Inwestycje

Strona główna » Uczelnia » Inwestycje » Realizowane inwestycje

Realizowane inwestycje

Drugi-etap-budowy-Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego
Dru­gi etap budowy Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wraz z Aka­demickim Ośrod­kiem Onko­log­icznym (CKD2)
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Pomors­ka 251

cwbk
Cen­trum Wspar­cia Badań Klin­icznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (CWBK) – kom­plek­sowe i sys­te­mowe wspar­cie real­iza­cji badań klin­icznych w mod­elu usług wspól­nych
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Pomors­ka 251

A6_ELEW-5
MOL­e­co­LAB – Cen­trum Badań Moleku­larnych Chorób Cywiliza­cyjnych
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Pomors­ka 251

DJI_0514
BRaIn – Bada­nia Rozwój Innowac­je w łódzkim kam­pusie bio­m­e­dy­cyny i far­ma­cji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Muszyńskiego 1, ul. Pomors­ka 251, ul. Czechosłowac­ka

Terma4
Ter­mo­mod­ern­iza­c­ja wybranych budynków Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – Etap 4
Lokaliza­c­ja:

ul. Pomors­ka 251, ul. 6‑go Sierp­nia 69

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP