i­ka Odd­zi­ału Klin­icznego Neu­rologii USK Nr 1 w Łodzi. W roku 2020 został mianowany kierown­ikiem Kat­edry Neu­rologii UM w Łodzi. Postanowie­niem z 4 sty­cz­nia 2021 Prezy­dent RP nadał mu tytuł pro­fe­so­ra nauk medy­cznych i nauk o zdrow­iu.

Jest członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Neu­ro­log­icznego i Pol­skiego Towarzyst­wa Neu­rologów Dziecię­cych. W lat­ach 2017–2019 był członkiem Komite­tu Ewalu­acji Jed­nos­tek Naukowych przy Min­is­terst­wie Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. Od 2015 r. jest członkiem Rady Naukowej Insty­tu­tu Pom­nik Cen­trum Zdrowia Dziec­ka w Warsza­w­ie. Od roku 2020 jest w składzie Komite­tu Nauk Neu­ro­log­icznych PAN. Był lub jest pro­mo­torem jed­nego zakońc­zonego i trzech trwa­ją­cych prze­wodów dok­tors­kich.

Wyni­ki jego badań nad rolą zaburzeń immunoreg­u­la­cyjnych w pato­genezie chorób neu­ro­log­icznych i chorób innych narządów pub­likowane były w prestiżowych cza­sopis­mach takich jak „Brain” czy „Thy­roid”.

dr hab. n.med. Agnieszka Żebrowska

Klini­ka Der­ma­tologii i Wen­erologii. Wielo­let­ni pra­cown­ik Klini­ki Der­ma­tologii i Wen­erologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Ukończyła III Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, uzysku­jąc Sre­brną i Złotą Tar­czę. Absol­wen­t­ka Akademii Medy­cznej w Łodzi, uzyskała dyplom z wyróżnie­niem. W lat­ach 2000–2002 była słuchaczką Studi­um Dok­toranck­iego przy Pra­cowni Immun­o­der­ma­tologii. Stopień dok­to­ra nauk medy­cznych uzyskała w 2003 roku na pod­staw­ie pra­cy „Opryszczkowate zapale­nie skóry w aspekcie zaburzeń min­er­al­iza­cji kość­ca”. W 2012 roku uzyskała stopień dok­to­ra habil­i­towanego na pod­staw­ie rozprawy „Oce­na zjawisk immuno­log­icznych i enzy­maty­cznych w pato­genezie wybranych pod­naskórkowych chorób pęcher­zowych”, a następ­nie – w 2020 roku – tytuł pro­fe­so­ra uczel­ni. Spec­jal­ista z zakre­su der­ma­tologii i wen­erologii od 2008 roku. Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Der­ma­to­log­icznego, Euro­pean Acad­e­my of Der­ma­tol­ogy and Venere­ol­o­gy (EADV) i Euro­pean Soci­ety for Der­ma­to­log­i­cal Research (ESDR). Wiceprze­wod­niczą­ca Sekcji Immun­o­der­ma­tologii Pol­skiego Towarzyst­wa Der­ma­to­log­icznego oraz prze­wod­niczą­ca odd­zi­ału łódzkiego PTD. Członek Rady Naukowej cza­sopis­ma „Forum Der­ma­to­log­iczne” i „Der­ma­tolo­gia po dyplomie”. Autor­ka i współau­tor­ka pon­ad 100 pub­likacji naukowych, w więk­szoś­ci doty­czą­cych mech­a­nizmów immuno­log­icznych w chorobach skóry, a zwłaszcza patologii i ter­apii chorób autoim­muno­log­icznych, stanow­ią­cych główny obszar jej zain­tere­sowań. Poza pracą naukową zaj­mu­je się dydak­tyką, akty­wnie uczest­niczy w kur­sach i szkole­ni­ach lekarzy innych spec­jal­iza­cji.

dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

Klini­ka Hema­tologii. Absol­wen­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Łodzi. Dyplom lekarza medy­cyny otrzy­mała w 1990 roku. W październiku tego samego roku rozpoczęła pracę w charak­terze asys­ten­ta w Zakładzie Far­makologii AM w Łodzi i jed­nocześnie rozpoczęła spec­jal­iza­cję z zakre­su chorób wewnętrznych w II Klin­ice Chorób Wewnętrznych, w której została zatrud­niona od 1995 roku. W 1993 roku otrzy­mała tytuł dok­to­ra nauk medy­cznych za przed­staw­ie­nie rozprawy dok­torskiej pt. „Wpływ 2‑chlorodeoxyadenozyny (2‑CdA) na praw­idłową i białaczkową hematopoezę w bada­ni­ach doświad­czal­nych u myszy oraz w hodowli ludz­kich komórek krwiotwór­czych in vit­ro”, wyko­nanej pod kierunk­iem prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Roba­ka. W 1994 roku została lau­re­atką Stype­ndi­um Fun­dacji na Rzecz Nau­ki Pol­skiej dla Młodych, Wyróż­ni­a­ją­cych się Pra­cown­ików Naukowo-Badaw­czych. W tym samym roku uzyskała I stopień spec­jal­iza­cji, a cztery lata później zdała z wyróżnie­niem egza­min na II stopień spec­jal­iza­cji z chorób wewnętrznych. W lat­ach 1996–1997 odbyła roczne stype­ndi­um British Coun­cil w Klin­ice Hema­tologii Impe­r­i­al Col­lege, Ham­mer­smith Hos­pi­tal w Lon­dynie pod kierown­ictwem Pro­fe­so­ra Johna Gold­mana. W 1998 roku została powołana na stanowisko adi­unk­ta II Klini­ki Chorób Wewnętrznych Insty­tu­tu Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi, która została przek­sz­tał­cona w Klinikę Hema­tologii w 1997 roku. W 2002 roku uzyskała tytuł spec­jal­isty w dziedzinie hema­tologii. W 2011 roku uzyskała stopień dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych w dyscy­plin­ie medy­cy­na na pod­staw­ie mono­grafii „Oce­na angio­genezy i jej znacze­nie prog­nos­ty­czne w przewlekłej białaczce lim­fo­cy­towej”. W lat­ach 2014–2019 pełniła funkcję Kierown­i­ka Odd­zi­ału Chorób Układu Krwiotwór­czego Klini­ki Hema­tologii w Insty­tu­cie Hema­tologii i Trans­fuzjologii. Aktu­al­nie pracu­je w Klin­ice Hema­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Prof. Joan­na Góra-Tybor pełniła rolę pro­mo­to­ra w dwóch zakońc­zonych prze­wodach dok­tors­kich:

 1. mgr Anny Rychter – „Oce­na czyn­ników wpły­wa­ją­cych na przestrze­ganie zale­ceń ter­apeu­ty­cznych u pac­jen­tów z przewlekłą białaczką szpikową z uwzględ­nie­niem właś­ci­woś­ci osobowoś­ci”; przewód zakońc­zony nadaniem stop­nia dr n. o zdrow­iu na posiedze­niu Rady Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu UM w Łodzi;
 2. Elż­bi­ety Patkowskiej – „Charak­terysty­ka klin­icz­na oraz wyni­ki leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową z lokaliza­cją poza­szpikową”; przewód zakońc­zony nadaniem stop­nia dr n. med. na posiedze­niu Rady Naukowej Insty­tu­tu Hema­tologii i Trans­fuzjologii w Warsza­w­ie.

Zain­tere­sowa­nia naukowe prof. Joan­ny Góry-Tybor kon­cen­tru­ją się wokół zagad­nień związanych z ter­apią chorób nowot­worowych układu krwiotwór­czego. Opub­likowane prace moż­na podzielić na następu­jące grupy tem­aty­czne:

 • prace doświad­czalne poświę­cone bada­niu inter­akcji ana­logu puryn 2‑chlorodeoxyadenozyny (2‑CdA) z inny­mi cytostatyka­mi lub cytok­i­na­mi;
 • prace klin­iczne doty­czące efek­tów ter­apii 2‑CdA stosowanej samodziel­nie lub w sko­jarze­niu z inny­mi cytostatyka­mi u pac­jen­tów z choroba­mi lim­fo­pro­lif­er­a­cyjny­mi;
 • prace doty­czące angio­genezy u chorych z przewlekłą białaczką lim­fo­cy­tową (PBL);
 • prace doty­czące etiopato­genezy i ter­apii przewlekłej białacz­ki szpikowej (PBSz) i nowot­worów mielo­pro­lif­er­a­cyjnych Filadelfia ujem­nych.

Aktu­al­nie jej głównym obszarem badaw­czym jest ter­apia nowot­worów mielo­pro­lif­er­a­cyjnych – PBSz i nowot­worów Filadelfia ujem­nych. Zainicjowała przeprowadze­nie w Polsce, pod aus­pic­ja­mi PALG (Pol­skiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych), wieloośrod­kowych ret­ro­spek­ty­wnych anal­iz doty­czą­cych skutecznoś­ci i powikłań inhibitorów kinazy BCR-ABL II gen­er­acji nilo­tynibu i dazatynibu. Zainicjowała również pow­stanie rejestru chorych na PBSz uwzględ­ni­a­jącego obec­ność chorób współist­nieją­cych i stosowanie dodatkowych ter­apii. Akty­wnie uczest­niczyła również w pra­cach mają­cych na celu ocenę skutecznoś­ci i toksy­cznoś­ci gen­eryków imatynibu. Prof. Joan­na Góra-Tybor współpracu­je z MIR­A­Cle (Myelo­pro­lif­er­a­tive dIs­or­ders ReseArch Con­sor­tium i IMPuLSE  (Inter­na­tion­al Myelodys­PLas­tic Syn­dromes rEsearch con­sor­tium) w zakre­sie badań nad  wrod­zony­mi uwarunk­owa­ni­a­mi nowot­worów mielo­pro­lif­er­a­cyjnych i zespołów mielodys­plas­ty­cznych oraz z grupą CEMPO (Cen­tral Euro­pean Myelo­pro­lif­er­a­tive Neo­plasm Orga­ni­za­tion).

Jest autorką lub współau­torką 60 prac ory­gi­nal­nych oraz licznych prac poglą­dowych. Dorobek ten uzu­peł­nia 15 rozdzi­ałów w podręcznikach kra­jowych. Prace są częs­to cytowane przez społeczność naukową (indeks Hirscha h‑index= 17; IF 155,125).

Istot­ną część akty­wnoś­ci zawodowej prof. Góry-Tybor stanowi dzi­ałal­ność dydak­ty­cz­na. Od początku pra­cy w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi akty­wnie uczest­niczy w dzi­ałal­noś­ci dydak­ty­cznej Klini­ki, prowadząc sem­i­nar­ia i ćwiczenia z hema­tologii dla stu­den­tów V roku Wydzi­ału Lekarskiego oraz sem­i­nar­ia i ćwiczenia z pro­pe­deu­ty­ki interny dla stu­den­tów III roku Wydzi­ału Lekarskiego. Brała także udzi­ał, jako wykład­ow­ca, w szkole­ni­ach pody­plo­mowych doty­czą­cych prob­lemów hema­to­log­icznych w neu­rologii, onkologii i inten­sy­wnej ter­apii. Ważną częś­cią jej dzi­ałal­noś­ci dydak­ty­cznej jest upowszech­ni­an­ie zagad­nień doty­czą­cych biologii i ter­apii nowot­worów mielo­pro­lif­er­a­cyjnych poprzez przy­go­towanie licznych rozdzi­ałów w podręcznikach z zakre­su hema­tologii i onkologii oraz prac poglą­dowych.

Prof. Joan­na Góra-Tybor akty­wnie wspiera dzi­ałal­ność orga­ni­za­cji pac­jen­tów. W 2018 r. została uhonorowana nagrodą „Zasłużona dla Życia” i tytułem Hon­orowego Człon­ka Ogól­nokra­jowego Sto­warzyszenia Pomo­cy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Wspo­ma­ga także dzi­ałal­ność Grupy Wspar­cia dla Chorych na Nowot­wory Mielo­pro­lif­er­a­cyjne. W 2016 r. otrzy­mała medal „Glo­ria Med­i­c­i­nae”, wyróżnie­nie przyz­nawane przez Pol­skie Towarzyst­wo Lekarskie za osiąg­nię­cia medy­czne i społeczne.

dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski
dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska

Kierown­ik Zakładu Hodowli Komórkowych i Anal­iz Genomowych. Ukończyła Wydzi­ał Medy­cyny Wetery­naryjnej Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie, uzysku­jąc w 2002 r. tytuł zawodowy lekarza wetery­narii; pracę dok­torską obroniła na Wydziale Medy­cyny Wetery­naryjnej SGGW w Warsza­w­ie w 2005 r.; nato­mi­ast stopień naukowy dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych, w dyscy­plin­ie medy­cy­na, spec­jal­ność: medy­cy­na, uzyskała na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w 2014 r. W roku 2019 mianowana na stanowisko pro­fe­so­ra uczel­ni, w 2021 r. uzyskała tytuł naukowy. W roku 2012 uzyskała tytuł spec­jal­isty w zakre­sie użytkowa­nia i patologii zwierząt lab­o­ra­to­ryjnych. W lat­ach 2007–2010 była Członkiem Komisji Biologii Zwierząt Doświad­czal­nych Pol­skiej Akademii Nauk; w lat­ach 2008–2016 przed­staw­iciel niesamodziel­nych pra­cown­ików naukowych w Radzie Wydzi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi; od roku 2018 – członek Rady Fun­dacji dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi FUMED; członek grupy ekspertów wyz­nac­zonych przez Min­is­tra Edukacji i Nau­ki do udzi­ału w kon­tro­lach użytkown­ików w zakre­sie prowad­zonych przez nich doświad­czeń. W lat­ach 2017–2018 Pełnomoc­nik Dziekana Wydzi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego ds. Pro­mocji Wydzi­ału. W lat­ach 2016–2020 członek Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi; od 2019 Członek Komisji ds. Strate­gii Roz­wo­ju Uczel­ni w ramach pro­jek­tu Strate­gia Doskon­ałoś­ci – Uczel­nia Badaw­cza. W lat­ach 2009–2015 asys­tent kierown­i­ka pro­jek­tu „Uru­chomie­nie kierunku studiów: Biotech­nolo­gia, spec­jal­ność: Biotech­nolo­gia Medy­cz­na na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej, z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki. Od 2017 roku kierown­ik pro­jek­tu „BRaIn – Bada­nia Rozwój Innowac­je w łódzkim kam­pusie bio­m­e­dy­cyny i far­ma­cji” współ­fi­nan­sowanego przez Unię Europe­jską, ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Łódzkiego na lata 2014–2020; w 2018 r. koor­dy­na­tor obszaru w pro­jek­cie „MEDiKUM Między­nar­o­dowa Eksplo­rac­ja Doskon­ałoś­ci i Kom­pe­tencji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi”, finan­sowanym w ramach przed­sięwz­ię­cia Strate­gia Doskon­ałoś­ci – Uczel­nia Badaw­cza MNiSW. Od roku 2019 jest Prodziekanem ds. Nau­ki oraz członkiem prezy­di­um Rady Nauk Medy­cznych.

Swo­je obec­ne zain­tere­sowa­nia badaw­cze kon­cen­tru­je na oce­nie myko­toksyn jako mod­u­la­torów metab­o­liz­mu komórkowego, w tym na bada­niu czy codzi­enne naraże­nia na metaboli­ty grzy­bów pleśniowych, które przyj­mowane są wraz poży­wie­niem, może mieć wpływ na rozwi­ja­jące się pro­cesy chorobowe, a w szczegól­noś­ci na chorobę nowot­worową.

Jest autorem lub współau­torem kilkudziesię­ciu pub­likacji naukowych w prestiżowych cza­sopis­mach zna­j­du­ją­cych się w bazie Jour­nal Cita­tion Reports (JCR) oraz prac pop­u­larno-naukowych, współau­torem rozdzi­ałów w książkach, mono­grafii oraz skryp­tów dla stu­den­tów. Recen­zent w wiodą­cych cza­sopis­mach między­nar­o­dowych. Stype­ndys­t­ka Pol­ish School of Med­i­cine Memo­r­i­al Fund at the Uni­ver­si­ty of Edin­burg. Jest lau­re­atką m.in. nagród JM Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego za dzi­ałal­ność naukową. Wypro­mowała dwóch dok­torów, ośmiu mag­is­tran­tów oraz pon­ad dwudzi­es­tu licenc­jatów. Recen­zent prac habil­i­ta­cyjnych i dok­tors­kich. W Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi prowadzi wykłady i sem­i­nar­ia dla stu­den­tów kierunku biotech­nolo­gia i elek­tro­ra­di­olo­gia.

Jest członkiem prestiżowych orga­ni­za­cji naukowych i zawodowych: Soci­ety Myco­tox­in Research, Euro­pean Soci­ety for Lab­o­ra­to­ry Ani­mal Vet­eri­nar­i­ans, Pol­skiego Towarzyst­wa Endokryno­log­icznego, Pol­skiego Towarzyst­wa Nauk o Zwierzę­tach Lab­o­ra­to­ryjnych – Pol­LASA.

Z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi związana od roku 2006, aktu­al­nie kieru­je Zakła­dem Hodowli Komórkowych i Anal­iz Genomowych.

dr hab. n. med. Piotr Białasiewicz

Kierown­ik Zakładu Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych. W 1993 r. ukończył z wyróżnie­niem Wydzi­ał Lekars­ki Akademii Medy­cznej w Łodzi. W trak­cie studiów został stype­ndys­tą pro­gra­mu Tem­pus na Uni­w­er­syte­cie w Antwer­pii, gdzie kon­tyn­uował stu­dia medy­czne i odbył staż naukowy w Zakładzie Patologii pod opieką prof. Van Marck’a. W 1994 r. rozpoczął pracę w Klin­ice Pneu­monologii i Aler­gologii Akademii Medy­cznej w Łodzi na stanowisku asys­ten­ta. Następ­nie w lat­ach 2000 – 2012, na stanowisku adi­unk­ta, w Zakładzie Fizjologii Klin­icznej Akademii Medy­cznej, później Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Obec­nie (od 2012 r.) jest zatrud­niony na stanowisku kierown­i­ka Zakładu Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. W lat­ach 2014, 2015, 2016, 2018 i 2019 r. uzyskał nagrodę Rek­to­ra dla Najlep­szego Nauczy­ciela Aka­demick­iego. Dzi­ałal­ność zawodową – lekarską prowadzi w Ośrod­ku Diag­nos­ty­ki i Leczenia Zaburzeń Snu i Chorób Układu Odd­e­chowego jako spec­jal­ista chorób wewnętrznych i chorób płuc.

W 1996 r. uzyskał stopień dr nauk medy­cznych (tytuł rozprawy: „Zmi­any stęże­nia wap­nia w gran­u­lo­cy­tach obo­jęt­nochłon­nych uzyskanych od osób zdrowych i chorych na ast­mę oskrzelową po sty­mu­lacji pep­ty­dem chemo­tak­ty­cznym fMLP i czyn­nikiem akty­wu­ją­cym płyt­ki (PAF)”). W roku 2010 uzyskał stopień dr habil­i­towanego nauk medy­cznych (tytuł mono­grafii: „Wpływ faz snu i zespołu obtu­ra­cyjnego bezdechu sen­nego na reg­u­lację stęże­nia glukozy”).

Był pro­mo­torem trzech wyróżnionych prze­wodów dok­tors­kich.

 • Aga­ta Gabryel­s­ka, „Wpływ hipok­semii na zmi­anę ekspresji czyn­ni­ka HIF-1al­­fa u chorych na zespół obtu­ra­cyjnego bezdechu sen­nego”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2019 r. Pani dr Aga­ta Gabryel­s­ka obroniła rozprawę dok­torką w trak­cie 6. roku studiów na Wydziale Lekarskim jako lau­re­at­ka Dia­men­towego Grantu MNiSW;
 • Woj­ciech Kuczyński,”Czynniki predyk­cyjne w diag­nos­tyce zespołu obtu­ra­cyjnego bezdechu sen­nego”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2019 r.;
 • Marcin Sochal, „Rola zaburzeń snu i wybranych neu­ro­mod­u­la­torów w bada­niu osi móz­­gowo-jeli­­towej u pac­jen­tów z chorobą Leśniowskiego-Crohna”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2020 r.

Obec­nie całkow­ity dorobek naukowy Pro­fe­so­ra liczy 72 prace, w tym 63 ory­gi­nalne, 2 opisy przy­pad­ków, jeden list do redakcji i 6 prac poglą­dowych; 60 prac opub­likowano w pis­mach ze współczyn­nikiem wpły­wu (IF), m.in.: „Human Pathol­o­gy”, „Jour­nal of Pathol­o­gy”, „Euro­pean Res­pi­ra­to­ry Jour­nal”, „Free Rad­i­cal Biol­o­gy and Med­i­cine”, „Sleep”, „Dia­bet­ic Med­i­cine”, „Sleep Med­i­cine”, „Jour­nal of Clin­i­cal Sleep Med­i­cine”, „Jour­nal of Sleep Research”, „Sci­en­tif­ic Reports”. Współczyn­nik wpły­wu (IF) całkowitego dorobku wynosi około 130 i pon­ad 1900 pkt. MNiSW. Licz­ba cytowań wg bazy Web of Sci­ence Core Col­lec­tion wynosi 981 (888 bez auto­cy­towań), a indeks Hirscha wg tej samej bazy – 16.

dr hab. n. med. Marek Nowak 
dr hab. n.med. Anna Kilanowicz-Sapota
dr hab. n.med. Magdalena Zakrzewska

Zakład Patologii Moleku­larnej i Neu­ropa­tologii. Ukończyła stu­dia na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej w Łodzi w 1996 roku. Swo­ją dzi­ałal­ność naukową i dydak­ty­czną związa­ła z Zakła­dem Patologii Moleku­larnej i Neu­ropa­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Zarówno stopień dok­to­ra (2005), jak i dok­to­ra habil­i­towanego (2012) uzyskała w swo­jej macierzys­tej uczel­ni. Real­izu­jąc pro­jek­ty badaw­cze, finan­sowane ze źródeł zewnętrznych, prowadzi bada­nia nad moleku­larny­mi uwarunk­owa­ni­a­mi pow­stawa­nia nowot­worów ośrod­kowego układu ner­wowego oraz określaniem zależnoś­ci pomiędzy pro­filem genomowym i prze­biegiem klin­icznym choro­by. Współpracu­je z kra­jowy­mi i zagraniczny­mi ośrod­ka­mi naukowy­mi, biorąc udzi­ał w defin­iowa­niu nowych mark­erów diag­nos­ty­cznych i rokown­iczych w nowot­worach mózgu u dzieci. Jest członk­inią Sto­warzyszenia Neu­ropa­tologów Pol­s­kich i Sekcji Neu­roonkologii Pol­skiego Towarzyst­wa Neu­rochirurgów. Bierze akty­wny udzi­ał  w kra­jowych i zagranicznych kon­gre­sach i sym­poz­jach naukowych, reg­u­larnie recen­zu­je prace naukowe dla cza­sop­ism będą­cych w bazie JCR. Jako opiekun naukowy uczest­niczy w pro­ce­sie ksz­tałce­nia i wspiera­nia młodej kadry naukowej w trak­cie real­iza­cji pro­jek­tów naukowo-badaw­czych.

dr hab. n.med. Elżbieta Miller

Kierown­ik Kat­edry i Klini­ki Reha­bil­i­tacji Neu­ro­log­icznej. Elż­bi­eta Miller jest łodzianką w trzec­im pokole­niu, pochodzi z rodziny lekarskiej – zarówno rodz­ice, jak i brat są absol­wen­ta­mi Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Łodzi. Ma trzech synów. Ukończyła XXVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. M. For­nal­skiej w Łodzi. Stu­dia na Wydziale Lekarskim AM w Łodzi ukończyła w 1993 roku. Jest spec­jal­istą z dziedziny reha­bil­i­tacji medy­cznej – kierown­ikiem spec­jal­iza­cji była ikona pol­skiej reha­bil­i­tacji, pro­fe­sor Kaz­imiera Milanows­ka. W roku 2004 prof. Miller uzyskała stopień naukowy dok­to­ra nauk medy­cznych, rozprawa dok­tors­ka została obro­niona na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej im. Lud­wi­ka Rydy­giera w Byd­goszczy. W 2012 roku uzyskała stopień naukowy dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych na pod­staw­ie rozprawy habil­i­ta­cyjnej pt.: „Pro­cesy pro- i antyoksy­da­cyjne oraz oce­na funkcjon­al­na chorych na stward­nie­nie rozsiane po zas­tosowa­niu kriosty­mu­lacji ogól­nous­tro­jowej” nadany uch­wałą Rady Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Od 2013 zatrud­niona na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi. Obec­nie kierown­ik Kat­edry i Klini­ki Reha­bil­i­tacji Neu­ro­log­icznej.

Członek The Inter­na­tion­al Soci­ety of Phys­i­cal and Reha­bil­i­ta­tion. Prowadzi bada­nia naukowe związane z neu­rore­ha­bil­i­tacją oraz zas­tosowaniem tem­per­atur kri­o­genicznych w medy­cynie. Członek zespołu badaw­czego przy Między­nar­o­dowym Insty­tu­cie Nis­kich tem­per­atur w Paryżu. Jest autorem i współau­torem 110 pub­likacji, całkow­ity impact fac­tor 142,674 Index Hirscha wg Web of Sci­ence 16, wg Sco­pus 19. Wielokrot­na lau­re­at­ka nagród Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Prezy­dent Rzecz­pospo­litej Pol­skiej nadał jej w dn. 17 czer­w­ca 2021 roku tytuł pro­fe­so­ra nauk medy­cznych i nauk o zdrow­iu w dyscy­plin­ie nau­ki medy­czne.

dr hab. n.med. Przemysław Lewkowicz
dr hab. n.med. Łukasz Dziki

Rok 2020

 • prof. dr hab. Agniesz­ka Szad­kows­ka – data uzyska­nia 21.07.2020 r.
 • prof. dr hab. Izabela Zaw­lik — data uzyska­nia 21.07.2020 r.
 • prof. dr hab. Anna Polew­czyk — data uzyska­nia 21.09.2020 r.
 • prof. dr hab. Moni­ka Łukom­s­­ka-Szy­­mańs­­ka — data uzyska­nia 21.07.2020 r.
 • prof. dr hab. Urszu­la Lewandows­ka — data uzyska­nia 28.09.2020 r.
 • prof. dr hab. n. med. Zmysłows­ka Agniesz­ka- data uzyska­nia 11.05.2020r.
 • prof. dr hab. n. med. Jabłkows­ki Maciej - data uzyska­nia 11.05.2020r.
 • prof. dr hab. n. med. Witas Hen­ryk — data uzyska­nia 10.03.2020r.
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Domżal­s­ki
 • prof. dr hab. n. med. Woj­ciech Fendler

Rok 2019

 • prof. dr hab. n. med. Kołacińs­ka Agniesz­ka — data uzyska­nia 17.04.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Jurows­ki Piotr — data uzyska­nia 05.02.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Jaskól­s­ki Dar­iusz — data uzyska­nia 05.02.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Pol­guj Michał — data uzyska­nia 25.02.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Polańs­ka Kinga — data uzyska­nia 08.01.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Kale­ta Doro­ta — data uzyska­nia 08.01.2019r.
 • prof. dr hab. n. med. Boguc­ki Andrzej — data uzyska­nia 05.02.2019r.

Rok 2018

 • prof dr hab. n.med. Alek­san­dra Lesi­ak — data uzyska­nia 29.01.2018r
 • prof. dr hab. n. biol. Tomasz Śli­wińs­ki — data uzyska­nia 29.01.2018 r.
 • prof. dr hab. n. med. Bea­ta Siko­rs­ka — data uzyska­nia 29.01.2018 r.
 • Prof. dr hab. nauk farm. Doro­ta Gabriela Piotrows­ka – data uzyska­nia: 22.03.2018r.
 • Prof. dr hab. nauk farm. Paweł Bar­tosz Szy­mańs­ki – data uzyska­nia: 09.05.2018r.
 • prof dr hab. Edward Kowal­czyk data uzyska­nia 09.05.2018r
 • prof. dr hab. Paweł B. Szy­mańs­ki — data uzyska­nia 09.05.2018r.
 • prof dr hab. Jarosław Kalin­ka data uzyska­nia 09.05.2018r
 • prof dr hab. Katarzy­na Stars­­ka-Kowars­­ka data uzyska­nia 09.05.2018r
 • prof dr hab. Marcin Mycko data uzyska­nia 09.05.2018r
 • prof. dr hab. n. med. Elż­bi­eta Smolews­ka data uzyska­nia 20.06.2018r
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Borowiec data uzyska­nia 20.06.2018r
 • prof. dr hab. Tomasz Bielec­ki — data uzyska­nia 25.09.2018r.
 • prof. dr hab. Iwona Cygankiewicz — data uzyska­nia 28.09.2018r.
 • prof. dr hab. Jerzy K. Wran­icz — data uzyska­nia 28.09.2018r.
 • prof. dr hab. n. farm. Doro­ta G. Piotrows­ka — data uzyska­nia 22.03.2018r.

Rok 2017

 • prof. dr hab. n. med. Anna Piekars­ka  — data uzyska­nia  15.09.2017r.
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Tre­lińs­ki — data uzyska­nia  23.09.2017r.
 • prof. dr hab. n. med. Elż­bi­eta Pawłows­ka — data uzyska­nia  28.09.2017r.
 • prof. dr hab. n. farm. Ewa Bal­cer­czak — data uzyska­nia  27.02.2017r.
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Sibińs­ki — data uzyska­nia 27.02.2017r.
 • prof. dr hab. n. med. Ire­na Mar­i­an­na Maniec­­ka-Bryła — data uzyska­nia  27.02.2017 r.
 • prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk — data uzyska­nia 09.01.2017 r.
 • prof. dr hab. n. med. Gałec­ki Piotr - data uzyska­nia 09.01.2017 r.

Rok 2016

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochę­dal­s­ki — data nada­nia 22.06.2016 r.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Grze­gorzews­ki — data nada­nia 22.06.2016 r.
 • prof. dr hab. n. med. Bea­ta Dejak — data nada­nia 09.08.2016 r.
 • prof. dr hab. Agniesz­ka Wierzbows­ka — data nada­nia 20.10.2016 r.
 • prof. dr hab. Mar­iusz Klenc­ki — data nada­nia 20.10.2016r.
 • prof. dr hab. Piotr Potem­s­ki — data nada­nia 20.10.2016r.
 • prof. dr hab. Jakub Fich­na — data uzyska­nia 02.12.2016r.

Rok 2015

 • prof. dr hab. n.med.  Piotr Sieroszews­ki — data nada­nia 2015-07-16
 • prof. dr hab. n.med.  Jan­i­na Grze­gor­czyk — data nada­nia 2015-04-02
 • prof. dr hab. n.med.  Agniesz­ka  Gmitrow­icz — data nada­nia 2015-03-04
 • prof. dr hab. n.med.  Anna Zalews­­ka-Janows­­ka  — data nada­nia 2015-03-04

Rok 2014

 • prof. dr hab. n.med. Koryc­­ka-Wołowiec Anna — data nada­nia 2014-01-07
 • prof. dr hab. inż. n. tech. Klimek Leszek - data nada­nia 2014-01-07
 • prof. dr hab. n. med. Antczak Adam — data nadania:19.02.2014
 • prof. dr hab. n.med. Tkaczyk Marcin  - data nada­nia 2014-02-19
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyńs­ki – data nada­nia 02.04.2014
 • prof. dr hab.Ewa Brzezi­ańs­ka  -  data nada­nia 05.06.2014r.
 • prof. dr hab.Katarzy­na Cypryk -  data nada­nia 05.06.2014r.
 • prof. dr hab. Mał­gorza­ta Lelonek -  data nada­nia 05.06.2014r.
 • prof. dr hab. Hele­na Rot­sztejn -  data nada­nia 05.06.2014r.
 • prof. dr hab. n. med. Walde­mar Różańs­ki — data nada­nia 05.06.2014
 • prof. dr hab. Jerzy Sokołows­ki -  data nada­nia 26.06.2014r.
 • prof. dr hab. Mirosław Topol —  data nada­nia 26.06.2014r.
 • prof. dr hab. Elż­bi­eta Hrabec -  data nada­nia 26.06.2014r.
 • prof. dr hab. n.med. Ciosek Joan­na — data nada­nia 28.07.2014
 • prof. dr hab. Aga­ta Majos -  data nada­nia 14.08.2014r.
 • prof. dr hab. n. med.  Prze­mysław Kar­das – data nada­nia 14.08.2014
 • prof. dr hab. n.med. Niewiarows­ka Jolan­ta — data nada­nia 14.08.2014
 • prof. dr hab. Jolan­ta Kujawa -  data nada­nia 14.08.2014r.
 • prof. dr hab. n.med. Winczyk Katarzy­na - data nada­nia 27.08.2014
 • prof. dr hab. Piotr Lip­iec -  data nada­nia 30.08.2014r.
 • prof. dr hab. Marzen­na  Zielińs­ka -  data nada­nia 19.12.2014r.
 • prof. dr hab. Doro­ta Słow­ińs­­ka-Klenc­­ka -  data nada­nia 19.12.2014r.
 • prof. dr hab. Mag­dale­na Józe­­fow­icz-Kor­czyńs­­ka -  data nada­nia 19.12.2014r.
 • prof. dr hab. n.farm. Krzysztof Wal­czyńs­ki - data nada­nia 19.12.2014r.

Rok 2013

 • prof dr hab n. med. Piotr Rieske — data nada­nia 17.01.2013
 • prof. dr hab. n.med. Słowikows­­ka-Hilcz­er Jolan­ta — data nada­nia 18.04.2013
 • prof. dr hab. n.med. Szczepańs­ka Joan­na — data nada­nia 2013-06-03
 • prof. dr hab. n.med. Majsterek Ireneusz — data nada­nia 2013-06-25
 • prof. dr hab. Krzysztof Cho­jnows­ki - data nada­nia 12.11.2013r.

Rok 2012

 • prof. dr hab. n. farm.  Alek­sander Kufel­nic­ki — data nada­nia 21.12.2012
 • prof. dr hab. Ludomir Ste­fańczyk — data uzyska­nia 18.10.2012r.
 • prof. dr hab. Leoka­dia Bąk-Roman­iszyn — data uzyska­nia 03.07.2012r
 • prof. dr hab. Gabriela Mełeń-Mucha — data uzyska­nia 12.01.2012r.
 • prof. dr hab. n. med.  Mar­lena Juszczak – data nada­nia 12.01.2012r.

Rok 2011

 • prof. dr hab. Andrzej Piotrows­ki — data uzyska­nia 19.01.2011r.
 • prof. dr hab. Elż­bi­eta Waszczykows­ka — data uzyska­nia 01.03.2011r.
 • prof. dr hab. Joan­na Nar­butt — data uzyska­nia 01.03.2011r.
 • prof. dr hab. Janusz Piekars­ki — data uzyska­nia 01.03.2011r.
 • prof. dr hab. Leszek Szmigiero — data uzyska­nia 24.10.2011r.
 • prof. dr hab. n.med. Janusz Szem­raj – data nada­nia 04.08.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek — data nada­nia 01.08.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Anna Gorą­ca — data nada­nia 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbińs­ki — data nada­nia 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n.med. Lud­miła Żylińs­ka - data nada­nia 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak — data nada­nia 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Dastych — data nada­nia 03.11.2011 r.

ROK 2022

dr n. med. Anna Kasielska-Trojan

“Bada­nia nad eti­ologią idiopaty­cznej gineko­mas­tii i gigan­tomas­tii z wyko­rzys­taniem inter­dyscy­pli­narnych narzędzi badaw­czych”.

 

 

dr n. med. Joanna Wieczfińska

„Oce­na pro­filu ekspresji genów związanych z prze­bu­dową dróg odd­e­chowych w ast­mie oskrzelowej oraz stanem zapal­nym w odpowiedzi na wybrane czyn­ni­ki w ludz­kich komórkach in vit­ro”.

 

 

dr n. med. Paweł Robak

“Oce­na mark­erów opornoś­ci na borte­zomib u chorych na szpicza­ka mno­giego”.

 

 

 

dr n. med. Sławomir Murawiec

“Subiek­ty­wne i psy­cho­log­iczne aspek­ty leczenia far­mako­log­icznego w psy­chi­a­trii – wprowadze­nie do pol­skiego piśmi­en­nict­wa naukowego i prak­ty­ki klin­icznej”.

 

 

dr n. med. Marcin Włodarczyk

„Anal­iza nowych możli­woś­ci w lecze­niu zaawan­sowanego raka jeli­ta grubego”.

 

 

 

dr n. med. Mariusz Hartman

“Różnorod­ność geno­ty­powa i feno­ty­powa linii komórkowych czer­ni­a­ka wyprowad­zonych z guzów pobranych od pac­jen­tów w aspekcie odpowiedzi na leki ukierunk­owane moleku­lamie (inhibito­ry BRAFV600 lub MEK1/2) stosowane samodziel­nie lub w sko­jarze­niu ze związka­mi o potenc­jale prze­ci­wnowot­worowym”.

 

 

dr n. farm. Jakub Wojcieszak

„Oce­na cyto­toksy­cznoś­ci oraz efek­tów behaw­io­ral­nych u myszy nowych związków psy­choak­ty­wnych należą­cych do grupy syn­te­ty­cznych pochod­nych β‑katynonu”.

 

 

dr n. med. Beniamin Grabarek

„Oce­na akty­wnoś­ci bio­log­icznej cyk­losporyny A i leków anty-cytok­i­nowych stosowanych w ter­apii łuszczy­cy w hodowli komórkowej i mate­ri­ale klin­icznym”.

 

 

dr n. farm. Agnieszka Kicel

„Charak­terysty­ka składu chemicznego oraz oce­na akty­wnoś­ci prze­ci­wut­le­ni­a­jącej i prze­ci­wza­pal­nej wybranych gatunków rodza­ju Cotoneast­er Medikus (Rosaceae)”.

 

 

dr n. fiz. Małgorzata Wrzesień

„Oce­na naraże­nia na promieniowanie jonizu­jące pra­cown­ików wykonu­ją­cych pro­ce­dury z zakre­su medy­cyny nuk­learnej w uję­ciu opty­mal­iza­cji ochrony radi­o­log­icznej per­son­elu”.

 

 

dr n. med. Małgorzata Urban-Kowalczyk

„Związek endo­gen­nych opi­oidów oraz dys­funkcji węchowych z obrazem klin­icznym i prze­biegiem schizofrenii”. Pro­mo­tor:

 

 

dr n. med. Ewelina Motylewska

“Wybrane aspek­ty biologii i leczenia nowot­worów neu­roen­dokryn­nych — nowe cele moleku­larne w diag­nos­tyce i ter­apii sper­son­al­i­zowanej”.

 

 

dr n. med. Anna Hogendorf

„Poszuki­wanie gene­ty­cznych i immuno­log­icznych przy­czyn cukrzy­cy typu 1 współist­niejącej z niedo­borem odpornoś­ci”.

 

 

dr n. med. Magdalena Ciążyńska

„Epi­demi­o­log­icz­na, klin­icz­na i moleku­lar­na charak­terysty­ka raków skóry”.

 

 

 

dr n. med. Łukasz Mokros

“Rola chrono­ty­pu w jego związku ze stanem zdrowia psy­chicznego wśród stu­den­tów medy­cyny oraz z prze­biegiem wybranych zaburzeń psy­chicznych i chorób psy­cho­so­maty­cznych”.

 

 

dr n. med. Krzysztof Kaczmarek

„Nowa­torskie rozwiąza­nia w elek­trokar­di­ologii ekspery­men­tal­nej i klin­icznej”.

ROK 2021

 • dr hab. n. med. Nasi­adek Marzen­na
 • dr hab. n. med. Kasiel­s­­ka-Tro­­jan Anna
 • dr hab. n.med. Gajos Aga­ta
 • dr hab. n. o zdrow­iu Wrze­sińs­ka Mag­dale­na
 • dr hab. n.med. Janczar Szy­mon
 • dr hab. n. o zdrow­iu Pawełczyk Agniesz­ka
 • dr hab. n. med. Sobier­a­js­ka Katarzy­na

ROK 2020

 • dr hab. n.med. Baryl­s­ki Marcin
 • dr hab. n.med. Jesionek-Kup­nic­­ka Doro­ta
 • dr hab. n.med. Sakow­icz Aga­ta
 • dr hab. n.med. Garus-Pakows­­ka Anna
 • dr hab. n.med. Gawron-Skar­bek Anna
 • dr hab. n. med. Domińs­ka Kami­la
 • dr hab. n. med. Sała­ga Maciej
 • dr hab. n.med. Borkows­ka Edy­ta
 • dr hab. n.med. Lewandows­­ka-Polak Anna
 • dr hab. n.med. Wój­­cik-Cichy Kami­la
 • dr hab. n.med. Zielińs­ka Mar­ta
 • dr hab. n. med. Plu­ta Agniesz­ka
 • dr hab. n.med. Olewnik Łukasz
 • dr hab. n. med. Majew­s­ki Sebas­t­ian

LATA 2013–2019

Habilitacje po 01.10.2019 r

 • Sała­ga Maciej
  Data nada­nia 14.05.2020
 • Domińs­ka Kami­la
  Data nada­nia 14.05.2020
 • Anna Gawron-Skar­bek
  Data nada­nia 09.04.2020

Wydział Lekarski

Rok 2020
 • Pauli­na Wejn­er-Mik
  data nada­nia 09.04.2020 r.
 • Maciej Sała­ga
  data nada­nia 14.05.2020 r.
 • Mar­ta Zielińs­ka
  data nada­nia 09.07.2020 r.
 • Anna Lewandows­­ka-Polak
  data nada­nia 09.07.2020 r.
 • Kami­la Wój­­cik-Cichy
  data nada­nia 09.07.2020 r.
 • Marcin Cyprows­ki
  data nada­nia 09.07.2020 r.
 • Jesionek-Kup­nic­­ka Doro­ta
  Data nada­nia 12.03.2020
 • Sakow­icz Aga­ta
  Data nada­nia 12.03.2020
 • Garus-Pakows­­ka Anna
  Data nada­nia 12.03.2020
Rok 2019
 • Agniesz­ka Śli­wińs­ka
  Data nada­nia 14.05.2019
 • Dami­an Tworek
  Data nada­nia 14.05.2019
 • Elż­bi­eta Gałec­kaD
  Data nada­nia 24.09.2019
 • Mag­dale­na Spól­nic­ka
  Data nada­nia 24.09.2019
 • Mag­dale­na Kotlic­­ka-Antczak
  Data nada­nia 24.09.2019
 • Adam Białas
  Data nada­nia 24.09.2019
 • Bea­ta Śmielak
  Data nada­nia 17.12.2019
 • Alek­san­dra Piecho­ta — Polańczyk
  Data nada­nia 17.12.2019
 • Kinga Bociong
  Data nada­nia 17.12.2019
 • Anna Stasi­ak
  Data nada­nia 17.12.2019
 • Krzysztof Zapałow­icz
  Data nada­nia 17.12.2019
Rok 2018
 • Katarzy­na March­lews­ka
  Data nada­nia: 16.01.2018r.
 • Anna Mokrowiec­ka
  Data nada­nia: 20.02.2018r.
 • Katarzy­na Gach-Janczak
  Data nada­nia: 17.04.2018r.
 • Doro­ta Pas­­tuszak-Lewan­­dos­­ka
  Data nada­nia: 15.05.2018r.
 • Piotr Hogen­dorf
  Data nada­nia: 25.09.2018r.
 • Rena­ta Per­likows­ka
  Data nada­nia: 13.11.2018r.
 • Walde­mar Wag­n­er
  Data nada­nia: 13.11.2018r.
Rok 2017
 • dr hab. Marcin Tre­jter
  data nada­nia: 14.11.2017r.
 • dr hab. n. med. Fra­ni­ak-Pietry­­ga Ida
  data nada­nia: 10.10.2017
 • dr hab. n. med. Panek Michał
  data nada­nia: 10.10.2017
 • dr hab. n. med. Rafał Zielińs­ki
  data nada­nia: 11.04.2017
 • dr hab. n. med. Joan­na Jerzyńs­ka
  data nada­nia: 11.04.2017
 • dr. hab. n. med. Makows­ka Joan­na
  data nada­nia: 16.05.2017
 • dr. hab. n. med. Taran Katarzy­na
  data nada­nia: 27.06.2017
 • dr. hab. n. med. Tre­lińs­ka Joan­na
  data nada­nia: 27.06.2017
Rok 2016
 • dr hab. n.med. Tomasz Pawełczyk
  data nada­nia 2016.10.18
 • dr hab n.med Adam Dur­czyńs­ki
  data nada­nia: 2016.09.19
 • dr hab n.med Han­na Romańs­­ka-Knight
  data nada­nia: 2016.09.19
 • dr hab. n. med Strz­elec­ki Dominik
  data nada­nia 2016.06.28
 • dr hab n. med Dar­iusz Boroń
  data nada­nia 2016.06.28
 • dr hab. n. med Ciebi­a­da Maciej
  data nada­nia 2016.06.07
 • dr hab. n. med Lewkow­icz Natalia
  data nada­nia 2016.06.07
 • dr hab. n. med Loba Piotr
  data nada­nia 2016.04.12
 • dr hab. n. med Mianows­ka Bea­ta
  data nada­nia 2016.04.12
 • dr hab. n. med Bogaczewicz Jarosław
  data nada­nia 2016.03.08
 • dr hab. n. med Euse­bio Makand­jou-Ola
  data nada­nia 2016.03.08
 • dr hab n. med. Rena­ta Wal­czak-Jędrze­jows­­ka
  data nada­nia 2016.02.09
 • dr hab n. med. Agniesz­ka Zmysłows­ka
  data nada­nia 2016.01.12
Rok 2015
 • Paweł Majak  “Poszuki­wanie far­mako­log­icznych metod wspo­ma­gania  klin­icznej i immuno­log­icznej skutecznoœci immunoter­apii alergenowej u dzieci chorych na ast­mę oskrzelową.” (13.01.2015r.)
 • Mał­gorza­ta Knaœ  “Zmi­any bio­chemiczne w œlin­ie pac­jen­tów z twardz­iną układ­ową.” (17.02.2015r.)
 • Katarzy­na Piestrze­niewicz  “Wpływ wybranych hor­monów tkan­ki tłuszc­zowej na czyn­ni­ki ryzy­ka miażdży­cy oraz zmi­any mor­fologii i czynnoœci ser­ca u otyłych mężczyzn z ostrym zawałem mięœnia ser­cowego.” (17.02.2015r.)
 • Urszu­la Lewandows­ka  “Wpływ  ekstrak­tów polifenolowych z owoców pig­wow­ca japońskiego (Chaenome­les japon­i­ca Lindl.) i z nasion wiesioł­ka dzi­wnego (Oenothera Para­doxa Hudziok)  na poziom ekspresji genów zaan­gażowanych w apop­tozę,     angio­genezę i metas­tazę w raku pier­si i prostaty.” (17.03.2015r.)
 • Elż­bi­eta Jabłonows­ka  “Oce­na ekspresji wybranych genów w biop­unk­tat­ach wątro­by oraz zachowa­nia się wybranych wykład­ników stre­su oksy­da­cyjnego u chorych na przewlekłe zapale­nie wątro­by typu C ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wpły­wu koin­fekcji  HIV.” (14.04.2015r.)
 • Anna Szmigiel­s­­ka-Kapłon  “Wpływ mikroœrodowiska szpiku na pro­ces mobi­liza­cji  macierzystych komórek krwiotwór­czych.” (09.06.2015r.)
 • Agniesz­ka Rusińs­ka “Uwarunk­owa­nia nawraca­ją­cych zła­mań i zaburzeń gęstoœci min­er­al­nej koœci u dzieci.” (30.06.2015r.)
 • Mar­i­o­la Œwiderek-Matysi­ak  ” Immunoreg­u­la­cyj­na rola komórek macierzystych szpiku kost­nego w ter­apii autoim­muno­log­icznego zapale­nia mózgu i rdzenia myszy, mod­elu zwierzę­cym stward­nienia rozsianego” (20.10.2015r.)
Rok 2014
 • dr hab. n.med. Grze­gorz Surkont uzyskał stopień dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych za pracę pt: “Ultra­sono­graficz­na ure­tro­cys­tografia w diag­nos­tyce oraz oce­nie efek­tów oper­a­cyjnego leczenia wysiłkowego nietrzy­ma­nia moczu u kobi­et. “. [2014–01–29]
 • dr hab. n.med. Paweł Ptaszyńs­ki  (nowy tryb) „Zaburzenia funkcji układu auto­nom­icznego oraz potenc­jalne opc­je far­makoter­apii iwabra­dyną u chorych z niead­ek­wat­ną tachykardią zatokową.”
 • dr hab. n.med. Piotr Grze­lak „Zas­tosowanie ultra­sono­grafii ze środ­kiem kon­trastowym w oce­nie nerek przeszczepionych.”11.03.2014 r.
 • dr hab. n.med. Agniesz­ka Siej­ka   (nowy tryb) „Rola soma­toliberyny (GHRH) i jej antag­o­nistów w reg­u­lacji wzros­tu komórek nowot­worowych w warunk­ach in vit­ro — anal­iza wybranych mech­a­nizmów dzi­ała­nia.”
 • dr hab. n.med. Elż­bi­eta Jakubows­­ka-Pietkiewicz  „Znacze­nie zmi­en­noś­ci genu kodu­jącego recep­tor dla wit­a­miny D w eti­ologii niskiej masy kost­nej u dzieci i młodzieży.”Kolokwium habil­i­ta­cyjne: 08.04.2014 r.
 • dr hab. n. o zdrow­iu Fron­czak Adam, [2014–04–15]
 • dr hab. n.med. Leszek Gottwald  „Wartość prog­nos­ty­cz­na błonowej ekspresji recep­torów dla TRAIL, recep­torów estrogenowych i prog­es­teronowych oraz indek­su Ki-67 u chorych z gruc­zo­lako­rakiem endometri­oidal­nym endometri­um. Badanie metodą mikro­macierzy tkankowych.”Postępowanie habil­i­ta­cyjne nowym trybem    — nadanie  13.05.2014r.
 • dr hab. n.med. Ireneusz Babi­ak „Jed­notem­aty­czny cykl pub­likacji nt. „Diag­nos­ty­ka, lecze­nie i prewenc­ja zakażeń endo­pro­tez stawu biodrowego.”Postępowanie habil­i­ta­cyjne nowym trybem    — nadanie  13.05.2014r.
 • dr hab. n.med. Jan Rykała „Znacze­nie prog­nos­ty­czne polimor­fizmów genów VEGFA, PDGFB, ICAM1i ANGPT2 w raku piersi.”Kolokwium habil­i­ta­cyjne: 10.06.2014 r.
 • dr hab. n.med. Rena­ta Talar-Woj­­narows­­ka  „Bada­nia nad podłożem moleku­larnym, etiopato­genezą i wczes­nym rozpoz­naniem raka trzustki.”Postępowanie habil­i­ta­cyjne nowym trybem — nadanie  23.09.2014r.
 • Ewa Golańs­ka  “Polimor­fizmy­gene­ty­czne­jako czyn­ni­ki ryzy­ka w choro­bie Alzheimera, Bada­nia genów APOE, PRNP, PRND, CYP46, APBB2, BACE 1 i NEP.”  Kolok­wium habil­i­ta­cyjne: 21.10.2014r.
 • Maciej Kupczyk  “Feno­typy ast­my ciężkiej w prak­tyce klin­icznej.”  Postępowanie habil­i­ta­cyjne nowym trybem ‑nadanie 09.12.2014r.
Rok 2013
 • dr hab. n.med. Fendler Woj­ciech, “Epi­demi­o­log­iczne, gene­ty­czne i klin­iczne aspek­ty cukrzy­cy wieku roz­wo­jowego”, [2013–06–11] (nowy tryb)
 • dr hab. n.med. Kur­na­tows­ka Ilona, “Wpływ podawa­nia wit­a­miny K2 na postęp zmi­an miażdży­cowych i zwap­nienia naczyń u niedi­al­i­zowanych chorych w3.-5. okre­sie przewlekłej choro­by nerek”, [2013–06–25]
 • dr hab. n.med. Agniesz­ka Żebrows­ka, “Oce­na zjawisk immuno­log­icznych i enzy­maty­cznych w pato­genezie wybranych pon­ad­skórkowych chorób pęcher­zowych”, [23.10.2012]
 • dr hab. n.med. Bog­dan Jegi­er, “Oce­na wybranych wskaźników pro­cesów zapal­nych u chorych pod­dawanych bezpośred­niej rewasku­laryza­cji mięś­nia ser­cowego”, [13.11.2012]
 • dr hab. n.med. Tomasz Stępień, “Oce­na stężeń angiopoetyny‑1, angiopoetyny‑2 oraz recep­to­ra angiopo­e­t­ynowego TIE‑2 w surow­icy krwi chorych z guzem nad­ner­czy”, [27.11.2012]
 • dr hab. n.med. Mag­dale­na Zakrzews­ka, “Pro­fil ekspresji genów w gwiaździ­akach włosowa­tokomórkowych wieku dziecięcego w odniesie­niu do lokaliza­cji, obrazu radi­o­log­iczno- mor­fo­log­icznego i prze­biegu klin­icznego choro­by”, [ 11.12.2012]
 • dr hab. n.med. Han­na Ławnic­ka, “Wpływ inhibitorów kinazy białkowej CK2 na wzrost i czyn­ność wydziel­niczą komórek ludzkiego raka komory nad­ner­cza (H295R) w warunk­ach in vit­ro”, [08.01.2013]
 • dr hab. n.med. Krzysztof Jam­rozi­ak, “Rola polimor­fiz­mu genu CD38 i wybranych genów mikroR­NA w pato­genezie przewlekłej białacz­ki lim­fo­cy­towej i zespołu Richtera”, [05.02.2013]
 • dr hab. n.med. Michał Pol­guj, “Mor­folo­gia wcię­cia łopat­ki ( incisura scapu­lae) w bada­ni­ach anatomicznych i nowoczes­nych tech­nikach obra­zowa­nia”, [26.02.2013]
 • dr hab. n.med. Stanisław Ostrows­ki, “Inten­sy­wność stre­su oksy­da­cyjnego i reakcji zapal­nej u chorych oper­owanych z powodu infek­cyjnego zapale­nia wsierdzia”, [05.03.2013]
 • dr hab. n.med. Kari­na Wierzbows­­ka-Dra­bik, “Oce­na funcji lewej komory ser­ca w echokar­dio­graficznym bada­niu obciąże­niowym z dobu­t­a­m­iną przy uży­ciu tech­ni­ki śledzenia mark­erów akusty­cznych”, [19.03.2013]
 • dr hab. n.med. Moni­ka Łukom­s­­ka-Szy­­mańs­­ka, “Oce­na wybranych właś­ci­woś­ci sys­temów wiążą­cych mody­fikowanych sub­stanc­ja­mi o dzi­ała­niu odkaża­ja­cym”, [09.04.2013]
 • dr hab. n.med. Agniesz­ka Kołacińs­ka, “Czyn­ni­ki klin­iczno-histopa­­to­log­iczne i pod­pisy moleku­larne w mod­elu leczenia prze­d­op­er­a­cyjnego raka pier­si w prak­tyce chirur­ga pier­si”, [23.04.2013]
 • dr hab. n.med. Dar­iusz Jaskól­s­ki, “Bada­nia klin­iczno-moleku­larne w oponi­akach”, [11.06.2013]
 • dr hab. n.med. Stanisław Ostrows­ki, “Inten­sy­wność stre­su oksy­da­cyjnego i reakcji zapal­nej u chorych oper­owanych z powodu infek­cyjnego zapale­nia wsierdzia”, [05.03.2013]
 • dr hab. n.med. Maciej Salagier­s­ki  uzyskał stopień dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych w  zakre­sie medy­cyny (urolo­gia) za osiąg­nię­cie naukowe: Cykl pub­likacji doty­czą­cych mark­erów w diag­nos­tyce moleku­larnej nowot­worów gruc­zołu krokowego. Postępowanie habil­i­ta­cyjne nowym trybem — nadanie  03.12.2013r.
 • dr hab. n.med. Tomasz Rech­cińs­ki  uzyskał stopień dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych w  zakre­sie medy­cyny (choro­by wewnętrzne, kar­di­olo­gia) za pracę pt.  „Klin­iczne znacze­nie polimor­fizmów genów proza­pal­nej inter­leukiny 1 beta i nat­u­ral­nego antag­o­nisty jej recep­to­ra u pac­jen­tów po ostrych zespołach wień­cowych – badanie  mieszkańców wojew­ództ­wa łódzkiego.” Kolok­wium habil­i­ta­cyjne: 03.12.2013r.
 • dr hab. n.med. Maciej Słod­ki  uzyskał stopień dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych w  zakre­sie medy­cyny (ginekolo­gia i położnict­wo) za pracę pt. „Opra­cow­anie mod­elu opie­ki nad ciężarną z wrod­zoną wadą ser­ca u pło­du na pod­staw­ie nowego pre­na­tal­nego podzi­ału wad serca.”Kolokwium habil­i­ta­cyjne: 17.12.2013r.

 

Wydział wojskowo-lekarski

Rok 2019
 • dr hab. n. med. Marzena Miel­czarek [2019–03–05]
Rok 2018
 • dr hab. n. med. Piotr Bart­nic­ki, [2018–02–20]
Rok 2017
 • dr hab. n. med. Radzisław TRZCIŃSKI, [2017–04–04]
Rok 2016
 • dr hab. n. biol. Edy­ta PARADOWSKA, [2016–02–02]
 • dr hab. n. med. Maciej RADEK, [2016–05–10]
 • dr hab. n. med. Aga­ta BIELECKA-DĄBROWA, [2016–06–08]
 • dr hab. n. farm. Anna Katarzy­na WIKTOROWSKA-OWCZAREK, [2016–06–08]
 • dr hab. n. med. Janusz KOCIK, [2016–11–08]
 • dr hab. n. med. Maciej CHAŁUBIŃSKI, [2016–12–06]
Rok 2015
 • dr hab. n. med. Jarosław MIŁOŃSKI, [2015–07–07]
 • dr hab. n. med. Andrzej ANTCZAK, [2015–10–06]
 • dr hab. n. med. Mar­iusz STĘPIEŃ, [2015–11–03]
 • dr hab. n. med. Woj­ciech KAŹMIERCZAK, [2015–11–03]
Rok 2014
 • dr hab. n. med. Zielińs­­ka-Bliźniews­­ka Han­na, [2014–02–04]
 • dr hab. n. med. Jabłońs­ki Sła­womir, [2014–04–08]
 • dr hab. n. med. Cezary CHOJNACKI, [2014–05–06]
Rok 2013
 • dr hab. n. med. Zbig­niew Jabłonows­ki, “Bada­nia zależnoś­ci pro­filu metyza­cji regionów pro­mo­torowych genów p16 i DAPK oraz pro­filu antyoksy­da­cyjnego u chorych na raka pęcherza moc­zowego w różnych sta­di­ach klin­icznych” [5 sty­cz­nia 2013 r.]
 • dr hab. n. med. Grze­gorz Piotrows­ki, “Powikła­nia ser­cowe leczenia uzu­peł­ni­a­jącego trastuzum­abem wczes­nej postaci raka pier­si z nadek­spresją recep­to­ra ludzkiego naskórkowego czyn­ni­ka typu 2 (ErbB2/HER2)” [6 kwiet­nia 2013 r.]
Rok 2012
 • dr hab. n. med. Wiesław Tryniszews­ki, “Włas­na meto­da oznacza­nia radioizo­topowych wskaźników per­fuzji mięśni kończyn dol­nych i metab­o­liz­mu kost­nego i wybrane przykłady jej skutecznoś­ci diag­nos­ty­cznej u osób zdrowych oraz w schorzeni­ach mogą­cych upośledzać per­fuzję mięśni lub metab­o­lizm kost­ny” [14 luty 2012 r.]
 • dr hab. n. med. Elż­bi­eta MILLER, “Pro­cesy pro- i antyoksy­da­cyjne oraz oce­na funkcjon­al­na chorych na stward­nie­nie rozsiane po zas­tosowa­niu kriosty­mu­lacji ogól­nous­tro­jowej” [23 październi­ka 2012 r.]
 • dr hab. n. med. Jacek Śmigiel­s­ki, “Oce­na stęże­nia we krwi cytokin pro i antyan­gio­gen­nych oraz enzymów pro­te­oli­ty­cznych i ich inhibitorów u chorych z łagod­ny­mi i złośli­wy­mi guza­mi trzust­ki” [11 grud­nia 2012 r.]

 

Wydział farmaceutyczny

Rok 2019
 • dr hab. n. farm. Sitarek Prze­mysław; „Wyt­warzanie metabolitów wtórnych w kul­tur­ach in vit­ro Leonu­rus sibir­i­cus  L. oraz określe­nie ich właś­ci­woś­ci bio­log­icznych”. (16.04.2019 r.)
 • dr hab. n. farm. Skała Ewa; „Rhapon­ticum carthamoides w kul­turze in vit­ro, potenc­jalne źródło pochod­nych kwasów kawoilochi­nowych i ole­jku eterycznego oraz właś­ci­woś­ci bio­log­iczne tego gatunku”. (29.05.2019 r.)
 • dr hab. n. farm. Sobańs­ka Anna (11.09.2019)
 • dr hab. n. farm. Markow­icz-Piasec­­ka Mag­dale­na (11.09.2019)
 • dr hab. n.farm. Kochan Ewa (25.09.2019)
Rok 2017
 • dr hab. n. farm. Alek­san­dra Sała­­gac­­ka-Kubi­ak: “Wpływ polimor­fizmów poje­dynczych nuk­leo­ty­dów i ekspresji wybranych genów na ryzyko roz­wo­ju choro­by wrzodowej”.  (07 .03.2017 r.)
 • dr hab. n. farm. Łukasz Kuź­ma: „Korze­nie trans­for­mowane Salvia aus­tri­a­ca Jacq. jako źródło bio­log­icznie akty­wnych diter­penów”. (07.03.2017)
 • dr hab. n. farm. Izabela Grze­­gor­czyk-Karo­lak: „Wyko­rzys­tanie kul­tur in vit­ro roślin Scutel­lar­ia alpina i altissi­ma do pozyski­wa­nia związków polifenolowych: oce­na akty­wnoś­ci antyoksy­da­cyjnej i antyg­lika­cyjnej in vit­ro” (28.09.2017)
Rok 2016
 • dr hab. n. farm. Urszu­la Kali­nows­­ka-Lis: „Poszuki­wanie związków o akty­wnoś­ci prze­ci­w­drob­nous­tro­jowej i cyto­toksy­cznej w grupie nowych kom­plek­sów srebra(I) i miedzi(II) z pochod­ny­mi (benz)imidazolu”. (18.10.2016)
 • dr hab. n. farm. Eweli­na Piątczak: “Wyt­warzanie glikozy­dów iry­doid­owych i feny­loetanoid­owych w kul­tur­ach in vit­ro roślin z rodza­ju Rehman­nia”. (18.10.2016)
Rok 2015
 • dr hab. nauk farm. Mag­dale­na E. Jasińs­­ka-Stroschein: „Oce­na wybranych inter­akcji lekowych związanych ze szlaka­mi syg­nałowy­mi PDGF i ROCK w bada­ni­ach hemo­dy­nam­icznych na zwierzę­cym mod­elu nad­ciśnienia płuc­nego”. (27.10.2015)
 • dr hab. nauk farm. Katarzy­na J. Błaszczak-Świątkiewicz: „Poszuki­wanie nowych strate­gii ter­apii prze­ci­wnowot­worowej w aspekcie znoszenia lekoopornoś­ci”. (30.06.2015)
Rok 2013
 • dr hab. n. farmMoni­ka Anna Olszews­ka, “Charak­terysty­ka pro­fili polifenolowych i akty­wnoś­ci antyoksy­da­cyjnejin vit­ro wybranych surow­ców roślin­nych z rodza­ju Sor­bus sen­su lato” . (12.02.2013).
 • dr hab. n. farm. Jacek Owczarek, “Oce­na inter­akcji wybranych leków chronotropowou­jem­nych z simwastatyną na zwierzę­cych mod­elach doświad­czal­nych”. (20.03.2013)
 • dr hab. n. farm. Elż­bi­eta Kamysz: „Syn­teza i bada­nia­pep­ty­dów wys­tępu­ją­cych w jamie ust­nej oraz pep­ty­dów prze­ci­w­drob­nous­tro­jowych, których jed­nym z potenc­jal­nych miejsc poda­nia i/lub dzi­ała­nia może być jama ust­na”. (14.05.2013)
 • dr hab. n. farm. Elż­bi­eta Brucha­jz­er: „Oce­na toksy­cznego dzi­ała­nia wybranych poli­bro­mowanych difeny­loeterów na orga­nizm szczu­ra”. (11.06.2013).
 • dr hab. n. farm. Paweł B. Szy­mańs­ki: „Nowe pochodne cyk­loalk­ilo­chi­no­liny jako potenc­jalne sub­stanc­je ter­apeu­ty­czne lub diag­nos­ty­czne do wczes­nego wykry­wa­nia choro­by Alzheimera”. (02.07.2013)

 

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa

Rok 2019
 • dr hab. n. med. Stasikows­­ka-Kan­ic­­ka Olga; 15.01.2019
 • dr hab. n. med. Lubec­ka Katarzy­na; 17.09.2019
 • dr hab. n. społ. Kmieci­ak Błażej; 20.09.2019
Rok 2018
 • dr hab. n. o zdrow­iu Joan­na Kost­ka; 19.06.2018
 • dr hab. n. o zdrow­iu Pikala Mał­gorza­ta; 17.04.2018
Rok 2017
 • dr hab. n. med. Tim­ler Dar­iusz; 17.10.2017
Rok 2016
 • dr hab. n. med. Marcin Różal­s­ki; „Pro­file aktywacji i reak­ty­wność płytek krwi oraz ich wrażli­wość na dzi­ałanie związków o akty­wnoś­ci prze­ci­w­płytkowej w wybranych układach mod­e­lowych i stanach klin­icznych”; 19.01.2016
 • dr hab. n. med. Mał­gorza­ta Górs­­ka-Ciebi­a­­da; „Bada­nia nad wys­tępowaniem i pato­genezą łagod­nych zaburzeń poz­naw­czych i objawów depresyjnych u chorych na cukrzy­cę typu 2 w podeszłym wieku”; 17.05.2016
 • dr hab. n. med. Bogusława Luzak; „Mech­a­nizmy dzi­ała­nia wybranych sub­stancji mod­u­lu­ją­cych funkc­je płytek krwi w układach mod­e­lowych i stanach klin­icznych”; 13.09.2016
Rok 2015
 • dr hab. n. med. Jakub Kaźmier­s­ki; cykl 5 pub­likacji poświę­cony częs­toś­ci wys­tępowa­nia, czyn­nikom ryzy­ka i pato­genezie zaburzeń świado­moś­ci wys­tępu­ją­cych po oper­ac­jach pomostowa­nia aor­­tal­no-wień­­cowego; 16.06.2015
 • dr hab. n. med. Maciej Gody­c­­ki-Ćwirko; „Bada­nia prob­lemów doty­czą­cych dróg odd­e­chowych w pod­sta­wowej opiece zdrowot­nej”; 18.06.2015
 • dr hab. n. med. Eweli­na Gaszyńs­ka; „Uwarunk­owa­nia stanu zdrowia jamy ust­nej osób w przedzi­ałach wiekowych 35–44 lata oraz 65 lat i więcej”; 15.09.2015
 • dr hab. n. med. Adam Wysok­ińs­ki; cykl 6  pub­likacji poświę­cony mech­a­niz­mom zaburzeń meta­bol­icznych w trak­cie leczenia kloza­p­iną u osób chorych na schizofrenię; 20.10.2015
Rok 2014
 • dr hab. n. o zdrow­iu Janusz Śmigiel­s­ki; „Wpływ wysiłku fizy­cznego oraz innych czyn­ników socjom­e­dy­cznych na umier­al­ność mężczyzn w łodzi. Zas­tosowanie mod­eli haz­ardu
  i metod WAP w bada­ni­ach ret­ro­spek­ty­wnych”; 15.04.2014
 • dr hab. n. o zdrow­iu Justy­na Zajdel; „Opty­mal­iza­c­ja mod­eli naucza­nia ele­men­tów prawa na uczel­ni­ach medy­cznych”; 20.05.2014
 • dr hab. n. o zdrow­iu Doro­ta Kale­ta; „Iden­ty­fikac­ja socjoeko­nom­icznych uwarunk­owań epi­demii tyto­niowej w Polsce na potrze­by wdraża­nia rozwiązań prawnych oraz innych dzi­ałań ogranicza­ją­cych pale­nie tyto­niu i naraże­nie na środowiskowy dym tyto­niowy”; 20.05.2014
 • dr hab. n. o zdrow­iu Ewa Borowiak; „Charak­terysty­ka porów­naw­cza oczeki­wań osób starszych ze środowiska miejskiego, wiejskiego i insty­tucjon­al­nego na świad­czenia opiekuńc­­zo-pielę­g­na­­cyjne”; 17.06.2014
 • dr hab. n. med. Mag­dale­na Kwaśniews­ka; „Rola akty­wnoś­ci fizy­cznej w mody­fikowa­niu ryzy­ka zaburzeń meta­bol­icznych u osób dorosłych”; 17.06.2014
 • dr hab. n. med. Jacek Drob­nik; „Wpływ szyszyn­ki na zawartość kola­genu i gliko­zoaminog­likanów w ser­cu po zawale”; 21.10.2014
 • dr hab. n. med. Mał­gorza­ta Sidorkiewicz; „Nowe czyn­ni­ki związane z przetr­waniem wirusa zapale­nia wątro­by typu C w jed­no­ją­drza­stych komórkach krwi obwodowej”; 18.11.2014
 • dr hab. n. med. Mag­dale­na Bon­cler; „Odd­zi­ały­wanie biał­ka C‑reaktywnego z płytka­mi krwi i białka­mi osocza”; 16.12.2014
Rok 2013
 • dr hab. n. o zdrow­iu Jan Krakowiak;  “Wpływ zmi­any formy orga­ni­za­cyjnej szpi­ta­la na jego funkcjonowanie — case study Tomas­zowskiego Cen­trum Zdrowia“12.02.2013
 • dr hab. n. med. Alek­san­dra Król; „Wykrycie spin­ofil­iny w płytkach krwi oraz wyjaśnie­nie jej roli w reg­u­lacji wczes­nych etapów ich aktywacji”; 17.09.2013
 • dr hab. n. prawn. Rafał Kubi­ak; „Odpowiedzial­ność kar­na za wykony­wanie zabiegów kos­me­ty­cznych. Zagad­nienia teorii i prak­ty­ki”; 20.09.2013
 • dr hab. n. o zdrow­iu Radosław Zajdel; „Mod­el mul­ti­sen­so­rycznych obiek­tów eduka­cyjnych w wirtu­al­i­zowanym środowisku naucza­nia na przykładzie zdal­nej reprezen­tacji pato­mor­fo­log­icznych obrazów gigapik­selowych”; 15.10.2013

 

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 

Inne

Rok 2020
 • Baryl­s­ki Marcin — 04.03.2020 —  Warsza­ws­ki Uni­w­er­sytet Medy­czny [WUM]
 • Ciałkows­­ka-Rysz Alek­san­dra — 29.01.2020 —  Rada Naukowa Insty­tu­tu Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki
Rok 2019
 • Bociong Kinga 17.12.2019 — Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
 • Przy­godz­ki Tomasz 17.12.2019 — Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
 • Stasi­ak Anna 17.12.2019 — Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
 • Śmielak Bea­ta 17.12.2019 — Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
 • Grze­si­ak Mar­iusz 18.12.2019 — Rada Naukowa Insty­tu­tu Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki
Rok 2018
 • dr hab. n. prawn. Serwach Mał­gorza­ta; 21.12.2018
 • dr hab. n. med. Kurows­ki Marcin; 21.12.2018 — Insty­tut Medy­cyny Pra­cy im. Jerzego Nofera w Łodzi
 • dr hab. n. med. Zwierz­chows­ki Tomasz; 12.12.2018 — Insty­tut “Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki” w Łodzi

WYDZIAŁ LEKARSKI

2020 r.

 • Paweł Kop­ka [28.01.2020]
 • Radosław Wój­cik [28.01.2020]
 • Justy­na Simiera [28.01.2020]
 • Mał­gorza­ta Szy­mańs­ka [28.01.2020]
 • Mag­dale­na Kołodziej [28.01.2020]
 • Jerzy Kró­likows­ki [28.01.2020]
 • Izabela Sardec­­ka-Milews­­ka [28.01.2020]
 • Agniesz­ka Miel­czarek [02.04.2020]
 • Karol Kra­jew­s­ki [02.04.2020]
 • Irmi­na Ole­jniczak-Staruch [02.04.2020]
 • Paweł Kolano [02.04.2020]
 • Alek­san­dra Miel­czarek-Lewandows­­ka [02.04.2020]
 • Kamil Lud­wisi­ak [02.04.2020]
 • Paweł Klo­cek [02.04.2020]
 • Edy­ta Staroń [02.04.2020]
 • Jacek Rytkows­ki [02.04.2020]
 • Maciej Orłows­ki [02.04.2020]
 • Zbig­niew Małek [02.04.2020]
 • Ewa Szczepoc­ka [02.04.2020]
 • Katarzy­na Szaflik [02.04.2020]
 • Zofia Pni­akows­ka [02.04.2020]
 • Maciej Szem­raj [02.04.2020]
 • Agniesz­ka Pud­larz [02.04.2020]
 • Woj­ciech Kunc­man [29.09.2020]
 • Marek Wujkows­ki [29.09.2020]
 • Alek­san­dra Szram [29.09.2020]
 • Paweł Piątek [29.09.2020]
 • Eweli­na Per­das [29.09.2020]
 • Anna Żęcin-Dereń [29.09.2020]
 • Katarzy­na Tomaszews­ka [29.09.2020]
 • Szy­mon Tyszkiewicz [[29.09.2020]
 • Mateusz Broży­na [29.09.2020]
 • Syl­west­er Kubik [29.09.2020]
 • Adam Toma­l­czyk [29.09.2020]
 • Danu­ta Domżał-Magrows­­ka [29.09.2020]
 • Mar­lena Zajączkows­ka [29.09.2020]
 • Mag­dale­na Der­lat­­ka-Kochel [29.09.2020]
 • Agniesz­ka Woj­­ciechows­­ka-Kulik [29.09.2020]
 • Aga­ta Bloch [29.09.2020]
 • Han­na Banasi­ak-Cieślar [29.09.2020]
 • Izabela Szym­czyk-Pajor [29.09.2020]
 • Artur Rydzyk [29.09.2020]
 • Joan­na Lip­ińs­ka [29.09.2020]
 • Pauli­na Gąsiorek [29.09.2020]
 • Piotr Pedraszews­ki [29.09.2020]
 • Olivia Heringa – Krasińs­ki [29.09.2020]
 • Michał Staros­ta [29.09.2020]
 • Eliasz Mosińs­ki [29.09.2020]
 • Marcin Sochal [29.09.2020]
 • Marcin Majos [10.11.2020]
 • Kon­rad Szym­czyk [10.11.2020]
 • Marek Alek­sander Syn­der [10.11.2020]
 • Michał Skrzypek [10.11.2020]
 • Maria Fil­ip [10.11.2020]
 • Katarzy­na Bliźniews­­ka-Kowal­s­­ka [10.11.2020]
 • Ewa Studz­ińs­ka [10.11.2020]
 • Karoli­na Mal­i­nows­­ka-Łukaszews­­ka [08.12.2020]
 • Daw­id Miśkowiec [08.12.2020]
 • Joan­na Wil­im­borek [08.12.2020]
 • Rafał Zielińs­ki [08.12.2020]
 • Piotr Kny­tel [08.12.2020]
 • Eliza Stasi­ak [08.12.2020]
 • Piotr Stabryła [08.12.2020]
 • Marcin Adamiec­ki [08.12.2020]
 • Moni­ka Walis [08.12.2020]
 • Katrzy­na Olczak [08.12.2020]
 • Mal­wina Zasa­da [08.12.2020]
 • Kami­la Wysoc­­ka-Koniecz­­na [08.12.2020]
 • Haval Dar­iusz Qawoq [08.12.2020]
 • Zdzisława Rugała [08.12.2020]
 • Krysty­na Kabacińs­ka [08.12.2020]
 • Kasper Mary­jańczyk [08.12.2020]
 • Krzysztof Borkows­ki [08.12.2020]
 • Marek Gojło [08.12.2020]
 • Pauli­na Paciej – Gołębiows­ka [08.12.2020]
 • Mag­dale­na Zdziechows­ka [08.12.2020]
 • Grze­gorz Jabłońs­ki [08.12.2020]
 • Agniesz­ka Żal­ińs­ka [08.12.2020]
 • Woj­ciech Kolasińs­ki [08.12.2020]
 • Justy­na Roszkiewicz [08.12.2020]
 • Nina Wol­s­ka [08.12.2020]
 • Ewa Zia­j­ka [08.12.2020]
 • Marcin Zbig­niew Der­wich [08.12.2020]
Rok 2019
 • Domini­ka Książek-Winiarek [10.12.2019r]
 • Lau­ra Polaczkiewicz [10.12.2019]
 • Agniesz­ka Obręb­s­­ka-Ste­­fa­ni­ak [10.12.2019]
 • Mile­na Padysz [10.12.2019]
 • Paula Mosińs­ka [10.12.2019]
 • Eweli­na Chrapek [10.12.2019]
 • Klara Saczuk [10.12.2019]
 • Bartłomiej Tomasik [10.12.2019]
 • Bea­ta Mała­chows­ka [10.12.2019]
 • Piotr Stengert [19.11.2019]
 • Jakub Dorożyńs­ki [19.11.2019]
 • Mag­dale­na Kuchar­czyk-Poś­­piech [19.11.2019]
 • Bar­bara Popek [19.11.2019]
 • Oskar Rosi­ak [19.11.2019]
 • Jarosław Walak [19.11.2019]
 • Adam Szyszkows­ki [19.11.2019]
 • Łukasz Ulańs­ki [19.11.2019]
 • Rena­ta Golińs­­ka-Mróz [19.11.2019]
 • Ernest Bob­eff [19.11.2019]
 • Arka­diusz Retwińs­ki [19.11.2019]
 • Iwona Dachows­ka [19.11.2019]
 • Edy­ta Gheribi [19.11.2019]
 • Mar­ta Pajak [19.11.2019]
 • Mateusz Kamińs­ki [24.09.2019]
 • Michał Wło­dar­czyk [24.09.2019]
 • Ange­li­ka Dłu­­gosz-Poko­rs­­ka [24.09.2019]
 • Karoli­na Latal­s­ka [25.06.2019]
 • Maciej Kotec­ki [25.06.2019]
 • Anna Micha­lak [25.09.2019]
 • Mag­dale­na Kraw­czyk [25.06.2019]
 • Woj­ciech Kuczyńs­ki [25.06.2019]
 • Mia Sul­wińs­ka [25.06.2019]
 • Krzysztof Kra­jew­s­ki [25.06.2019]
 • Weroni­ka Lucas Grzel­czyk [25.06.2019]
 • Joan­na Madzio [04.06.2019]
 • Jan Bielic­ki [04.06.2019]
 • Ewa Kołomec­­ka-Kochańs­­ka [04.06.2019]
 • Mag­dale­na Jędrze­jczyk [04.06.2019]
 • Adri­ana Kacz­­mars­­ka-Fil­ipek [14.05.2019]
 • Sebas­t­ian Żabierek [14.05.2019]
 • Ewa Bur­chard [14.05.2019]
 • Marcin Ojrzanows­ki [09.04.2019]
 • Elż­bi­eta Iskier­­ka-Jażdżews­­ka [09.04.2019]
 • Mał­gorza­ta Wajdlich [09.04.2019]
 • Agniesz­ka Kozub­s­ka [09.04.2019]
 • Piotr Łabę­tow­icz [09.04.2019]
 • Aga­ta Gabryel­s­ka [09.04.2019]
 • Dar­iusz Krzy­cz­manik [26.03.2019]
 • Grze­gorz Rajew­s­ki [12.03.2019]
 • Joan­na Chrobak-Bień [12.03.2019]
 • Joan­na Kraw­czyk [12.03.2019]
 • Alek­san­dra Kopeć [12.03.2019]
 • Mateusz Now­ic­ki [05.02.2019]
 • Joan­na Miłkows­­ka-Dymanows­­ka [05.02.2019]
 • Katarzy­na Woic­­ka-Kole­jwa [05.02.2019]
 • Rafał Stel­mach [15.01.2019]
 • Krzysztof Jeziorny [15.01.2019]
Rok 2018
 • Anna Świer­czyńs­­ka-Ciepłucha [16.01.2018]
 • Aga­ta Kubic­­ka-Sier­szeń [16.01.2018]
 • Katarzy­na Mod­rzyńs­ka [16.01.2018]
 • Rafał Bibik [16.01.2018]
 • Katarzy­na Szwabe [16.01.2018]
 • Katarzy­na Fab­jańs­ka [20.02.2018]
 • Agniesz­ka Gołę­­biews­­ka-Wal­czak [20.02.2018]
 • Jakub Moroz [20.02.2018]
 • Krzysztof Fil­ipczak [20.02.2018]
 • Jacek Krzanows­ki [20.03.2018]
 • Domini­ka Sobieszko­da [20.03.2018]
 • Karol Wiśniews­ki [20.03.2018]
 • Agniesz­ka Kubot [20.03.2018]
 • Andrzej Wasilews­ki [20.03.2018]
 • Anna Baran [20.03.2018]
 • Piotr Pietrus­ki [17.04.2018]
 • Anna Gło­bińs­ka [17.04.2018]
 • Katarzy­na Win­ter [17.04.2018]
 • Anna Zwierz­chows­ka [17.04.2018]
 • Arka­diusz Sos­ki [17.04.2018]
 • Michał Starus [17.04.2018]
 • Marcin Wło­dar­czyk [05.06.2018]
 • Mateusz Rad­wańs­ki [05.06.2018]
 • Marcin Szczepanik [05.06.2018]
 • Woj­ciech Skóra [05.06.2018]
 • Joan­na Lewek [26.06.2018]
 • Katarzy­na Juczyńs­ka  [25.09.2018]
 • Domini­ka Konars­­ka-Matysi­ak [25.09.2018]
 • Alek­san­dra Pyz­i­ak-Skupień [25.09.2018]
 • Juliusz Rodak  [25.09.2018]
 • Mirosław Wąsiewicz  [25.09.2018]
 • Aga­ta Araz­ińs­ka [25.09.2018]
 • Mag­dale­na Kacz­mars­ka [25.09.2018]
 • Katarzy­na Sopińs­ka   [25.09.2018]
 • Mag­dale­na Krakows­ka [13.11.2018r]
 • Bea­ta Mańkows­­ka-Załus­­ka [13.11.2018]
 • Domini­ka Fil­ip­i­ak-Strzec­­ka [13.11.2018]
 • Łukasz Kunc­man [13.11.2018]
 • Justy­na Walen­ci­ak [13.11.2018]
 • Olga Wło­­dar­czyk-Gór­ni­ak [13.11.2018]
 • Izabela Zaleś­na [13.11.2018]
 • Kinga Pod­laszews­ka [13.11.2018]
 • Pauli­na Łagodz­ińs­ka [11.12.2018]
 • Katarzy­na Jer­ka [11.12.2018]
 • Mał­gorza­ta Domow­icz [11.12.2018]
 • Kami­la Ociepa [11.12.2018]
 • Bea­ta Bar­wińs­ka [11.12.2018]
 • Katarzy­na Kali­ta [11.12.2018]
 • Krzysztof Wró­bel [11.12.2018]
Rok 2017
 • Marek Radziszews­ki (10.10.2017)
 • Agniesz­ka Jakubows­ka (10.10.2017)
 • Osiewacz San­dra (05.12.2017)
 • Strzec­ki Adri­an (05.12.2017)
 • Owczarek Katarzy­na (05.12.2017)
 • Haładaj Robert (10.10.2017)
 • Kisza­łkiewicz Justy­na (10.10.2017)
 • Pry­­mont-Przymińs­­ka Anna (10.10.2017)
 • Emil­ia Majsi­ak „Anal­iza prze­siewowawys­tępowa­nia swoistych prze­ci­w­ci­ał E w surow­icach dzieci i dorosłych w Polsce.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Buczyłko  (10.01.2017 r.)
 • Anna Guzows­ka „Wpływ środ­ków płuczą­cych stosowanych w lecze­niu endodon­ty­cznym na siłę połączenia mate­ri­ału kom­pozy­towego z zębiną.” Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Elż­bi­eta Boł­­tacz-Rzep­kows­­ka   (10.01.2017 r.)
 • Maciej Pobor­czyk „Wpływ zabiegu hemodi­al­izy na czyn­ność układu krąże­nia i ciśnie­nie tęt­nicze u chorych z cecha­mi hipoten­sji śród­di­al­iza­cyjnej.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Michał Now­ic­ki  (10.01.2017 r.)
 • Michał Poz­nańs­ki „Niko­tynizm a ekspres­ja i immu­noek­spres­ja pen­traksyny 3 u chorych na przewlekłą obtu­ra­cyjną chorobę płuc.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Adam Antczak  (10.01.2017 r.)
 • Katarzy­na Det­ka „Wery­fikac­ja niepraw­idłowych wyników cyto­log­icznych ASC-US .”  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Andrzej Malarewicz  (10.01.2017 r.)
 • Piotr Stel­mach „Prog­nos­ty­czne znacze­nie akty­wnoś­ci kinazy tymi­dynowej u chorych na przewlekłą białaczkę lim­fo­cy­tową w odniesie­niu do innych czyn­ników prog­nos­ty­cznych i zas­tosowanego leczenia.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Tadeusz Robak  (21.02.2017 r.)
 • Mag­dale­na Ciążyńs­ka „Rola wybranych białek zaan­gażowanych w pro­ces fotode­strukcji skóry w pato­genezie raka podst­wnokomórkowego.” Pro­mo­tor:  dr hab. Alek­san­dra Lesi­ak  (21.02.2017r.)
 • Mar­ty­na Woj­­taszek-Now­ic­­ka „Oce­na przy­dat­noś­ci elas­tografii w diag­nos­tyce zmi­an pęcherzykowych gruc­zołu tar­c­zowego – porów­nanie z klasy­cznym badaniem ultra­sono­graficznym.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Doro­ta Słow­ińs­­ka-Klenc­­ka  (21.02.2017 r.)
 • Anna Sztafińs­ka „Wpływ leczenia prze­ci­wast­maty­cznego na powysiłkowy skur­cz oskrzeli u dzieci chorych na ast­mę .” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Iwona Stel­mach  (21.02.2017 r.)
 • Mar­ta Grancow-Grab­­ka „Wpływ suple­men­tacji preparatem kwasów tłuszc­zowych omega‑3 na wybrane funkc­je poz­naw­cze u chorych z pier­wszym epi­zo­dem schizofrenii.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Agniesz­ka Gmitrow­icz  (21.02.2017 r.) Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr n. med. Tomasz Pawełczyk
 • Michał Libiszews­ki „Wpływ podaży doust­nych rozt­worów glukozy na wys­tępowanie insyli­noopornoś­ci poop­er­a­cyjnej w wybranych zab­ie­gach.”  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Kołomec­ki  (21.02.2017 r.)
 • Jarosław Woź­ni­ak „Oce­na funkcji stawu skokowego po lecze­niu oper­a­cyjnym zła­mań kostek goleni z uszkodze­niem wię­zozros­tu piszczelowo-strza­­łkowego w zależnoś­ci od cza­su usunię­cia sru­by sta­bi­lizu­jącej wię­zozrost piszczelowo-strza­­łkowy”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Syn­der  (14.03.2017 r.)
 • Bea­ta Brosows­ka „Wpływ metody inten­sy­wnej insulinoter­apii na jakość życia pac­jen­tów z cukrzy­cą typu 1”. Pro­mo­tor: dr hab. Agniesz­ka Szad­kows­ka  (14.03.2017 r.)
 • Tomasz Wierz­chows­ki „Zespół śró­d­op­er­a­cyjnej wiotkiej tęczów­ki (IFTS) – oce­na epi­demi­o­log­iczno-klin­icz­­na.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Woj­ciech Omulec­ki  (11.04.2017 r.)
 • Sebas­t­ian Sobczak „Oce­na wybranych wskaźników zapal­nych u chorych ze zwyrod­nieniową stenozą aor­tal­ną.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorza­ta Lelonek  (11.04.2017 r.)
 • Krzysztof Sokołows­ki „Wpływ sposobu przy­go­towa­nia powierzch­ni kom­pozy­towych wypełnień i uzu­pełnień pro­te­ty­cznych na wytrzy­małość ich połączenia z mate­ri­ała­mi kom­pozy­towy­mi.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorza­ta Szynkows­ka   (11.04.2017 r.)
 • Urszu­la Cieś­­lik-Guer­ra „Wpływ wczes­nej kom­plek­sowej reha­bil­i­tacji kar­di­o­log­icznej na funkcję śród­błon­ka, podat­ność tęt­nic i akty­wność auto­nom­icznego układu ner­wowego u pac­jen­tów po ostrym zes­pole wień­cowym ze współist­nieją­cym nad­ciśnie­niem tęt­niczym. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorza­ta Kurpe­sa  (11.04.2017 r.)
 • Agniesz­ka Toll-Jasek „Jakość życia pac­jen­tów z kseros­tomią.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Janusz Piekars­ki  (11.04.2017 r.)
 • Hubert Jezier­s­ki „Bada­nia ultra­sono­graficzne struk­tur okol­i­cy wcię­cia łopat­ki (incisura scapu­lae).” Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Michał Pol­guj  (11.04.2017 r.)
 • Łukasz Ste­fańczyk „Oce­na ekspresji microR­NA w wyś­ciółcza­kach ośrod­kowego układu  ner­wowego u dzieci.” Pro­mo­tor: dr hab. Mag­dale­na  Zakrzews­ka  (11.04.2017 r.)
 • Rafał Wojtkiewicz „Anal­iza polimor­fiz­mu 12 regionów auto­so­ma­l­nego DNA sys­te­mu HD Plex w bada­ni­ach gene­­ty­czno-sądowych.” Pro­mo­tor:  dr hab. Rena­ta Jacewicz  (11.04.2017 r.)
 • Mał­gorza­ta Mikoła­jczyk „Oce­na rokowa­nia w grupie chorych z niesta­bil­ną chorobą wień­cową lub ostrym zespołem bez uniesienia odcin­ka ST z wielonaczyniową chorobą wień­cową w zależnoś­ci od metody rewasku­laryza­cji PCI vs CABG – rokowanie wczesne iodległe w obserwacji rocznej.” Pro­mo­tor: dr hab. Michał Kidawa  (06.06.2017 r.)
 • Mał­gorza­ta Janows­­ka-Bugaj „Oce­na skutecznoś­ci światła chemi­lu­mi­nes­cen­cyjnego w diag­nos­tyce chorób błony ślu­zowej o wysokim potenc­jale trans­for­ma­cji nowot­worowej.” Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Sebas­t­ian Kłosek  (06.06.2017 r.)
 • Ewa Oszczy­gieł „Hor­mo­ny płciowe a zaburzenia ryt­mu ser­ca u mężczyzn kwal­i­fikowanych do implan­tacji kar­­diow­ert­era-defi­bry­la­­to­ra w prewencji pier­wot­nej.” Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz   (06.06.2017 r.)
 • Eweli­na Mazur-Janik „Warun­ki życia, choro­by i opieka medy­cz­na w get­cie łódzkim 1940–1944 .” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jerzy Supady   (06.06.2017r.)
 • Bog­dan Fijałkows­ki „Oce­na gospo­dar­ki wap­niowo-fos­­­fora­nowej i metab­o­liz­mu kost­nego  u dzieci łódz­kich w wieku od 9 do 13 lat z niedo­borem wit­a­miny D.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Danu­ta Chle­b­­na-Sokół  (06.06.2017 r.)
 • Alek­san­dra Jaworows­ka „Anal­iza prze­biegu klin­icznego neu­ropatii wrod­zonych z uwzględ­nie­niem ich podłoża gene­ty­cznego.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Woj­ciech Mły­nars­ki  (06.06.2017 r.)
 • Łukasz Olewnik „Anal­iza mor­fo­log­icz­na i uner­wie­nie mięś­nia podesz­wowego .” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mirosław Topol  (27.06.2017 r.)
 • Igor Sel­maj „Rola mech­a­nizmów eksportu zewnątrzkomórkowego małych nieko­du­ją­cych RNA w prze­biegu autoim­muno­log­icznej demielin­iza­cji w stward­nie­niu rozsianym .” Pro­mo­tor: dr hab. Marcin Mycko  (27.06.2017 r.)
 • Mar­ta Biel­s­ka „Anal­iza zmi­en­noś­ci genu IKZF1 (IKAROS) w chło­ni­akach rozlanych z dużych komórek B .” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Woj­ciech Mły­nars­ki  (27.06.2017 r.)
 • Michał Ors­ki „Anal­iza wpły­wu wybranych czyn­ników na ubytek komórek śród­błon­ka rogów­ki po fakoemul­sy­fikacji zaćmy.” Pro­mo­tor: dr hab. Michał Wilczyńs­ki  (27.06.2017 r.)
 • Oskar Arma­ta „Wyko­rzys­tanie przekro­jów tomo­grafii wiąz­ki stożkowej w diag­no­zowa­niu zła­mań korzeni zębów. Bada­nia in vit­ro.”  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Elż­bi­eta Boł­­tacz-Rzep­kows­­ka  (27.06.2017 r.)
 • Mar­ta Baczyńs­­ka-Strzecha „Oce­na związku pomiędzy stęże­niem wit­a­miny D w surow­icy krwi kobi­et rodzą­cych, a cza­sem trwa­nia ciąży z uwzględ­nie­niem wpły­wu wybranych czyn­ników gene­ty­cznych.” Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Jarosław Kalin­ka (27.06.2017 r.)
 • Piotr Tros­ka „Prewe­lenc­ja i wybrane cechy grzy­bów wyi­zolowanych od pac­jen­tów z rakiem jeli­ta grubego.”, Pro­mo­tor: prof. dr hab. Maria Dynows­ka  (27.06.2017 r.)
 • Aga­ta Sal­s­ka „Wartość prog­nos­ty­cz­na stęże­nia apeliny-36 u chorych z zawałem ser­ca z uniesie­niem odcin­ka ST lec­zonych pier­wot­ną angio­plas­tyką wień­cową.”  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Chiżyńs­ki (27.06.2017 r.)
 • Ewa Jakubow­icz „Anal­iza czyn­ników prog­nos­ty­cznych u chorych z prz­erzu­ta­mi do mózgu nie drob­nokomórkowego raka płu­ca lec­zonych napromieniowaniem.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mar­i­an Rein­fuss, Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr n. med. Michał Spych    (27.06.2017 r.)
 • Mał­gorza­ta Dzię­cioł „Znacze­nie prog­nos­ty­czne wybranych miR­NA u chorych z pier­wszym w życiu ostrym zawałem ser­ca lec­zonych pier­wot­ną angio­plas­ty­ka wień­cową.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Marzen­na Zielińs­ka    (27.06.2017 r.)
 • Rafał Czyżykows­ki „Wpływ stre­su oksy­da­cyjnego na skuteczność chemioter­apii u chorych na niedrob­nokomórkowego raka płu­ca.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Piotr Potem­s­ki    (27.06.2017 r.)
 • Borys Tomikows­ki „ Wpływ geometrii filarów i zas­tosowanego cemen­tu na retencję koron osad­zonych na łącznikach implan­to­log­icznych.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Bea­ta Dejak  (27.06.2017 r.)

Rok 2016
 • Mar­ta Zielińs­ka „Endo­gen­ny układ opi­oid­owy i nocy­cep­tynowy jako potenc­jalne cele far­mako­log­iczne dla ter­apeu­tyków dzi­ała­ją­cych w układzie pokar­mowym”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Jakub Fich­na  (12.01.2016 r.)
 • Marcin Dłużyńs­ki  „Bloka­da ner­wu zasłonowego w kanale przy­wodzi­cieli u pac­jen­tów z guzem pęcherza moc­zowego, kwal­i­fikowanych do elek­trore­sekcji przezcewkowej”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Józef Matych (12.01.2016 r.)
 • Mag­dale­na Wawrzyk „Rola bada­nia ultra­sono­graficznego w oce­nie odczynów okost­nowych w pro­ce­sie leczniczym zła­mań koś­ci długich u dzieci.”
  Pro­mo­tor: dr hab. Prze­mysław Przewratil  (12.01.2016 r.)
 • Adam Białas „Oce­na zas­tosowa­nia płyt­ki zmi­en­noką­towej w lecze­niu zła­mań koń­ca dal­szego koś­ci promieniowej.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Syn­der  (12.01.2016 r.)
 • Moni­ka Par­chańs­­ka-Kowa­­lik „Wpływ powierzch­niowej obrób­ki chemicznej tytanu na jego połącze­nie z ceramiką  den­tysty­czną.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Leszek Klimek (12.01.2016 r.)
 • Tomasz Kowa­lik  „Stęże­nie immunoglob­u­liny IgA i pojem­ność buforowa śliny u dzieci w wieku przed­szkol­nym jako deter­mi­nan­ty zapadal­noś­ci na próch­nicę.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Joan­na Szczepańs­ka (12.01.2016 r.)
 • Grze­gorz Sokołows­ki „Wpływ samo­traw­ią­cych sys­temów wiążą­cych na połącze­nie cemen­tów samoad­hezyjnych  z zębiną.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Bea­ta Dejak (09.02.2016 r.)
 • Marzen­na Kacprzak-Ogłusz­­ka „Oce­na wybranych właś­ci­woś­ci wkładów koronowo-korzeniowych wzmac­ni­anych włók­na­mi szk­lany­mi.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Bea­ta Dejak (09.02.2016 r.)
 • Piotr Hadrow­icz „Pró­ba oce­ny real­iza­cji wyników anal­izy obrazu u pac­jen­tów z wszczepa­mi zębowy­mi opartej o macierz dłu­goś­ci serii i macierz zdarzeń.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Marcin Koza­kiewicz
  II pro­mo­tor:  dr hab. prof. nadzw. Adam Gesing  (09.02.2016 r.)
 • Anna Łupińs­ka  „Bada­nia nad uwarunk­owaniem masy kost­nej dzieci łódz­kich w wieku 7–10 lat  z rozpoz­naną otyłoś­cią”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Danu­ta Chle­b­­na-Sokół (09.02.2016 r.)
 • Łukasz Migdal­s­ki  „Oce­na jakoś­ci życia pac­jen­tów po oper­acji żylaków kończyn dol­nych przy uży­ciu skali VEINS ora zależnoś­ci z wybrany­mi zmi­en­ny­mi psy­cho­log­iczny­mi.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Kuz­dak (09.02.2016 r.)
 • Piotr Gnyś „Zmi­en­ność obrazu klin­icznego zaburzeń metab­o­liz­mu glukozy a rodzaj mutacji genu glukok­i­nazy i polimor­fizm genów mod­u­la­torów.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Maciej Borowiec (09.02.2016 r.)
 • Karoli­na Antosik   „Anal­iza genów-kandy­­datów zaan­gażowanych w pato­genezę cukrzyc monogenowych.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Maciej Borowiec  (09.02.2016 r.)
 • Michał Podgórs­ki „Jakoś­ciowa i iloś­ciowa oce­na struk­tur anatomicznych okol­i­cy wcię­cia łopat­ki, jako para­me­trycz­na anal­iza czyn­ników mogą­cych predys­ponować do neu­ropatii ner­wu nadłopatkowego.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Michał Pol­guj (09.02.2016 r.)
 • Paweł Mol­ga „Oce­na polimor­fiz­mu genów met­alo­pro­teinaz MMP1, MMP2, i MMP9 oraz ich tkankowych inhibitorów TIMP1 i TIMP2 u chorych z przewlekłym zapale­niem zatok przynosowych z poli­pa­mi nosa.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Wio­let­ta Pietruszews­ka (09.02.2016 r.)
 • Mar­ta Pod­wysoc­ka „Rola wari­antów tran­skryp­cyjnych genów  cyklooksygenazy‑1 i cyklooksygenazy‑2 w roz­wo­ju przewlekłego zapale­nia zatok z poli­pa­mi nosa.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Wio­let­ta Pietruszews­ka (09.02.2016 r.)
 • Katarzy­na Dąbrows­ka „Polimor­fizm genów cyklooksygenazy‑1 (PTGS1) i cyklooksygenazy‑2 (PTGS2) u chorych z przewlekłym zapale­niem zatok przynosowych z poli­pa­mi nosa.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Wio­let­ta Pietruszews­ka (09.02.2016 r.)
 • Katarzy­na Mycko „Rola galektyny‑1 jako mark­era rear­anżacji genu MLL w ostrych białaczkach u dzieci.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Woj­ciech Mły­nars­ki  (08.03.2016 r.)
 • Katarzy­na Borycz­ka „Oce­na wys­tępowa­nia izo­form czyn­ni­ka tran­skryp­cyjnego FOXP3 w lim­fo­cy­tach reg­u­la­torowych T CD4+ u chorych na ast­mę oskrzelową.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Mirosława Pietruczuk  (08.03.2016 r.)
 • Inga Huz­iuk „Oce­na wad refrakcji i przy­czyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­al­ną z wyko­rzys­taniem zdal­nego autore­frak­tometru Plu­sop­tix.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorza­ta Lelonek (08.03.2016 r.)
 • Mar­ta Uzdrows­ka „Oce­na wad refrakcji i przy­czyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­al­ną z wyko­rzys­taniem zdal­nego autore­frak­tometru Plu­sop­tix.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Anna Bro­­niar­czyk-Loba  (12.04.2016 r.)
 • Eweli­na Matu­si­ak-Wiec­­zorek „Wpływ hopoter­apii na zdol­ność utrzy­ma­nia równowa­gi ciała u osób z móz­gowym poraże­niem dziecię­cym.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Syn­der (12.04.2016 r.)
 • Ane­ta Wnęk „Oce­na wpły­wu dzi­ała­nia pro­pra­nololu na ekspresję białek reg­u­lu­ją­cych pro­ces apop­tozy w  naczy­ni­akach wczesnodziecię­cych.”
  Pro­mo­tor: dr hab. Prze­mysław Przewratil  (17.05.2016 r.)
 • Doro­ta Sagan „Oce­na uszkodzeń oksy­da­cyjnych lipidów błon komórkowych w surow­icy krwi  i w złuszc­zonym naskórku pochodzą­cym z zabiegów  mikro­der­mabrazji u kobi­et w okre­sie pomenopauzal­nym sto­su­ją­cych hor­mon­al­ną ter­apię zastępczą; potenc­jal­ny ochron­ny efekt mela­toniny.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorza­ta Kar­bown­ik-Lewińs­­ka  (17.05.2016 r.)
 • Michał Beł­dows­ki „Oce­na stęże­nia osoc­zowej Fibronek­tyny – 1 i β‑Kateniny jako mark­erów złośli­woś­ci guzów tar­czy­cy.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Kuz­dak (17.05.2016 r.)
 • Kami­la Czarno­­ta-Haus  „Wpływ choro­by refluk­sowej przełyku na stan uzę­bi­enia i jamy ust­nej u dzieci i młodzieży.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mag­dale­na Wochna-Sobańs­­ka (07.06.2016 r.)
 • Arka­diusz Przy­był „Zespoły bólowe u chorych na raka pier­si pod­danych biop­sji węzła wartown­iczego i/lub lim­fadenek­tomii pachowej.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Janusz Piekars­ki (07.06.2016 r.)
 • Ewa Łubows­­ka-Pająk  „Oce­na pro­fi­lak­ty­ki far­mako­log­icznej ostrego zapale­nia trzust­ki po ECPW u chorych z kam­icą dróg żół­ciowych.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Kołomec­ki
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr n. med. Maria Wie­loch (07.06.2016 r.)
 • Zbig­niew Szafraniec „Wpływ opty­mal­iza­cji opóźnienia międzyko­morowego u pac­jen­tów z niewydol­noś­cią ser­ca oraz wszczepi­onym ukła­dem resyn­chro­nizu­ja­cym na stan klin­iczny, wybrane para­me­try echokar­dio­graficzne i bio­chemiczne.” Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Jerzy K. Wran­icz (07.06.2016 r.)
 • Mag­dale­na Podlews­ka „Oce­na właś­ci­woś­ci mechan­icznych mate­ri­ałów kom­pozy­towych mody­fikowanych flu­o­rkiem wap­nia.” Pro­mo­tor: dr hab. Moni­ka Łukom­s­­ka-Szy­­mańs­­ka (28.06.2016 r.)
 • Kon­rad Pół­torak „Oce­na dzi­ała­nia prze­ci­w­bak­teryjnego mate­ri­ałów kom­pozy­towych flu­o­rkiem wap­nia – bada­nia in vit­ro.”
  Pro­mo­tor: dr hab. Moni­ka Łukom­s­­ka-Szy­­mańs­­ka  (28.06.2016 r.)
 • Mag­dale­na Mit­ka „Wyko­rzys­tanie metody MLPA w diag­nos­tyce kobi­et 46,XX wykazu­ją­cych niek­tóre cechy feno­ty­powe zespołu Turn­era.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Bog­dan Kałużews­ki (28.06.2016 r.)
 • Syl­wia Moskwa „Odpowiedź immuno­log­icz­na komórek nabłon­ka oskrzeli od chorych na ast­mę oskrzelową na zakaże­nie wirusem para­grypy typu 3 (PIV‑3) i rinowirusem 1B (RV-1B).”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Kowal­s­ki (28.06.2016 r.)
 • Munaf A. Hatem Al. Tami­mi   „The eval­u­a­tion of total knee replace­ment implant­ed with and with­out nav­i­ga­tion sys­tem.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Syn­der (28.06.2016 r.)
 • Dar­iusz Zawadz­ki  „Sądowo-lekars­­ka oce­na diag­nos­ty­ki i pod­ję­tych dzi­ałań medy­cznych oraz anal­iza postępowań proku­ra­­torsko-sądowych w sprawach pac­jen­tów z tęt­ni­akiem rozwarst­wia­ją­cym aorty pier­siowej.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Stanisław Ostrows­ki
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr n. med. Anna Smę­dra   (28.06.2016 r.)
 • Adam Jędrze­jczyk  „Bada­nia nad mech­a­niz­ma­mi inak­tywacji genu CDKN2A/ARF w raku pęcherza moc­zowego.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Bog­dan Kałużews­ki  (28.06.2016 r.)
 • Krzysztof Dowgierd  „Zas­tosowanie osteo­genezy dys­trak­cyjnej w lecze­niu wad poprzecznych szczę­ki przy pomo­cy urządzeń mocow­anych do koś­ci szczęk.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Marcin Koza­kiewicz 28.06.2016 r.
 • Aga­ta Litwinow­icz „Elim­i­nac­ja potenc­jal­nie choro­bot­wór­czej mikro­bio­ty pijawek stosowanych w hiru­doter­apii.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Joan­na Błaszkows­ka   (28.06.2016 r.)
 • Anna Marcinkiewicz  „Mark­ery martwicy miokardi­um u pac­jen­tów z cukrzy­cą typu 2 pod­danych chirur­gicznej rewasku­laryza­cji z uwzględ­nie­niem wpły­wu śró­d­op­er­a­cyjnej glikemii.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Stanisław Ostrows­ki  (28.06.2016 r.)
 • Emil Zielon­ka  „Immu­noek­spres­ja mark­erów komórek macierzystych w rozrostach naczyniowych nowot­worów gle­jowych.”
  Pro­mo­tor: dr hab. Bea­ta Siko­rs­ka  (28.06.2016 r.)
 • Ane­ta Wój­cik „Bada­nia sebume­tryczne i rewiskom­e­tryczne skóry twarzy u kobi­et w okre­sie menopauzy po zas­tosowa­niu wybranych peel­ingów chemicznych.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Hele­na Rot­sztejn  (28.06.2016 r.)
 • Ilona Zawa­da „Wpływ wyłączenia genu dla recep­to­ra hor­monu wzros­tu i ograniczenia kalorii w diecie na poziom czyn­ników związanych z pro­ce­sem apop­tozy i stre­sem oksy­da­cyjnym – bada­nia doświad­czalne u myszy GHRKO (Growth Hor­mone Recep­tor Knock­out).”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Adam Gesing  (28.06.2016 r.)
 • Pauli­na Kwarta  „Predys­pozy­c­je osobowoś­ciowe, tem­pera­ment, postawy rodzi­ciel­skie, sposo­by radzenia sobie ze stre­sem, lęk i depres­ja a stan zdrowia psy­chicznego u rodz­iców dzieci chorych na autyzm.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras  (28.06.2016 r.)
 • Jacek Kotuła  „Rozwój lecznict­wa stom­a­to­log­icznego w Zielonej Górze w lat­ach 1945–1989.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jerzy Supady   (28.06.2016 r.)
 • Natalia Zawa­da  „Analo­gi somatostatyny w lecze­niu guzów przysad­ki.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jolan­ta Kunert-Radek (28.06.2016 r.)
 • Paweł Poli­tyło   „Oce­na wartoś­ci prog­nos­ty­cznej ekspresji VEGF, recep­torów VEGFR1 i VEGFR2 oraz biał­ka GLUT1 w guzach neu­rob­lasty­cznych u dzieci.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Ewa Andrze­jew­s­ka  (28.06.2016 r.)
 • Katarzy­na Stańczak  „Oce­na skutecznoś­ci postępowa­nia reha­bil­i­ta­cyjnego po zabiegu rekon­strukcji więzadła  krzyżowego przed­niego.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Marcin Sibińs­ki  (19.09.2016 r.)
 • Oskar Szram „Oce­na wyników leczenia zła­mań pod­kłyk­ciowych żuch­wy metodą sta­bil­nej osteosyn­tezy  minipłytkowej.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Piotr Arkuszews­ki  (19.09.2016 r.)
 • Kami­la Szy­macha „Oce­na lokaliza­cji oraz budowy struk­tu­ral­nej i mikroskopowej zębi­aków.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Anna Janas-Naze  (19.09.2016 r.)
 • Paweł Mil­ner  „Oce­na przy­dat­noś­ci klin­icznej urządzenia VELscope VX w diag­nos­tyce zmi­an o nieokreślonym potenc­jale rozros­towym zlokali­zowanych na powierzch­ni błony ślu­zowej jamy ust­nej.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Anna Janas-Naze  (19.09.2016 r.)
 • Mał­gorza­ta Maciejew­­s­­ka-Franczak  „Satys­fakc­ja z leczenia atopowego zapale­nia skóry u dzieci.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Adam Antczak (19.09.2016 r.)
 • Katarzy­na Bajszczak „Psy­cho­log­iczne aspek­ty jakoś­ci życia pac­jen­tów z zaburzeni­a­mi roz­wo­ju płci z chro­mo­somem Y w kar­i­o­typ­ie.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jolan­ta Słowikows­­ka-Hilcz­er  (19.09.2016 r.)
 • Mag­dale­na Zacze­niuk „Określe­nie mech­a­niz­mu zapal­nego powysiłkowego skur­czu oskrzeli u dzieci w wieku szkol­nym.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Iwona Stel­mach  (19.09.2016 r.)
 • Łukasz Cichalews­ki „Określe­nie częs­toś­ci wys­tępowa­nia oraz środowiskowych czyn­ników ryzy­ka powysiłkowego skur­czu oskrzeli u dzieci w wieku szkol­nym.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Iwona Stel­mach  (19.09.2016 r.)
 • Tomasz Ciu­rus „Znacze­nie wari­antów polimor­ficznych w genach CYP2C9 i VKORC1 dla przewlekłej ter­apii war­faryną w pop­u­lacji pol­skiej”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorza­ta Lelonek (18.10.2016 r.)
 • Katarzy­na Pok­lękows­ka „Poziom zabez­pieczenia świad­czeń reha­bil­i­ta­cyjnych w odniesie­niu do zapotrze­bowa­nia na zabie­gi fizjoter­apeu­ty­czne real­i­zowane w lat­ach 2007–2009 w ramach zakre­su fizjoter­apia ambu­la­to­ryj­na na tere­nie wojew­ództ­wa mazowieck­iego.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Maciej Kupczyk (18.10.2016 r.)
 • Sebas­t­ian Prylińs­ki „Wpływ sposobu wypełnienia ubytków i aktywacji polimeryza­cji na efek­ty ter­miczne pod­czas sieciowa­nia mate­ri­ałów kom­pozy­towych.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jerzy Sokołows­ki (18.10.2016 r.)
 • Syl­wia Majew­­s­­ka-Beś­­ka „Oce­na utrzy­ma­nia wypełnień w zębach mlecznych po zas­tosowa­niu różnych metod przy­go­towa­nia ubytku próch­ni­cowego – bada­nia klin­iczne i doświad­czalne .”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Joan­na Szczepańs­ka (15.11.2016 r.)
 • Lidia Pijankows­­ka-Bek­sa „Oce­na skutecznoś­ci lakowa­nia, lakierowa­nia i ozonoter­apii pier­wszych stałych zębów trzonowych na pod­staw­ie badań klin­icznych i lab­o­ra­to­ryjnych.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Joan­na Szczepańs­ka (15.11.2016 r.)
 • Mał­gorza­ta Tomaszews­­ka-Kowal­s­­ka „Częs­tość i charak­ter zakażeń miejs­ca oper­owanego wywołanych przez pałecz­ki Gram(-) z rodziny enter­obac­te­ri­aceae i ziar­ni­a­ki Gram(+) z rodza­ju staphy­lo­coc­cus u chorych oper­owanych w wybranych odd­zi­ałach zabiegowych.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Kołomec­ki (15.11.2016 r.)
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr n. med. Jan Sopińs­ki
 • Katarzy­na Łok­ieć „Oce­na skutecznoś­ci diety reduku­jącej masę ciała u kobi­et w okre­sie pomenopauzal­nym z zespołem hiper­al­i­men­tacji i otyłoś­cią.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krysty­na Stec-Michal­s­­ka (15.11.2016 r.)
 • Bea­ta Talar „Moleku­larne mech­a­nizmy dzi­ała­nia pen­toksy­fil­iny w komórkach czer­ni­a­ka.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorza­ta Czyż (15.11.2016 r.)
 • Anna Nowek-Rata­js­­ka „Elek­trokar­dio­graficzne czyn­ni­ki prog­nos­ty­czne pozy­ty­wnej odpowiedzi na ter­apię resyn­chro­nizu­jącą ser­ca.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Jerzy K. Wran­icz (15.11.2016 r.)
 • Justy­na Chału­bińs­­ka-Fendler „Anal­iza tek­stur obrazu tomo­grafii kom­put­erowej oraz pro­fil immuno­log­iczny w mon­i­torowa­niu powikłań radioter­apii u chorych napromieni­anych z powodu raka płu­ca.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jacek Fijuth (15.11.2016 r.)
 • Rena­ta Zielińs­ka „Radi­o­log­icz­na oce­na pro­gresji zmi­an próch­ni­cowych po zas­tosowa­niu infil­tracji żywicą o niskiej lep­koś­ci (Icon). Bada­nia in vivo.”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Danu­ta Pią­tows­ka (06.12.2016 r.)
 • Maciej Sała­ga „nowe potenc­jalne środ­ki ter­apeu­ty­czne pochodzenia nat­u­ral­nego i syn­te­ty­cznego o dzi­ała­niu prze­ci­w­biegunkowym, prze­ci­wza­pal­nym i prze­ci­w­bólowym w układzie pokar­mowym.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Jakub Fich­na (06.12.2016 r.)
 • Łukasz Mokros „Chrono­typ i struk­tu­ra tem­pera­men­tu jako predyk­to­ry zaburzeń nas­tro­ju i niskiej jakoś­ci snu wśród stu­den­tów medy­cyny.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras (06.12.2016 r.)
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr Andrzej Witusik
 • Joan­na Pietrzak „Poziom lęku i depresji a jakość życi­aq u chorych na reuma­toidalne zapale­nie stawów przed i po wszczepi­e­niu endo­pro­tezy stawu biodrowego lub kolanowego.”
  Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras (06.12.2016 r.)

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Rok 2019
 • dr n. farm Pietrzak Jacek (18.12.2019r.)
 • dr n. farm. Mile­na Kor­czak; „Wpływ nie­far­mako­log­icznych metod ter­apii schorzeń układu ruchu na stosowanie leków prze­ci­w­bólowych i jakość życia w sana­to­ri­ach Busko-Zdrój”. Pro­mo­tor: dr hab. Jacek Owczarek (16.04.2019)
 • dr n. farm. Łysakows­ka Mag­dale­na; „Nowe analo­gi nuk­leo­ty­dów zaw­ier­a­jące nat­u­ralne i mody­fikowane nuk­leoza­sady”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Doro­ta Piotrows­ka (29.05.2019)
 • dr n. farm. Aga­ta Maria Kru­­pa-Burt­nik; „Wpływ zon­isamidu na wybrane ośrod­kowe efek­ty dzi­ała­nia etanolu stosowanego dłu­gotr­wale w zwierzę­cych mod­elach ekspery­men­tal­nych”. Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. UM Bogusława Pietrzak (29.05.2019)
 • dr n. farm. Katarzy­na Karkutt-Miłek; „Postać Leopol­da Skul­skiego – far­ma­ceu­ty i męża stanu na tle przemi­an poli­­ty­czno-gospo­­dar­czych na ziemi­ach pol­s­kich i w Europie w okre­sie obu wojen świa­towych”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Daria Orszu­lak-Micha­lak (09.07.2019)
Rok 2018
 • Dr nauk far­ma­ceu­ty­cznych Joan­na Orłows­ka: „Bio­far­ma­ceu­ty­cz­na oce­na jakoś­ci opa­trunk­ów zbu­dowanych z kar­boksymety­lo­celu­lozy, algini­anu wap­nia i dibu­tyry­lo­chi­tyny oraz ich wpływ na pro­ces goje­nia ran”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Daria Orszu­lak-Micha­lak (26.04.2018)
 • Dr nauk far­ma­ceu­ty­cznych Kami­la Czar­nec­ka: „Nowe hybry­dy pochod­nych tetrahy­droakry­dyny oraz cyk­lopen­tachi­no­liny jako inhibito­ry acety­lo­choli­noester­azy o wielok­ierunk­owym dzi­ała­niu”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Paweł Szy­mańs­ki (26.04.2018)
 • Dr nauk far­ma­ceu­ty­cznych Michał Klim­czak: „Wpływ hek­sachloron­af­tal­enu (HxCN) na wybrane wskaźni­ki toksy­cznoś­ci pod­przewlekłej u sam­ic szczu­ra”. Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw.UM Anna Kilanow­icz-Sapota (22.05.2018)
 • Dr nauk far­ma­ceu­ty­cznych Wio­let­ta Kmieci­ak: „Szczepy grupy Staphy­lo­coc­cus inter­medius (SIG) izolowane z mate­ri­ałów klin­icznych od ludzi i od zwierząt towarzyszą­cych – iden­ty­fikac­ja i potenc­jał choro­bot­wór­czy”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Eli­gia M. Szew­czyk (22.05.2018)
 • Dr nauk far­ma­ceu­ty­cznych Mag­dale­na Bul­s­ka: „Oce­na trans­portu przezłożyskowego ery­tromy­cyny stosowanej w ter­apii około­porodowej GBS” . Pro­mo­tor: prof. dr hab. Daria Orszu­lak-Micha­lak (26.06.2018).
 • Dr nauk far­ma­ceu­ty­cznych Nina Chu­faro­va: „Nov­el mul­ti­func­tion­al acri­dine hybrids as acetyl­cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s dis­ease treat­ment” . Pro­mo­tor: prof. dr hab. Paweł Szy­mańs­ki (20.11.2018)
 • Dr nauk far­ma­ceu­ty­cznych Kinga Kasperkiewicz: „Nowe pochodne kumaryn o potenc­jal­nej akty­wnoś­ci antykoag­u­la­cyjnej”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Elż­bi­eta Budzisz (18.12.2018)
 • Dr nauk far­ma­ceu­ty­cznych Anna Hartwich: „Poszuki­wanie bio­log­icznie akty­wnych azop­urynowych analogów nuk­leo­ty­dów” . Pro­mo­tor: dr hab. Iwona E. Głowac­ka (18.12.2018)
Rok 2017
 • dr n. farm. Lachow­icz Mal­wina: Wpływ nowego sol­u­bi­liza­to­ra Rofam 70 na roz­puszczal­ność octanu mege­strolu”. Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw.UM Paweł Szy­mańs­ki (06.06.2017)
 • dr n. farm. Gotkows­ka Joan­na: „Nowe izok­sazoli­dynowe analo­gi homonuk­leozy­dów”. Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw.UM Doro­ta Piotrows­ka (06.06.2017)
 • dr n. farm. Ciszews­ki Marcin: „Czyn­ni­ki choro­bot­wór­c­zoś­ci Strep­to­coc­cus dys­galac­ti­ae – paciorkow­ców ropotwór­czych izolowanych od ludzi i zwierząt”.  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Eli­gia M. Szew­czyk (06.06.2017)
 • dr n.farm. Karoli­na Bory­na: „Anal­iza jakoś­ciowa i iloś­ciowa skład­ników wybranych wyrobów per­fumeryjnych z linii ori­en­tal­nej z zas­tosowaniem tech­ni­ki GC/MS”. Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. WSIU Joan­na Borowiec­ka (07.03.2017)
 • dr n.farm. Anna Kołodziejczak: „Oce­na wpły­wu laseroter­apii frak­cyjnej nieabla­cyjnej, radiofrek­wencji bipo­larnej na skórę okol­i­cy oczu” . Pro­mo­tor: prof. dr hab. Hele­na Rot­sztejn (14.11.2017)
 • dr n.farm. Adam Pas­tuszko: „Syn­teza, bada­nia fizyko-chemiczne oraz oce­na akty­wnoś­ci cyto­toksy­cznej arenowych pochod­nych rutenu(II) z wybrany­mi lig­an­da­mi” . Pro­mo­tor: prof. dr hab. Elż­bi­eta Budzisz (14.11.2017)
 • dr n. farm. Anna Skoczyńs­ka: „π- elek­tronowe związ­ki kom­plek­sowe Ru(II) z wybrany­mi lig­an­da­mi o potenc­jal­nej akty­wnoś­ci prze­ci­wnowot­worowej”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Elż­bi­eta Budzisz (19.12.2017)
Rok 2016
 • dr n. farm. Agniesz­ka Jeleń: „Oce­na genu ABCB1 u chorych na depresję”. Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw.UM Ewa Bal­cer­czak (15.11.2016)
 • dr n. farm. Pauli­na Olszews­ka „Oce­na moleku­larnego mech­a­niz­mu dzi­ała­nia nowych pochod­nych tetrahy­droakry­dyny i cyk­lopen­tachi­no­liny jako potenc­jal­nych związków prze­ci­wnowot­worowych”. Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw.UM Paweł Szy­mańs­ki (18.10.2016)
 • dr n. farm. Ewa Zwierzyn­s­ka: „Oce­na ośrod­kowej inter­akcji reti­ga­biny z etanolem w wybranych mod­elach doświad­czal­nych”. Pro­mo­tor: dr hab. Bogusława Pietrzak (18.10.2016)
 • dr n. farm. Elż­bi­eta Mał­gorza­ta Nowak: „Wybrane właś­ci­woś­ci fizyko­chemiczne suchych mianowanych ekstrak­tów roślin­nych Ex. Hed­er­ae heli­cis e fol.aq.  i spir. sic­cum”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mar­i­an M. Zgo­da. (26.01.2016)
 • dr n. farm. Mag­dale­na Grabkows­­ka-Drużyc: „Nowe izok­sazoli­dynowe analo­gi c‑nukleotydów”. Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw.UM Doro­ta G. Piotrows­ka. (26.04.2016)
Rock 2015
 • dr n. farm. Sebas­t­ian Cza­j­ka: „Badanie uwal­ni­a­nia sub­stancji akty­wnej ze stałej postaci leku wybranych leków z grupy ośrod­kowego układu ner­wowego zna­j­du­ją­cych się w okre­sie ważnoś­ci oraz przeter­mi­nowanych”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Andrzej Stańczak (30.06.2015)
 • dr n. farm. Jakub Ł. Woj­cieszak: „Wpływ pep­ty­dów z rodziny sekretyna/glukagon/PACAP/VIP na komór­ki siatków­cza­ka linii Y79”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jolan­ta B. Zaw­ils­ka ( 30.06.2015)
 • dr n. farm. Mał­gorza­ta Fabi­jańs­ka: „Oce­na akty­wnoś­ci cyto­toksy­cznej i zdol­noś­ci do indukcji apop­tozy in vit­ro nowego kom­plek­su platyny(II) z 3‑aminoflawonem”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Justyn Ochoc­ki (29.09.2015)
 • dr n.farm. Karoli­na Maria Nowak: „Dwuwarst­wowe sys­te­my polimerowe do zas­tosowa­nia w powikła­niu poek­strak­cyjnym zęba”. Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw.UM Kaz­imiera H.Bodek (27.10.2015)
 • dr n. farm. Piotr Michel: „Anal­iza metabolomicz­na i akty­wnoś­ci bio­log­icznej liś­ci Gaulthe­ria procum­bens L. (Eri­caceae)”. Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw.UM Moni­ka Olszews­ka (15.12.2015)
Rok 2014
 • dr n. farm. Adam Karpińs­ki: „Chemom­e­trycz­na anal­iza z wal­i­dacją HPLC nowych pochod­nych tetrahy­droakry­dyny”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Elż­bi­eta Mik­i­­ciuk-Olasik (23.10.2014)
 • dr n. farm. Justy­na Żer­ańs­ka: „Zas­tosowanie rekom­bi­nowanego czyn­ni­ka wzros­tu fibrob­lastów w pro­duk­tach do pielę­gnacji skóry”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Elż­bi­eta Budzisz (23.10.2014)
 • dr n. farm. Kamil Kokosza: „Izok­sazoli­dynowe analo­gi nuk­leo­ty­dów z łącznikiem kar­bo­moilowym”. Pro­mo­tor: dr hab. Doro­ta G.Piotrowska (23.10.2014)
 • dr n. farm. Mag­dale­na Szem­raj: „Charak­terysty­ka i podobieńst­wo plazmidów bak­terii bytu­ją­cych w tej samej niszy eko­log­icznej – na skórze człowieka”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Eli­gia M. Szew­czyk (11.12.2014)
 • dr n. farm. Andrzej Łazarenkow: „ Syn­teza, anal­iza spek­troskopowa i akty­wność bio­log­icz­na nowych pochod­nych 3‑formylochromonu i związków kom­plek­sowych z jon­a­mi Cu(II)”. Pro­mo­tor: dr hab. Joal­n­ta Nawrot-Mod­­ran­­ka (11.12.2014)
 • dr n. farm. Emil­ia Bankows­ka „Syn­teza i bada­nia właś­ci­woś­ci bio­log­icznych fos­fo­ni­anów, pochod­nych 1,2,3 tri­a­zoli”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Andrzej E. Wróblews­ki. (25.02.2014)
 • dr n. farm. Eweli­na Hoff­man: „Wpływ kwa­su retinowego (ATRA) oraz trójtlenku arsenu (ATO) na pro­lif­er­ację in vit­ro komórek nowot­worów litych oraz ekspresję prokoag­u­lan­ta nowot­worowego (CP)”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Woj­ciech Mielic­ki. (15.04.2014)
 • dr n. farm. Karol Kluczek: „ Badanie uwal­ni­a­nia sub­stancji akty­wnej ze stałej postaci leku wybranych leków kar­di­o­log­icznych zna­j­du­ją­cych się w okre­sie ważnoś­ci oraz przeter­mi­nowanych”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Andrzej Stańczak. (15.04.2014)
 • dr n. farm. Mał­gorza­ta Barańs­ka: „Polimor­fizm gene­ty­czny CYP2D6 u chorych na toczeń rumieniowaty układ­owy i twardz­inę układ­ową”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jad­wiga Skrętkow­icz. (15.04.2014).
 • dr n. farm. Marcin Jażdżyk: „Oce­na jakoś­ciowa oraz iloś­ciowa ekspresji genu ABCB1 w biop­tat­ach błony ślu­zowej żołąd­ka pac­jen­tów zakażonych Heli­cobac­ter pylori”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Bal­cer­czak. (24.06.2014)
Rok 2013
 • dr n. farm. Mal­wina Bartczak-Tom­czyk : „ Oce­na tran­skryp­tów  genu P65/FJ 19494.1 pow­stałych w pro­ce­sie alter­naty­wnego składa­nia oraz poszuki­wanie zależnoś­ci pomiędzy ich pozioma­mi a para­me­tra­mi klin­iczno-pato­log­iczny­­mi w rakach jeli­ta grubego”.
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Mirows­ki .( 09.04.2013)
 • dr n. farm. Jowi­ta Piotrows­ka: Związ­ki powierzch­niowo czynne z grupy polioksyetylenowanych estrów kwasów tłuszc­zowych z gliceryną”.
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mar­i­an M. Zgo­da. (11.06.2013)
 • dr n. farm. Iwona Masłows­­ka-Lipow­icz: „Syn­teza pochod­nych 4‑hydroksypiperydyny jako potenc­jal­nych nieim­i­da­zolowych antag­o­nist recep­to­ra H3 ”.
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Wal­czyńs­ki. (11.06.2013)
 • dr n. farm. Mar­ta Żebrows­ka: „Oce­na polimor­fizmów w pozy­c­jach 1236, 2677, 3435 genu ABCB1 w biop­tat­ach błony ślu­zowej żołąd­ka pac­jen­tów zakażonych Heli­cobac­ter pylori”.
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Bal­cer­czak. (22.10.2013)
 • dr n. farm. Alek­san­dra Owczarek: „Bada­nia składu chemicznego i akty­wnoś­ci bio­log­icznej wybranych gatunków z rodza­ju Geum. L.” Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jan Gudej. (22.10.2013)
 • dr n. farm. Kaja Bie­gańs­ka: „ Dzi­ała­nia bio­log­iczne oreksyn: bada­nia porów­naw­cze na astro­cy­tach kory móz­gowej szczu­ra i komórkach linii C6 gle­ja­ka szczu­ra”.
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jolan­ta B.Zawilska. (22.10.2013)
 • dr n. farm. Michał Dudarewicz: „Gene­ty­cznie uwarunk­owany polimor­fizm metab­o­liz­mu kseno­bio­tyków u chorych na nieswoiste zapale­nie jelit”.
  Pro­mo­tor: prof. dr hab.Jadwiga Skrętkow­icz. (26.11.2013)
 • dr n. farm. Mag­dale­na Markow­icz-Piasec­­ka: „Use of den­drimers in the prepa­ra­tion tech­nol­o­gy of imin­odi­acetic acid  deriv­a­tives as diag­nos­tic agents for nuclear mag­net­ic res­o­nance tomog­ra­phy” . 
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Elż­bi­eta Mik­i­­ciuk-Olasik. (26.11.2013) – nowy tryb
 • dr n. farm. Łukasz Dobrzyńs­ki: „ Tech­nolo­gia wyt­warza­nia kap­sułek mięk­kich  z lipofilowym środ­kiem leczniczym (ibupro­fen­em) w formie rdzenia o jed­no­fa­zowej struk­turze”. Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mar­i­an M. Zgo­da. (26.11.2013).

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

Rok 2019
 • dr n. med. Cia­bi­a­­da-Bryła Bea­ta; 17.12.2019
 • dr n. med. Szkiela Mar­ta; 17.12.2019
 • dr n. med. Dłu­­gosz-Poko­rs­­ka Ange­li­ka; 24.09.2019
 • dr n. med. Wawro Mar­ta; 17.09.2019
 • dr n. o zdrow­iu Mędra Alek­san­dra; 17.09.2019
 • dr n. med. Pona­marszczuk Hal­sz­ka; 19.02.2019
 • dr n. o zdrow­iu Rychter Anna; 19.03.2019
 • dr n. o zdrow­iu Mitał Marcin; 21.05.2019
 • dr n. med Żele­chows­ka Pauli­na, 17.09.2019
 • dr n. med. Kozłows­ka Elż­bi­eta, 17.09.2019
Rok 2018
 • dr n.med. Popielars­ki Marcin; 18.09.2018
 • dr n. med. Mal­wina Lisek; 19.06.2018
 • dr n. med. Burs­ka Karoli­na; 17.04.2018
 • dr n.o zdrow­iu Guligows­ka Agniesz­ka; 11.12.2018
Rok 2017
 • dr n. med. Marcin Talar; „Zmi­any ekspresji i akty­wnoś­ci COX‑2 w warunk­ach hiper­g­likemii oraz mech­a­nizmy reg­u­lacji wazomo­to­ry­ki naczyń wień­cowych w zwierzę­cych mod­elach cukrzy­cy”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Cezary Watała; 21.03.2017
 • dr n. med. Mał­gorza­ta Loba; „Oce­na mikrokrąże­nia siatkówkowego u pac­jen­tów z cukrzy­cą i różnym stop­niem zaawan­sowa­nia powikłań makro­naczyniowych”; Pro­mo­tor: dr hab. Leszek Czupry­ni­ak; 25.04.2017
 • dr n. o zdrow­iu Anna Ignaczak; „Czyn­ni­ki ryzy­ka wys­tąpi­enia hipog­likemii u chorych na cukrzy­cę lec­zonych ciągłym dożyl­nym wlewem insuliny”; Pro­mo­tor: dr hab. Leszek Czupry­ni­ak; 20.06.2017
 • dr n. o zdrow­iu Anna Borkows­ka: „Wpływ dobowej zmi­en­noś­ci glikemii na wartoś­ci hemo­glo­biny glikowanej (HbA1c) u chorych na cukrzy­cę typu 1 i typu 2”.;  Pro­mo­tor: dr hab. Leszek Czupry­ni­ak; 20.06.2017

 

Rok 2016
 • dr n. o zdrow­iu Agniesz­ka Kol­ma­ga; „Czyn­ni­ki ryzy­ka chorób dieto-zależnych w pop­u­lacji młodzieży łódzkiej”; Pro­mo­tor: dr hab. Fran­ciszek Sza­tko prof. UM; 19.01.2016
 • dr n.med. Eweli­na Matu­si­ak-Wiec­­zorek; „Wpływ hipoter­apii na zdol­ność utrzy­ma­nia równowa­gi ciała u osób z móz­gowym poraże­niem dziecię­cym”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Syn­der; 12.04.2016
 • dr n.med. Katarzy­na Smyj; „Bada­nia nad wpły­wem pro­gra­mu reha­bil­i­tacji na jakość życia i wydol­ność czyn­noś­ciową stawu kolanowego u pac­jen­tów po rekon­strukcji więzadła krzyżowego przed­niego współist­niejącego z inny­mi obraże­ni­a­mi”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Andrzej Buczyńs­ki; 08.06.2016
 • dr n. o zdrow­iu Agnisz­ka Gołu­chows­ka; „Stęże­nie wybranych lipopro­tein i bio­dostęp­ność tlenku azo­tu u mężczyzn z chorobą niedokr­wi­en­ną ser­ca uczest­niczą­cych w kom­plek­sowej reha­bil­i­tacji kar­di­o­log­icznej”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Anna Jegi­er; 21.06.2016
 • dr n. o zdrow­iu Ewa Lewandows­ka; „Oce­na mor­fom­e­trycz­na tkan­ki tłuszc­zowej żółtej oraz wątro­by u osób otyłych”; Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Andrzej Zielińs­ki; 21.06.2016
 • dr n. biol. Piotr Czarny; „Uszkodzenia i naprawa DNA oraz zmi­en­ność genów szlaku naprawy DNA przez wyci­nanie zasad w depresji”; Pro­mo­tor: dr hab. Tomasz Śli­wińs­ki prof. UŁ; 27.09.2016
 • dr n. med. Michał Stankiewicz-Rud­nic­­ki; „Anal­iza wpły­wu PEEPu i odmy otrzewnowej na wenty­lację pac­jen­tów baria­trycznych pod­czas znieczu­le­nia ogól­nego w opar­ciu o tomo­grafię imped­ancji elek­trycznej”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Woj­ciech Gaszyńs­ki; 15.11.2016
Rok 2015
 • dr n. med. Mag­dale­na Roszczyk; „Udzi­ał mela­toniny i jej błonowych recep­torów w reg­u­lacji uwal­ni­a­nia wazo­presyny i oksy­to­cyny z układu pod­wzgórze-część ner­wowa przysad­ki szczu­ra in vit­ro”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mar­lena Juszczak; 21.04.2015
 • dr n. społ. Katarzy­na Pawlak-Sobczak; „Miejsce i rola Koś­cioła katolick­iego w pol­skim dyskur­sie pub­licznym”; Pro­mo­tor: dr hab. Marek Czyżews­ki; 01.06.2015
 • dr n. med. Anna Klim­czak; „Oce­na pro­gresji choro­by nowot­worowej przełyku pac­jen­tów pop­u­lacji kaukask­iej na pod­staw­ie anal­izy ekspresji wybranych genów”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Janusz Szem­raj; 16.06.2015
 • dr n. med. Mag­dale­na Witkows­ka; „Oce­na ekspresji białek z rodziny SMAD u chorych na przewlekłą białaczkę lim­fo­cy­tową w odniesie­niu do innych czyn­ników prog­nos­ty­cznych”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Piotr Smolews­ki; 15.09.2015
 • dr n. o zdrow­iu Krzysztof Pękala; „Trafność wybranych narzędzi samoop­isu (kwes­t­ionar­iuszy) w rozpoz­nawa­niu depresji”; Pro­mo­tor: dr hab. Tomasz Sobów prof. UM; 15.09.2015
Rok 2014
 • dr n. med. Katarzy­na Lubec­­ka-Pietruszews­­ka; „Rola roślin­nych polifeno­li i klo­fara­biny w epi­gene­ty­cznej reg­u­lacji tran­skrypcji wybranych genów supre­sorowych w komórkach linii raka pier­si”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krysty­na Fabi­anows­­ka-Majew­­s­­ka; 18.02.2014
 • dr n. med. Łukasz Wietes­ka; „Oce­na akty­wnoś­ci prokar­i­o­ty­cznych mod­ułów addyk­cyjnych w kon­tekś­cie poszuki­wa­nia nowych immuno­toksyn”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Janusz Szem­raj; 18.02.2014
 • dr n. o zdrow­iu Iwona Strz­elec­ka; „Czy ewolu­u­jące wady ser­ca u pło­du stanow­ią odręb­ny prob­lem klin­iczny?”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Maria Respon­dek – Liber­s­ka; 18.03.2014
 • dr n. społ. Błażej Kmieci­ak; „Prawa pac­jen­ta i ich ochrona. Studi­um socjo­log­iczne”; Pro­mo­tor: dr hab. Krzysztof Moty­ka; 15.05.2014
 • dr n. o zdrow­iu Doro­ta Małańczuk; „Oce­na opie­ki położniczej w aspekcie ksz­tał­towa­nia postaw sprzy­ja­ją­cych karmie­niu pier­sią”; Pro­mo­tor: dr hab. Piotr Woź­ni­ak; 21.10.2014
 • dr n. med. Bea­ta Kunikows­ka; „Anal­iza wpły­wu opie­ki pielęg­niarskiej i edukacji chorego na jakość życia chorych po udarze niedokr­wi­en­nym mózgu”; Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Jolan­ta Kujawa; 21.10.2014
 • dr n. o zdrow­iu Anna Rybar­czyk-Szwa­jkows­­ka; „Zarządzanie jakoś­cią szpi­tal­nych świad­czeń zdrowot­nych w wojew­ództwie łódzkim”; Pro­mo­tor: dr hab. Romuald Hol­ly prof. UM; 18.11.2014
 • dr n. o zdrow­iu Krysty­na Rocha­la; „Oce­na pro­filu biofizy­cznego pło­du a stan noworod­ka po porodzie”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Grze­gorz Kra­som­s­ki; 16.12.2014
Rok 2013
 • dr n. med. Anna Rutkows­ka; „Oce­na jakoś­ci świad­czeń medy­cznych udzielanych w okre­sie przed­szpi­tal­nym dziecku po ura­zie”; Pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Graży­na Skot­nic­ka – Klonow­icz; 15.01.2013
 • dr n. o zdrow­iu Adam Rzeźnic­ki; „Zachowa­nia doty­czące pale­nia tyto­niu przez stu­den­tów Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w lat­ach 2007–2011”; Pro­mo­tor: dr hab. Włodz­imierz Stel­mach; 15.01.2013
 • dr n. o zdrow­iu Mał­gorza­ta Pikala; „Anal­iza umier­al­noś­ci i utra­conych stan­dar­d­owych oczeki­wanych lat życia w wojew­ództwie łódzkim w lat­ach 1999–2008”; Pro­mo­tor: dr hab. Ire­na Maniec­­ka-Bryła prof. UM; 16.04.2013
 • dr n. o zdrow­iu Doro­ta Kilańs­ka; „Środowisko pra­cy a poczu­cie satys­fakcji pielęg­­niarek-ekspozy­c­­ja oczeki­wań i wyobrażeń”; Pro­mo­tor: dr hab. Woj­ciech Bielec­ki; 21.05.2013
 • dr n. med. Edy­ta Skibińs­ka; „Zarządzanie pro­duk­tem ubez­pieczenia zdrowot­nego”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Łukasz Sułkows­ki; 18.06.2013
 • dr n. med. Katarzy­na Hama­ra; „Anal­iza ekspresji genów biorą­cych udzi­ał w reg­u­lacji poziomu jonów żelaza w nowot­worach jeli­ta grubego”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Janusz Szem­raj; 15.10.2013
 • dr n. med. Jacek Szy­mańs­ki; „Unaczynie­nie żylne ner­ki u świ­ni”; Pro­mo­tor: dr hab. Piotr Oszukows­ki prof. UM; 15.10.2013
 • dr n. o zdrow­iu Moni­ka Burzyńs­ka; „Samooce­na stanu zdrowia i jakoś­ci życia osób starszych korzys­ta­ją­cych z pomo­cy społecznej”; Pro­mo­tor: dr hab. Ire­na Maniec­­ka-Bryła prof. UM; 19.11.2013
 • dr n. farm. Michał Dudarewicz; „Gene­ty­cznie uwarunk­owany polimor­fizm metab­o­liz­mu kseno­bio­tyków u chorych na nieswoiste zapale­nie jelit”; Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jad­wiga Skrętkow­icz; 26.11.2013

WYDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Rok 2019
 1. Dag­mara Wójkows­ka [data obrony: 10.01.2019 r.]
 2. Maciej Wal­czak [data obrony: 11.04.2019 r.]
 3. Zuzan­na Burzyńs­ka [data obrony: 7.03.2019 r.]
 4. Dominik Wojtczak
 5. Paweł Woź­ni­ak
 6. Kami­la Rosi­ak
 7. Tomasz Maty­jas [data obrony: 28.06.2019 r.]
Rok 2018
 1. Katarzy­na Zarzy­c­ka [data obrony: 11.10.2018 r.]
 2. Karol Sieni­aws­ki [data obrony: 15.11.2018 r.]
 3. Agniesz­ka Dworzyńs­ka [data obrony: 15.11.2018 r.]
 4. Karoli­na Kowal­s­ka [data obrony: 6.12.2018 r.]
Rok 2017
 1. Mar­iusz Szew­czyk [data obrony: 8.06.2017 r.]
 2. Aga­ta Kowal­czyk [data obrony: 28.09.2017 r.]
 3. Mag­da Lewandows­ka [data obrony: 29.06.2017 r.]
 4. Walde­mar Jałocha [obrona w dniu 7 grud­nia 2017 r.]
Rok 2016
 1. Edy­ta Owsi­ak [data obrony: 05.04.2016 r.]
 2. Mela­nia Mikoła­jczyk [data obrony: 30.06.2016r.]
 3. Maria Mazur [data obrony: 22.09.2016r.]
 4. Maciej Ziarek [data obrony: 08.09.2016 r.]
 5. Mar­ta Winiec­­ka-Klimek[data obrony: 22.09.2016r.]
 6. Karoli­na Skołuc­­ka-Szary [data obrony: 6.10.2016r.]
 7. Łukasz Michal­s­ki [data obrony: 10.11.2016 r.]
 8. Jolan­ta Zię­ba [data obrony: 10.11.2016 r.]
 9. Raaid T. Yousif Al. Tar­rawi [dok­torat odrzu­cony i zamknię­ty w dniu 22.09.2016r.]
 10. Adam Madej [data obrony: 6.10.2016 r.]
Rok 2015
 1. Pauli­na Hej­duk [data obrony: 24.06.2015]
 2. inż. Doro­ta Kacprzak [data obrony: 24.06.2015]
 3. Ewa Pniews­ka [data obrony: 24.06.2015]
 4. Mateusz Banaszczyk [data obrony: 14.10.2015]
 5. inż. Gabriela Turek [data obrony: 9.12.2015r.]
Rok 2014
 1. Aga­ta Sar­ni­ak [data obrony: 08.01.2014]
 2. Agniesz­ka Głowac­ka [data obrony: 02.04.2014]
 3. Miłosz Dobro­gows­ki [data obrony: 04.06.2014]
 4. Andrzej Zie­le­ni­ak [data obrony: 25.06.2014]
 5. Izabela Burzyńs­­ka-Pędz­i­wia­tr [data obrony: 08.10.2014]
 6. Emil­ia Zgórzyńs­ka [data obrony: 08.10.2014]
 7. Arka­diusz Tomasz Olędz­ki [ data obrony: 05.11.2014]
Rok 2013–2011
 1. Alek­san­dra Stańczak [data obrony: 09.01.2013]
 2. Michał Markows­ki [data obrony: 09.01.2013]
 3. Katarzy­na Paduszyńs­ka [data obrony: 06.02.2013]
 4. Pauli­na Kle­niews­ka [data obrony: 09.10.2013]

2012

 1. Tomasz Płoszaj [data obrony: 11.01.2012]
 2. Katarzy­na Połatyńs­ka [data obrony: 07-03-2012]
 3. Mag­dale­na Staniszews­ka [data obrony: 07-03-2012]
 4. Moni­ka Żela­zows­ka (Maty­jaszczyk) [data obrony: 04-04-2012]
 5. Mag­dale­na Nowakows­ka (Byczews­ka) [data obrony: 17-10-2012]
 6. Emil­ia Łuczak [data obrony: 07-11-2012]
 7. Anna Gajos-Mich­niewicz [data obrony: 05-12-2012]
 8. Katarzy­na Kośla [data obrony: 05-12-2012]

2011

 1. Bartłomiej Jakóbczyk [data obrony: 11.05.2011r.]
 2. Wio­let­ta Wuj­ci­c­ka [data obrony: 15.06.2011r.]
 3. Karoli­na Pos­piech (Seta) [data obrony: 19.10.2011r.]
 4. Joan­na Wiecz­fińs­ka (Ste­fańs­ka) [data obrony: 19.10.2011r.]
 5. Marcin Kos­mal­s­ki [data obrony: 19.10.2011r.]
 6. Mar­iusz Wróblews­ki [data obrony: 14.12.2011]

INNE

Rok 2019
 • dr inż. n. chem. Tałaj Juli­ta (30.09.2019) — Politech­ni­ka Łódz­ka; Wydzi­ał Biotech­nologii i Nauk o Żywnoś­ci
 • dr n. biol. Eweli­na Woź­ni­ak (29.01.2019) — Uni­w­er­sytet Łódz­ki, Wydzi­ał Biologii Ochrony Środowiska
 • dr n. med. Joan­na Woźny (13.03.2019) — Insty­tut “Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki) w Łodzi
 • dr n.biol. Ger­szon Joan­na (24.09.2019) — Uni­w­er­sytet Łódz­ki; Wydzi­ał Biologii i Ochrony Środowiska
Rok 2018
 • dr n. fiz. Prze­mysław Brzyk­cy (12.06.2018) — Politech­ni­ka Łódz­ka, Wydzi­ał Fizy­ki Tech­no­log­icznej, Infor­maty­ki i Matem­aty­ki Stosowanej
 • dr inż. n. tech. Zofia Kula (14.12.2018) — Politech­ni­ka Łodz­ka, Wydzi­ał Mechan­iczny
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP