Kształcenie

Strona główna » Kształcenie » Program MOSTUM

Program MOSTUM

Drodzy Stu­den­ci UMED!
Pro­gram Mobil­noś­ci Stu­den­tów Uczel­ni Medy­cznych MOSTUM jest Pro­gramem, którego głównym celem jest wymi­ana stu­den­tów między uczel­ni­a­mi medy­czny­mi w Polsce w ramach jed­no­li­tych i dwustop­niowych studiów, na jeden lub dwa semes­try w danym roku aka­demickim.
Stu­dent Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, który zain­tere­sowany jest uczest­nictwem w Pro­gramie, skła­da wyma­gane doku­men­ty, określone przez Uczel­nię Przyj­mu­jącą. Wszelkie infor­ma­c­je na tem­at MOSTUM powin­ny być dostęp­ne na stron­ie uczel­ni medy­cznej, do której chci­ał­by aplikować.
Stu­den­cie innej Uczel­ni medy­cznej!
Jeżeli jesteś zain­tere­sowany aplikowaniem w ramach Pro­gra­mu MOSTUM do stu­diowa­nia na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi, zapoz­naj się z doku­men­ta­mi zamieszc­zony­mi poniżej i wypełnij for­mu­la­rz aplika­cyjny.
Ter­min złoże­nia for­mu­la­rza aplika­cyjnego na rok aka­demic­ki 2023/2024 upłynie 1 czer­w­ca 2023 r.
Prof. dr hab. med. Tomasz Kost­ka
Koor­dy­na­tor Pro­gra­mu MOSTUM
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP