Dział współpracy zagranicznej

Oferta stypendialna

Stu­dia, wolon­tari­at i granty
http://www.eurodesk.pl/

EURAXESS
http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych

Prze­wod­nik po stype­n­di­ach MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/oferta-stypendialna/

Biuro Uznawal­noś­ci Wyk­sz­tałce­nia i Wymi­any Między­nar­o­dowej
http://buwiwm.edu.pl/

DAAD Niemiec­ka Cen­trala Wymi­any Aka­demick­iej
http://www.daad.pl/pl/index.html

Pol­sko-Amerykańs­ka Komis­ja Ful­brigh­ta
http://www.fulbright.edu.pl/

Pro­gram CEEPUS
https://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=PL

Mobil­ność Plus – Wspar­cie Między­nar­o­dowej Mobil­noś­ci Naukow­ców
http://www.nauka.gov.pl/mobilnosc-plus/

Fun­dac­ja na Rzecz Nau­ki Pol­skiej
http://www.fnp.org.pl/index.html

Współpra­ca dwus­tron­na MNiSW – wykaz państw
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/

Nar­o­dowa Agenc­ja Wymi­any Między­nar­o­dowej
https://nawa.gov.pl/

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP