Erasmus + KA107

Studia 2018/2019

REKRUTACJA  DO PROGRAMU ERASMUS +  KA107 — STUDIA ‑AICHI MEDICAL UNIVERSITY

Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego ogłasza  rekru­tację do pro­gra­mu stype­n­di­al­nego Eras­mus +KA107  na 5 miesięczny wyjazd na stu­dia dok­toranck­ie w pier­wszym semes­trze roku aka­demick­iego 2019/2020 do part­ner­skiej Uczel­ni Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty (Japonia)

Ter­min rekru­tacji: 07.05.2019 ‑20.05.2019

We wskazanym ter­minie należy dostar­czyć ‘For­mu­la­rz Kandy­da­ta’  do  Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej
(90–151 Łódź , ul. Muszyńskiego 2 — pokój  3.07 II p, w godz­i­nach 9.00–16.30 (od pon. do pt.)

Doku­men­ty:

 

Wyjazdy na stu­dia w ramach  PROGRAMU ERASMUS +  KA107 – do Uni­w­er­syte­tu w Nowym Sadzie , SERBIA

Doku­men­ty:

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP