Czcionka A- A A+

Dział projektów międzynarodowych

Aktualne projekty

Nazwa Pro­jek­tuAkro­n­imOpisCzas trwa­niaKoor­dy­na­tor NaukowyKoor­dy­na­tor Admin­is­tra­cyjny
HORIZON 2020
SMART LIVING HOMES – WHOLE INTERVENTIONS DEMONSTRATOR FOR PEOPLE AT HEALTH AND SOCIAL RISKSGATEKEEPERRos­ną­ca licz­ba osób starszych w kra­jach UE stwarza nowe wyzwa­nia w zakre­sie samodziel­nego życia. W poszuki­wanie skutecznych rozwiązań zaan­gażował się zespół pro­jek­tu GATEKEEPER, którego celem jest zapewnie­nie zdrowszego, samodziel­nego życia starze­ją­cym się pop­u­lacjom. Postanow­ił połączyć dostaw­ców usług opie­ki zdrowot­nej, przed­siębior­ców, oso­by starsze i lokalne społecznoś­ci, w których żyją, aby w ten sposób stworzyć otwartą, opartą na zau­fa­niu plat­for­mę służącą dopa­sowywa­niu pomysłów, tech­nologii i pro­cesów do potrzeb użytkown­ików. Pro­jekt obe­jmie także dzi­ała­nia w zakre­sie ochrony danych i tworzenia wartoś­ci przy uży­ciu zaawan­sowanych wzor­ców mar­ketingowych. W dzi­ała­nia mające na celu przy­go­towanie rozwiązań do komer­c­jal­iza­cji będzie zaan­gażowanych 40 000 seniorów, a także władze, insty­tuc­je, firmy, sto­warzyszenia i naukow­cy oraz osiem społecznoś­ci region­al­nych z sied­miu kra­jów UE..01.10.2019 – 31.03.2023prof. Prze­mysław Kar­dasEweli­na Łojew­s­ka
Iden­ti­fi­ca­tion of the Mol­e­c­u­lar Mech­a­nisms of non-response to Treat­ments, Relaps­es and Remis­sion in Autoim­mune, Inflam­ma­to­ry, and Aller­gic Con­di­tions3TRIden­ty­fikac­ja mech­a­nizmów moleku­larnych, które wpły­wa­ją na odpowiedź pac­jen­ta na lecze­nie jest kluc­zowym zagad­nie­niem dla prak­tyków służ­by zdrowia. Badanie pro­mowane przez 3TR, kon­sor­cjum insty­tucji uni­w­er­sytec­kich, MŚP i firm far­ma­ceu­ty­cznych, zajmie się tą kwest­ią. W ramach tego pro­jek­tu zas­tosowane zostaną metody bioin­for­maty­czne i kon­trolne do gro­madzenia i anal­izy danych z krwi, tkanek i innych płynów pod­czas całego pro­ce­su leczenia. Poz­woli to na stworze­nie scen­tral­i­zowanej plat­formy danych w celu lep­szego zarządza­nia i wdroże­nia całoś­ciowego obrazu moleku­larnego i klin­icznego pac­jen­tów cier­pią­cych na podob­ne choro­by. Pro­jekt ma na celu wyjaśnie­nie roli, jaką nasz mikro­biom, gene­ty­ka i genomi­ka reg­u­la­cyj­na odgry­wa­ją pod­czas leczenia.01.09.2019 – 31.08.2026prof. Maciej KupczykAga­ta Wiśniews­ka
A high-dimen­sion­al approach for unwind­ing immune-meta­bol­ic caus­es of car­dio­vas­cu­lar dis­ease-depres­sion mul­ti­mor­bidi­tiesTO_AITIONDepres­ja jest sil­nie związana z choroba­mi układu krąże­nia (car­dio­vas­cu­lar dis­ease – CVD), istot­nie zwięk­sza­jąc ryzyko roz­wo­ju CVD, ostrych zdarzeń i śmiertel­noś­ci, zwłaszcza u kobi­et. Stanowi ona prob­lem społeczny i eko­nom­iczny, wpły­wa­ją­cy na życie pac­jen­ta i powodu­ją­cy kosz­ty opie­ki zdrowot­nej. Jed­nak mech­a­nizmy i prze­bieg choro­by pozosta­ją niez­nane. Pro­jekt TO_AITION pracu­je nad hipotezą, że dys­reg­u­lac­ja immunometa­bol­icz­na spowodowana gene­ty­czny­mi, sty­lowy­mi i środowiskowy­mi czyn­nika­mi ryzy­ka wpły­wa na mech­a­nizmy odpornoś­ciowe prowadzące do depresji związanej z CVD. W ramach pro­jek­tu będą prowad­zone bada­nia przed­klin­iczne i klin­iczne z zas­tosowaniem strate­gii opar­tych na danych w celu wykrycia i opisa­nia mech­a­nizmów immunometa­bol­icznych odpowiedzial­nych za współwys­tępowanie CVD i depresji, co ma na celu poprawę diag­nos­ty­ki i leczenia tej choro­by.01.01.2020 – 31.12.2024dr hab. Jakub Kaźmier­s­kiKinga Zel
Euro­pean Research and Pre­pared­ness Net­work for Pan­demics and Emerg­ing Infec­tious Dis­easesEU-RESPONSEPan­demia COVID-19 wykaza­ła konieczność poprawy glob­al­nego potenc­jału badań klin­icznych w opar­ciu o współpracę między UE a part­nera­mi między­nar­o­dowy­mi. Dis­CoV­eRy (WP1), zapro­jek­towane jako wielo­rami­enne badanie adap­ta­cyjne, może być rozsz­er­zone na kil­ka kra­jów europe­js­kich z odpowied­nim wielonar­o­dowym finan­sowaniem i możli­woś­ci­a­mi zarządza­nia bada­ni­a­mi. W ramach pro­jek­tu EU-RESPONSE zostanie utwor­zona wielonar­o­dowa, adap­ta­cyj­na europe­js­ka sieć badań nad COVID-19 i nowy­mi choroba­mi zakaźny­mi, wyko­rzys­tu­ją­ca ist­niejące inic­jaty­wy, umożli­wia­ją­ca europe­jską ekspan­sję Dis­CoV­eRy (WP1) i stworze­nie adap­ta­cyjnej plat­formy badaw­czej COVID-19 (WP2). Pro­jekt dostar­czy solid­nych dowodów na możli­wość zmi­any przez­naczenia lub rejes­tracji leków, umożli­wia­jąc więk­szoś­ci europe­js­kich szpi­tali udzi­ał na prefer­owanym przez nie poziomie zaan­gażowa­nia w tworze­nie sieci ośrod­ków badaw­czych w UE i kra­jach sto­warzys­zonych.01.07.2020 – 30.06.2025prof. Anna Piekars­kaKinga Zel
Lever­ag­ing AI based tech­nol­o­gy to trans­form the future of health care deliv­ery in Lead­ing Hos­pi­tals in EuropeODINSzpi­tale w całej Europie z tru­dem radz­iły sobie z ogrom­nym obciąże­niem wywołanym pan­demią COVID-19. Jed­nym z najwięk­szych wyzwań było zwięk­sze­nie wyda­jnoś­ci odd­zi­ałów inten­sy­wnej opie­ki medy­cznej. Zespół finan­sowanego ze środ­ków UE pro­jek­tu ODIN ziden­ty­fikował 11 wyzwań związanych z opieką szpi­tal­ną, którym moż­na zaradz­ić poprzez zas­tosowanie połączenia robo­t­y­ki, inter­ne­tu rzeczy i sztucznej inteligencji. Na przykład wdroże­nie auto­nom­icznych robot­ów współpracu­ją­cych z ludź­mi może zmniejszyć obciąże­nie przepra­cow­anego per­son­elu szpi­tal­nego. Robo­ty mogą wykony­wać szereg dzi­ałań wspo­ma­ga­ją­cych – od czyn­noś­ci związanych z opieką klin­iczną po zada­nia logisty­czne. Nadrzęd­nym celem pro­jek­tu jest utorowanie dro­gi do opartego na danych zarządza­nia i pro­ce­dur w opiece zdrowot­nej.01.03.2021 – 31.08.2024prof. Prze­mysław Kar­dasEweli­na Łojew­s­ka
Alliance for Life Sci­ences: From Strate­gies to Actions in Cen­tral and East­ern EuropeA4L_ACTIONSBada­nia i innowac­je są kluc­zowe w rozwiązy­wa­niu wyzwań społecznych w Europie, także zapew­ni­a­n­iu zdrowia i dobroby­tu jej mieszkańców. Mimo inwest­y­cji, poszczególne kra­je nadal charak­teryzu­ją się różni­ca­mi na polu badań i innowacji. W niek­tórych sek­torach, takich jak ochrona zdrowia, różnice te mogą przekładać się na jakość życia Europe­jczyków i Europe­jek. Opier­a­jąc się na sukce­sach pro­jek­tu Alliance4Life, zespół pro­jek­tu A4L-ACTIONS zamierza rozwiązać prob­lem luki związanej z bada­ni­a­mi i innowac­ja­mi poprzez rozwój kul­tu­ry, zarządza­nia, wyróż­ni­an­ie oraz wspieranie potenc­jału innowa­cyjnego insty­tucji prowadzą­cych bada­nia naukowe w dziedzinie ochrony zdrowia w kra­jach Europy Środ­kowej i Wschod­niej, które osią­ga­ją gorsze wyni­ki na tym polu. Takie dzi­ała­nia poz­wolą na zwięk­sze­nie ich atrak­cyjnoś­ci i utoru­ją drogę do współpra­cy z kra­ja­mi europe­jski­mi.01.05.2021 – 30.04.2024prof. Lucy­na Woź­ni­akKinga Zel
Nation­al Sci­ence Cen­ter
Improv­ing ratio­nal pre­scrib­ing for UTI in frail elder­lyImpre­sUAnty­bio­ty­ki są jed­ny­mi z najczęś­ciej przepisy­wanych leków, w placówkach opie­ki dłu­goter­mi­nowej, co pod­kreśla znacze­nie zarządza­nia anty­bio­tyka­mi (ABS). Pro­jekt porównu­je doświad­czenia w tej dziedzinie Holandii, Nor­wegii, Pol­s­ki i Szwecji. W tych kra­jach w ostat­nich lat­ach wprowad­zono wiele różnych inic­jatyw mają­cych na celu rozwój i wdrażanie ABS (np. w domach opie­ki). Wśród tych inic­jatyw zna­j­du­ją się kra­jowe sys­te­my nad­zoru nad przepisy­waniem anty­bio­tyków, szczegółowe wyty­czne doty­czące przepisy­wa­nia leków oraz kra­jowe sieci insty­tucji opie­ki zdrowot­nej, które wymieni­a­ją infor­ma­c­je i opra­cowu­ją poli­tykę ABS. W wyniku nada­nia poli­ty­cznego pri­o­ry­te­tu kwestii opornoś­ci na anty­bio­ty­ki rozwinęło się kil­ka inic­jatyw. Doświad­czenia tych czterech kra­jów w zakre­sie różnych inic­jatyw mogą być inspiracją dla innych kra­jów, które chcą rozwi­jać lub ulep­szać ABS.01.04.2018 – 31.03.2021dr hab. Maciej Gody­c­ki-ĆwirkoAnna Kowal­czyk
EIT Health
Using data to improve prostate can­cer diag­nos­tics and treat­mentOncoW­atchOncoW­atch zapew­nia zmieni­a­jące reguły gry ulep­szenia w diag­nos­tyce i lecze­niu raka prostaty poprzez połącze­nie Big Data, AI i tech­nologii opar­tych na chmurze w celu osiąg­nię­cia kilku postępów. OncoW­atch Image zapew­nia szyb­szą, lep­szą i tańszą anal­izę obrazu biop­sji prostaty, OncoW­atch Explore przynosi nowe narzędzia anal­i­ty­czne dla medy­cyny pre­cyzyjnej, co prowadzi do skróce­nia cza­su do rozpoczę­cia leczenia i przyspieszenia wdraża­nia leków, a OncoW­atch Con­trol to infra­struk­tu­ra opar­ta na chmurze, zgod­na z nor­mą IEC62304 i GDPR, dos­tosowana do zapewnienia dostępu do OncoW­atch Image i Explore. Zna­j­du­je się on w obszarze zain­tere­sowa­nia EIT „Ścież­ki opie­ki zdrowot­nej”, ponieważ przyspiesza i uspraw­nia bada­nia prze­siewowe w kierunku raka prostaty i może popraw­ić lecze­nie dzię­ki pode­jś­ciu medy­cyny sper­son­al­i­zowanej.01.01.2019 – 31.12.2021dr Marcin BraunKinga Zel
Soft bone cement for bet­ter treat­ment of osteo­porot­ic frac­turesSoft­bonePro­jekt Soft-bone ma na celu ocenę dzi­ała­nia spec­jal­nego cemen­tu kost­nego, który po zastyg­nię­ciu jest mniej twardy od klasy­cznie stosowanych preparatów. Cement jest wstrzyki­wany do zła­manego trzonu kręgu. W przy­pad­ku zła­mań w osteo­porozie mamy do czynienia z mniej wytrzy­małą tkanką kost­ną. W takich przy­pad­kach zdarza się, że zace­men­towany klasy­cznie trzon jest twardy i stwarza ryzyko zła­mań w osłabionych osteo­porozą krę­gach sąsied­nich. Cement soft-bone jest bardziej mięk­ki i tym samym „bardziej przy­jazny”. Potenc­jalne wyni­ki tego pro­jek­tu będą ważne dla prak­ty­ki klin­icznej.01.01.2020- 31.12.2020prof. Maciej RadekAga­ta Wiśniews­ka
Epi­demi­ol­o­gy of Age­ing and Demen­tia Pre­ven­tionAgeing@EITHealthSzkoła dok­toranc­ka EIT Health Age­ing to ogól­noeu­rope­js­ka współpra­ca part­nerów aka­demic­kich i poza­aka­demic­kich mają­ca na celu wyszkole­nie nowego pokole­nia dok­toran­tów w dziedzinie nauk o starze­niu się, neu­ro­bi­ologii, geron­tologii i epi­demi­ologii, a także wyposaże­nie uczą­cych się w umiejęt­noś­ci w zakre­sie innowacji i przed­siębior­c­zoś­ci, które mogą wyko­rzys­tać do opra­cow­a­nia i wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań w dziedzinie opie­ki zdrowot­nej. Kon­sor­cjum obe­j­mu­je akredy­towane pro­gramy dok­toranck­ie na 12 europe­js­kich uni­w­er­syte­tach o uznanych na are­nie między­nar­o­dowej kom­pe­tenc­jach naukowych w dziedz­i­nach badaw­czych i udowod­nionych kom­pe­tenc­jach w zakre­sie ofer­owa­nia wysok­iej jakoś­ci szkoleń dok­toranc­kich. Pro­gram obe­j­mu­je również kursy w zakre­sie innowacji i przed­siębior­c­zoś­ci oraz kon­takt z siecią EIT Health.01.01.2020- 31.12.2023prof. Lucy­na Woź­ni­akKinga Zel
From Sci­en­tists to Inno­va­tors for Indus­try Sci-FiPrze­jś­cie od badań aka­demic­kich do pra­cy w prze­myśle far­ma­ceu­ty­cznym i medy­cznym może stanow­ić wyzwanie. Ten kurs pomoże Ci przezwyciężyć to wyzwanie dzię­ki wskazówkom part­nerów aka­demic­kich i prze­mysłowych, dzię­ki czemu możesz uczyć się na rzeczy­wistych przy­pad­kach i mieć możli­wość pra­cy z doświad­c­zony­mi men­tora­mi.01.01–31.12.2021Joan­na Bara­nows­kaJoan­na Bara­nows­ka
Inno­va­tion Daysi‑Daysi‑Days pro­mu­ją innowac­je w dziedzinie zdrowia wśród stu­den­tów uni­w­er­sytetów poprzez dziesiąt­ki jed­no- i dwud­niowych pro­gramów orga­ni­zowanych w insty­tuc­jach aka­demic­kich w całej Europie. Stu­den­ci ze wszys­t­kich obszarów aka­demic­kich otrzy­mu­ją wprowadze­nie do prak­ty­cznych narzędzi innowacji w zakre­sie zdrowia i konku­ru­ją w zespołach, aby staw­ić czoła rzeczy­wistym wyzwan­iom zdrowot­nym postaw­ionym przez EIT Health, lokalne orga­ni­za­c­je, pry­watne kor­po­rac­je lub start-upy. Zwycięs­ka druży­na z każdego i‑Day weźmie udzi­ał w Win­ners’ Event, finałowym konkur­sie, który łączy stu­den­tów z całej Europy.01.01–31.12.2022Anna Bulińs­kaJoan­na Bara­nows­ka
3rd Health Pro­gramme
Evi­dence-Based Guid­ance to Scale-up Inte­grat­ed Care in EuropeVIGOURPro­gram ma na celu zrozu­mie­nie i poprowadze­nie 15 organów opie­ki przez etapowy pro­ces anal­izy, doradzt­wa w zakre­sie dobrych prak­tyk i szkoleń w zakre­sie budowa­nia potenc­jału sys­te­mu opie­ki oraz pode­jś­cia do wdraża­nia na poziomie oper­a­cyjnym, orga­ni­za­cyjnym i strate­gicznym przez zain­tere­sowane strony w różnych miejs­cach w Europie. Wymi­ana wiedzy i wza­jemne ucze­nie się zostaną wzmoc­nione przez pro­gram part­ner­s­ki łączą­cy „pio­nier­skie” insty­tuc­je opie­ki VIGOUR z „naślad­ow­ca­mi”. Dal­sze zewnętrzne insty­tuc­je opie­ki zdrowot­nej będą korzys­tać z doświad­czeń zdoby­tych w trak­cie pro­ce­su stop­niowego zwięk­sza­nia skali w zakre­sie dedykowanych pro­gramów webi­na­riów i pod­castów.01.01.2019 – 30.06.2022prof. Tomasz Kost­kaKinga Zel
Health Alliance for Pru­dent Pre­scrip­tion and Yield­of Antibi­otics in a Patient-cen­tered Per­spec­tiveHAPPY PATIENTHAPPY PATIENT spodziewa się zre­dukować niewłaś­ci­we przepisy­wanie anty­bio­tyków o 40%. Jego kluc­zowe wyni­ki będą zarówno skalowalne, jak i możli­we do wdroże­nia w różnych sys­temach opie­ki zdrowot­nej w UE. Ma on na celu ogranicze­nie niewłaś­ci­wego stosowa­nia i wydawa­nia anty­bio­tyków w najczęst­szych zakaże­ni­ach naby­tych w społecznoś­ci (tj. zakaże­nia dróg odd­e­chowych, dróg moc­zowych, stom­a­to­log­iczne) poprzez wieloaspek­tową inter­wencję w placówkach opie­ki zdrowot­nej, zgod­nie z sug­estią zawartą w pkt 4.2 wyty­cznych UE doty­czą­cych rozważnego stosowa­nia środ­ków prze­ci­w­drob­nous­tro­jowych w zdrow­iu ludzi. Dzi­ała­nia w ramach pro­jek­tu będą skierowane do pac­jen­tów, pra­cown­ików pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej (lekarzy ogól­nych, pielęg­niarek i den­tys­tów), opie­ki wtórnej (usłu­gi poza godz­i­na­mi pra­cy), domów opie­ki i far­ma­ceutów środowiskowych.01.01.2021 – 31.12.2023dr hab. Maciej Gody­c­ki-ĆwirkoAnna Kowal­czyk
Eras­mus+ KA2
Net­work of Health Sci­ence Inno­va­tion Incu­ba­tion Pro­gramsNetHI­IPCelem pro­jek­tu jest unifikac­ja pro­gramów inkuba­cyjnych, które w różnych kra­jach, na różnych uczel­ni­ach są skierowane do stu­den­tów z innowa­cyjny­mi pomysła­mi i rozwiąza­ni­a­mi. W ramach pro­jek­tu odbyła się anal­iza ekosys­temów star­tupowych w różnych kra­jach, a także uwarunk­owań lokalnych i uczel­ni­anych. Pow­stała również plat­for­ma online, na której odby­wa­ją się hackatho­ny dla stu­den­tów ze wszys­t­kich kra­jów, inter­dyscy­pli­narnie i między­nar­o­dowo. Metodolo­gia zas­tosowana w pro­jek­cie będzie również opisana w artykułach naukowych, a także innych mate­ri­ałach, które w trak­cie i po zakończe­niu pro­jek­tu będą służyć upowszech­nie­niu wyników.01.09.2019 – 31.08.2022Marcin Ciszews­kiEweli­na Łojew­s­ka
Devel­op­ment of a train­ing pro­gram for improv­ing QoL of seniors liv­ing in lone­li­nessHealthy Lone­li­nessNiepożą­dana samot­ność wzrosła w całej Europie, zwłaszcza wśród osób starszych, uderza­jąc w ich zdrowie i dobre samopoczu­cie. Przez różne inic­jaty­wy współt­worzenia i uwzględ­ni­an­ie ich potrzeb, nasz pro­jekt zaj­mu­je się samot­noś­cią osób starszych – zapewni on osobom starszym i innym pod­miotom narzędzia do radzenia sobie z samot­noś­cią, pod­niesienia poczu­cia włas­nej wartoś­ci i zrozu­mienia, że życie w poje­dynkę nie oznacza życia w samot­noś­ci. Będzie on współt­worzył, rozwi­jał i wali­d­ował wysok­iej jakoś­ci pro­gram naucza­nia dos­tosowany do potrzeb nisko wyk­wal­i­fikowanych seniorów żyją­cych w sytu­acji samot­noś­ci w celu zdoby­cia umiejęt­noś­ci i kom­pe­tencji pozwala­ją­cych na zmin­i­mal­i­zowanie jej negaty­wnych skutków zarówno w zdrow­iu psy­chicznym, jak i fizy­cznym.01.03.2021 – 30.04.2023dr Mag­dale­na Wiec­zorkows­kaEweli­na Łojew­s­ka
Edu­ca­tion and com­mi­tent as a strat­e­gy to fight against dop­ingECASFADPro­jekt ma służyć zebra­niu wiedzy na tem­at prowad­zonych dzi­ałań anty­dopin­gowych w obec­nym cza­sie oraz stworze­niu ogóln­o­dostęp­nego pro­gra­mu eduka­cyjnego, plat­formy eduka­cyjnej dla różnych osób zain­tere­sowanych walką z dopingiem – uczniów, stu­den­tów, zawod­ników, szkole­niow­ców sportowych, tren­erów, fizjoter­apeutów, lekarzy. Jest to pro­gram między­nar­o­dowy, którego koor­dy­na­torem jest ośrodek w Hisz­panii. Pro­jekt jest już po pier­wszym etapie – został wyko­nany podręcznik określa­ją­cy obec­ny stan dostęp­nych źródeł wiedzy na tem­at dzi­ałań prze­ci­wdzi­ała­ją­cych dopin­gowi.01.01.2021 – 31.12.2022prof. Anna Jegi­erEweli­na Łojew­s­ka
Online Adap­tive Inter­na­tion­al Progress TestOAIPTPro­jekt Online Adap­tive Inter­na­tion­al Progress Test wyko­rzys­tał doświad­cze­nie świa­towe w przeprowadza­niu pro­gres testów i miał na celu zbadanie innowa­cyjnej metody. Jest to test adap­ta­cyjny, czyli przeprowadzany kom­put­erowo, który dos­tosowu­je poziom trud­noś­ci pyta­nia do poziomu wiedzy stu­den­ta. Celem pro­jek­tu jest m.in. sporządze­nie uni­w­er­sal­nych wyty­cznych dla wdraża­ją­cych testy adap­ta­cyjne na uczel­ni­ach i w kon­sor­c­jach uczel­ni, pod­niesie­nie umiejęt­noś­ci pisa­nia pytań testowych przez nauczy­cieli aka­demic­kich, rozwi­janie u stu­den­tów umiejęt­noś­ci samok­sz­tałce­nia, zbada­nia efek­ty­wnoś­ci tes­tu adap­ta­cyjnego wzglę­dem zwykłego pro­gres tes­tu.01.09.2018 – 31.12.2021prof. Janusz Janczukow­iczEweli­na Łojew­s­ka
COST
Leukemia Gene Dis­cov­ery by data shar­ing, min­ing and col­lab­o­ra­tionLEGENDOstra białacz­ka lim­foblasty­cz­na i chło­ni­ak u dzieci stanow­ią około 30% wszys­t­kich nowot­worów dziecię­cych, ale ich przy­czyny pozosta­ją w dużej mierze niez­nane. Bada­nia pac­jen­tów z rzad­ką gene­ty­czną predys­pozy­cją do białaczek/chłoniaków są niezwyk­le istotne, ponieważ mech­a­nizmy bio­log­iczne leżące u ich podłoża mogą być istotne dla białaczek i chło­ni­aków w ogóle. Aby dowiedzieć się jak najwięcej od tych pac­jen­tów i dla nich, niezbęd­na jest między­nar­o­dowa współpra­ca ekspertów zaj­mu­ją­cych się białaczką i chło­ni­aka­mi. W związku z tym, ta Akc­ja, składa­ją­ca się z onkologów dziecię­cych, gene­tyków i naukow­ców z wielu kra­jów w Europie i poza nią, będzie się reg­u­larnie spo­tykać w celu wymi­any strate­gii badaw­czych i ustanowienia wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych i dzi­ałań ter­apeu­ty­cznych doty­czą­cych pac­jen­tów z predys­pozy­c­ja­mi do białaczki/chłoniaka.26.10.2017 – 25.04.2022prof. Woj­ciech Mły­nars­kiAga­ta Wiśniewska/Justyna Stru­miłło
Euro­pean Net­work to Advance Best prac­tices & tech­noL­o­gy on med­ica­tion adher­encEENABLETysiące krążą­cych białek jest wyz­nacznikiem choro­by, odpowiedzi na lecze­nie lub prog­nozy dla pac­jen­ta. Iden­ty­fikac­ja tych bio­mark­erów cząsteczkowych stanowi wielką obiet­nicę dla poprawy medy­cyny sper­son­al­i­zowanej opartej na bada­ni­ach krwi. Diag­no­zowanie i prog­no­zowanie przy uży­ciu bio­mark­erów (np. anty­gen kar­ci­noem­bri­on­al­ny (CEA)) znacznie popraw­iło przeży­wal­ność pac­jen­tów i obniżyło kosz­ty opie­ki zdrowot­nej u pac­jen­tów z rakiem jeli­ta grubego. Pomi­mo znacznych inwest­y­cji w zwięk­sze­nie licz­by badań nad bio­mark­era­mi, tylko około 150 z tysię­cy ziden­ty­fikowanych bio­mark­erów zostało wdrożonych do prak­ty­ki klin­icznej. Aby zwięk­szyć liczbę klin­icznie potwierd­zonych bio­mark­erów, zami­ast zwięk­szać liczbę badań nad odkryci­a­mi bio­mark­erów, Clin­i­MARK poprawi jakość i pow­tarzal­ność badań oraz ustanowi spójną lin­ię roz­wo­ju bio­mark­erów od odkrycia do wprowadzenia na rynek.20.10.2020–19.10.2024prof. Prze­mysław Kar­dasEweli­na Łojew­s­ka / Justy­na Stru­miłło
Clin­i­MARK: ‘good bio­mark­er prac­tice’ to increase the num­ber of clin­i­cal­ly val­i­dat­ed bio­mark­ers.Clin­i­MARKTysiące krążą­cych białek jest wyz­nacznikiem choro­by, odpowiedzi na lecze­nie lub prog­nozy dla pac­jen­ta. Iden­ty­fikac­ja tych bio­mark­erów cząsteczkowych stanowi wielką obiet­nicę dla poprawy medy­cyny sper­son­al­i­zowanej opartej na bada­ni­ach krwi. Diag­no­zowanie i prog­no­zowanie przy uży­ciu bio­mark­erów (np. anty­gen kar­ci­noem­bri­on­al­ny (CEA)) znacznie popraw­iło przeży­wal­ność pac­jen­tów i obniżyło kosz­ty opie­ki zdrowot­nej u pac­jen­tów z rakiem jeli­ta grubego. Pomi­mo znacznych inwest­y­cji w zwięk­sze­nie licz­by badań nad bio­mark­era­mi, tylko około 150 z tysię­cy ziden­ty­fikowanych bio­mark­erów zostało wdrożonych do prak­ty­ki klin­icznej. Aby zwięk­szyć liczbę klin­icznie potwierd­zonych bio­mark­erów, zami­ast zwięk­szać liczbę badań nad odkryci­a­mi bio­mark­erów, Clin­i­MARK poprawi jakość i pow­tarzal­ność badań oraz ustanowi spójną lin­ię roz­wo­ju bio­mark­erów od odkrycia do wprowadzenia na rynek.14.03.2017 – 31.10.2021prof. Lucy­na Woź­ni­akAga­ta Wiśniewska/Justyna Stru­miłło
Inter­reg Cen­tral Europe
Inno­va­tion ecosys­tem for smart elder­ly careI CARE SMARTPro­jekt I CARE SMART ma za zadanie budowanie oraz wzmac­ni­an­ie współpra­cy z orga­ni­za­c­ja­mi, które są w stanie dostar­czać najnowocześniejsze rozwiąza­nia tech­no­log­iczne w obszarze opie­ki zdrowot­nej i społecznej dla osób starszych. Jego celem jest przy­bliże­nie społecznoś­ci seniorów innowacji poprzez wprowadzanie innowa­cyjnych pro­duk­tów i usług akty­wnie angażu­ją­cych ich odbior­ców oraz rozwój „sre­brnej gospo­dar­ki”. Sre­br­na gospo­dar­ka to m.in. dostar­cze­nie i mody­fikowanie pro­duk­tów dos­tosowanych do potrzeb seniorów, doce­nie­nie osób starszych jako akty­wnych uczest­ników rynku, a także dzi­ała­nia skierowane nie tylko do osób starszych, ale także dla insty­tucji i orga­ni­za­cji, których są klien­ta­mi.01.11.2019 – 30.04.2022dr Sebas­t­ian Wawoc­kiEweli­na Łojew­s­ka
EU Oper­a­tional Funds
Opra­cow­anie pro­to­typów leków do zas­tosowa­nia w ter­apii komórkowej i egzo­so­ma­l­nej zespołu ostrej niewydol­noś­ci odd­e­chowej wywołanej przez wirus SARS-CoV­‑2KELICelem pro­jek­tu jest oce­na możli­woś­ci zas­tosowa­nia komórek macierzystych pochodzą­cych z łożys­ka oraz sekre­to­mu tych komórek w hamowa­niu roz­wo­ju pro­ce­su zapal­nego w cza­sie infekcji wirusem SARS-CoV­‑2. Bada­nia będą wyko­nane w ramach wspól­nego pro­jek­tu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Kown­ie, Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i litewskiej firmy Keli­far­ma i zostaną sfi­nan­sowane w ramach Euro­pean Union Funds Invest­ment Oper­a­tional Pro­grams. Ze strony Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pro­jekt będzie real­i­zowany przez zespół prof. dr hab. Mał­gorzaty Czyż, w którym głównym wykon­aw­cą jest mgr Katarzy­na Kluszczyńs­ka, słuchacz­ka Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej.01.03.2021 – 01.02.2022prof. Mał­gorza­ta CzyżAn

 

Archiwum projektów

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP