Dział współpracy zagranicznej

Campus Europae

Pro­gram Cam­pus Euro­pea należy do EUF Euro­pean Uni­ver­si­ty Foun­da­tion. Celem pro­gra­mu jest pro­mowanie wysok­iej jakoś­ci mobil­noś­ci stu­den­tów, która ma się przy­czynić do edukowa­nia pokole­nia absol­wen­tów europe­js­kich, posi­ada­ją­cych wrod­zone zrozu­mie­nie dla dewizy Unii Europe­jskiej „zjed­noczeni w różnorod­noś­ci”. Pro­gram jest finan­sowany ze środ­ków włas­nych.

Real­iza­c­ja założeń orga­ni­za­cji jest możli­wa dzię­ki zaan­gażowa­niu 30 uni­w­er­sytetów.

Uni­ver­si­ty of Alcalá
Uni­ver­si­ty of Ankara
Uni­ver­si­ty of Aveiro
Uni­ver­si­ty of Cyprus
Uni­ver­si­ty of Greif­swald
Uni­ver­si­ty of Ham­burg
Uni­ver­si­ty of Han­nover
Uni­ver­si­ty of Latvia
Uni­ver­si­ty of Liège
Uni­ver­si­ty of Lim­er­ick
Uni­ver­si­ty of Lodz
Uni­ver­si­ty of Lor­raine
Uni­ver­si­ty of Lux­em­bourg
Uni­ver­si­ty of Naples Fed­eri­co II
Uni­ver­si­ty of Nice Sophia Antipo­lis
Uni­ver­si­ty of Novi Sad
Uni­ver­si­ty of Öre­bro
Uni­ver­si­ty of Tren­to
Uni­ver­si­ty of Vien­na
Autonomous Uni­ver­si­ty of Madrid
Aris­to­tle Uni­ver­si­ty of Thes­sa­loni­ki
Charles Uni­ver­si­ty in Prague
Euro­pean Human­i­ties Uni­ver­si­ty
Gazi Uni­ver­si­ty
Lodz Uni­ver­si­ty of Tech­nol­o­gy
Med­ical Uni­ver­si­ty of Lodz
Saint-Peters­burg State Uni­ver­si­ty
Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty of Tallinn
Vytau­tas Mag­nus Uni­ver­si­ty
Yaroslav-the-Wise Nov­gorod State Uni­ver­si­ty

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP