Czcionka A- A A+

Niezbędnik naukowca

Strona główna » Nauka » Dział projektów międzynarodowych » Niezbędnik naukowca » Horyzont Europa – Klaster Żywność, bioekonomia, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

Horyzont Europa – Klaster Żywność, bioekonomia, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

Klaster 6 — Żywność, bioekono­mia, zaso­by nat­u­ralne, rol­nict­wo i środowisko

W ramach klas­tra 6 wyróżnione jest 7 kierunk­ów, w których zebrane są tem­aty badań i akcji koor­dynowanych w ramach pro­gra­mu Hory­zont Europa. Ich celem jest redukc­ja szkód środowiskowych i ochrona bioróżnorod­noś­ci, przy jed­noczes­nym roz­wo­ju tech­nologii cyfrowych i innowacji, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem rol­nict­wa.

1 kierunek — Bioróżnorod­ność i usłu­gi ekosys­te­mowe
Konkurs w 2021 ma 5 grup tem­atów:
Rozu­mie­nie spad­ku bioróżnorod­noś­ci, obe­j­mu­je 4 tem­aty doty­czące badań gatunków i ekosys­temów dla lep­szego zrozu­mienia zagrożeń dla bioróżnorod­noś­ci (budżet 3–20mln Euro na pro­jekt).
Wartość i przy­wracanie różnorod­noś­ci bio­log­icznej oraz usług ekosys­te­mowych, obe­j­mu­je 8 różnorod­nych tem­atów, doty­czą­cych relacji rozwiązań nat­u­ral­nych z rynkiem, jak również roz­wo­ju obszarów chro­nionych i restoracji ekosys­temów (budżet 500tyś. do 40mln Euro).
Zarządzanie bioróżnorod­noś­cią w pod­sta­wowej pro­dukcji, obe­j­mu­je 2 tem­aty:
Uprawa dla odpornoś­ci: kon­cen­trac­ja na cechach związanych z korzeni­a­mi (8mln na pro­jekt), Wspieranie eko­log­icznej uprawy (5mln na pro­jekt)
Umożli­wie­nie trans­for­maty­wnej zmi­any w zakre­sie różnorod­noś­ci bio­log­icznej, obe­j­mu­je 4 tem­aty doty­czące zmi­an na rzecz bioróżnorod­noś­ci, w kon­tekś­cie hand­lu bio­masą, zdrowia i trans­portu, jak również potrzeb­nych dla tych zmi­an środ­ków poli­ty­cznych i zarząd­czych (budżet 2–5mln Euro na pro­jekt).
Pow­iązanie badań nad różnorod­noś­cią bio­log­iczną i wspier­a­jącej je poli­ty­ki, obe­j­mu­je 4 tem­aty doty­czące wdraża­nia strate­gii ochrony bioróżnorod­noś­ci, przez wspar­cie nau­ki i anal­izę zależnoś­ci biz­ne­su od bioróżnorod­noś­ci, zaś jeden z tem­atów jest bezpośred­nio związany z dzi­ała­ni­a­mi na rzecz bioróżnorod­noś­ci (budżet 2–40mln Euro na pro­jekt).

2 kierunek — Spraw­iedli­we, zdrowe i przy­jazne dla środowiska sys­te­my żywnoś­ciowe od pro­dukcji pod­sta­wowej do kon­sumpcji
Konkurs w 2021 ma 4 grupy tem­atów:
Umożli­wie­nie zrównoważonego rol­nict­wa, obe­j­mu­je 9 tem­atów zgłębi­a­ją­cych rol­nict­wo organ­iczne, walkę ze szkod­nika­mi i dobrobyt zwierząt hodowlanych, jak również rozwiąza­nia cyfrowe i ułatwienia trans­for­ma­cji dla rol­nict­wa (budżet 2–9mln na pro­jekt).
Umożli­wie­nie zrównoważonego rol­nict­wa wod­nego i rybołów­st­wa, obe­j­mu­je 2 tem­aty:
Umożli­wie­nie trans­par­ent­nej dro­gi żywnoś­ci “z morza na wid­elec” (5mln), Rozwiąza­nia cyfrowe wspier­a­jące inspekcję i kon­trolę zrównoważonego rybołów­st­wa (5mln na pro­jekt)
Trans­for­ma­c­ja sys­temów żywnoś­ciowych dla zdrowia, równowa­gi i inkluzy­wnoś­ci, obe­j­mu­je 6 tem­atów wspier­a­ją­cych rozwój wiedzy o bez­pieczeńst­wie i zrównoważe­niu żywienia, w tym o marnowa­niu jedzenia czy roli mikrobów w zbi­lan­sowanych dietach (budżet 6–12mln na pro­jekt).
Ukierunk­owana współpra­ca między­nar­o­dowa, obe­j­mu­je 2 tem­aty:
Pode­jś­cie One Health do bez­pieczeńst­wa i odży­w­c­zoś­ci jedzenia oraz zrównoważonego rol­nict­wa (6mln na pro­jekt), Współpra­ca z Chi­na­mi w dziedzinie radzenia sobie ze szkod­nika­mi (6mln na pro­jekt)

3 kierunek – Sek­to­ry ekonomii obiegowej i bioekonomii
Konkurs w 2021 ma 3 grupy tem­atów:
Umożli­wie­nie prze­jś­cia na gospo­darkę cyrku­larną obe­j­mu­je 4 tem­aty doty­czące zwięk­szenia łańcuchów obiegu surow­ców i wspier­a­jące region­alne inic­jaty­wy obiegowe (budżet od 400.000 do 10mln Euro na pro­jekt).
Innowac­je w zrównoważonych pro­cesów bio­pro­dukcji i bio­gospo­dar­ki, obe­j­mu­je 4 tem­aty doty­czące rozwiązań związanych z zas­tosowaniem bio­masy, lokalnej bio­pro­dukcji oraz zas­tosowań innowa­cyjnych mikro­bio­mu (budże­ty 3–6mln Euro na pro­jekt).
Innowac­je dla wod­nych łańcuchów wartoś­ci bio­gospo­dar­ki i bioekonomii, obe­j­mu­je 1 tem­at:
Uwol­nie­nie potenc­jału alg dla rozk­witu niebieskiej bioekonomii (9mln na pro­jekt)

4 kierunek — Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń
Konkurs w 2021 ma 4 grupy tem­atów:
Zatrzy­manie emisji zanieczyszczeń do gleb i wód, obe­j­mu­je 2 tem­aty:
Pode­jś­cie region­alne do zmniejszenia obciąże­nia azotem i fos­forem w bez­piecznych grani­cach eko­log­icznych (2mln na pro­jekt), Opty­mal­iza­c­ja budże­tu skład­ników pokar­mowych w rol­nictwie (7mln na pro­jekt)
Ochrona wody pit­nej i zarządzanie zanieczyszcze­niem wody w mias­tach, obe­j­mu­je 1 tem­at:
Zapo­b­ie­ganie i zarządzanie zanieczyszcze­niem rozpros­zonym w spływach miejs­kich (2–4mln na pro­jekt)
Prze­ci­wdzi­ałanie zanieczyszczeniom mórz i oceanów, obe­j­mu­je 1 tem­at:
Osiąg­nię­cie zerowego zanieczyszczenia mórz i oceanów (3mln na pro­jekt)
Zwięk­szanie wyda­jnoś­ci środowiskowej, zrównoważe­nia pro­cesów i pro­duk­tów, obe­j­mu­je 6 tem­atów
doty­czą­cych zrównoważonej bio­pro­dukcji, rewital­iza­cji gle­by i wody, oraz nowych tech­nik genomicznych (budżet 2–6mln Euro na pro­jekt).

5 kierunek – Ziemia, ocean i woda dla dzi­ałań kli­maty­cznych
W ramach kierunku real­i­zowane będzie 10 tem­atów, związanych z rozu­mie­niem pro­cesów przy­czy­ni­a­ją­cych się do zmi­an kli­matu, szczegól­nie z punk­tu widzenia rol­nict­wa i leśnict­wa, oraz innowacji które mogą zostać w nich wdrożone (budżet 3–20mln na pro­jekt).

6 kierunek — Odporne, sprzy­ja­jące włącze­niu społeczne­mu, zdrowe i zielone społecznoś­ci wiejskie, przy­brzeżne i miejskie
W ramach kierunku real­i­zowane będzie 6 tem­atów, doty­czą­cych poli­ty­ki eko­log­icznej i żywieniowej miast i terenów wiejs­kich, ze szczegól­nym naciskiem na innowac­je w ich zakre­sie (budżet 5–12mln na pro­jekt).

7 kierunek — Innowa­cyj­na admin­is­trac­ja, obserwac­je środowiskowe i cyfrowe rozwiąza­nia we wspar­ciu Zielonego Ładu
Konkurs w 2021 ma 4 grupy tem­atów:
Innowac­je w zakre­sie mod­eli zarządza­nia i poli­ty­ki wspier­a­jącej obe­j­mu­je 13 tem­atów doty­czą­cych bioekonomii, roz­wo­ju nau­ki o sys­temie żywnoś­ciowym, rozwiązań mon­i­toru­ją­cych grunty i ekosys­te­my, ja również tworzenia narzędzi wspier­a­ją­cych obserwację środowiska (budże­ty 2–13mln Euro na pro­jekt).
Wyko­rzys­tanie i zwięk­sze­nie wartoś­ci obserwacji środowiskowych obe­j­mu­je 4 tem­aty doty­czące bio­pro­dukcji, region­al­nej bioekonomii oraz współza­leżnoś­ci poli­tyk mors­kich (budże­ty 2–3mln Euro na pro­jekt).
Tech­nolo­gie cyfrowe i tech­nolo­gie danych jako kluc­zowe czyn­ni­ki sprzy­ja­jące obe­j­mu­je 5 tem­atów doty­czą­cych zarządza­nia dany­mi i wyko­rzysty­wa­nia nowych tech­nologii w żywie­niu i rol­nictwie (budże­ty 2–10mln Euro na pro­jekt).
Wzmac­ni­an­ie sys­temów wiedzy i innowacji w rol­nictwie obe­j­mu­je 6 tem­atów doty­czą­cych wymi­any i zbiera­nia wiedzy oraz dobrych prak­tyk doty­czą­cych innowacji w rol­nictwie, jak również wspar­cia gro­madzenia wiedzy i struk­tur AKIS (budże­ty 2–10mln Euro na pro­jekt).

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP