Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

REGULAMIN

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwany dalej „Regulaminem”, określa kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz sposób ich wypłacania, tryb zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta, tryb powoływania oraz skład Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

 

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. dochód – dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 658, ze zm.) zwaną dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”;
 2. dochód na osobę w rodzinie studenta – dochód ustalany na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1, uwzględniający dochody osiągane przez:
  1. studenta,
  2. małżonka studenta,
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
  4. osoby będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów ̶  do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek;
 3. Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 4. Rektor – Rektora Uniwersytetu;
 5. Prorektor – prorektora właściwego do spraw studenckich, działającego z upoważnienia Rektora;
 6. studia – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 7. student – osobę kształcącą się w Uniwersytecie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;
 8. świadczenia – stypendia i zapomogę, o których mowa w § 4 Regulaminu;
 9. ESOS – elektroniczny system obsługi studenta, w którym umieszczane są informacje związane z działalnością Uniwersytetu oraz informacje dotyczące toku studiów;
 10. DS – dom studencki, który jest integralną częścią Uniwersytetu, miejscem czasowego zamieszkania uprawnionych do tego osób zwanych mieszkańcami;
 11. mieszkaniec – osoba uprawniona do zamieszkania w DS: student, doktorant, pracownik, inna uprawniona osoba oraz osoby zakwaterowane doraźnie;
 12. WU (Wirtualna Uczelnia) / aplikacja mobilna mStudia – portale komunikacyjne, które umożliwiają dostęp do ESOS;
 13. ustawa  ̶   ustawę  z  dnia  20  lipca  2018    Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  (Dz.U  z  2023  r. poz. 742, ze zm.).

 

§ 3

 1. Przepisy Regulaminu stosuje się do studentów będących:
  1. obywatelami polskimi,
  2. cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i latach następnych – z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 1. Cudzoziemiec niewymieniony w art. 324 ust. 2 pkt 2-8 ustawy nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w 4 pkt 1 i 2 Regulaminu.
 2. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do studentów będących:
  1. żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej;
  2. funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

 

§ 4

Student może w ramach funduszu stypendialnego ubiegać się o:

 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;
 3. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 4. zapomogę;
 5. stypendium

 

ROZDZIAŁ II

TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

§ 5

Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów i Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu, łącznie zwanymi dalej „Radą”:

 1. dokonuje podziału funduszu stypendialnego;
 2. ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne;
 3. ustala wysokość stawek świadczeń.

 

§ 6

 1. Świadczenia przyznawane są wyłącznie na udokumentowany wniosek Wzory wniosków o przyznanie świadczeń stanowią załączniki nr 1- 4 do Regulaminu.
 2. Student zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
 3. Stypendia przyznawane są na rok akademicki i wypłacane co miesiąc, przez okres do 9 miesięcy (od października do czerwca następnego roku kalendarzowego) a gdy kształcenie trwa semestr − przez okres do 5 miesięcy (od października do lutego następnego roku kalendarzowego), z zastrzeżeniem 4 i ust. 5.
 4. W przypadku złożenia wniosku o stypendia wymienione w § 4 pkt. 1-3 po dniu 31 października, świadczenie zostaje przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z kompletem dokumentów.
 5. Wypłata stypendiów za miesiące październik i listopad następuje do końca listopada.
 6. Świadczenia przekazywane są na wskazany przez studenta we wniosku rachunek bankowy prowadzony w polskich złotych (PLN), w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Rektor, po analizie wykorzystania środków funduszu stypendialnego, może w porozumieniu z Radą podjąć decyzję o zmianie wysokości świadczeń w danym semestrze.
 8. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w danym roku akademickim.
 9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, student składa wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni.

 

§ 7

 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.
 2. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 3. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów, to jest na kierunku farmacja oraz na kierunku lekarskim. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi w tym przypadku 14 semestrów.
 4. Do okresu, przez który przysługują świadczenia wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w 85 ust. 1 pkt 3 ustawy.
 5. Do okresu, przez który przysługują świadczenia nie wlicza się semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.
 6. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden
 7. Świadczenia nie przysługują studentowi, który posiada tytuł zawodowy:
  1. magistra albo równorzędny;
  2. licencjata albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 8. Student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać świadczenie, o którym mowa w 4 pkt 3 przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
 9. Student, który został skierowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą, także w ramach programu wymiany studentów, może otrzymywać w tym czasie świadczenia, o ile spełnia warunki konieczne do ich przyznania.
 10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 

§ 8

 1. Student ubiegający się o świadczenia albo je otrzymujący, niezwłocznie powiadamia Dział Bytowych Studentów i Doktorantów o:
  1. zmianach w toku odbywania studiów, w tym o uzyskaniu tytułu zawodowego;
  2. przeniesieniu do innej uczelni lub rozpoczęciu równolegle kształcenia w innej uczelni.
 2. Decyzja o przyznaniu świadczenia wydana na podstawie nieprawdziwych danych zostaje uchylona w drodze decyzji administracyjnej, a student zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego świadczenia niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.
 3. W przypadku nienależnie pobranego świadczenia, studentowi wysyła się wezwanie do zapłaty. W przypadku, gdy nienależnie pobrane świadczenie nie zostanie zwrócone w terminie wskazanym w wezwaniu, sprawa przekazywana jest do windykatora Uniwersytetu w celu wyegzekwowania należności.
 4. Student ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną oraz karną za przekazanie nieprawdziwych danych, na podstawie których uzyskał nienależne mu świadczenie.

 

§ 9

Student traci prawo do otrzymywania świadczeń w przypadku, gdy:

 1. został skreślony z listy studentów;
 2. został zawieszony w prawach studenta, na podstawie art. 312 5 lub art. 316 ust. 4 ustawy;
 3. został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zawieszenia w prawach do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o której mowa w 308 pkt 4 ustawy;
 4. przebywa na urlopie od zajęć, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w 10;
 5. uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych;
 6. uzyskał analogiczną pomoc materialną na innym kierunku studiów lub w innej uczelni;
 7. ukończył studia uzyskując tytuł zawodowy magistra, licencjata lub równorzędny;
 8. dobrowolnie zrezygnował z przyznanego świadczenia.

 

§ 10

 1. Student może zachować prawo do otrzymywania świadczeń podczas urlopu od zajęć w przypadku:
  1. długotrwałej choroby;
  2. urodzenia się dziecka;
  3. w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Decyzję o zachowaniu przez studenta prawa do otrzymywania świadczeń podejmuje, na pisemny wniosek studenta, Komisja Stypendialna.

 

ROZDZIAŁ III

STYPENDIUM SOCJALNE

§ 11

 1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Podstawę do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy stanowią dokumenty składane w oryginale lub w kopii, za okazaniem oryginału do wglądu.
 3. Do wniosku o przyznanie świadczenia, w ciągu 14 dni od jego złożenia, student jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty dotyczące studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny:
  1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dokumentujące dochody (nawet, jeżeli nie osiągano dochodów) podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, ze zm.) za rok kalendarzowy poprzedzający okres stypendialny, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia, odrębnie dla każdego członka rodziny, także wtedy, gdy osoby rozliczają się wspólnie. Zaświadczenia winny zawierać następujące informacje:
   1. dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie,
   2. rok podatkowy, którego dotyczy zaświadczenie,
   3. formę opłacanego podatku,
   4. dochód brutto,
   5. składkę na ubezpieczenie społeczne,
   6. należny podatek,
   7. dane o uzyskaniu lub nieuzyskaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa),
   8. w przypadku rozliczania się na podstawie ryczałtu zaświadczenie winno zawierać roczną wartość przychodu oraz wysokość stawki podatkowej,
   9. w przypadku rozliczania się na podstawie karty podatkowej zaświadczenie winno zawierać roczną wartość zapłaconego podatku;
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach wolnych od podatku dla osób do 26 roku życia i składkach społecznych pobranych od tych przychodów (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny do 26 roku życia);
  3. zaświadczenia lub oświadczenia (potwierdzone załącznikami) dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy, o której mowa w pkt 1;
  4. zaświadczenia o wysokości faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia (odpowiednio z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwa Obrony Narodowej);
  5. zaświadczenie z miejsca pracy określające, przez ile miesięcy w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia, wypłacane było wynagrodzenie; dokument ten nie jest konieczny w przypadku, gdy zaświadczenie, o którym mowa w pkt 4 będzie ujmowało składki zdrowotne w rozbiciu na miesiące;
  6. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia; wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do Regulaminu;
  7. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych   (RODO);   wzór   oświadczenia   stanowi   załącznik   nr  6 do Regulaminu.
 1. Dodatkowo do wniosku, student dołącza, w przypadku:
  1. rodzeństwa lub dzieci pozostających na utrzymaniu studenta lub jego rodziny:
   1. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub  szkoły wyższej  ̶  w przypadku osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
   2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile wskazane osoby nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta;
  2. gospodarstwa rolnego będącego w posiadaniu studenta lub członków jego rodziny:
   1. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach ogólnych oraz przeliczeniowych, określające stan posiadania w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia,
   2. umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. gdy wydzierżawiającym jest rencista rolniczy oraz umowa dzierżawy zawarta została w przypadku renty stałej na min.10 lat, a w przypadku renty okresowej – na okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o przyznaniu tej renty, której zawarcie potwierdził wójt a dzierżawca nie jest: małżonkiem rencisty, osobą pozostająca z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym)
   3. umowę dzierżawy zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  3. bezrobotnych członków rodziny studenta – zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, zawierające informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania; zaświadczenie, jest bezwzględnie wymagane również w przypadku utraty dochodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy po utracie dochodu nastąpiło jego uzyskanie;
  4. utraty/uzyskania dochodu:
   1. jeśli nastąpiła utrata dochodu ̶  dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka jego rodziny (np.: świadectwo pracy, umowa zlecenie, PIT-11 lub PIT-40 dokumentujący wysokość utraconego dochodu),
   2. jeśli nastąpiło uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium − dokument określający wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, umowa zlecenie),
   3. jeśli nastąpiło uzyskanie dochodu w roku, w którym przypada okres stypendialny − dokument określający datę uzyskania (np.: zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie z Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych) oraz wysokość dochodu netto otrzymanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;
  5. pobierania emerytury/renty:
   1. decyzje określające prawo do emerytury/renty uwzględniające co najmniej cały rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium,
   2. decyzje dotyczące przyznania 13 i 14 emerytury/renty wraz z zaświadczeniem dotyczącym wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne z 13 i 14 emerytury/renty (odpowiednio z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwa Obrony Narodowej);
  6. osób samotnie wychowujących dziecko ̶   odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód czy separację lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta lub gdy ojciec jest nieznany − odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
  7.  alimentacji:
   1. na rzecz  osób w  rodzinie  lub poza rodziną  ̶   odpis podlegającego wykonaniu  orzeczenia sądowego, zasądzającego alimenty, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody, zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do   alimentów   na   rzecz   osób   w   rodzinie   lub   poza   rodziną,   wraz z oświadczeniem, iż przedkładany dokument jest ostatnim aktualnym wydanym przez sąd,
   2. gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
   3. oddalenia pozwu o ustalenie obowiązku alimentacyjnego ̶   odpis prawomocnego wyroku sądu,
   4. gdy członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny ̶   przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
   5. gdy jeden  z  rodziców  ponosi  całkowite  koszty  utrzymania  dziecka   ̶    orzeczenie  sądu zobowiązujące do pokrycia tych kosztów;
  8. przysposobienia  dziecka    lub    sprawowania    pieczy    zastępczej    nad    dzieckiem    ̶    odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  9. urlopu wychowawczego ̶  zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
  10. osiągania dochodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium – zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu oraz ilości przepracowanych miesięcy, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;
  11. innym, niewymienionym wyżej: inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego wymagane przez Komisję Stypendialną, w szczególności: zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, kopie aktów zgonu, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej, kopie aktu ślubu i aktów urodzeń dzieci w przypadku małżeństw studenckich.
 1. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w 2 pkt 2, jeżeli złożył oświadczenie potwierdzające ten fakt oraz spełnia jeden z następujących warunków:
  1. ukończył rok życia;
  2. pozostaje w związku małżeńskim;
  3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 2 pkt 2 d;
  4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
  5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 2. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymogów formalnych, student zostaje wezwany do uzupełnienia braków i zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie określonym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. 901, ze zm.), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodzin.
 4. W przypadku gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, Komisja Stypendialna albo Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się między innymi:
  1. pełne sieroctwo;
  2. wychowanie w pieczy zastępczej;
  3. zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki i jednoczesne wykazanie dochodu na osobę w rodzinie do kwoty do kwoty określonej w 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

ROZDZIAŁ IV

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 12

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po przedłożeniu orzeczenia wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium.
 2. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wydane na czas określony, stypendium dla osób niepełnosprawnych jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności.
 3. W przypadku studenta, który uzyska kolejne orzeczenie, prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym student złożył powtórnie wniosek o przyznanie stypendium.
 4. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności Wyznaczone są następujące stopnie niepełnosprawności:
  1. znaczny;
  2. umiarkowany;
  3. lekki.
 1. Student niepełnosprawny, o którym mowa w 7 ust. 8 zobowiązany jest złożyć oświadczenie o dacie wydania pierwszego orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych studenci składają elektronicznie za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni, przedkładając orzeczenie o niepełnosprawności u Specjalisty Osób Niepełnosprawnych.

 

ROZDZIAŁ V

ZAPOMOGI

§ 13

 1. Zapomoga stanowi rodzaj doraźnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Podstawą przyznania zapomogi jest przejściowe pogorszenie sytuacji życiowej studenta, wynikające ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.
 3. Zdarzenie losowe to wszystkie sytuacje życiowe, w których znalazł się student, ujemnie oddziałujące na jego życie, zdrowie lub mienie   albo powodujące zwiększenie   jego   potrzeb majątkowych, a w szczególności:
  1. śmierć najbliższego członka rodziny studenta (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  2. poważna choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  3. nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  4. klęski żywiołowe.
 4. Zapomoga może zostać przyznana wyłącznie na wniosek studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniałą sytuację.
 5. Wniosek o zapomogę, złożony w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty zajścia zdarzenia losowego, pozostawia się bez rozpoznania.
 6. O przyznaniu zapomogi oraz o jej wysokości decyduje Komisja Stypendialna na podstawie in. wykazanych we wniosku, potwierdzonych kosztów poniesionych w związku z opisanym zdarzeniem, z wyłączeniem zdarzenia o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
 7. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, z tym że nie może otrzymać zapomogi dwa razy w semestrze z tego samego tytułu.
 8. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę wyłącznie na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

 

ROZDZIAŁ VI

STYPENDIUM REKTORA

§ 14

 1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 2. Student ubiegający się o stypendium Rektora zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty poświadczające osiągnięcia, o których mowa w ust. 1.
 3. Niedołączenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia nie stanowi braku formalnego wniosku, lecz uniemożliwia przyznanie punktów za wskazane osiągnięcia i nie może stanowić podstawy do złożenia odwołania.
 4. Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeśli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane jednemu studentowi.
 5. Maksymalna liczba studentów uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora ustalana jest na podstawie liczby osób studiujących w roku akademickim, za który ma być pobierane stypendium, zgodnie z danymi przekazanymi do systemu POL-on według stanu na dzień 31 grudnia.
 6. O stypendium Rektora student może ubiegać się nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 10.
 7. Stypendium Rektora nie przysługuje osobom, które w poprzednim roku akademickim powtarzały rok studiów.
 8. Stypendium Rektora może otrzymać student, który:
  1. zaliczył poprzedni rok studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów,
  2. został wpisany na kolejny rok studiów;
  3. w poprzednim roku studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
 9. O stypendium Rektora może ubiegać się student I roku studiów drugiego stopnia na podstawie wyników osiągniętych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 10. Stypendium Rektora przysługuje studentowi przyjętemu na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 11. Stypendia Rektora przyznawane są w oparciu o listy rankingowe, powstałe na podstawie punktacji określonej w kryteriach punktacji osiągnięć studentów ubiegających się o to stypendium.
 12. Kryteria punktacji osiągnięć studentów ubiegających się o stypendium Rektora oraz sposób tworzenia list rankingowych określa załącznik nr 5 7 do Regulaminu.
 13. Ostateczny termin składania wniosków o stypendium Rektora upływa w dniu 5 października każdego roku Termin ten jest terminem prawa materialnego i wnioski złożone po jego upływie nie wywołują skutków prawnych.

 

ROZDZIAŁ VII

TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI STYPENDIALNYCH I WYDAWANIA DECYZJI

§ 15

 1. Na wniosek Rady, uprawnienia w zakresie:
  1. przyznawania świadczeń posiada Komisja Stypendialna;
  2. rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej posiada Odwoławcza Komisja
 2. Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną, zwane dalej łącznie „komisjami stypendialnymi” powołuje Rektor spośród studentów i doktorantów wskazanych przez Radę oraz nauczycieli akademickich, na dwa kolejne lata akademickie.
 3. Studenci stanowią większość składu komisji stypendialnych.
 4. Komisje stypendialne zobowiązane są do protokołowania swoich posiedzeń. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.
 5. Decyzje komisji stypendialnych zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 6. Za zgodą przewodniczącego posiedzenie komisji może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne posiadające certyfikat bezpieczeństwa.
 7. Członek komisji stypendialnej, którego sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu komisji, zostaje wyłączony z podejmowania decyzji dotyczącej jego osoby.
 8. Posiedzenia komisji stypendialnych odbywają się w okresie od października do czerwca danego roku Wnioski złożone po ostatnim posiedzeniu komisji w roku akademickim, rozpatrywane są w październiku.
 9. Rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnych, niezgodną z przepisami prawa, w drodze decyzji administracyjnej.

 

§ 16

 1. Decyzje wydawane przez komisje stypendialne podpisują przewodniczący komisji lub upoważnieni przez nich wiceprzewodniczący.
 2. Decyzje, o których mowa w 1, doręczane są studentowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej w formie elektronicznej na indywidualne konto studenta w WU. Każdy uprawniony starający się o stypendium, składając elektronicznie wniosek o stypendium, wyraża automatycznie na mocy niniejszego Regulaminu zgodę na doręczanie decyzji drogą elektroniczną poprzez przesłanie decyzji w formie elektronicznej na indywidualne konto studenta w WU.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzje mogą zostać wydane osobiście w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów. Postanowienie to nie uchybia nieprzekraczalnemu terminowi doręczenia wskazanemu z 5.
 4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, uznaje się za doręczoną w dniu faktycznego odbioru decyzji przez odbiorcę, który jest utrwalony w elektronicznym poświadczeniu odbioru korespondencji, nie później niż w terminie wskazanym w ust. 5.
 5. Decyzję niedoręczoną w sposób określony w ust. 2, uznaje się za doręczoną w dniu następującym po upływie 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji na indywidualne konto studenta w WU.
 6. Od decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub od dnia o którym mowa w ust. 5.

 

§ 17

Obsługą administracyjną komisji stypendialnych zajmuje się Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, który zobowiązany jest w szczególności do przyjmowania wniosków o przyznanie stypendiów z funduszu stypendialnego, przekazywania ich do rozpatrzenia odpowiednim organom oraz wzywania studentów do uzupełniania brakujących dokumentów.

 

ROZDZIAŁ VIII

TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH

§ 18

 1. Prawo do zamieszkania w DS, przysługuje w pierwszej kolejności studentowi, który obecnie zamieszkuje w DS oraz studentowi i kandydatowi, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uniwersytetu uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia realizację zajęć.
 2. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę w procesie ubiegania się o miejsce w DS jest szczególna sytuacja studenta lub kandydata w tym niepełnosprawność, piecza zastępcza.
 3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w DS współmałżonka i/lub dziecka.
 4. Miejsce w DS przyznawane jest na wniosek złożony w formie elektronicznej.
 5. Wnioski on-line są aktywne w terminie ich składania, po upływie tego terminu dostęp elektroniczny zostaje Osoba przyjęta na I rok studiów w późniejszym terminie ma możliwość złożenia deklaracji bezpośrednio w administracji wybranego DS.
 6. Wzór wniosku o przyznanie miejsca w DS określają załączniki nr 8 i 9 do niniejszego Regulaminu.
 7. Miejsce w DS przyznawane jest na okres do 9 miesięcy, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca.
 8. Wnioski o przyznanie miejsca   w   DS   złożone   przez   osoby   uprzednio   nie   regulujące   opłat za zakwaterowanie w terminie, rozpatrywane są Ponowne rozpatrzenie złożonego wniosku może nastąpić po uprzednim uregulowaniu zadłużenia.
 9. Przyznanie miejsca w DS osobom niebędącym studentami Uniwersytetu, a także absolwentom podejmującym naukę na kolejnym kierunku studiów, może nastąpić w ramach pozostałych wolnych miejsc w danym DS.
 10. Wnioski o przyznanie miejsca w DS składane są w terminach:
  1. studenci – do dnia 20 maja;
  2. osoby przyjęte na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia – do dnia 4 sierpnia.
 1. Kandydaci będący cudzoziemcami, podejmujący w Uniwersytecie studia prowadzone w języku angielskim, deklarują zamiar zamieszkania w DS podczas rekrutacji, przeprowadzanej w Centrum Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim.
 2. Decyzje o przyznaniu miejsca w DS podejmuje Uczelniana Komisja Domów Studenckich w składzie:
  1. po jednym przedstawicielu rady mieszkańców z każdego DS;
  2. przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów;
  3. przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów;
  4. kierownik Działu. Bytowych Studentów i Doktorantów;
  5. kierownicy domów studenckich.
 3. Po uzyskaniu decyzji odmownej wniosek o przyznanie miejsca w DS może zostać ponownie rozpatrzony przez pracowników administracji DS w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.
 4. Osoby, którym przyznano miejsce w DS:
  1. w miesiącu czerwcu – wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu miejsca w DS;
  2. w miesiącu sierpniu – wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik w ciągu 7 dni od przesłania przez Uniwersytet na adres email podany w procesie rekrutacyjnym informacji o przyznaniu miejsca w DS;
  3. osoby niewymienione w pkt 1 i 2 – wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik najpóźniej w dniu zakwaterowania;
 5. Brak wniesienia opłaty za zakwaterowanie w terminie wskazanym w ust. 14 oznacza rezygnację z przyznanego miejsca.

 

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

 1. Organem uprawnionym do rozstrzygania w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej jest Rektor.
 2. Wysokość stawek świadczeń oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, określa odrębne zarządzenie Rektora.
 3. Studenci będący cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, ubiegają się o pomoc materialną na zasadach dotychczasowych do czasu ukończenia studiów.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.).
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP