Nauka

Strona główna » Nauka » Jak wyjechać na stypendium

Jak wyjechać na stypendium

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI BADAWCZYCH

I. WEDŁUG STOPNIA NAUKOWEGO:

A. studenci, absolwenci oraz doktoranci
1 Alexan­der von Hum­boldt Foun­da­tion: http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm
2 British Coun­cil Poland: Celem fun­dacji jest współpra­ca pomiędzy Pol­ską a Wielką Bry­tanią. http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Programy dla absolwentów i doktorantów:
3 Fun­dac­ja Ade­nauera: http://www.kas.pl/stypend.php
4 Fun­dac­ja im. Friedricha Eber­ta: http://www.feswar.org.pl/
5 Fun­dac­ja „Got­tlieb-Daim­ler and Karl Benz”: http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/en/start.html
6 Fun­dac­ja Hannsa Sei­dela: http://www.hss.de/homepage‑e.shtml
7 Fun­dac­ja Kar­li Scher­er: http://comnet.org/kschererf/index.html
8 Fun­dac­ja Koś­ciuszkows­ka: http://www.kosciuszkofoundation.org/
9 Fun­dac­ja im. Macie­ja Now­ick­iego: http://www.fundnowickiego.pl/
10 Fun­dac­ja Onas­sisa: http://www.onassis.gr/english/main/index.php
11 Fun­dac­ja na Rzecz Nau­ki Pol­skiej: http://www.fnp.org.pl/
12 Fun­dac­ja Volk­swa­ge­na: http://www.volkswagen-stiftung.de/english.html
13 GFPS-Pol­s­ka – Sto­warzysze­nie Naukowo-Kul­tur­alne w Europie Środ­kowo-Wschod­niej: http://www.gfps.pl/oferta/stypendia.html
14 Józef Tis­chn­er Junior Vis­it­ing Fel­low­ships: http://www.iwm.at/f‑tischn.htm
15 KOWI: http://www.kowi.de/en/entry/default.htm
http://www.kowi.de/en/youngscientists/graduates/default.htm
16 L’oreal Pol­s­ka dla Kobi­et i Nau­ki: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
17 Max Planck Soci­ety: http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html
18 Niemiec­ka Cen­trala Wymi­any Aka­demick­iej – DAAD: http://www.daad.pl/index.php?lang=pl&d=stypendia_pol
Programy dla doktorantów:
19 Niemiec­ka Wspól­no­ta Badaw­cza (DFG): http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/research_training_groups/int_gk/index.html
20 Pol­sko-Amerykańs­ka Komis­ja Ful­brigh­ta: http://www.fulbright.edu.pl/
21 Pol­sko-Amerykańs­ka Komis­ja Ful­brigh­ta http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=231
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=208
B. Naukowcy ze stopniem doktora oraz tytułem profesora
1 Alexan­der von Hum­boldt Foun­da­tion: http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm
2 British Coun­cil Poland: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
3 Europe­js­ki Insty­tut Uni­w­er­sytec­ki we Flo­rencji: http://www.iue.it/
4 Europe­js­ka Orga­ni­za­cji Biologii Moleku­larnej: http://www.embo.org/organisation/index.html
5 Fun­dac­ja Andrew W. Mel­lona: http://www.mellon.org/index.html
6 Fun­dac­ja Fritza Thysse­na: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index_en.htm
7 Fun­dac­ja Koś­ciuszkows­ka: http://www.kosciuszkofoundation.org/
8 Fun­dac­ja Onas­sisa: http://www.onassis.gr/english/main/index.php
9 Fun­dac­ja na Rzecz Nau­ki Pol­skiej: http://www.fnp.org.pl/
10 KOWI: http://www.kowi.de/en/youngscientists/postdocs/default.htm
11 L’oreal Pol­s­ka dla Kobi­et i Nau­ki: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
12 Max Planck Soci­ety: http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html
13 Niemiec­ka Wspól­no­ta Badaw­cza (DFG): http://www.dfg.de/en/international/young_researchers/index.html
14 Pol­sko-Amerykańs­ka Komis­ja Ful­brigh­ta: http://www.fulbright.edu.pl/
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75&wiecej=207
15 Rea­gan-Fas­cell Democ­ra­cy Fel­lows Pro­gram: http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
16 The Ernst Scher­ing Research Foun­da­tion: http://www.schering-fg.de/html/index.html

 

II. WEDŁUG KRAJU, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ STYPENDIUM:

A. Aus­tria
1 Józef Tis­chn­er Junior Vis­it­ing Fel­low­ships: http://www.iwm.at/f‑tischn.htm
B. Grec­ja
1 Fun­dac­ja Onas­sisa: http://www.onassis.gr/english/main/index.php
C. Niem­cy
1 Hum­boldt Foun­da­tion
http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm
2 Europe­js­ka Orga­ni­za­cji Biologii Moleku­larnej: http://www.embo.org/organisation/index.html
3 Fun­dac­ja Ade­nauera: http://www.kas.pl/stypend.php
4 Fun­dac­ja im. Friedricha Eber­ta: http://www.feswar.org.pl/
5 Fun­dac­ja „Got­tlieb-Daim­ler and Karl Benz”: http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/en/start.html
6 Fun­dac­ja Hannsa Sei­dela: http://www.hss.de/homepage‑e.shtml
7 Fun­dac­ja im. Macie­ja Now­ick­iego: http://www.fundnowickiego.pl/
8 GFPS-Pol­s­ka – Sto­warzysze­nie Naukowo-Kul­tur­alne w Europie Środ­kowo-Wschod­niej: http://www.gfps.pl/oferta/stypendia.html
9 Max Planck Soci­ety: http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html
10 Niemiec­ka Cen­trala Wymi­any Aka­demick­iej – DAAD: http://www.daad.pl/index.php?lang=pl&d=stypendia_pol
11 Niemiec­ka Wspól­no­ta Badaw­cza (DFG): http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/research_training_groups/int_gk/index.html
12 Pol­sko-Niemieck­ie Towarzyst­wo Aka­demick­ie: http://www3.uj.edu.pl/PNTA/index.pl.html
13 The Ernst Scher­ing Research Foun­da­tion: http://www.schering-fg.de/html/index.html
D. Stany Zjed­noc­zone
1 Fun­dac­ja Kar­li Scher­er: http://comnet.org/kschererf/index.html
2 Fun­dac­ja Koś­ciuszkows­ka: http://www.kosciuszkofoundation.org/
3 Pol­sko-Amerykańs­ka Komis­ja Ful­brigh­ta: http://www.fulbright.edu.pl/
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=231
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=208
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75&wiecej=207
4 Rea­gan-Fas­cell Democ­ra­cy Fel­lows Pro­gram: http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
E. Wiel­ka Bry­ta­nia
1 British Coun­cil Poland: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
F. Włochy
1 Europe­js­ki Insty­tut Uni­w­er­sytec­ki we Flo­rencji: http://www.iue.it/
2 ICTP – Inter­na­tion­al Cen­tre for The­o­ret­i­cal Physics: http://www.ictp.it/

 

III. WEDŁUG DZIEDZINY NAUKOWEJ:

A. Nauki humanistyczne, społeczne i politologiczne
1 British Coun­cil Poland: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
2 Europe­js­ki Insty­tut Uni­w­er­sytec­ki we Flo­rencji: http://www.iue.it/
3 Fun­dac­ja Andrew W. Mel­lona: http://www.mellon.org/index.html
4 Fun­dac­ja Ade­nauera http://www.kas.pl/stypend.php
5 Fun­dac­ja im. Friedricha Eber­ta: http://www.feswar.org.pl/
6 Fun­dac­ja Fritza Thysse­na: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index_en.htm
7 Fun­dac­ja Hannsa Sei­dela: http://www.hss.de/homepage‑e.shtml
8 Fun­dac­ja Kar­li Scher­er: http://comnet.org/kschererf/index.html
9 Fun­dac­ja Onas­sisa: http://www.onassis.gr/english/main/index.php
10 Józef Tis­chn­er Junior Vis­it­ing Fel­low­ships: http://www.iwm.at/f‑tischn.htm
11 Max Planck Soci­ety: http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html
12 Rea­gan-Fas­cell Democ­ra­cy Fel­lows Pro­gram: http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
B. Nauki ścisłe
1 British Coun­cil Poland: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
2 Europe­js­ka Orga­ni­za­cji Biologii Moleku­larnej: http://www.embo.org/organisation/index.html
3 Fun­dac­ja Fritza Thysse­na: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index_en.htm
4 Fun­dac­ja im. Macie­ja Now­ick­iego: http://www.fundnowickiego.pl/
5 L’oreal Pol­s­ka dla Kobi­et i Nau­ki: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
6 Max Planck Soci­ety: http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html
7 The Ernst Scher­ing Research Foun­da­tion: http://www.schering-fg.de/html/index.html
C. Wszystkie dziedziny
1 Alexan­der von Hum­boldt Foun­da­tion: http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm
2 British Coun­cil Poland: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
3 Fun­dac­ja „Got­tlieb-Daim­ler and Karl Benz”: http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/en/start.html
4 Fun­dac­ja Koś­ciuszkows­ka: http://www.kosciuszkofoundation.org/
5 Fun­dac­ja na Rzecz Nau­ki Pol­skiej: http://www.fnp.org.pl/
6 Fun­dac­ja Volk­swa­ge­na: http://www.volkswagen-stiftung.de/english.html
7 GFPS-Pol­s­ka – Sto­warzysze­nie Naukowo-Kul­tur­alne w Europie Środ­kowo-Wschod­niej: http://www.gfps.pl/oferta/stypendia.html
8 KOWI: http://www.kowi.de/en/entry/default.htm
http://www.kowi.de/en/youngscientists/graduates/default.htm
http://www.kowi.de/en/youngscientists/postdocs/default.htm
9 Niemiec­ka Cen­trala Wymi­any Aka­demick­iej – DAAD: http://www.daad.pl/index.php?lang=pl&d=stypendia_pol
10 Niemiec­ka Wspól­no­ta Badaw­cza (DFG): http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/research_training_groups/int_gk/index.html
11 Pol­sko-Amerykańs­ka Komis­ja Ful­brigh­ta: http://www.fulbright.edu.pl/
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=231
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=208
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75&wiecej=207

 

IV. INNE:

1 Biuro Uznawal­noś­ci Wyk­sz­tałce­nia i Wymi­any Między­nar­o­dowej: http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm
2 Civic Edu­ca­tion Project: http://www.civiceducationproject.org/aboutus/index.html
3 Fun­dac­ja For­da: http://www.fordfound.org/
4 Fun­dac­ja im. Ste­fana Batorego: http://www.batory.org.pl/
5 ICTP – Inter­na­tion­al Cen­tre for The­o­ret­i­cal Physics: http://www.ictp.it/
6 Pol­sko-Niemieck­ie Towarzyst­wo Aka­demick­ie: http://www3.uj.edu.pl/PNTA/index.pl.html
7 The MacArthur Foun­da­tion: http://www.macfound.org/

WYSZUKIWARKI INTERNETOWE OFERT PRACY I STYPENDIÓW DLA NAUKOWCÓW

1 Europe­js­ki Por­tal dla Mobil­nych Naukow­ców
2 Ofer­ty stype­n­di­alne Marie-Curie
3 EMBO- Life Sci­ences Mobil­i­ty Con­sul­tan­cy (LSMC) Ser­vice
4 Ser­wis Biotech­no­log­iczny
5 Aca­d­e­m­ic Jobs EU
6 Bio­chemist e‑volution
7 Physic­sWeb
8 Science’s next wave
9 NATUREJOBS – mak­ing sci­ence work
10 Find­A­Post-Doc

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP