Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

REGULAMIN

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Reg­u­lamin przyz­nawa­nia świad­czeń z fun­duszu stype­n­di­al­nego dla stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, zwany dalej „Reg­u­laminem”, określa kry­te­ria i tryb przyz­nawa­nia świad­czeń oraz sposób ich wypła­ca­nia, tryb zak­wa­terowa­nia w domach stu­denc­kich Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, sposób doku­men­towa­nia sytu­acji mate­ri­al­nej stu­den­ta, tryb powoły­wa­nia oraz skład Komisji Stype­n­di­al­nej i Odwoław­czej Komisji Stype­n­di­al­nej.

 

§ 2

Użyte w Reg­u­laminie określe­nia oznacza­ją:

 1. dochód – dochód w rozu­mie­niu ustawy z dnia 28 listopa­da 2003 o świad­czeni­ach rodzin­nych (Dz. U. z 2023 r. poz. 658, ze zm.) zwaną dalej „ustawą o świad­czeni­ach rodzin­nych”;
 2. dochód na osobę w rodzinie stu­den­ta – dochód usta­lany na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1, uwzględ­ni­a­ją­cy dochody osią­gane przez:
  1. stu­den­ta,
  2. małżon­ka stu­den­ta,
  3. rodz­iców, opiekunów prawnych lub fak­ty­cznych stu­den­ta,
  4. oso­by będące na utrzy­ma­niu osób, o których mowa w lit. a‑c, dzieci niepełno­let­nie, dzieci pobier­a­jące naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przy­pa­da w ostat­nim roku studiów ̶  do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez wzglę­du na ich wiek;
 3. Uni­w­er­sytet – Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi;
 4. Rek­tor – Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu;
 5. Prorek­tor – prorek­to­ra właś­ci­wego do spraw stu­denc­kich, dzi­ała­jącego z upoważnienia Rek­to­ra;
 6. stu­dia – stu­dia pier­wszego stop­nia, stu­dia drugiego stop­nia lub jed­no­lite stu­dia mag­is­ter­skie;
 7. stu­dent – osobę ksz­tałcącą się w Uni­w­er­syte­cie na stu­di­ach pier­wszego stop­nia, stu­di­ach drugiego stop­nia lub jed­no­li­tych stu­di­ach mag­is­ter­s­kich;
 8. świad­czenia – stype­n­dia i zapo­mogę, o których mowa w § 4 Reg­u­laminu;
 9. ESOS – elek­tron­iczny sys­tem obsłu­gi stu­den­ta, w którym umieszczane są infor­ma­c­je związane z dzi­ałal­noś­cią Uni­w­er­syte­tu oraz infor­ma­c­je doty­czące toku studiów;
 10. DS – dom stu­denc­ki, który jest inte­gral­ną częś­cią Uni­w­er­syte­tu, miejscem cza­sowego zamieszka­nia uprawnionych do tego osób zwanych mieszkań­ca­mi;
 11. mieszkaniec – oso­ba uprawniona do zamieszka­nia w DS: stu­dent, dok­torant, pra­cown­ik, inna uprawniona oso­ba oraz oso­by zak­wa­terowane doraźnie;
 12. WU (Wirtu­al­na Uczel­nia) / aplikac­ja mobil­na mStu­dia — por­tale komu­nika­cyjne, które umożli­wia­ją dostęp do ESOS;
 13. ustawa  ̶   ustawę  z  dnia  20  lip­ca  2018    Pra­wo  o  szkol­nictwie  wyższym  i  nauce  (Dz.U  z  2023  r. poz. 742, ze zm.).

 

§ 3

 1. Przepisy Reg­u­laminu sto­su­je się do stu­den­tów będą­cych:
  1. oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi,
  2. cud­zoziem­ca­mi, którzy rozpoczęli stu­dia w roku aka­demickim 2019/2020 i lat­ach następ­nych – z zas­trzeże­niem ust. 2 i 3.
 1. Cud­zoziemiec niewymieniony w art. 324 ust. 2 pkt 2–8 ustawy nie może ubie­gać się o stype­ndi­um soc­jalne, o którym mowa w 4 pkt 1 i 2 Reg­u­laminu.
 2. Przepisów Reg­u­laminu nie sto­su­je się do stu­den­tów będą­cych:
  1. żołnierza­mi zawodowy­mi, którzy pod­jęli stu­dia na pod­staw­ie skierowa­nia przez właś­ci­wy organ wojskowy i otrzy­mali pomoc w związku z pobieraniem nau­ki na pod­staw­ie przepisów o służ­bie wojskowej;
  2. funkcjonar­iusza­mi służb państ­wowych w służ­bie kandy­dack­iej albo będą­cych funkcjonar­iusza­mi służb państ­wowych, którzy pod­jęli stu­dia na pod­staw­ie skierowa­nia lub zgody właś­ci­wego przełożonego i otrzy­mali pomoc w związku z pobieraniem nau­ki na pod­staw­ie przepisów o służ­bie.

 

§ 4

Stu­dent może w ramach fun­duszu stype­n­di­al­nego ubie­gać się o:

 1. stype­ndi­um soc­jalne;
 2. stype­ndi­um soc­jalne w zwięk­szonej wysokoś­ci;
 3. stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych;
 4. zapo­mogę;
 5. stype­ndi­um

 

ROZDZIAŁ II

TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

§ 5

Rek­tor w porozu­mie­niu z Uczel­ni­aną Radą Samorzą­du Stu­den­tów i Uczel­ni­aną Radą Samorzą­du Dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu, łącznie zwany­mi dalej „Radą”:

 1. dokonu­je podzi­ału fun­duszu stype­n­di­al­nego;
 2. usta­la wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie stu­den­ta, upraw­ni­a­jącego do ubie­ga­nia się o stype­ndi­um soc­jalne;
 3. usta­la wysokość stawek świad­czeń.

 

§ 6

 1. Świad­czenia przyz­nawane są wyłącznie na udoku­men­towany wniosek Wzo­ry wniosków o przyz­nanie świad­czeń stanow­ią załączni­ki nr 1- 4 do Reg­u­laminu.
 2. Stu­dent zobow­iązany jest do złoże­nia wniosku wraz z kom­pletem doku­men­tów.
 3. Stype­n­dia przyz­nawane są na rok aka­demic­ki i wypła­cane co miesiąc, przez okres do 9 miesię­cy (od październi­ka do czer­w­ca następ­nego roku kalen­dar­zowego) a gdy ksz­tałce­nie trwa semes­tr − przez okres do 5 miesię­cy (od październi­ka do lutego następ­nego roku kalen­dar­zowego), z zas­trzeże­niem 4 i ust. 5.
 4. W przy­pad­ku złoże­nia wniosku o stype­n­dia wymienione w § 4 pkt. 1–3 po dniu 31 październi­ka, świad­cze­nie zosta­je przyz­nane od miesią­ca, w którym został złożony wniosek wraz z kom­pletem doku­men­tów.
 5. Wypła­ta stype­ndiów za miesiące październik i listopad następu­je do koń­ca listopa­da.
 6. Świad­czenia przekazy­wane są na wskazany przez stu­den­ta we wniosku rachunek bankowy prowad­zony w pol­s­kich zło­tych (PLN), w banku dzi­ała­ją­cym na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej.
 7. Rek­tor, po anal­izie wyko­rzys­ta­nia środ­ków fun­duszu stype­n­di­al­nego, może w porozu­mie­niu z Radą pod­jąć decyzję o zmi­an­ie wysokoś­ci świad­czeń w danym semes­trze.
 8. Zapo­mo­ga może być przyz­nana nie częś­ciej niż 2 razy w danym roku aka­demickim.
 9. Wnios­ki, o których mowa w ust. 1, stu­dent skła­da wyłącznie drogą elek­tron­iczną za pośred­nictwem indy­wid­u­al­nego kon­ta w Wirtu­al­nej Uczel­ni.

 

§ 7

 1. Stu­dent ksz­tałcą­cy się równocześnie na kilku kierunk­ach studiów może otrzymy­wać świad­czenia tylko na jed­nym, wskazanym przez siebie kierunku.
 2. Świad­czenia przysługu­ją na stu­di­ach pier­wszego stop­nia, stu­di­ach drugiego stop­nia i jed­no­li­tych stu­di­ach mag­is­ter­s­kich, jed­nak nie dłużej niż przez okres 12 semes­trów, bez wzglę­du na ich pobieranie przez stu­den­ta, z zas­trzeże­niem, że w ramach tego okre­su świad­czenia przysługu­ją na stu­di­ach:
  1. pier­wszego stop­nia — nie dłużej niż przez 9 semes­trów;
  2. drugiego stop­nia — nie dłużej niż przez 7 semes­trów.
 3. Łączny okres, przez który przysługu­ją świad­czenia jest dłuższy o 2 semes­try w przy­pad­ku, gdy stu­dent pod­jął jed­no­lite stu­dia mag­is­ter­skie, których czas trwa­nia określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semes­trów, to jest na kierunku far­ma­c­ja oraz na kierunku lekarskim. Łączny okres, przez który przysługu­ją świad­czenia wynosi w tym przy­pad­ku 14 semes­trów.
 4. Do okre­su, przez który przysługu­ją świad­czenia wlicza się wszys­tkie rozpoczęte przez stu­den­ta semes­try na stu­di­ach, w tym semes­try przy­pada­jące w okre­sie korzys­ta­nia z urlopów, o których mowa w 85 ust. 1 pkt 3 ustawy.
 5. Do okre­su, przez który przysługu­ją świad­czenia nie wlicza się semes­trów na kole­jnych stu­di­ach pier­wszego stop­nia rozpoczę­tych lub kon­tyn­uowanych po uzyska­niu pier­wszego tytułu zawodowego licenc­ja­ta, inżyniera albo równorzęd­nego.
 6. W przy­pad­ku ksz­tałce­nia się na kilku kierunk­ach studiów, semes­try odby­wane równocześnie trak­tu­je się jako jeden
 7. Świad­czenia nie przysługu­ją stu­den­towi, który posi­a­da tytuł zawodowy:
  1. mag­is­tra albo równorzęd­ny;
  2. licenc­ja­ta albo równorzęd­ny, jeżeli ponown­ie pode­j­mu­je stu­dia pier­wszego stop­nia.
 8. Stu­dent niepełnosprawny, którego niepełnosprawność pow­stała w trak­cie studiów lub po uzyska­niu tytułu zawodowego, może otrzy­mać świad­cze­nie, o którym mowa w 4 pkt 3 przez dodatkowy okres 12 semes­trów. Przepisy ust. 2–6 sto­su­je się odpowied­nio.
 9. Stu­dent, który został skierowany na stu­dia do innej uczel­ni w kra­ju lub za granicą, także w ramach pro­gra­mu wymi­any stu­den­tów, może otrzymy­wać w tym cza­sie świad­czenia, o ile speł­nia warun­ki konieczne do ich przyz­na­nia.
 10. Przepisy ust. 1–9 sto­su­je się odpowied­nio do stu­den­tów, którzy ksz­tał­cili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 

§ 8

 1. Stu­dent ubie­ga­ją­cy się o świad­czenia albo je otrzy­mu­ją­cy, niezwłocznie powiadamia Dzi­ał Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów o:
  1. zmi­anach w toku odby­wa­nia studiów, w tym o uzyska­niu tytułu zawodowego;
  2. prze­niesie­niu do innej uczel­ni lub rozpoczę­ciu równole­gle ksz­tałce­nia w innej uczel­ni.
 2. Decyz­ja o przyz­na­niu świad­czenia wydana na pod­staw­ie nieprawdzi­wych danych zosta­je uchy­lona w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, a stu­dent zobow­iązany jest do zwro­tu otrzy­manego świad­czenia nieza­leżnie od odpowiedzial­noś­ci karnej i dyscy­pli­narnej.
 3. W przy­pad­ku nien­ależnie pobranego świad­czenia, stu­den­towi wysyła się wezwanie do zapłaty. W przy­pad­ku, gdy nien­ależnie pobrane świad­cze­nie nie zostanie zwró­cone w ter­minie wskazanym w wezwa­niu, sprawa przekazy­wana jest do windyka­to­ra Uni­w­er­syte­tu w celu wyegzek­wowa­nia należnoś­ci.
 4. Stu­dent ponosi pełną odpowiedzial­ność dyscy­pli­narną, cywilną oraz karną za przekazanie nieprawdzi­wych danych, na pod­staw­ie których uzyskał nien­ależne mu świad­cze­nie.

 

§ 9

Stu­dent traci pra­wo do otrzymy­wa­nia świad­czeń w przy­pad­ku, gdy:

 1. został skreślony z listy stu­den­tów;
 2. został zaw­ies­zony w prawach stu­den­ta, na pod­staw­ie art. 312 5 lub art. 316 ust. 4 ustawy;
 3. został pra­wom­oc­nie ukarany karą dyscy­pli­narną zaw­ieszenia w prawach do otrzymy­wa­nia świad­czeń pomo­cy mate­ri­al­nej dla stu­den­tów, o której mowa w 308 pkt 4 ustawy;
 4. prze­by­wa na urlop­ie od zajęć, z zas­trzeże­niem sytu­acji, o których mowa w 10;
 5. uzyskał pomoc mate­ri­al­ną na pod­staw­ie nieprawdzi­wych danych;
 6. uzyskał ana­log­iczną pomoc mate­ri­al­ną na innym kierunku studiów lub w innej uczel­ni;
 7. ukończył stu­dia uzysku­jąc tytuł zawodowy mag­is­tra, licenc­ja­ta lub równorzęd­ny;
 8. dobrowol­nie zrezyg­nował z przyz­nanego świad­czenia.

 

§ 10

 1. Stu­dent może zachować pra­wo do otrzymy­wa­nia świad­czeń pod­czas urlopu od zajęć w przy­pad­ku:
  1. dłu­gotr­wałej choro­by;
  2. urodzenia się dziec­ka;
  3. w innych, szczegól­nie uza­sad­nionych przy­pad­kach.
 2. Decyzję o zachowa­niu przez stu­den­ta prawa do otrzymy­wa­nia świad­czeń pode­j­mu­je, na pisem­ny wniosek stu­den­ta, Komis­ja Stype­n­di­al­na.

 

ROZDZIAŁ III

STYPENDIUM SOCJALNE

§ 11

 1. Stype­ndi­um soc­jalne może otrzy­mać stu­dent zna­j­du­ją­cy się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej.
 2. Pod­stawę do ustal­e­nia prze­cięt­nego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wniosko­daw­cy stanow­ią doku­men­ty składane w ory­gi­nale lub w kopii, za okazaniem ory­gi­nału do wglą­du.
 3. Do wniosku o przyz­nanie świad­czenia, w ciągu 14 dni od jego złoże­nia, stu­dent jest zobow­iązany dołączyć następu­jące doku­men­ty doty­czące stu­den­ta oraz wszys­t­kich pełno­let­nich członków jego rodziny:
  1. zaświad­czenia z Urzę­du Skar­bowego doku­men­tu­jące dochody (nawet, jeżeli nie osiągano dochodów) podle­ga­jące opo­datkowa­niu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lip­ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy­cznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, ze zm.) za rok kalen­dar­zowy poprzedza­ją­cy okres stype­n­di­al­ny, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie świad­czenia, odręb­nie dla każdego człon­ka rodziny, także wtedy, gdy oso­by rozlicza­ją się wspól­nie. Zaświad­czenia win­ny zaw­ier­ać następu­jące infor­ma­c­je:
   1. dane podat­ni­ka, którego doty­czy zaświad­cze­nie,
   2. rok podatkowy, którego doty­czy zaświad­cze­nie,
   3. for­mę opła­canego podatku,
   4. dochód brut­to,
   5. skład­kę na ubez­piecze­nie społeczne,
   6. należny podatek,
   7. dane o uzyska­niu lub nieuzyska­niu dochodu podle­ga­jącego opo­datkowa­niu na innych zasadach (np. rycza­łt, kar­ta podatkowa),
   8. w przy­pad­ku rozlicza­nia się na pod­staw­ie rycza­ł­tu zaświad­cze­nie win­no zaw­ier­ać roczną wartość przy­chodu oraz wysokość staw­ki podatkowej,
   9. w przy­pad­ku rozlicza­nia się na pod­staw­ie kar­ty podatkowej zaświad­cze­nie win­no zaw­ier­ać roczną wartość zapła­conego podatku;
  2. zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bowego o przy­chodach wol­nych od podatku dla osób do 26 roku życia i skład­kach społecznych pobranych od tych przy­chodów (doty­czy wszys­t­kich pełno­let­nich członków rodziny do 26 roku życia);
  3. zaświad­czenia lub oświad­czenia (potwierd­zone załącznika­mi) doku­men­tu­jące wysokość innych dochodów niż dochody podle­ga­jące opo­datkowa­niu podatkiem dochodowym od osób fizy­cznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy, o której mowa w pkt 1;
  4. zaświad­czenia o wysokoś­ci fak­ty­cznie zapła­conych składek na ubez­piecze­nie zdrowotne w roku poprzedza­ją­cym rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie świad­czenia (odpowied­nio z Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych, Kasy Rol­niczego Ubez­pieczenia Społecznego, Min­is­terst­wa Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji lub Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej);
  5. zaświad­cze­nie z miejs­ca pra­cy określa­jące, przez ile miesię­cy w roku poprzedza­ją­cym rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie świad­czenia, wypła­cane było wyna­grodze­nie; doku­ment ten nie jest konieczny w przy­pad­ku, gdy zaświad­cze­nie, o którym mowa w pkt 4 będzie ujmowało skład­ki zdrowotne w rozbi­ciu na miesiące;
  6. oświad­cze­nie o dochodach nieopo­datkowanych podatkiem dochodowym od osób fizy­cznych za rok kalen­dar­zowy poprzedza­ją­cy rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie świad­czenia; wzór oświad­czenia określa załącznik nr 5 do Reg­u­laminu;
  7. oświad­czenia wszys­t­kich pełno­let­nich członków rodziny stu­den­ta doty­czące wyraże­nia zgody na przetwarzanie danych osobowych   (RODO);   wzór   oświad­czenia   stanowi   załącznik   nr  6 do Reg­u­laminu.
 1. Dodatkowo do wniosku, stu­dent dołącza, w przy­pad­ku:
  1. rodzeńst­wa lub dzieci pozosta­ją­cych na utrzy­ma­niu stu­den­ta lub jego rodziny:
   1. zaświad­cze­nie o uczęszcza­niu do szkoły lub  szkoły wyższej  ̶  w przy­pad­ku osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
   2. orzecze­nie o stop­niu niepełnosprawnoś­ci, o ile wskazane oso­by nie uczą się i pozosta­ją na utrzy­ma­niu stu­den­ta lub rodziny stu­den­ta;
  2. gospo­darst­wa rol­nego będącego w posi­ada­niu stu­den­ta lub członków jego rodziny:
   1. zaświad­cze­nie właś­ci­wego organu gminy lub nakaz płat­niczy o wielkoś­ci gospo­darst­wa rol­nego wyrażonego w hek­tarach ogól­nych oraz przeliczeniowych, określa­jące stan posi­ada­nia w roku kalen­dar­zowym poprzedza­ją­cym okres stype­n­di­al­ny, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie świad­czenia,
   2. umowę dzierżawy zawartą zgod­nie z przepisa­mi o ubez­piecze­niu społecznym rol­ników (tj. gdy wydzierżaw­ia­ją­cym jest rencista rol­niczy oraz umowa dzierżawy zawarta została w przy­pad­ku ren­ty stałej na min.10 lat, a w przy­pad­ku ren­ty okre­sowej – na okres wskazany w decyzji Preze­sa Kasy Rol­niczego Ubez­pieczenia Społecznego (KRUS) o przyz­na­niu tej ren­ty, której zawar­cie potwierdz­ił wójt a dzierżaw­ca nie jest: małżonkiem ren­cisty, osobą pozosta­ją­ca z ren­cistą we wspól­nym gospo­darst­wie domowym, małżonkiem oso­by pozosta­jącej we wspól­nym gospo­darst­wie domowym)
   3. umowę dzierżawy zawartą w formie aktu notar­i­al­nego – w przy­pad­ku wniesienia gospo­darst­wa rol­nego do użytkowa­nia przez rol­niczą spółdziel­nię pro­duk­cyjną;
  3. bezro­bot­nych członków rodziny stu­den­ta – zaświad­cze­nie z urzę­du pra­cy lub oświad­cze­nie potwierdza­jące fakt pozostawa­nia bez pra­cy z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaw­ier­a­jące infor­ma­c­je o wysokoś­ci uzyski­wanego zasiłku lub stype­ndi­um dla bezro­bot­nych i okre­sie jego otrzymy­wa­nia; zaświad­cze­nie, jest bezwzględ­nie wyma­gane również w przy­pad­ku utraty dochodu, z wyjątkiem sytu­acji, gdy po utra­cie dochodu nastąpiło jego uzyskanie;
  4. utraty/uzyskania dochodu:
   1. jeśli nastąpiła utra­ta dochodu ̶  doku­men­ty określa­jące datę utraty dochodu oraz wysokość utra­conego dochodu przez stu­den­ta lub człon­ka jego rodziny (np.: świadect­wo pra­cy, umowa zlece­nie, PIT-11 lub PIT-40 doku­men­tu­ją­cy wysokość utra­conego dochodu),
   2. jeśli nastąpiło uzyskanie dochodu w roku kalen­dar­zowym poprzedza­ją­cym rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie stype­ndi­um − doku­ment określa­ją­cy wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę miesię­cy, w których dochód był osią­gany (np. umowa o pracę, umowa zlece­nie),
   3. jeśli nastąpiło uzyskanie dochodu w roku, w którym przy­pa­da okres stype­n­di­al­ny − doku­ment określa­ją­cy datę uzyska­nia (np.: zaświad­cze­nie z zakładu pra­cy o zatrud­nie­niu, zaświad­cze­nie z Urzę­du Pra­cy o przyz­na­niu zasiłku dla bezro­bot­nych) oraz wysokość dochodu net­to otrzy­manego za miesiąc następu­ją­cy po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;
  5. pobiera­nia emerytury/renty:
   1. decyz­je określa­jące pra­wo do emerytury/renty uwzględ­ni­a­jące co najm­niej cały rok kalen­dar­zowy poprzedza­ją­cy rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie stype­ndi­um,
   2. decyz­je doty­czące przyz­na­nia 13 i 14 emerytury/renty wraz z zaświad­cze­niem doty­czą­cym wysokoś­ci odprowad­zonych składek na ubez­piecze­nie zdrowotne z 13 i 14 emerytury/renty (odpowied­nio z Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych, Kasy Rol­niczego Ubez­pieczenia Społecznego, Min­is­terst­wa Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji lub Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej);
  6. osób samot­nie wychowu­ją­cych dziecko ̶   odpis pra­wom­oc­nego orzeczenia sądu orzeka­jącego rozwód czy sep­a­rację lub odpis skró­cony aktu zgonu małżon­ka lub rodz­i­ca stu­den­ta lub gdy ojciec jest niez­nany − odpis zupełny aktu urodzenia dziec­ka;
  7.  ali­men­tacji:
   1. na rzecz  osób w  rodzinie  lub poza rodz­iną  ̶   odpis podle­ga­jącego wyko­na­niu  orzeczenia sądowego, zasądza­jącego ali­men­ty, lub odpis pro­tokołu posiedzenia zaw­ier­a­jącego treść ugody sądowej lub odpis zatwierd­zonej przez sąd ugody, zawartej przed medi­a­torem, zobow­iązu­ją­cych do   ali­men­tów   na   rzecz   osób   w   rodzinie   lub   poza   rodz­iną,   wraz z oświad­cze­niem, iż przed­kładany doku­ment jest ostat­nim aktu­al­nym wydanym przez sąd,
   2. gdy oso­ba uprawniona nie otrzy­mała ali­men­tów albo otrzy­mała je w wysokoś­ci niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed medi­a­torem – zaświad­cze­nie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częś­ciowej bezskutecznoś­ci egzekucji ali­men­tów, a także o wysokoś­ci wyegzek­wowanych ali­men­tów, lub infor­ma­cję właś­ci­wego sądu lub właś­ci­wej insty­tucji o pod­ję­ciu przez osobę uprawnioną czyn­noś­ci związanych z wyko­naniem tytułu wykon­aw­czego za granicą albo o niepod­ję­ciu tych czyn­noś­ci, w szczegól­noś­ci w związku z brakiem pod­stawy prawnej do ich pod­ję­cia lub brakiem możli­woś­ci wskaza­nia przez osobę uprawnioną miejs­ca zamieszka­nia dłużni­ka ali­men­ta­cyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszku­je za granicą,
   3. odd­ale­nia pozwu o ustal­e­nie obow­iązku ali­men­ta­cyjnego ̶   odpis pra­wom­oc­nego wyroku sądu,
   4. gdy członkowie rodziny są zobow­iązani wyrok­iem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed medi­a­torem do ich płace­nia na rzecz oso­by spoza rodziny ̶   przekazy lub przelewy pieniężne doku­men­tu­jące wysokość zapła­conych ali­men­tów,
   5. gdy jeden  z  rodz­iców  ponosi  całkowite  kosz­ty  utrzy­ma­nia  dziec­ka   ̶    orzecze­nie  sądu zobow­iązu­jące do pokrycia tych kosztów;
  8. przys­poso­bi­enia  dziec­ka    lub    spra­wowa­nia    pieczy    zastępczej    nad    dzieck­iem    ̶    odpis pra­wom­oc­nego wyroku sądu rodzin­nego stwierdza­jącego przys­poso­bi­e­nie lub zaświad­cze­nie sądu rodzin­nego lub ośrod­ka adop­cyjno-opiekuńczego o prowad­zonym postępowa­niu sądowym w spraw­ie o przys­poso­bi­e­nie dziec­ka;
  9. urlopu wychowaw­czego ̶  zaświad­cze­nie pra­co­daw­cy o ter­minie urlopu wychowaw­czego człon­ka rodziny stu­den­ta i okre­sie na jaki został on udzielony oraz o okre­sach zatrud­nienia;
  10. osią­ga­nia dochodu poza grani­ca­mi Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w roku kalen­dar­zowym poprzedza­ją­cym rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie stype­ndi­um – zaświad­cze­nie o wysokoś­ci osiąg­niętego dochodu oraz iloś­ci przepra­cow­anych miesię­cy, przetłu­mac­zone przez tłu­macza przysięgłego;
  11. innym, niewymienionym wyżej: inne doku­men­ty i oświad­czenia niezbędne do ustal­e­nia prawa do stype­ndi­um soc­jal­nego wyma­gane przez Komisję Stype­n­di­al­ną, w szczegól­noś­ci: zaświad­cze­nie z policji o zaginię­ciu człon­ka rodziny stu­den­ta, zaświad­cze­nie o prze­by­wa­niu człon­ka rodziny stu­den­ta w miejs­cach odosob­nienia, kopie aktów zgonu, decyz­je o uzyska­niu ren­ty rodzin­nej, ren­ty soc­jal­nej, kopie aktu ślubu i aktów urodzeń dzieci w przy­pad­ku małżeństw stu­denc­kich.
 1. Stu­dent, który nie prowadzi wspól­nego gospo­darst­wa domowego z żad­nym z rodz­iców, opiekunów prawnych lub fak­ty­cznych, może ubie­gać się o stype­ndi­um soc­jalne bez wykazy­wa­nia dochodów osią­ganych przez oso­by, o których mowa w 2 pkt 2, jeżeli złożył oświad­cze­nie potwierdza­jące ten fakt oraz speł­nia jeden z następu­ją­cych warunk­ów:
  1. ukończył rok życia;
  2. pozosta­je w związku małżeńskim;
  3. ma na utrzy­ma­niu dzieci, o których mowa w § 2 pkt 2 d;
  4. osiągnął pełno­let­ność, prze­by­wa­jąc w pieczy zastępczej;
  5. posi­a­da stałe źródło dochodów i jego prze­cięt­ny miesięczny dochód w poprzed­nim roku podatkowym oraz w roku bieżą­cym w miesią­cach poprzedza­ją­cych miesiąc złoże­nia oświad­czenia, o którym mowa w 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopa­da 2003 r. o świad­czeni­ach rodzin­nych.
 2. W przy­pad­ku złoże­nia wniosku niespeł­ni­a­jącego wymogów for­mal­nych, stu­dent zosta­je wezwany do uzu­pełnienia braków i zobow­iązany jest do ich uzu­pełnienia w ter­minie określonym w wezwa­niu, pod rygorem pozostaw­ienia wniosku bez rozpoz­na­nia.
 3. Komis­ja Stype­n­di­al­na lub Odwoław­cza Komis­ja Stype­n­di­al­na odmaw­ia przyz­na­nia stype­ndi­um soc­jal­nego stu­den­towi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy społecznej (Dz. U. z 2023 r. 901, ze zm.), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyz­nanie stype­ndi­um soc­jal­nego zaświad­czenia z ośrod­ka pomo­cy społecznej lub cen­trum usług społecznych o korzys­ta­niu w roku złoże­nia tego wniosku ze świad­czeń z pomo­cy społecznej przez niego lub przez członków jego rodzin.
 4. W przy­pad­ku gdy stu­dent lub członkowie jego rodziny nie korzys­ta­ją ze świad­czeń z pomo­cy społecznej, Komis­ja Stype­n­di­al­na albo Odwoław­cza Komis­ja Stype­n­di­al­na może przyz­nać temu stu­den­towi stype­ndi­um soc­jalne, jeżeli udoku­men­tował źródła utrzy­ma­nia rodziny.
 5. W szczegól­nie uza­sad­nionych przy­pad­kach stu­dent może ubie­gać się o stype­ndi­um soc­jalne w zwięk­szonej wysokoś­ci. Za szczegól­nie uza­sad­nione przy­pad­ki uważa się między inny­mi:
  1. pełne sie­roct­wo;
  2. wychowanie w pieczy zastępczej;
  3. zamieszkanie w domu stu­denckim lub obiek­cie innym niż dom stu­denc­ki i jed­noczesne wykazanie dochodu na osobę w rodzinie do kwoty do kwoty określonej w 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy społecznej.

 

ROZDZIAŁ IV

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 12

 1. Stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych może otrzymy­wać stu­dent z tytułu niepełnosprawnoś­ci, potwierd­zonej orzecze­niem właś­ci­wego organu, po przedłoże­niu orzeczenia wraz z wnioskiem o przyz­nanie stype­ndi­um.
 2. Jeżeli orzecze­nie, o którym mowa w ust. 1, zostało wydane na czas określony, stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych jest wypła­cane do ostat­niego dnia miesią­ca, w którym upły­wa ter­min jego ważnoś­ci.
 3. W przy­pad­ku stu­den­ta, który uzys­ka kole­jne orzecze­nie, pra­wo do stype­ndi­um usta­la się od miesią­ca, w którym stu­dent złożył powtórnie wniosek o przyz­nanie stype­ndi­um.
 4. Wysokość stype­ndi­um uza­leżniona jest od stop­nia orzec­zonej niepełnosprawnoś­ci Wyz­nac­zone są następu­jące stop­nie niepełnosprawnoś­ci:
  1. znaczny;
  2. umi­arkowany;
  3. lek­ki.
 1. Stu­dent niepełnosprawny, o którym mowa w 7 ust. 8 zobow­iązany jest złożyć oświad­cze­nie o dacie wyda­nia pier­wszego orzeczenia o niepełnosprawnoś­ci.
 2. Wnios­ki o przyz­nanie stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych stu­den­ci składa­ją elek­tron­icznie za pośred­nictwem Wirtu­al­nej Uczel­ni, przed­kłada­jąc orzecze­nie o niepełnosprawnoś­ci u Spec­jal­isty Osób Niepełnosprawnych.

 

ROZDZIAŁ V

ZAPOMOGI

§ 13

 1. Zapo­mo­ga stanowi rodzaj doraźnej pomo­cy dla stu­den­ta, który znalazł się prze­jś­ciowo w trud­nej sytu­acji życiowej.
 2. Pod­stawą przyz­na­nia zapo­mo­gi jest prze­jś­ciowe pogorsze­nie sytu­acji życiowej stu­den­ta, wynika­jące ze zdarzeń losowych, na które stu­dent nie miał wpły­wu.
 3. Zdarze­nie losowe to wszys­tkie sytu­acje życiowe, w których znalazł się stu­dent, ujem­nie odd­zi­ału­jące na jego życie, zdrowie lub mie­nie   albo powodu­jące zwięk­sze­nie   jego   potrzeb majątkowych, a w szczegól­noś­ci:
  1. śmierć najbliższego człon­ka rodziny stu­den­ta (pier­wszy stopień pokrewieńst­wa);
  2. poważ­na choro­ba stu­den­ta lub człon­ka jego najbliższej rodziny (pier­wszy stopień pokrewieńst­wa);
  3. nieszczęśli­wy wypadek stu­den­ta lub człon­ka jego najbliższej rodziny (pier­wszy stopień pokrewieńst­wa);
  4. klęs­ki żywiołowe.
 4. Zapo­mo­ga może zostać przyz­nana wyłącznie na wniosek stu­den­ta, złożony wraz z doku­men­tacją potwierdza­jącą zaist­ni­ałą sytu­ację.
 5. Wniosek o zapo­mogę, złożony w ter­minie późniejszym niż 3 miesiące od daty zajś­cia zdarzenia losowego, pozostaw­ia się bez rozpoz­na­nia.
 6. O przyz­na­niu zapo­mo­gi oraz o jej wysokoś­ci decy­du­je Komis­ja Stype­n­di­al­na na pod­staw­ie in. wykazanych we wniosku, potwierd­zonych kosztów ponie­sionych w związku z opisanym zdarze­niem, z wyłącze­niem zdarzenia o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
 7. Stu­dent może otrzy­mać zapo­mogę nie więcej niż dwa razy w roku aka­demickim, z tym że nie może otrzy­mać zapo­mo­gi dwa razy w semes­trze z tego samego tytułu.
 8. Stu­dent ksz­tałcą­cy się równocześnie na kilku kierunk­ach studiów może otrzy­mać zapo­mogę wyłącznie na jed­nym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

 

ROZDZIAŁ VI

STYPENDIUM REKTORA

§ 14

 1. Stype­ndi­um Rek­to­ra może otrzy­mać stu­dent, który uzyskał wyróż­ni­a­jące wyni­ki w nauce, osiąg­nię­cia naukowe lub artysty­czne, lub osiąg­nię­cia sportowe we współza­wod­nictwie co najm­niej na poziomie kra­jowym.
 2. Stu­dent ubie­ga­ją­cy się o stype­ndi­um Rek­to­ra zobow­iązany jest dołączyć do wniosku doku­men­ty poświad­cza­jące osiąg­nię­cia, o których mowa w ust. 1.
 3. Niedołącze­nie doku­men­tów potwierdza­ją­cych osiąg­nię­cia nie stanowi braku for­mal­nego wniosku, lecz uniemożli­wia przyz­nanie punk­tów za wskazane osiąg­nię­cia i nie może stanow­ić pod­stawy do złoże­nia odwoła­nia.
 4. Stype­ndi­um Rek­to­ra przyz­na­je się nie więcej niż 10% stu­den­tów na określonym kierunku studiów. Jeśli licz­ba stu­den­tów jest mniejsza niż 10, stype­ndi­um Rek­to­ra może być przyz­nane jed­ne­mu stu­den­towi.
 5. Maksy­mal­na licz­ba stu­den­tów uprawnionych do otrzy­ma­nia stype­ndi­um Rek­to­ra usta­lana jest na pod­staw­ie licz­by osób studi­u­ją­cych w roku aka­demickim, za który ma być pobier­ane stype­ndi­um, zgod­nie z dany­mi przekazany­mi do sys­te­mu POL-on według stanu na dzień 31 grud­nia.
 6. O stype­ndi­um Rek­to­ra stu­dent może ubie­gać się nie wcześniej, niż po zal­icze­niu pier­wszego roku studiów, z zas­trzeże­niem ust. 10.
 7. Stype­ndi­um Rek­to­ra nie przysługu­je osobom, które w poprzed­nim roku aka­demickim pow­tarza­ły rok studiów.
 8. Stype­ndi­um Rek­to­ra może otrzy­mać stu­dent, który:
  1. zal­iczył poprzed­ni rok studiów w ter­minie określonym w Reg­u­laminie studiów,
  2. został wpisany na kole­jny rok studiów;
  3. w poprzed­nim roku studiów uzyskał wyróż­ni­a­jące wyni­ki w nauce lub osiąg­nię­cia naukowe, artysty­czne lub sportowe.
 9. O stype­ndi­um Rek­to­ra może ubie­gać się stu­dent I roku studiów drugiego stop­nia na pod­staw­ie wyników osiąg­nię­tych na ostat­nim roku studiów pier­wszego stop­nia.
 10. Stype­ndi­um Rek­to­ra przysługu­je stu­den­towi przyjęte­mu na I rok studiów w roku złoże­nia egza­minu mat­u­ral­nego, który jest:
  1. lau­re­atem olimpiady między­nar­o­dowej albo lau­re­atem lub final­istą olimpiady stop­nia cen­tral­nego, o których mowa w przepisach o sys­temie oświaty;
  2. medal­istą co najm­niej współza­wod­nict­wa sportowego o tytuł Mis­trza Pol­s­ki w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 11. Stype­n­dia Rek­to­ra przyz­nawane są w opar­ciu o listy rankingowe, pow­stałe na pod­staw­ie punk­tacji określonej w kry­te­ri­ach punk­tacji osiąg­nięć stu­den­tów ubie­ga­ją­cych się o to stype­ndi­um.
 12. Kry­te­ria punk­tacji osiąg­nięć stu­den­tów ubie­ga­ją­cych się o stype­ndi­um Rek­to­ra oraz sposób tworzenia list rankingowych określa załącznik nr 5 7 do Reg­u­laminu.
 13. Ostate­czny ter­min składa­nia wniosków o stype­ndi­um Rek­to­ra upły­wa w dniu 5 październi­ka każdego roku Ter­min ten jest ter­minem prawa mate­ri­al­nego i wnios­ki złożone po jego upły­wie nie wywołu­ją skutków prawnych.

 

ROZDZIAŁ VII

TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI STYPENDIALNYCH I WYDAWANIA DECYZJI

§ 15

 1. Na wniosek Rady, uprawnienia w zakre­sie:
  1. przyz­nawa­nia świad­czeń posi­a­da Komis­ja Stype­n­di­al­na;
  2. roz­pa­try­wa­nia odwołań od decyzji Komisji Stype­n­di­al­nej posi­a­da Odwoław­cza Komis­ja
 2. Komisję Stype­n­di­al­ną i Odwoław­czą Komisję Stype­n­di­al­ną, zwane dalej łącznie „komis­ja­mi stype­n­di­al­ny­mi” powołu­je Rek­tor spośród stu­den­tów i dok­toran­tów wskazanych przez Radę oraz nauczy­cieli aka­demic­kich, na dwa kole­jne lata aka­demick­ie.
 3. Stu­den­ci stanow­ią więk­szość składu komisji stype­n­di­al­nych.
 4. Komis­je stype­n­di­alne zobow­iązane są do pro­tokołowa­nia swoich posiedzeń. Pro­tokół pod­pisu­ją wszyscy obec­ni na posiedze­niu członkowie komisji.
 5. Decyz­je komisji stype­n­di­al­nych zapada­ją zwykłą więk­szoś­cią głosów, w obec­noś­ci co najm­niej trzech członków W przy­pad­ku równej licz­by głosów decy­du­je głos prze­wod­niczącego komisji.
 6. Za zgodą prze­wod­niczącego posiedze­nie komisji może odbyć się przy wyko­rzys­ta­niu środ­ków bezpośred­niego porozu­miewa­nia się na odległość – poprzez łącza wideo, tele­fon­iczne, inter­ne­towe lub inne posi­ada­jące cer­ty­fikat bez­pieczeńst­wa.
 7. Członek komisji stype­n­di­al­nej, którego sprawa jest roz­pa­try­wana na posiedze­niu komisji, zosta­je wyłąc­zony z pode­j­mowa­nia decyzji doty­czącej jego oso­by.
 8. Posiedzenia komisji stype­n­di­al­nych odby­wa­ją się w okre­sie od październi­ka do czer­w­ca danego roku Wnios­ki złożone po ostat­nim posiedze­niu komisji w roku aka­demickim, roz­pa­try­wane są w październiku.
 9. Rek­tor może uchylić decyzję komisji stype­n­di­al­nych, niez­god­ną z przepisa­mi prawa, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej.

 

§ 16

 1. Decyz­je wydawane przez komis­je stype­n­di­alne pod­pisu­ją prze­wod­niczą­cy komisji lub upoważnieni przez nich wiceprze­wod­niczą­cy.
 2. Decyz­je, o których mowa w 1, doręczane są stu­den­towi w formie elek­tron­icznej poprzez przesłanie jej w formie elek­tron­icznej na indy­wid­u­alne kon­to stu­den­ta w WU. Każdy uprawniony stara­ją­cy się o stype­ndi­um, składa­jąc elek­tron­icznie wniosek o stype­ndi­um, wyraża automaty­cznie na mocy niniejszego Reg­u­laminu zgodę na doręczanie decyzji drogą elek­tron­iczną poprzez przesłanie decyzji w formie elek­tron­icznej na indy­wid­u­alne kon­to stu­den­ta w WU.
 3. W szczegól­nie uza­sad­nionych przy­pad­kach decyz­je mogą zostać wydane oso­biś­cie w Dziale ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów. Postanowie­nie to nie uchy­bia nieprzekraczal­ne­mu ter­mi­nowi doręczenia wskazane­mu z 5.
 4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, uzna­je się za doręc­zoną w dniu fak­ty­cznego odbioru decyzji przez odbior­cę, który jest utr­walony w elek­tron­icznym poświad­cze­niu odbioru kore­spon­dencji, nie później niż w ter­minie wskazanym w ust. 5.
 5. Decyzję niedoręc­zoną w sposób określony w ust. 2, uzna­je się za doręc­zoną w dniu następu­ją­cym po upły­wie 14 dni od dnia wpłynię­cia kore­spon­dencji na indy­wid­u­alne kon­to stu­den­ta w WU.
 6. Od decyzji Komisji Stype­n­di­al­nej stu­den­towi przysługu­je odwołanie do Odwoław­czej Komisji Stype­n­di­al­nej w ter­minie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub od dnia o którym mowa w ust. 5.

 

§ 17

Obsługą admin­is­tra­cyjną komisji stype­n­di­al­nych zaj­mu­je się Dzi­ał ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów, który zobow­iązany jest w szczegól­noś­ci do przyj­mowa­nia wniosków o przyz­nanie stype­ndiów z fun­duszu stype­n­di­al­nego, przekazy­wa­nia ich do roz­pa­trzenia odpowied­nim organom oraz wzy­wa­nia stu­den­tów do uzu­peł­ni­a­nia braku­ją­cych doku­men­tów.

 

ROZDZIAŁ VIII

TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH

§ 18

 1. Pra­wo do zamieszka­nia w DS, przysługu­je w pier­wszej kole­jnoś­ci stu­den­towi, który obec­nie zamieszku­je w DS oraz stu­den­towi i kandyda­towi, które­mu codzi­en­ny dojazd z miejs­ca stałego zamieszka­nia do Uni­w­er­syte­tu uniemożli­wia lub w znacznym stop­niu utrud­nia real­iza­cję zajęć.
 2. Dodatkowym kry­teri­um branym pod uwagę w pro­ce­sie ubie­ga­nia się o miejsce w DS jest szczegól­na sytu­ac­ja stu­den­ta lub kandy­da­ta w tym niepełnosprawność, piecza zastępcza.
 3. Stu­dent może ubie­gać się o zak­wa­terowanie w DS współ­małżon­ka i/lub dziec­ka.
 4. Miejsce w DS przyz­nawane jest na wniosek złożony w formie elek­tron­icznej.
 5. Wnios­ki on-line są akty­wne w ter­minie ich składa­nia, po upły­wie tego ter­minu dostęp elek­tron­iczny zosta­je Oso­ba przyję­ta na I rok studiów w późniejszym ter­minie ma możli­wość złoże­nia deklaracji bezpośred­nio w admin­is­tracji wybranego DS.
 6. Wzór wniosku o przyz­nanie miejs­ca w DS określa­ją załączni­ki nr 8 i 9 do niniejszego Reg­u­laminu.
 7. Miejsce w DS przyz­nawane jest na okres do 9 miesię­cy, lecz nie dłużej niż do 30 czer­w­ca.
 8. Wnios­ki o przyz­nanie miejs­ca   w   DS   złożone   przez   oso­by   uprzed­nio   nie   reg­u­lu­jące   opłat za zak­wa­terowanie w ter­minie, roz­pa­try­wane są Ponowne roz­pa­trze­nie złożonego wniosku może nastąpić po uprzed­nim ure­g­u­lowa­niu zadłuże­nia.
 9. Przyz­nanie miejs­ca w DS osobom niebędą­cym stu­den­ta­mi Uni­w­er­syte­tu, a także absol­wen­tom pode­j­mu­ją­cym naukę na kole­jnym kierunku studiów, może nastąpić w ramach pozostałych wol­nych miejsc w danym DS.
 10. Wnios­ki o przyz­nanie miejs­ca w DS składane są w ter­mi­nach:
  1. stu­den­ci — do dnia 20 maja;
  2. oso­by przyjęte na I rok jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich oraz studiów pier­wszego stop­nia — do dnia 4 sierp­nia.
 1. Kandy­daci będą­cy cud­zoziem­ca­mi, pode­j­mu­ją­cy w Uni­w­er­syte­cie stu­dia prowad­zone w języku ang­iel­skim, deklaru­ją zami­ar zamieszka­nia w DS pod­czas rekru­tacji, przeprowadzanej w Cen­trum Orga­ni­za­cji i Obsłu­gi Studiów w Języku Ang­iel­skim.
 2. Decyz­je o przyz­na­niu miejs­ca w DS pode­j­mu­je Uczel­ni­ana Komis­ja Domów Stu­denc­kich w składzie:
  1. po jed­nym przed­staw­icielu rady mieszkańców z każdego DS;
  2. przed­staw­iciel Uczel­ni­anej Rady Samorzą­du Stu­den­tów;
  3. przed­staw­iciel Uczel­ni­anej Rady Samorzą­du Dok­toran­tów;
  4. kierown­ik Dzi­ału. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów;
  5. kierown­i­cy domów stu­denc­kich.
 3. Po uzyska­niu decyzji odmownej wniosek o przyz­nanie miejs­ca w DS może zostać ponown­ie roz­pa­tr­zony przez pra­cown­ików admin­is­tracji DS w przy­pad­ku pojaw­ienia się wol­nych miejsc.
 4. Oso­by, którym przyz­nano miejsce w DS:
  1. w miesiącu czer­w­cu — wnoszą opłatę za zak­wa­terowanie za miesiąc październik w ciągu 7 dni od dnia otrzy­ma­nia infor­ma­cji o przyz­na­niu miejs­ca w DS;
  2. w miesiącu sierp­niu — wnoszą opłatę za zak­wa­terowanie za miesiąc październik w ciągu 7 dni od przesła­nia przez Uni­w­er­sytet na adres email podany w pro­ce­sie rekru­ta­cyjnym infor­ma­cji o przyz­na­niu miejs­ca w DS;
  3. oso­by niewymienione w pkt 1 i 2 — wnoszą opłatę za zak­wa­terowanie za miesiąc październik najpóźniej w dniu zak­wa­terowa­nia;
 5. Brak wniesienia opłaty za zak­wa­terowanie w ter­minie wskazanym w ust. 14 oznacza rezy­gnację z przyz­nanego miejs­ca.

 

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

 1. Organem uprawnionym do rozstrzy­ga­nia w sprawach doty­czą­cych przyz­nawa­nia świad­czeń pomo­cy mate­ri­al­nej jest Rek­tor.
 2. Wysokość stawek świad­czeń oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie stu­den­ta, upraw­ni­a­jącego do ubie­ga­nia się o stype­ndi­um soc­jalne, określa odręb­ne zarządze­nie Rek­to­ra.
 3. Stu­den­ci będą­cy cud­zoziem­ca­mi, którzy rozpoczęli stu­dia przed rok­iem aka­demickim 2019/2020, ubie­ga­ją się o pomoc mate­ri­al­ną na zasadach doty­chcza­sowych do cza­su ukończenia studiów.
 4. W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym Reg­u­laminem mają zas­tosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lip­ca 2018 – Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czer­w­ca 1960 r. Kodeks postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.).
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP