Dział współpracy zagranicznej

Erasmus + KA107

Akc­ja KA107 “Mobil­ność eduka­cyj­na” w pro­gramie Eras­mus + pole­ga na wymi­an­ie stu­den­tów i pra­cown­ików z kra­jów pro­gra­mu (Unii Europe­jskiej) z kra­ja­mi part­ner­ski­mi z innych regionów świa­ta.

Pro­jekt KA107 mobil­ność z kra­ja­mi part­ner­ski­mi obe­j­mu­je:

  • Przyjazdy/wyjazdy stu­den­tów w celu zre­al­i­zowa­nia częś­ci studiów w zagranicznej uczel­ni part­ner­skiej.
  • Przyjazdy/wyjazdy nauczy­cieli aka­demic­kich w celu prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych dla stu­den­tów zagranicznej uczel­ni.
  • Przyjazdy/wyjazdy pra­cown­ików uczel­nia w celach szkole­niowych.
W roku aka­demickim 2016/2017 Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi pozyskał środ­ki na mobil­ność z Uni­ver­si­ty of Novi Sad, Ser­bia. 
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP