Aktualności: Współpraca zagraniczna

Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją

 • 5 maja 2021

Nar­o­dowa Agenc­ja Wymi­any Aka­demick­iej – NAWA (Pol­s­ka) oraz Słowac­ka Agenc­ja Badań i Roz­wo­ju – SRDA(Słowacja) zaprasza­ją do składa­nia wniosków w ramach wymi­any bilat­er­al­nej naukow­ców pomiędzy Rzecz­pospolitą Pol­ską a Repub­liką Słowacji.

Celem naboru jest wspar­cie mobil­noś­ci naukow­ców real­izu­ją­cych pro­jek­ty badaw­cze, uzgod­nione i prowad­zone wspól­nie przez uprawnionych wniosko­daw­ców z Pol­s­ki i part­nerów z Słowacji.

Wnios­ki mogą składać insty­tuc­je nau­ki i szkol­nict­wa wyższego.

Granty NAWA przez­nac­zone są na wspar­cie mobil­noś­ci pol­sko-słowac­kich zespołów badaw­czych.

Nabór trwa do 21 czer­w­ca 2021 roku.

Program Polonium — nabór wniosków

 • 5 maja 2021

Zaprasza­my do składa­nia wniosków na wspólne pro­jek­ty badaw­cze pomiędzy Pol­ską a Francją PHC Polo­ni­um. Granty wspier­a­ją mobil­ność naukow­ców real­izu­ją­cych pro­jek­ty badaw­cze w zespołach pol­sko-fran­cus­kich. Finan­sowanie jest przez­nac­zone na pokrycie kosztów podróży i pobytów pol­s­kich naukow­ców w kra­ju part­nera. 

Wnios­ki doty­czące wspól­nego pro­jek­tu muszą być złożone jed­nocześnie przez part­nerów z Francji do Cam­pus France oraz przez pol­s­kich part­nerów do NAWA. Nabór trwa do 22 lip­ca 2021 roku.

Program stypendialny DAAD — pobyty krótkoterminowe dla doktorantów oraz młodych naukowców

 • 13 kwietnia 2021

Niemiec­ka Cen­trala Wymi­any Aka­demick­iej (DAAD) ogłasza możli­wość wzię­cia udzi­ału w pro­gramie stype­n­di­al­nym kierowanym do dok­toran­tów oraz młodych naukow­ców (pos­tod­ców) z pol­s­kich uczel­ni. Umożli­wia on odby­cie poby­tu badaw­czego w Niem­czech na uczel­ni wyższej lub w innym insty­tu­cie naukowym. Stype­ndi­um trwa od 1 do 6 miesię­cy. Ter­min składa­nia wniosków mija 30 kwiet­nia.

Wszys­tkie dodatkowe infor­ma­c­je dostęp­ne są na stron­ie: Stype­n­dia dla dok­toran­tów i młodych naukow­ców | DAAD Pol­s­ka

Stype­ndi­um FSK DAAD

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami — nabór wniosków

 • 2 kwietnia 2021

Otwarty nabór wniosków w konkur­sie na wspólne pro­jek­ty badaw­cze pomiędzy Rzecz­pospolitą Pol­ską a Repub­liką Fed­er­al­ną Niemiec.

Nar­o­dowa Agenc­ja Wymi­any Aka­demick­iej – NAWA (Pol­s­ka) oraz Niemiec­ka Cen­trala Wymi­any Aka­demick­iej (Niem­cy) zaprasza­ją do składa­nia wniosków w ramach wymi­any bilat­er­al­nej naukow­ców pomiędzy Rzecz­pospolitą Pol­ską a Repub­liką Fed­er­al­ną Niemiec.

Celem naboru jest wspar­cie mobil­noś­ci naukow­ców real­izu­ją­cych pro­jek­ty badaw­cze, uzgod­nione i prowad­zone wspól­nie przez uprawnionych Wniosko­daw­ców z Pol­s­ki i part­nerów z Niemiec.

Wnios­ki mogą składać insty­tuc­je nau­ki i szkol­nict­wa wyższego.

Granty NAWA przez­nac­zone są na wspar­cie mobil­noś­ci pol­sko-niemiec­kich zespołów badaw­czych.

Nabór trwa do 30 czer­w­ca 2021 roku.

Więcej infor­ma­cji oraz doku­men­ty do pobra­nia:
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami

 

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią — nabór wniosków

 • 2 kwietnia 2021

Nar­o­dowa Agenc­ja Wymi­any Aka­demick­iej – NAWA (Pol­s­ka) oraz Öster­re­ichs Agen­tur für Bil­dung und Inter­na­tion­al­isierung (Aus­tria) zaprasza­ją do składa­nia wniosków w ramach wymi­any bilat­er­al­nej naukow­ców pomiędzy Rzecz­pospolitą Pol­ską a Repub­liką Aus­trii.

Celem naboru jest wspar­cie mobil­noś­ci naukow­ców real­izu­ją­cych pro­jek­ty badaw­cze, uzgod­nione i prowad­zone wspól­nie przez uprawnionych Wniosko­daw­ców z Pol­s­ki i part­nerów z Aus­trii.

Wnios­ki mogą składać insty­tuc­je nau­ki i szkol­nict­wa wyższego.

Granty NAWA przez­nac­zone są na wspar­cie mobil­noś­ci pol­sko-aus­tri­ac­kich zespołów badaw­czych.

Nabór trwa do 21 maja 2021 roku.

Więcej infor­ma­cji oraz doku­men­ty do pobra­nia:
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria

Nabór wniosków w Programie im. Ulama (NAWA)

 • 29 marca 2021

Nabór wniosków w Pro­gramie im. Ula­ma będzie prowad­zony w ter­minie od 25 mar­ca do 15 czer­w­ca 2021 roku do godz. 15:00, zgod­nie z cza­sem urzę­dowym obow­iązu­ją­cym na tery­to­ri­um Pol­s­ki.

Celem Pro­gra­mu jest zwięk­sze­nie stop­nia umiędzy­nar­o­dowienia pol­s­kich uczel­ni i insty­tucji naukowych. Pro­gram poz­woli na przy­jazdy do Pol­s­ki na okres od 6 do 24 miesię­cy wyróż­ni­a­ją­cych się naukow­ców, posi­ada­ją­cych co najm­niej stopień naukowy dok­to­ra, którzy wzmoc­nią potenc­jał naukowy pol­s­kich insty­tucji sys­te­mu szkol­nict­wa wyższego i nau­ki i włączą się w prowad­zone w nich akty­wnoś­ci naukowe, przede wszys­tkim pro­jek­ty badaw­cze i dzi­ałal­ność dydak­ty­czną. W ramach Pro­gra­mu możli­we będzie zaprosze­nie badaczy z zagrani­cy, bez wzglę­du na wiek, reprezen­towaną dziedz­inę czy kraj pochodzenia, w tym pol­s­kich naukow­ców pracu­ją­cych na stałe za granicą (naukow­cy z pol­skim oby­wa­telst­wem mogą stanow­ić maksy­mal­nie nie więcej niż 10% Stype­ndys­tów w naborze). Uczel­nie, insty­tu­ty naukowe i badaw­cze oraz pozostałe uprawnione pod­mio­ty będą mogły zaprosić do Pol­s­ki spec­jal­istów z pri­o­ry­te­towych dla nich dziedzin, którzy w znaczą­cy sposób rozwiną prowad­zone przez daną insty­tucję bada­nia naukowe, wzmoc­nią dzi­ałal­ność dydak­ty­czną, czy też wesprą insty­tucję w przy­go­towywa­niu wniosków o prestiżowe granty.

Przy­jazd w ramach Pro­jek­tu nie może nastąpić wcześniej niż 1 sty­cz­nia 2022 r. ani później niż 1 październi­ka 2022 r.
Dłu­gość poby­tu może trwać od 6 do 24 miesię­cy.

Więcej infor­ma­cji:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Nabór wniosków w Programie im. Bekkera (NAWA)

 • 29 marca 2021
Nabór wniosków będzie prowad­zony w ter­minie do 25 maja 2021 roku godz. 15:00:00 cza­su lokalnego (Warsza­wa).

Celem Pro­gra­mu jest wspar­cie mobil­noś­ci między­nar­o­dowej dok­toran­tów, naukow­ców i nauczy­cieli aka­demic­kich w dąże­niu do doskon­ałoś­ci naukowej przez umożli­wie­nie im roz­wo­ju naukowego w zagranicznych ośrod­kach badaw­czych oraz aka­demic­kich na całym świecie.

Wyjazdy poz­wolą im na pobyt w uznanych ośrod­kach naukowych, odby­cie stażu podok­torskiego lub real­iza­cję częś­ci ksz­tałce­nia, zdoby­cie i pogłę­bi­e­nie doświad­czenia naukowego poprzez real­iza­cję Pro­jek­tów wspól­nie z wybit­ny­mi naukow­ca­mi z zagrani­cy, naw­iązanie dłu­go­falowych relacji z zagraniczny­mi zespoła­mi naukowy­mi oraz pozyskanie mate­ri­ałów do pra­cy naukowej.

Pro­jekt może być real­i­zowany przez okres od 3 do 24 miesię­cy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najw­cześniej 1 mar­ca 2022 r., a najpóźniej 1 październi­ka 2022 r.

Dłu­gość poby­tu w Ośrod­ku goszczą­cym wynosi:
1) od 3 do 24 miesię­cy w przy­pad­ku Młodego naukow­ca
2) od 3 do 12 miesię­cy w przy­pad­ku pozostałych Wniosko­daw­ców, w tym Dok­toran­tów.

Więcej infor­ma­cji:

Fundusze na badania i projekty w związku z pandemią COVID-19

 • 2 kwietnia 2020

Szanowni Państ­wo,

W związku z obec­na sytu­acją szereg europe­js­kich insty­tucji utworzyło spec­jalne pro­gramy oraz pod­strony, infor­mu­jące o nowych nab­o­rach finan­sowa­nia pro­jek­tów, które mają na celu walkę z pan­demią COVID-19. Więk­szość z tych pro­jek­tów real­i­zowanych jest w tzw. szy­b­kich ścieżkach. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z zestaw­ie­niem tych dzi­ałań przed­staw­ionym w tabeli.

Orga­ni­za­c­ja Opis Dead­line
EIT Health Pro­jek­ty: Zaprasza­my do składa­nia propozy­cji pro­jek­tów doty­czą­cych zarządza­nia i reagowa­nia na pan­demie. Nowe propozy­c­je pro­jek­tów doty­czące pan­demii będą wyma­gać przed­staw­ienia Expres­sion of Inter­est do 27 maja 2020 r. Po jego akcep­tacji cały pro­jekt musi zostać złożony do 8 lip­ca 2020 roku. Doku­men­ty ze wszys­tki­mi kry­te­ri­a­mi na tem­at składa­nia wniosków doty­czą­cych prze­ci­wdzi­ała­nia pan­demii zostaną opub­likowane do 14 kwiet­nia 2020, infor­ma­c­je zna­jdą państ­wo na stron­ie:

https://connections.eithealth.eu/business-plan-2021-calls-for-proposals

Net­work­ing: W ramach rozległej sieci EIT Health obe­j­mu­jącej bada­nia, środowisko aka­demick­ie, prze­mysł i opiekę zdrowot­ną pow­stała strona ofer­u­ją­ca pub­likację możli­woś­ci współpra­cy dla part­nerów w całej Europie, aby wal­czyć z COVID-19: https://eithealth.eu/covid-19-community-response/

27 maja 2020
(1 etap)

8 lip­ca 2020
(2 etap)

Euro­pean Com­mi­sion Komis­ja Europe­js­ka koor­dynu­je wspól­ną europe­jską reakcję na wybuch COVID-19. Pode­j­mowane są zde­cy­dowane dzi­ała­nia w celu wzmoc­nienia sek­torów zdrowia pub­licznego i złagodzenia skutków społeczno-gospo­dar­czych w Unii Europe­jskiej. Mobi­lizu­je­my wszelkie środ­ki, jaki­mi dys­ponu­je­my, aby pomóc państ­wom członkowskim w koor­dynowa­niu kra­jowych reakcji i dostar­cza­my obiek­ty­wnych infor­ma­cji na tem­at rozprzestrzeni­a­nia się wirusa i skutecznych starań w celu jego pow­strzy­ma­nia. Wszys­tkie aktu­al­noś­ci i infor­ma­c­je umieszc­zone zostały na nowej plat­formie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Infor­ma­c­je odnośnie pro­jek­tów badaw­c­zo innowa­cyjnych w kon­tekś­cie pan­demii : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
(strona w budowie)

W związku z pan­demią COVID-19 przedłużony został nabór:

Address­ing low vac­cine uptake ID: SC1-BHC-33–2020 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-33–2020

04 czer­w­ca 2020
Cen­tral Euro­pean Ini­tia­tive Aby zapewnić ukierunk­owaną reakcję na glob­al­ną epi­demię spowodowaną przez COVID-19, CEI z przy­jem­noś­cią ogłasza nadzwycza­jne zaprosze­nie do składa­nia wniosków COVID-19 2020. Zaprosze­nie ma na celu szy­bkie zaspoko­je­nie szczegól­nych potrzeb społecznoś­ci w państ­wach członkows­kich Całkow­ity budżet w wysokoś­ci 600 000 EUR i zostanie przez­nac­zony na przyz­nanie wniosków w trzech obszarach inter­wencji:
 • Opieka zdrowot­na i telem­e­dy­cy­na (MED)
 • Edukac­ja i e‑learning / ksz­tałce­nie na odległość (EDU)
 • Wspar­cie dla mikro­przed­siębiorstw oraz małych i śred­nich przed­siębiorstw (MSME)

Kwal­i­fikowal­ność:
Wszys­tkie pod­mio­ty pub­liczne i pry­watne, orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe mające siedz­ibę i zare­je­strowane w państ­wie członkowskim CEI, a także orga­ni­za­c­je między­nar­o­dowe / region­alne mogą ubie­gać się o dotację CEI w wysokoś­ci do 100% wartoś­ci ich pro­jek­tu oraz do maksy­mal­nej kwoty 40 000,00 EUR . Szczegól­ną uwagę zwrócimy na kra­je CEI spoza UE.

Infor­ma­c­je: https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

9 kwiet­nia 2020

 

Euro­pean Space Agency Ofer­en­ci proszeni są o zapro­ponowanie pro­jek­tów demon­stra­cyjnych poświę­conych wdroże­niu i demon­stracji usług prze­d­op­er­a­cyjnych, doty­czą­cych opie­ki zdrowot­nej lub edukacji.

Główne cele to:

Pomoc oby­wa­telom oraz pra­cown­ikom służ­by zdrowia lub edukacji mieszka­ją­cym we Włoszech w radze­niu sobie z wyzwa­ni­a­mi związany­mi z epi­demią koron­awirusa;

Wspieranie roz­wo­ju i przyj­mowa­nia usług w zakre­sie opie­ki zdrowot­nej i edukacji w celu wspar­cia włoskiej społecznoś­ci w reagowa­niu na epi­demię koron­awirusa;

Wykazanie korzyś­ci płynące z wyko­rzys­ta­nia zasobów kos­micznych zin­te­growanych z inny­mi innowa­cyjny­mi tech­nolo­gia­mi w tych wyjątkowych okolicznoś­ci­ach;

Ofer­owanie pod­miotom gospo­dar­czym możli­wość wdraża­nia i demon­strowa­nia rozwiązań aplika­cyjnych opar­tych na przestrzeni kos­micznej z korzyś­cią dla oby­wa­teli, władz lokalnych i przed­siębiorstw.

Pro­ponowane usłu­gi zostaną wdrożone we Włoszech i moż­na je dodatkowo zademon­strować na innych obszarach geograficznych sto­ją­cych przed podob­ny­mi wyjątkowy­mi wyzwa­ni­a­mi.

ESA poniesie do 50% dopuszczal­nego kosz­tu (do maksy­mal­nej sza­cunkowej kwoty 1 000 000 euro). Pozostała część musi zostać sfi­nan­sowana przez Oferenta poprzez bezpośred­nie i / lub pośred­nie współ­fi­nan­sowanie z sek­to­ra pry­wat­nego i / lub przez użytkown­ików na pod­staw­ie uzgod­nionych warunk­ów.

Szczegółowe infor­ma­c­je dostęp­ne na stron­ie: https://business.esa.int/funding/invitation-to-tender/space-response-to-covid-19-outbreak

20 kwiet­nia 2020
Nar­o­dowe Cen­trum nau­ki Szy­b­ka ścież­ka dostępu do fun­duszy na bada­nia nad COVID-19. Celem konkur­su jest posz­erze­nie wiedzy na tem­at zrozu­mienia mech­a­niz­mu dzi­ała­nia koron­awirusa SARS-CoV­‑2, sposobów diag­nozy choro­by, leczenia, zapo­b­ie­ga­nia oraz psy­cho­log­icznych i społecznych skutków pan­demii.

Środ­ki przez­nac­zone będą przede wszys­tkim na bada­nia pod­sta­wowe związane z:

 • patofizjologią choro­by, w tym takie, które mogą przy­czynić się do pod­ję­cia prac nad przyszły­mi strate­gia­mi ter­apeu­ty­czny­mi lub meto­da­mi diag­nos­ty­czny­mi COVID-19,
 • mech­a­niz­ma­mi zakaża­nia, w tym sposoba­mi ochrony pra­cown­ików służ­by zdrowia,
 • psy­cho­log­iczny­mi i społeczny­mi skutka­mi pan­demii i sposoba­mi ich ogranicza­nia (w tym poli­tyką zdrowot­ną i orga­ni­za­cją opie­ki medy­cznej, etyką badań i opie­ki nad chory­mi, społeczny­mi zachowa­ni­a­mi w pan­demii).

Szczegółowe infor­ma­c­je: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19

14 kwiet­nia 2020

 

Covid Chal­lange Na pod­staw­ie zapotrze­bowa­nia opisanego przez samych medyków Covid Chal­lange stworzyło bazę wyzwań i poszuku­je niecodzi­en­nych, potenc­jal­nie improw­iz­owanych pomysłów na urządzenia, ale też innowa­cyjnych pro­ce­dur i metod dzi­ała­nia, które będą odpowiedz­ią na te potrze­by.

Nieza­leżnie od tego, czy jesteś stu­den­tem, inżynierem, czy masz włas­ny start up albo innowa­cyjną fir­mę, dołącz do Covid Chal­lange i wesprzyj per­son­el medy­czny w walce z epi­demią, szczegółowe infor­ma­c­je: https://covidchallenge.pl/

Nabór ciągły

 

Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

 • 24 lutego 2020
Pro­gram Ful­brigh­ta to najwięk­szy pro­gram wymi­any naukowej i kul­tur­owej Stanów Zjed­noc­zonych. Od pon­ad 70 lat wspiera współpracę na rzecz roz­wo­ju nau­ki, kul­tu­ry oraz relacji między­ludz­kich i międzyin­sty­tucjon­al­nych pomiędzy Stana­mi Zjed­noc­zony­mi a pon­ad 160 kra­ja­mi. Ze stype­ndi­um Ful­brigh­ta sko­rzys­tało już pon­ad 3000 pol­s­kich stu­den­tów, badaczy i nauczy­cieli aka­demic­kich.

Ful­bright Grad­u­ate Stu­dent Award 2021–22 to pro­gram dla Polaków zain­tere­sowanych rozpoczęciem studiów mag­is­ter­s­kich bądź dok­toranc­kich w USA, finan­su­ją­cy pier­wszy rok nau­ki w wysokoś­ci do 47 000 USD, z możli­woś­cią przedłuże­nia na kole­jny rok. Przyj­mowane są wnios­ki na wszys­tkie kierun­ki studiów z wyłączeniem studiów medy­cznych wymagających bezpośredniego kon­tak­tu z pac­jen­tem, programów LLM (Mas­ter of Laws) oraz MBA (Mas­ter of Busi­ness Admin­is­tra­tion). Wyjazd jest możliwy na każdą akredy­towaną uczel­nię wyższą. Nabór trwa do 24 kwiet­nia. Więcej infor­ma­cji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Ful­bright Junior Research Award 2021–22 to pro­gram dla osób przy­go­towu­ją­cych rozprawę dok­torską w pol­s­kich insty­tuc­jach naukowych. Celem stype­ndi­um, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest real­iza­c­ja włas­nego pro­jek­tu badaw­czego w amerykańskiej uczel­ni, insty­tu­cie badaw­czym non-prof­it lub orga­ni­za­cji pozarzą­dowej w USA, pow­iązanego z tem­atyką przy­go­towywanej rozprawy dok­torskiej. Przyj­mowane są zgłoszenia ze wszys­t­kich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kon­tak­tu z pac­jen­tem. Nabór trwa do 22 maja. Więcej infor­ma­cji: fulbright.edu.pl/junior-award

Ful­bright Senior Award 2021–22 to pro­gram dla pra­cown­ików pol­s­kich insty­tucji aka­demic­kich i naukowych. W cza­sie poby­tu w amerykańskiej uczel­ni, insty­tu­cie badaw­czym, insty­tucji rzą­dowej lub orga­ni­za­cji pozarzą­dowej, trwa­jącego od 3 do 10 miesię­cy, stype­ndys­ta real­izu­je włas­ny pro­jekt badaw­czy lub badaw­c­zo-dydak­ty­czny. Przyj­mowane są wnios­ki ze wszys­t­kich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kon­tak­tu z pac­jen­tem. Nabór trwa do 1 czer­w­ca. Więcej infor­ma­cji: fulbright.edu.pl/senior-award

Ful­bright STEM Impact Award 2020–2021 to pro­gram dla akty­wnych badaczy reprezen­tu­ją­cych dziedziny STEM, zatrud­nionych w pol­s­kich insty­tuc­jach aka­demic­kich i naukowych. Pod­czas stype­ndi­um trwa­jącego od 2 do 6 tygod­ni, stype­ndyś­ci mają okazję real­i­zować własne pro­jek­ty badaw­cze, przy­go­towywać autorskie zaję­cia i pro­gramy naucza­nia oraz posz­erzyć wiedzę z zakre­su komer­c­jal­iza­cji nau­ki i skutecznego pisa­nia wniosków grantowych w insty­tuc­jach w USA. Przyj­mowane są wnios­ki z dziedzin STEM z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kon­tak­tu z pac­jen­tem. Nabór trwa do 1 czer­w­ca. Więcej infor­ma­cji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

https://fulbright.edu.pl/kontakt/

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus +

 • 4 lutego 2020

Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej infor­mu­je, że zgod­nie z decyzją Nar­o­dowej Agencji Pro­gra­mu Eras­mus + stu­den­ci i pra­cown­i­cy UM mają pra­wo do wyjazdów w ramach pro­gra­mu Eras­mus+ do Wielkiej Bry­tanii, z tym zas­trzeże­niem, że mobil­ność powin­na zakończyć się do koń­ca grud­nia 2020 roku.

International Fashion Days of ICNP

 • 31 stycznia 2020

Spotkanie europejskich ekspertów, otwierające międzynarodowy Projekt Gatekeeper

 • 28 października 2019

 

W dni­ach 23–25 październi­ka 2019 odbyło się w Madrycie robocze spotkanie europe­js­kich ekspertów, otwier­a­jące między­nar­o­dowy Pro­jekt Gate­keep­er. Pro­jekt ten jest jed­nym z flagowych przed­sięwz­ięć europe­js­kich, mają­cych na celu wdroże­nie na dużą skalę rozwiązań cyfrowych, a zwłaszcza sztucznej inteligencji, inter­ne­tu rzeczy (IoT) i anal­izy Big Data, w obszarze zdrowia.

Pro­jekt Gate­keep­er, real­i­zowany w ramach dzi­ałań Pro­gra­mu Hory­zont 2020, będzie trwał 42 miesiące (od październi­ka 2019 do mar­ca 2023). Bierze w nim udzi­ał aż 43 insty­tucji z 13 europe­js­kich kra­jów, akty­wnych w obszarze zdrowia, badań medy­cznych oraz nowoczes­nych tech­nologii cyfrowych. Pośród part­nerów pro­jek­tu znalazły się insty­tuc­je, firmy I orga­ni­za­c­je, znane ze swo­jej innowa­cyjnoś­ci, m. in. Medtron­ic, Sam­sung, Hewlett Packard,  HL7 Inter­na­tion­al Foun­da­tion, ECHAl­liance, EIP on AHA. Jedynym uczest­nikiem z kra­jów Europy Środ­kowo-Wschod­niej wśród real­iza­torów pro­jek­tu jest zespół naukow­ców Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pod kierunk­iem  prof. Prze­mysława Kar­dasa, kierown­i­ka Zakładu Medy­cyny Rodzin­nej UMED.

Bezpośred­nim celem pro­jek­tu Gate­keep­er jest stworze­nie otwartej, dar­mowej plat­form, która ma stać się are­na wymi­any doświad­czeń i łączenia różnych pomysłów, tech­nologii, potrzeb i pro­cesów. Wszys­tkie one mają jeden wspól­ny cel: popraw­ić para­me­try zdrowotne starze­ją­cych się europe­js­kich społeczeństw. Jed­nocześnie, Gate­keep­er zamierza wprowadz­ić następ­ną gen­er­ację innowacji w zakre­sie opie­ki zdrowot­nej, obe­j­mu­jącą sper­son­al­i­zowane rozwiąza­nia służące oce­nie ryzy­ka zdrowot­nego, oraz umożli­wia­jące zas­tosowanie na możli­wie najw­cześniejszym etapie inter­wencji popraw­ia­ją­cych skuteczność leczenia schorzeń przewlekłych.

Rezul­taty pro­jek­tu Gate­keep­er obe­jmą innowac­je, które bezpośred­nio dotrą do ok. 40.000 europe­js­kich seniorów. Na tym odd­zi­ały­wanie pro­jek­tu się jed­nak nie skończy, bowiem już ter­az zain­tere­sowanie wyko­rzys­taniem jego wyników zgłasza­ją part­nerzy z Sin­ga­pu­ru, Hongkongu, i Tajwanu.

Polscy naukow­cy mają w pro­jek­cie do wyko­na­nia ważne zada­nia. Pod kierunk­iem prof. Kar­dasa, który jest między­nar­o­dowym ekspertem w dziedzinie nieprzestrze­ga­nia zale­ceń ter­apeu­ty­cznych  i poliprag­mazji, zostanie stwor­zona i wprowad­zona do uży­cia aplikac­ja zwięk­sza­ją­ca świado­mość seniorów w zakre­sie przestrze­ga­nia zale­ceń ter­apeu­ty­cznych w bezob­ja­wowych chorobach przewlekłych. Badacze z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi mają także nadzieje na opra­cow­anie rozwiązań, które przy­czynią się do ograniczenia poliprag­mazji, która u osób starszych stanowi bard­zo poważny prob­lem. Dzię­ki Pro­jek­towi Gate­keep­er ich doko­na­nia będą dostęp­ne dla każdego senio­ra, co ułatwi zarządzanie wielolekowoś­cią pac­jen­tów.

Więcej infor­ma­cji moż­na znaleźć na ofic­jal­nej stron­ie pro­jek­tu: https://www.gatekeeper-project.eu/ oraz w medi­ach społecznoś­ciowych:

TWITTER: https://twitter.com/GATEKEEPER_EU
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/gatekeeper-project-1a7548195/

« Starsze
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP