Czcionka A- A A+

Student

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki

Stypendia i akademiki

Obsłu­ga Stu­den­tów real­i­zowana jest od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7:30 – 15:30

W okre­sie rekru­ta­cyjnym pracu­je­my również w sobo­ty zgod­nie z Kalen­dar­i­um Rekru­ta­cyjnym w godz­i­nach 9:00 – 15:00

Wnios­ki o stype­n­dia i zapo­mo­gi stu­den­ci składa­ją w formie elek­tron­icznej, poprzez zakład­kę „Stype­n­dia” dostęp­ną po zal­o­gowa­niu się w Wirtu­al­nej Uczel­ni.

Stype­ndi­um soc­jalne – wniosek należy złożyć elek­tron­icznie KLIKNIJ TUTAJ.

Doku­men­ty potwierdza­jące sytu­ację mate­ri­al­ną należy dostar­czyć w ory­gi­nałach w prze­ciągu 14 dni od chwili złoże­nia wniosku na adres:
Dzi­ał ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Plac Hallera 1, 90–647 Łódź

Stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych – po złoże­niu elek­tron­icznie wniosku, należy w prze­ciągu 14 dni przesłać orzecze­nie o niepełnosprawnoś­ci bezpośred­nio do spec­jal­isty ds. osób niepełnosprawnych (maria.religa@umed.lodz.pl), po wcześniejszym uzgod­nie­niu formy przesła­nia. KLIKNIJ TUTAJ

Stype­ndi­um Rek­to­ra dla stu­den­tów / Zapo­mo­ga – wniosek wraz z załącznika­mi stu­den­ci składa­ją w formie elek­tron­icznej, poprzez zakład­kę „Stype­n­dia” dostęp­ną po zal­o­gowa­niu się w Wirtu­al­nej Uczel­ni.

STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ NA OKRES STYPENDIALNY, TJ. OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 CZERWCA ROKU NASTĘPNEGO. WNIOSKI ZŁOŻONE PO 31 PAŹDZIERNIKA, PRZYZNAWANE SĄ OD MIESIĄCA ZŁOŻENIA WNIOSKU.

TERMINY — KLIKNIJ TUTAJ

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP