Punkt kontaktowy IOD

Strona główna » Punkt kontaktowy IOD

Punkt kontaktowy IOD

Szanowni Państ­wo,

Z dniem 25 maja 2018 r. przes­tanie obow­iązy­wać ustawa z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i zas­tosowanie będą miały przepisy roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych), zwane RODO.

Zgod­nie z przepisa­mi RODO, powołany w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi Inspek­tor Ochrony Danych pełni funkcję punk­tu kon­tak­towego dla organu nad­zor­czego, oraz dla osób, których dane doty­czą.

Mając na uwadze powyższe, oraz w celu umożli­wienia Państ­wu uzyska­nia więcej infor­ma­cji na tem­at sposobu przetwarza­nia danych przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi,  poniżej zamiesza­my dane kon­tak­towe do Inspek­to­ra Ochrony Danych:

Inspek­tor Ochrony Danych — Katarzy­na Kaw­czyńs­ka
Zastęp­cy Inspek­to­ra Ochrony Danych  — Luiza Flaz­ińs­ka-Kubi­ak (tel. 694547918), Kamil Woj­ciechows­ki (tel. 608247354)

pl. Hallera 1B, 90–647 Łódź
E‑mail: iod@umed.lodz.pl

Dyżur: śro­da godz. 8:00 – 16:00

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP