Czcionka A- A A+

Dział projektów międzynarodowych

Aktualne projekty

Nazwa ProjektuAkronimOpisCzas trwaniaKoordynator NaukowyKoordynator Administracyjny
HORIZON 2020
SMART LIVING HOMES – WHOLE INTERVENTIONS DEMONSTRATOR FOR PEOPLE AT HEALTH AND SOCIAL RISKSGATEKEEPERRosnąca liczba osób starszych w krajach UE stwarza nowe wyzwania w zakresie samodzielnego życia. W poszukiwanie skutecznych rozwiązań zaangażował się zespół projektu GATEKEEPER, którego celem jest zapewnienie zdrowszego, samodzielnego życia starzejącym się populacjom. Postanowił połączyć dostawców usług opieki zdrowotnej, przedsiębiorców, osoby starsze i lokalne społeczności, w których żyją, aby w ten sposób stworzyć otwartą, opartą na zaufaniu platformę służącą dopasowywaniu pomysłów, technologii i procesów do potrzeb użytkowników. Projekt obejmie także działania w zakresie ochrony danych i tworzenia wartości przy użyciu zaawansowanych wzorców marketingowych. W działania mające na celu przygotowanie rozwiązań do komercjalizacji będzie zaangażowanych 40 000 seniorów, a także władze, instytucje, firmy, stowarzyszenia i naukowcy oraz osiem społeczności regionalnych z siedmiu krajów UE..01.10.2019 – 31.03.2023prof. Przemysław KardasEwelina Łojewska
Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune, Inflammatory, and Allergic Conditions3TRIdentyfikacja mechanizmów molekularnych, które wpływają na odpowiedź pacjenta na leczenie jest kluczowym zagadnieniem dla praktyków służby zdrowia. Badanie promowane przez 3TR, konsorcjum instytucji uniwersyteckich, MŚP i firm farmaceutycznych, zajmie się tą kwestią. W ramach tego projektu zastosowane zostaną metody bioinformatyczne i kontrolne do gromadzenia i analizy danych z krwi, tkanek i innych płynów podczas całego procesu leczenia. Pozwoli to na stworzenie scentralizowanej platformy danych w celu lepszego zarządzania i wdrożenia całościowego obrazu molekularnego i klinicznego pacjentów cierpiących na podobne choroby. Projekt ma na celu wyjaśnienie roli, jaką nasz mikrobiom, genetyka i genomika regulacyjna odgrywają podczas leczenia.01.09.2019 – 31.08.2026prof. Maciej KupczykAgata Wiśniewska
A high-dimensional approach for unwinding immune-metabolic causes of cardiovascular disease-depression multimorbiditiesTO_AITIONDepresja jest silnie związana z chorobami układu krążenia (cardiovascular disease – CVD), istotnie zwiększając ryzyko rozwoju CVD, ostrych zdarzeń i śmiertelności, zwłaszcza u kobiet. Stanowi ona problem społeczny i ekonomiczny, wpływający na życie pacjenta i powodujący koszty opieki zdrowotnej. Jednak mechanizmy i przebieg choroby pozostają nieznane. Projekt TO_AITION pracuje nad hipotezą, że dysregulacja immunometaboliczna spowodowana genetycznymi, stylowymi i środowiskowymi czynnikami ryzyka wpływa na mechanizmy odpornościowe prowadzące do depresji związanej z CVD. W ramach projektu będą prowadzone badania przedkliniczne i kliniczne z zastosowaniem strategii opartych na danych w celu wykrycia i opisania mechanizmów immunometabolicznych odpowiedzialnych za współwystępowanie CVD i depresji, co ma na celu poprawę diagnostyki i leczenia tej choroby.01.01.2020 – 31.12.2024dr hab. Jakub KaźmierskiKinga Zel
European Research and Preparedness Network for Pandemics and Emerging Infectious DiseasesEU-RESPONSEPandemia COVID-19 wykazała konieczność poprawy globalnego potencjału badań klinicznych w oparciu o współpracę między UE a partnerami międzynarodowymi. DisCoVeRy (WP1), zaprojektowane jako wieloramienne badanie adaptacyjne, może być rozszerzone na kilka krajów europejskich z odpowiednim wielonarodowym finansowaniem i możliwościami zarządzania badaniami. W ramach projektu EU-RESPONSE zostanie utworzona wielonarodowa, adaptacyjna europejska sieć badań nad COVID-19 i nowymi chorobami zakaźnymi, wykorzystująca istniejące inicjatywy, umożliwiająca europejską ekspansję DisCoVeRy (WP1) i stworzenie adaptacyjnej platformy badawczej COVID-19 (WP2). Projekt dostarczy solidnych dowodów na możliwość zmiany przeznaczenia lub rejestracji leków, umożliwiając większości europejskich szpitali udział na preferowanym przez nie poziomie zaangażowania w tworzenie sieci ośrodków badawczych w UE i krajach stowarzyszonych.01.07.2020 – 30.06.2025prof. Anna PiekarskaKinga Zel
Leveraging AI based technology to transform the future of health care delivery in Leading Hospitals in EuropeODINSzpitale w całej Europie z trudem radziły sobie z ogromnym obciążeniem wywołanym pandemią COVID-19. Jednym z największych wyzwań było zwiększenie wydajności oddziałów intensywnej opieki medycznej. Zespół finansowanego ze środków UE projektu ODIN zidentyfikował 11 wyzwań związanych z opieką szpitalną, którym można zaradzić poprzez zastosowanie połączenia robotyki, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Na przykład wdrożenie autonomicznych robotów współpracujących z ludźmi może zmniejszyć obciążenie przepracowanego personelu szpitalnego. Roboty mogą wykonywać szereg działań wspomagających – od czynności związanych z opieką kliniczną po zadania logistyczne. Nadrzędnym celem projektu jest utorowanie drogi do opartego na danych zarządzania i procedur w opiece zdrowotnej.01.03.2021 – 31.08.2024prof. Przemysław KardasEwelina Łojewska
Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern EuropeA4L_ACTIONSBadania i innowacje są kluczowe w rozwiązywaniu wyzwań społecznych w Europie, także zapewnianiu zdrowia i dobrobytu jej mieszkańców. Mimo inwestycji, poszczególne kraje nadal charakteryzują się różnicami na polu badań i innowacji. W niektórych sektorach, takich jak ochrona zdrowia, różnice te mogą przekładać się na jakość życia Europejczyków i Europejek. Opierając się na sukcesach projektu Alliance4Life, zespół projektu A4L-ACTIONS zamierza rozwiązać problem luki związanej z badaniami i innowacjami poprzez rozwój kultury, zarządzania, wyróżnianie oraz wspieranie potencjału innowacyjnego instytucji prowadzących badania naukowe w dziedzinie ochrony zdrowia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które osiągają gorsze wyniki na tym polu. Takie działania pozwolą na zwiększenie ich atrakcyjności i utorują drogę do współpracy z krajami europejskimi.01.05.2021 – 30.04.2024prof. Lucyna WoźniakKinga Zel
National Science Center
Improving rational prescribing for UTI in frail elderlyImpresUAntybiotyki są jednymi z najczęściej przepisywanych leków, w placówkach opieki długoterminowej, co podkreśla znaczenie zarządzania antybiotykami (ABS). Projekt porównuje doświadczenia w tej dziedzinie Holandii, Norwegii, Polski i Szwecji. W tych krajach w ostatnich latach wprowadzono wiele różnych inicjatyw mających na celu rozwój i wdrażanie ABS (np. w domach opieki). Wśród tych inicjatyw znajdują się krajowe systemy nadzoru nad przepisywaniem antybiotyków, szczegółowe wytyczne dotyczące przepisywania leków oraz krajowe sieci instytucji opieki zdrowotnej, które wymieniają informacje i opracowują politykę ABS. W wyniku nadania politycznego priorytetu kwestii oporności na antybiotyki rozwinęło się kilka inicjatyw. Doświadczenia tych czterech krajów w zakresie różnych inicjatyw mogą być inspiracją dla innych krajów, które chcą rozwijać lub ulepszać ABS.01.04.2018 – 31.03.2021dr hab. Maciej Godycki-ĆwirkoAnna Kowalczyk
EIT Health
Using data to improve prostate cancer diagnostics and treatmentOncoWatchOncoWatch zapewnia zmieniające reguły gry ulepszenia w diagnostyce i leczeniu raka prostaty poprzez połączenie Big Data, AI i technologii opartych na chmurze w celu osiągnięcia kilku postępów. OncoWatch Image zapewnia szybszą, lepszą i tańszą analizę obrazu biopsji prostaty, OncoWatch Explore przynosi nowe narzędzia analityczne dla medycyny precyzyjnej, co prowadzi do skrócenia czasu do rozpoczęcia leczenia i przyspieszenia wdrażania leków, a OncoWatch Control to infrastruktura oparta na chmurze, zgodna z normą IEC62304 i GDPR, dostosowana do zapewnienia dostępu do OncoWatch Image i Explore. Znajduje się on w obszarze zainteresowania EIT „Ścieżki opieki zdrowotnej”, ponieważ przyspiesza i usprawnia badania przesiewowe w kierunku raka prostaty i może poprawić leczenie dzięki podejściu medycyny spersonalizowanej.01.01.2019 – 31.12.2021dr Marcin BraunKinga Zel
Soft bone cement for better treatment of osteoporotic fracturesSoftboneProjekt Soft-bone ma na celu ocenę działania specjalnego cementu kostnego, który po zastygnięciu jest mniej twardy od klasycznie stosowanych preparatów. Cement jest wstrzykiwany do złamanego trzonu kręgu. W przypadku złamań w osteoporozie mamy do czynienia z mniej wytrzymałą tkanką kostną. W takich przypadkach zdarza się, że zacementowany klasycznie trzon jest twardy i stwarza ryzyko złamań w osłabionych osteoporozą kręgach sąsiednich. Cement soft-bone jest bardziej miękki i tym samym „bardziej przyjazny”. Potencjalne wyniki tego projektu będą ważne dla praktyki klinicznej.01.01.2020- 31.12.2020prof. Maciej RadekAgata Wiśniewska
Epidemiology of Ageing and Dementia PreventionAgeing@EITHealthSzkoła doktorancka EIT Health Ageing to ogólnoeuropejska współpraca partnerów akademickich i pozaakademickich mająca na celu wyszkolenie nowego pokolenia doktorantów w dziedzinie nauk o starzeniu się, neurobiologii, gerontologii i epidemiologii, a także wyposażenie uczących się w umiejętności w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, które mogą wykorzystać do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej. Konsorcjum obejmuje akredytowane programy doktoranckie na 12 europejskich uniwersytetach o uznanych na arenie międzynarodowej kompetencjach naukowych w dziedzinach badawczych i udowodnionych kompetencjach w zakresie oferowania wysokiej jakości szkoleń doktoranckich. Program obejmuje również kursy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości oraz kontakt z siecią EIT Health.01.01.2020- 31.12.2023prof. Lucyna WoźniakKinga Zel
From Scientists to Innovators for Industry Sci-FiPrzejście od badań akademickich do pracy w przemyśle farmaceutycznym i medycznym może stanowić wyzwanie. Ten kurs pomoże Ci przezwyciężyć to wyzwanie dzięki wskazówkom partnerów akademickich i przemysłowych, dzięki czemu możesz uczyć się na rzeczywistych przypadkach i mieć możliwość pracy z doświadczonymi mentorami.01.01-31.12.2021Joanna BaranowskaJoanna Baranowska
Innovation Daysi-Daysi-Days promują innowacje w dziedzinie zdrowia wśród studentów uniwersytetów poprzez dziesiątki jedno- i dwudniowych programów organizowanych w instytucjach akademickich w całej Europie. Studenci ze wszystkich obszarów akademickich otrzymują wprowadzenie do praktycznych narzędzi innowacji w zakresie zdrowia i konkurują w zespołach, aby stawić czoła rzeczywistym wyzwaniom zdrowotnym postawionym przez EIT Health, lokalne organizacje, prywatne korporacje lub start-upy. Zwycięska drużyna z każdego i-Day weźmie udział w Winners’ Event, finałowym konkursie, który łączy studentów z całej Europy.01.01-31.12.2022Anna BulińskaJoanna Baranowska
3rd Health Programme
Evidence-Based Guidance to Scale-up Integrated Care in EuropeVIGOURProgram ma na celu zrozumienie i poprowadzenie 15 organów opieki przez etapowy proces analizy, doradztwa w zakresie dobrych praktyk i szkoleń w zakresie budowania potencjału systemu opieki oraz podejścia do wdrażania na poziomie operacyjnym, organizacyjnym i strategicznym przez zainteresowane strony w różnych miejscach w Europie. Wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się zostaną wzmocnione przez program partnerski łączący „pionierskie” instytucje opieki VIGOUR z „naśladowcami”. Dalsze zewnętrzne instytucje opieki zdrowotnej będą korzystać z doświadczeń zdobytych w trakcie procesu stopniowego zwiększania skali w zakresie dedykowanych programów webinariów i podcastów.01.01.2019 – 30.06.2022prof. Tomasz KostkaKinga Zel
Health Alliance for Prudent Prescription and Yieldof Antibiotics in a Patient-centered PerspectiveHAPPY PATIENTHAPPY PATIENT spodziewa się zredukować niewłaściwe przepisywanie antybiotyków o 40%. Jego kluczowe wyniki będą zarówno skalowalne, jak i możliwe do wdrożenia w różnych systemach opieki zdrowotnej w UE. Ma on na celu ograniczenie niewłaściwego stosowania i wydawania antybiotyków w najczęstszych zakażeniach nabytych w społeczności (tj. zakażenia dróg oddechowych, dróg moczowych, stomatologiczne) poprzez wieloaspektową interwencję w placówkach opieki zdrowotnej, zgodnie z sugestią zawartą w pkt 4.2 wytycznych UE dotyczących rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w zdrowiu ludzi. Działania w ramach projektu będą skierowane do pacjentów, pracowników podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy ogólnych, pielęgniarek i dentystów), opieki wtórnej (usługi poza godzinami pracy), domów opieki i farmaceutów środowiskowych.01.01.2021 – 31.12.2023dr hab. Maciej Godycki-ĆwirkoAnna Kowalczyk
Erasmus+ KA2
Network of Health Science Innovation Incubation ProgramsNetHIIPCelem projektu jest unifikacja programów inkubacyjnych, które w różnych krajach, na różnych uczelniach są skierowane do studentów z innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami. W ramach projektu odbyła się analiza ekosystemów startupowych w różnych krajach, a także uwarunkowań lokalnych i uczelnianych. Powstała również platforma online, na której odbywają się hackathony dla studentów ze wszystkich krajów, interdyscyplinarnie i międzynarodowo. Metodologia zastosowana w projekcie będzie również opisana w artykułach naukowych, a także innych materiałach, które w trakcie i po zakończeniu projektu będą służyć upowszechnieniu wyników.01.09.2019 – 31.08.2022Marcin CiszewskiEwelina Łojewska
Development of a training program for improving QoL of seniors living in lonelinessHealthy LonelinessNiepożądana samotność wzrosła w całej Europie, zwłaszcza wśród osób starszych, uderzając w ich zdrowie i dobre samopoczucie. Przez różne inicjatywy współtworzenia i uwzględnianie ich potrzeb, nasz projekt zajmuje się samotnością osób starszych – zapewni on osobom starszym i innym podmiotom narzędzia do radzenia sobie z samotnością, podniesienia poczucia własnej wartości i zrozumienia, że życie w pojedynkę nie oznacza życia w samotności. Będzie on współtworzył, rozwijał i walidował wysokiej jakości program nauczania dostosowany do potrzeb nisko wykwalifikowanych seniorów żyjących w sytuacji samotności w celu zdobycia umiejętności i kompetencji pozwalających na zminimalizowanie jej negatywnych skutków zarówno w zdrowiu psychicznym, jak i fizycznym.01.03.2021 – 30.04.2023dr Magdalena WieczorkowskaEwelina Łojewska
Education and commitent as a strategy to fight against dopingECASFADProjekt ma służyć zebraniu wiedzy na temat prowadzonych działań antydopingowych w obecnym czasie oraz stworzeniu ogólnodostępnego programu edukacyjnego, platformy edukacyjnej dla różnych osób zainteresowanych walką z dopingiem – uczniów, studentów, zawodników, szkoleniowców sportowych, trenerów, fizjoterapeutów, lekarzy. Jest to program międzynarodowy, którego koordynatorem jest ośrodek w Hiszpanii. Projekt jest już po pierwszym etapie – został wykonany podręcznik określający obecny stan dostępnych źródeł wiedzy na temat działań przeciwdziałających dopingowi.01.01.2021 – 31.12.2022prof. Anna JegierEwelina Łojewska
Online Adaptive International Progress TestOAIPTProjekt Online Adaptive International Progress Test wykorzystał doświadczenie światowe w przeprowadzaniu progres testów i miał na celu zbadanie innowacyjnej metody. Jest to test adaptacyjny, czyli przeprowadzany komputerowo, który dostosowuje poziom trudności pytania do poziomu wiedzy studenta. Celem projektu jest m.in. sporządzenie uniwersalnych wytycznych dla wdrażających testy adaptacyjne na uczelniach i w konsorcjach uczelni, podniesienie umiejętności pisania pytań testowych przez nauczycieli akademickich, rozwijanie u studentów umiejętności samokształcenia, zbadania efektywności testu adaptacyjnego względem zwykłego progres testu.01.09.2018 – 31.12.2021prof. Janusz JanczukowiczEwelina Łojewska
COST
Leukemia Gene Discovery by data sharing, mining and collaborationLEGENDOstra białaczka limfoblastyczna i chłoniak u dzieci stanowią około 30% wszystkich nowotworów dziecięcych, ale ich przyczyny pozostają w dużej mierze nieznane. Badania pacjentów z rzadką genetyczną predyspozycją do białaczek/chłoniaków są niezwykle istotne, ponieważ mechanizmy biologiczne leżące u ich podłoża mogą być istotne dla białaczek i chłoniaków w ogóle. Aby dowiedzieć się jak najwięcej od tych pacjentów i dla nich, niezbędna jest międzynarodowa współpraca ekspertów zajmujących się białaczką i chłoniakami. W związku z tym, ta Akcja, składająca się z onkologów dziecięcych, genetyków i naukowców z wielu krajów w Europie i poza nią, będzie się regularnie spotykać w celu wymiany strategii badawczych i ustanowienia wspólnych projektów badawczych i działań terapeutycznych dotyczących pacjentów z predyspozycjami do białaczki/chłoniaka.26.10.2017 – 25.04.2022prof. Wojciech MłynarskiAgata Wiśniewska/Justyna Strumiłło
European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencEENABLETysiące krążących białek jest wyznacznikiem choroby, odpowiedzi na leczenie lub prognozy dla pacjenta. Identyfikacja tych biomarkerów cząsteczkowych stanowi wielką obietnicę dla poprawy medycyny spersonalizowanej opartej na badaniach krwi. Diagnozowanie i prognozowanie przy użyciu biomarkerów (np. antygen karcinoembrionalny (CEA)) znacznie poprawiło przeżywalność pacjentów i obniżyło koszty opieki zdrowotnej u pacjentów z rakiem jelita grubego. Pomimo znacznych inwestycji w zwiększenie liczby badań nad biomarkerami, tylko około 150 z tysięcy zidentyfikowanych biomarkerów zostało wdrożonych do praktyki klinicznej. Aby zwiększyć liczbę klinicznie potwierdzonych biomarkerów, zamiast zwiększać liczbę badań nad odkryciami biomarkerów, CliniMARK poprawi jakość i powtarzalność badań oraz ustanowi spójną linię rozwoju biomarkerów od odkrycia do wprowadzenia na rynek.20.10.2020-19.10.2024prof. Przemysław KardasEwelina Łojewska / Justyna Strumiłło
CliniMARK: ‘good biomarker practice’ to increase the number of clinically validated biomarkers.CliniMARKTysiące krążących białek jest wyznacznikiem choroby, odpowiedzi na leczenie lub prognozy dla pacjenta. Identyfikacja tych biomarkerów cząsteczkowych stanowi wielką obietnicę dla poprawy medycyny spersonalizowanej opartej na badaniach krwi. Diagnozowanie i prognozowanie przy użyciu biomarkerów (np. antygen karcinoembrionalny (CEA)) znacznie poprawiło przeżywalność pacjentów i obniżyło koszty opieki zdrowotnej u pacjentów z rakiem jelita grubego. Pomimo znacznych inwestycji w zwiększenie liczby badań nad biomarkerami, tylko około 150 z tysięcy zidentyfikowanych biomarkerów zostało wdrożonych do praktyki klinicznej. Aby zwiększyć liczbę klinicznie potwierdzonych biomarkerów, zamiast zwiększać liczbę badań nad odkryciami biomarkerów, CliniMARK poprawi jakość i powtarzalność badań oraz ustanowi spójną linię rozwoju biomarkerów od odkrycia do wprowadzenia na rynek.14.03.2017 – 31.10.2021prof. Lucyna WoźniakAgata Wiśniewska/Justyna Strumiłło
Interreg Central Europe
Innovation ecosystem for smart elderly careI CARE SMARTProjekt I CARE SMART ma za zadanie budowanie oraz wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w obszarze opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych. Jego celem jest przybliżenie społeczności seniorów innowacji poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług aktywnie angażujących ich odbiorców oraz rozwój „srebrnej gospodarki”. Srebrna gospodarka to m.in. dostarczenie i modyfikowanie produktów dostosowanych do potrzeb seniorów, docenienie osób starszych jako aktywnych uczestników rynku, a także działania skierowane nie tylko do osób starszych, ale także dla instytucji i organizacji, których są klientami.01.11.2019 – 30.04.2022dr Sebastian WawockiEwelina Łojewska
EU Operational Funds
Opracowanie prototypów leków do zastosowania w terapii komórkowej i egzosomalnej zespołu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2KELICelem projektu jest ocena możliwości zastosowania komórek macierzystych pochodzących z łożyska oraz sekretomu tych komórek w hamowaniu rozwoju procesu zapalnego w czasie infekcji wirusem SARS-CoV-2. Badania będą wykonane w ramach wspólnego projektu Uniwersytetu Medycznego w Kownie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i litewskiej firmy Kelifarma i zostaną sfinansowane w ramach European Union Funds Investment Operational Programs. Ze strony Uniwersytetu Medycznego w Łodzi projekt będzie realizowany przez zespół prof. dr hab. Małgorzaty Czyż, w którym głównym wykonawcą jest mgr Katarzyna Kluszczyńska, słuchaczka Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.01.03.2021 – 01.02.2022prof. Małgorzata CzyżAn

 

Archiwum projektów

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP