Uczelnia

Strona główna » Uczelnia » UM Magazyn

UM Magazyn

UM Mag­a­zyn to cza­sopis­mo uni­w­er­syteck­ie, które prezen­tu­je najważniejsze wydarzenia z życia uczel­ni i porusza tem­aty ważne dla społecznoś­ci aka­demick­iej. To unikalne forum wymi­any myśli i poglądów rozwi­ja się dzię­ki zaan­gażowa­niu pra­cown­ików, stu­den­tów oraz redak­torów, przy wspar­ciu władz uczel­ni.

Bard­zo gorą­co zaprasza­my wszys­t­kich pra­cown­ików i stu­den­tów naszej uczel­ni oraz wszys­tkie oso­by zain­tere­sowane współpracą do przesyła­nia na adres mailowy redakcji propozy­cji tek­stów oraz tem­atów, o których chcieli­by Państ­wo przeczy­tać*.

Zachę­camy do lek­tu­ry UM Mag­a­zynu!

Redak­tor naczel­ny
Anna Piele­siek-Kiel­ma
anna.pielesiek@umed.lodz.pl

Zastęp­ca redak­to­ra naczel­nego
Anna Rykiert
anna.rykiert@umed.lodz.pl

Opra­cow­anie graficzne
Agniesz­ka Gwoźdz­ińs­ka, Klau­dia Zakrzews­ka

Korek­ta
Moni­ka Osińs­ka

Adres redakcji:
Biuro Pro­mocji
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
pl. gen. J. Hallera 1, 90–647 Łódź
tel.: 42 272 50 94–95
e‑mail: biuletyn@umed.lodz.pl

*Redakc­ja zas­trze­ga sobie pra­wo do wyboru, redagowa­nia i skra­ca­nia nadesłanych tek­stów.

UM Mag­a­zyn ukazu­je się jako dwu­miesięcznik.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP