Nauka

Nauka

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jest jed­nym w wiodą­cych ośrod­ków badań naukowych w Polsce. W każdym roku aka­demickim real­izu­je pon­ad 100 różnych pro­jek­tów naukowych, a także liczne umowy badaw­cze. Uczel­nia jest lid­erem badań w dziedz­i­nach takich jak immunolo­gia, biolo­gia moleku­lar­na, gene­ty­ka, onkolo­gia czy endokrynolo­gia, a jed­nym ze strate­gicznych obszarów jej roz­wo­ju naukowego są choro­by cywiliza­cyjne: nowot­wory, choro­by meta­bol­iczne, choro­by układu ser­cowo-naczyniowego, choro­by układu odd­e­chowego, a także innowacji na rzecz zdrowego życia i akty­wnego starzenia się.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi stale pod­nosi swój potenc­jał w zdoby­wa­niu dotacji na prowadze­nie nie tylko badań pod­sta­wowych, ale także pro­jek­tów badaw­c­zo-roz­wo­jowych. Od 2008 roku zespoły badaw­cze UM w Łodzi otrzy­mały dotac­je na pro­jek­ty B+R, które w kilku przy­pad­kach zakończyły się komer­c­jal­iza­cją – sprzedażą licencji, udzie­le­niem paten­tów europe­js­kich i amerykańs­kich lub ustanowie­niem pod­miotów start up i spin-off.

Uni­w­er­sytet prowadzi bada­nia w różnych dziedz­i­nach związanych z medy­cyną klin­iczną oraz biotech­nologią medy­czną. Przed­miotem komer­c­jal­iza­cji są głównie rozwiąza­nia z zakre­su opra­cowywa­nia nowych leków, sub­stancji czyn­nych, ter­apii wspo­ma­ga­ją­cych choro­by przewlekłe, rekomen­dacji w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia rozwiązań teleme­trycznych w pro­fi­lak­tyce i ter­apii pac­jen­tów.

Ogrom­nym atutem UM w Łodzi jest potenc­jał młodych naukow­ców. Uczel­nia wspiera wewnętrzne inic­jaty­wy, które poma­ga­ją młodym naukow­com rozwi­jać ścież­ki kari­ery, umożli­wia­jąc dostęp do najskuteczniejszych zespołów badaw­czych, dostar­cza­jąc środ­ki na pub­likac­je, granty, ochronę i pro­mocję włas­noś­ci intelek­tu­al­nej. W gronie młodych lid­erów nau­ki są lau­reaci dia­men­towych grantów, stu­denck­iego Nobla, Bro­kerzy Innowacji, zwycięz­cy prestiżowych plebis­cytów i konkursów. Na wysoką pozy­cję naukową uczel­ni pracu­ją również stu­den­ci, którzy wykazu­ją się wysoką akty­wnoś­cią naukową, a w ramach Stu­denck­iego Towarzyst­wa Naukowego włącza­ją się w pro­jek­ty naukowo-badaw­cze.

ZAPLECZE NAUKOWE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI STANOWIĄ M. IN.:

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP