Studenci-stypendia

Regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym szczegółowe kryteria
  i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta.
 2. Przepisy regulaminu stosuje się odpowiednio do:
  1) studentów będących obywatelami polskimi;
  2) studentów niebędących obywatelami polskimi – cudzoziemców w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
 1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, nie przysługuje prawo
  do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
  jeśli zostali przyjęci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na zasadach dotyczących obywateli polskich lub na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy.
 2. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów będących:
  1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc
  w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
  2)  funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 2

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne;
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
4) zapomogę.

§ 3

 1. Student może ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
 2. Stypendium ministra przyznawane jest w oparciu o odrębne przepisy.

§ 4

Przyjmuje się, że użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) dochód – dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, ze ), zwaną dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”;

2) dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny studenta liczony zgodnie z pkt 1, podzielony przez liczbę osób w rodzinie;

3) dochód rodziny – sumę dochodów członków rodziny liczonych zgodnie z pkt 1, osiąganych przez:
a) studenta,
b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ukończenia studiów, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ukończenia studiów, oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek;

4) Prorektor – właściwego prorektora;

5) Rektor – Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

6) trudna sytuacja materialna – sytuację, w której dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy kwocie określonej odrębnym zarządzeniem Rektora, ustalonej w porozumieniu
z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów;

7) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 

Rozdział II

Tryb przyznawania świadczeń

§ 5

 1. Świadczenia, o których mowa w § 2, przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.
 2. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń stanowią załączniki nr 1-4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wykaz dokumentów określających sytuację w rodzinie studenta zawarty jest w komunikacie Prorektora, wydanym w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów.

§ 6

 1. Wnioski o przyznanie świadczeń składane są w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia, który złożony został wraz z kompletem dokumentów:
  1) w terminie do 31 października – świadczenie zostaje przyznane od października, z terminem pierwszej wypłaty w listopadzie;
  2) w terminie po 31 października – świadczenie zostaje przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
 1. Świadczenia, o których mowa w § 2, za październik i listopad wypłacane są do końca listopada, a za pozostałe miesiące do końca każdego miesiąca.
 2. Student ubiegający się o świadczenie wymienione w § 2 ma obowiązek złożenia w Dziale
  Bytowych Studentów i Doktorantów oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Brak podpisu pod oświadczeniem zawartym we wniosku powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

§ 7

 1. Rektor, w terminie do 30 września każdego roku ustala, w drodze zarządzenia, okres, na który przyznawane są świadczenia, o których mowa w § 2.
 2. Świadczenia pomocy materialnej przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez studenta.

§ 8

Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów, podejmuje następujące czynności:

1) dokonuje podziału dotacji przeznaczonych na zadania związane z pomocą materialną dla studentów, o której mowa w § 2;
2) ustala wysokość stawek dla świadczeń wymienionych w § 2 oraz wysokość opłat za miejsce w domu studenckim.

§ 9

Student, któremu przyznano świadczenie i który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów, bądź utracił status studenta w czasie trwania roku akademickiego, traci prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej, wymienionych w § 2, z ostatnim dniem miesiąca, w którym miały miejsce powyższe zdarzenia. Wyjątek stanowi stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia.

§ 10

 1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia wymienione w § 2 tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.
 2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia wskazane w § 2, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 3. Student, który został skierowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą, także w ramach programów wymiany studentów, może otrzymać w tym czasie świadczenia,
  o których mowa w § 2, o ile spełnia warunki konieczne do ich przyznania.

§ 11

 1. Student traci prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w § 2, w przypadku gdy:
  1) został skreślony z listy studentów;
  2) został zawieszony w prawach studenta;
  3) przebywa na urlopie dziekańskim, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 12;
  4) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych;
  5) uzyskał analogiczną pomoc materialną na innym kierunku studiów lub w innej uczelni;
  6) ukończył studia w terminie wcześniejszym niż przewidziany tokiem studiów;
  7) zrezygnował z otrzymywanego świadczenia;
  8) ukończył studia uzyskując tytuł magistra lub równorzędny.
 1. Wypłata świadczeń, o których mowa w § 2, zostaje wstrzymana w przypadku wszczęcia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego, na podstawie informacji przekazanej przez Dział Rekrutacji i Kształcenia – do czasu wydania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego lub wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego określenia statusu studenta.
 2. Przywrócenie wypłaty świadczeń następuje decyzją właściwej komisji stypendialnej, na wniosek studenta.

§ 12

 1. Student może zachować prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w § 2, podczas urlopu dziekańskiego, w sytuacji:
  1) długotrwałej choroby;
  2) urodzenia dziecka;
  3) innych szczególnie uzasadnionych przypadków.
 1. Decyzję o zachowaniu przez studenta prawa do otrzymywania ww. świadczeń podejmuje,
  na wniosek studenta, właściwa komisja stypendialna.

§ 13

 1. Student ma obowiązek zgłaszania do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów zmian, które zachodzą w stanie rodzinnym, dochodach rodziny, toku studiów oraz innych okoliczności mających wpływ na jego sytuację materialną i możliwość dalszego korzystania
  z pomocy materialnej.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo do świadczenia ustalane jest ponownie,
  na wniosek studenta, w trakcie trwania roku akademickiego.
 3. Wydziałowa komisja stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna mają prawo
  do weryfikowania danych zawartych w dokumentach i zaświadczeniach składanych przez studenta.
 4. Decyzja o przyznaniu świadczenia, podjęta na podstawie nieprawidłowych danych, zostaje uchylona w formie decyzji administracyjnej, a student zobowiązany jest do zwrotu świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Materialnej, niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.
 5. Wysokość świadczenia ustala się na podstawie aktualnych dokumentów na najbliższym posiedzeniu wydziałowej komisji stypendialnej.

§ 14

 1. Obowiązek przedłożenia kompletnego wniosku, potwierdzającego stan osobowy i materialny rodziny, spoczywa na studencie.
 2. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymogów określonych w przepisach prawa, student zobowiązany jest do uzupełnienia wskazanych braków w terminie określonym
  w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 15

 1. Student ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną i karną za przekazanie danych,
  na podstawie, których uzyskał świadczenie nienależne.
 2. Świadczenie pobrane przez studenta nienależnie, na podstawie nieprawdziwych danych, podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 13 ust. 4.

Rozdział III

Stypendium socjalne

§ 16

 1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi znajdującemu się trudnej sytuacji materialnej.
 2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
 3. W związku z koniecznością prawidłowego ustalenia dochodu, student zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów wskazanych w komunikacie Prorektora, o którym mowa w § 5 ust. 3. W przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej, wymagają potwierdzenia innymi dokumentami niż wymienione w ww. komunikacie, wydziałowa komisja stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna, ustalając dochód rodziny studenta, może wymagać takich dokumentów.
 4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w § 4 pkt 3 lit. c, w przypadku gdy:
  1)    nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26 rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 4 pkt 3 lit. b, lub
  2)    jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w poprzednim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa powyżej jest wyższy lub równy
  1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, wysokość dochodu uprawniającego do uzyskania stypendium socjalnego ustalana jest na podstawie dochodów osób określonych w § 4 pkt 3 lit. a i b.
 6. Student studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uniwersytetu uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 7. Student, o którym mowa w ust. 6, może również otrzymywać stypendium socjalne
  w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta.
 8. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, określa się na zasadach obowiązujących w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne.
 9. Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli złoży pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że zamieszkuje na stałe poza miejscem studiowania
  i ponosi koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania.
 10. Kierownik domu studenckiego powiadamia Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów o zakwaterowaniu lub wykwaterowaniu studenta w trakcie trwania roku akademickiego.

 

Rozdział IV

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§ 17

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po przedłożeniu orzeczenia wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium.
 2. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wydane na czas określony, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności.
 3. Jeżeli student niepełnosprawny uzyska ponownie orzeczenie stanowiące kontynuację poprzedniego, prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym student złożył powtórnie wniosek o przyznanie stypendium.
 4. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta. Wyznaczone są następujące stopnie niepełnosprawności:
  1) znaczny;
  2) umiarkowany;
  3) lekki
 1. Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składane są za pośrednictwem Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Rozdział V

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

§ 18

 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał
  za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 2. Student ubiegający się o stypendium, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest dołączyć
  do wniosku złożonego drogą elektroniczną dokumenty potwierdzające jego osiągnięcia.
  Brak dokumentów uniemożliwia przyznanie punktacji za osiągnięcia naukowe, artystyczne
  lub sportowe, wymienione we wniosku.
 3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.
 4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest nie więcej niż 10 % studentów każdego kierunku studiów.
 5. Maksymalna liczba osób uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych studentów ustalana jest na podstawie liczby osób studiujących w danym roku akademickim,
  za który ma być pobierane stypendium, zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu przekazanym do Głównego Urzędu Statystycznego ˗ według stanu na dzień 30 listopada.
 6. O przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z wyjątkiem przypadku wskazanego w ust. 7 i 11.
 7. O przyznanie stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 8. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w terminie określonym w regulaminie studiów:
  1) zaliczył poprzedni rok akademicki;
  2) został wpisany na kolejny rok akademicki oraz:
  a) za poprzedni rok akademicki osiągnął wysoką średnią ocen lub
  b) w poprzednim roku akademickim uzyskał wysokie wyniki sportowe
  we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i wniosek studenta, złożony wraz dokumentami potwierdzającymi uzyskanie     wybitnych wyników sportowych został zaakceptowany przez Uczelniany Klub AZS oraz Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub
  c) w poprzednim roku akademickim zdobył osiągnięcia naukowe i potwierdził to stosownymi dokumentami lub
  d) w poprzednim roku akademickim zdobył osiągnięcia artystyczne i potwierdził to stosownymi dokumentami.
 9. Student, który składa wniosek o przyznanie stypendium drogą elektroniczna, w przypadku przyznania stypendium zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu na niniejszym wniosku. Do czasu złożenia podpisu stypendium nie zostanie wypłacone.
 10. Student może jednocześnie otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 11. O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 12. Kryteria punktacji osiągnieć studentów ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów stanowi załącznik nr 5.

 

Rozdział VI

Zapomogi

§ 19

 1. Zapomoga stanowi rodzaj doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Podstawą przyznania zapomogi jest przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta, wynikające ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.
 3. Zdarzenie losowe to wszystkie sytuacje życiowe, w których znalazł się student, ujemnie oddziałujące na życie, zdrowie lub mienie studenta albo powodujące zwiększenie potrzeb majątkowych studenta, a w szczególności:
  1) śmierć najbliższego członka rodziny studenta (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  2) poważna choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  3) nieszczęśliwy wypadek;
  4) klęski żywiołowe;
  5) koszty poniesione z tytułu urodzenia dziecka.
 1. Zapomoga może zostać przyznana jedynie na wniosek studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniałą sytuację losową.
 2. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
 3. W przypadku, gdy na Uniwersytecie studiuje kilku członków tej samej rodziny, zapomoga, z tego samego tytułu, przysługuje tylko jednemu z nich. Wyjątek stanowi śmierć jednego z rodziców.
 4. O wysokości przyznanej zapomogi decyduje wydziałowa komisja stypendialna.
 5. W przypadku zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, mającego charakter przewlekły, student nabywa prawo do zapomogi raz w semestrze.
 6. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej.
 7. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 8. Student kształcący się jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę wyłącznie na jednym z kierunków studiów.

 

Rozdział VII

Komisje stypendialne, wydawanie decyzji

§ 20

 1. Organami orzekającymi w sprawach pomocy materialnej są, powoływane na dwa kolejne lata akademickie, wydziałowa komisja stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna.
 2. Wydziałowa komisja stypendialna jest powoływana przez Dziekana Wydziału spośród pracowników Uniwersytetu i studentów delegowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.
 3. Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływana jest przez Rektora spośród pracowników Uniwersytetu i studentów delegowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.
 4. Osoby wchodzące w skład wydziałowych komisji stypendialnych nie mogą być członkami Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 5. Większość składu komisji, o których mowa w ust. 1, stanowią studenci.
 6. Członek komisji, którego sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu komisji, zostaje wyłączony z podejmowania decyzji dotyczącej jego osoby.
 7. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu orzekającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 8. Decyzje wydawane przez komisje podpisywane są przez przewodniczących komisji lub ich zastępców na podstawie upoważnienia udzielonego przez członków komisji.
 9. W ramach nadzoru nad działalnością komisji Dziekan Wydziału lub Rektor mogą uchylić decyzję odpowiednio wydziałowej komisji stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym Regulaminem.
 10. Z prac wydziałowej komisji stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

§ 21

 1. Decyzję komisji student może odebrać osobiście w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.
 2. Decyzję komisji nieodebraną w sposób określony w ust. 1 doręcza się drogą pocztową – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wskazany przez studenta adres korespondencyjny podany systemie Dziekanat XP.
 3. Od decyzji wydziałowej komisji stypendialnej przysługuje studentowi odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, złożone za pośrednictwem wydziałowej komisji stypendialnej w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 4. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu miesiąca od daty jego wpływu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 5. Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej jest ostateczna. Od decyzji tej przysługuje studentowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, złożona za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
  w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji – w przypadku decyzji dotyczących świadczeń wymienionych w § 2 pkt 1,2,4, lub prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – w przypadku decyzji dotyczących świadczeń wymienionych w § 2 pkt 3.
 6. Członkowie wydziałowych komisji stypendialnych i Odwoławczej Komisji Stypendialnych
  są upoważnieni przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu do przetwarzania danych osobowych studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej.
 7. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje Minister Zdrowia.

§ 22

Obsługą administracyjną wydziałowej komisji stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnych zajmuje się Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, który zobowiązany jest, w szczególności, do przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej i przekazywania ich odpowiednim organom do rozpatrzenia oraz wzywania studentów do uzupełniania brakujących zaświadczeń.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 23

 1. Organem uprawnionym do rozstrzygania w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej jest Rektor.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
  z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1842, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 23, ze zm.).

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!