Czcionka A- A A+

Nasz dział

O nas

Dzi­ał Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych jest częś­cią Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju. Dlat­ego wszys­tkie nasze dzi­ała­nia są zgodne ze Strate­gią Roz­wo­ju Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi na lata 2021–2025 i mają na celu zwięk­sze­nie między­nar­o­dowego potenc­jału badaw­czego UMED poprzez umożli­wie­nie naukow­com łatwego prowadzenia pro­jek­tów.

Nasz zespół admin­is­tra­cyjny ofer­u­je różnorodne prak­ty­czne doświad­cze­nie i zapew­nia wspar­cie kon­sultin­gowego dla naukow­ców we wszys­t­kich aspek­tach zarządza­nia pro­jek­tem od rozpoczę­cia pro­jek­tu do jego zamknię­cia. Pomagamy naukow­com i stu­den­tom poruszać się w admin­is­tra­cyjnej rzeczy­wis­toś­ci pro­jek­tów, ponieważ:

Udzielamy infor­ma­cji o otwartych nab­o­rach i pomagamy wybrać odpowied­nią for­mę finan­sowa­nia pro­jek­tu ze źródeł zewnętrznych.

 

Pomagamy w przy­go­towa­niu i napisa­niu wniosku aplika­cyjnego, zwery­fikowa­niu go i złoże­niu.

 

Zna­j­du­je­my part­nerów pro­jek­tu i budu­je­my kon­sor­c­ja badaw­cze. Posi­adamy sze­roką sieć net­workingową, ściśle współpracu­je­my z uczel­ni­a­mi, przed­siębiorstwa­mi, orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi, insty­tuc­ja­mi otoczenia biz­ne­su oraz jed­nos­tka­mi samorzą­du tery­to­ri­al­nego.

 

Współpracu­je­my z Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii, dzię­ki czemu może­my pomóc Państ­wu zapro­jek­tować kole­jne kro­ki od pro­jek­tu do pow­sta­nia start-upu i dal­szej komer­c­jal­iza­cji badań.

 

Ułatwiamy komu­nikację pomiędzy wszys­tki­mi członka­mi pro­jek­tu.

 

Przy­go­towu­je­my raporty finan­sowe.

 

Kon­trolu­je­my wszys­tkie etapy i badamy ryzy­ka pro­jek­tu.

 

Dbamy o zabez­piecze­nie praw intelek­tu­al­nych uczest­ników pro­jek­tów we współpra­cy z prawnika­mi.

 

Z powodze­niem koor­dynowal­iśmy i uczest­niczyliśmy w pon­ad 90 między­nar­o­dowych inic­jatywach. W ostat­nich lat­ach zarządza­l­iśmy 21 pro­jek­ta­mi EIT Health, w tym 3 koor­dy­nac­ja­mi. Bral­iśmy udzi­ał w 8 pro­jek­tach w Hory­zont 2020, 3 pro­jek­tach z 3ego Pro­gra­mu Zdrowie, w 5 pro­jek­tach Eras­mus+ KA2, w 3 pro­jek­tach COST oraz w 1 pro­jek­cie Inter­reg Cen­tral Europe.

Peł­na lista real­i­zowanych pro­jek­tów

Zaprasza­my do współpra­cy!

Nasi główni partnerzy

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP