Stypendia i akademiki

FAQ

Otrzymuję stypendium w semestrze zimowym, czy muszę jeszcze raz składać wniosek na semestr letni ?
Nie, ponieważ stypendium przyznawane jest na rok akademicki – do czerwca kolejnego roku.

Czy wniosek o stypendium albo akademik mogę przesłać za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera?
Tak, oryginalny wniosek prześlij na adres Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów podając adres email oraz telefon do kontaktu.

Czy wniosek o stypendium albo akademik mogę dostarczyć przez inne osoby?
Tak, podpisane dokumenty może dostarczyć osoba trzecia, jednak pamiętaj by podać adres email i telefon do kontaktu.

Mój brat w poprzednim roku był niepełnoletni, ale na dzień składania wniosku o stypendium socjalne ukończył 18 lat, czy muszę przedstawiać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o jego dochodzie?
Nie, ponieważ tylko pełnoletni członkowie rodziny w roku poprzednim muszą przedstawić dokumenty o uzyskanych dochodach.

Nie ukończyłem 26 lat, a moi rodzice nie pracują i są zarejestrowani w Urzędzie Pracy. Czy uczelnia może zgłosić mnie do ubezpieczenie zdrowotnego?
Nie, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tylko studenta, który ukończył 26 lat. Rodzice muszą zgłosić swoje dzieci do ubezpieczenia w Urzędzie Pracy

Jakie dokumenty muszę dostarczyć gdy wynajmuję mieszkanie?
Oświadczenie o zamieszkaniu na kwaterze, które znajdziesz na stronie internetowej. Tak samo należy zrobić gdy zrezygnowałeś z miejsca w akademiku, a zamieszkałeś w wynajętym mieszkaniu.

Moi rodzice mieszkają w Zgierzu, a ja wynajmuję mieszkanie w Łodzi. Czy mogę dostać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?
Nie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można uzyskać jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Składałem wniosek o stypendium Rektora / stypendium dla osób niepełnosprawnych / zapomogę. Co mam dalej zrobić?
Jeśli złożyłeś wniosek w wersji elektronicznej, wystarczy, że odbierzesz decyzję na swoim koncie na Wirtualnej Uczelni.

W sytuacji gdy składałeś wniosek w wersji papierowej, zgłoś się do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów aby odebrać decyzję w wyznaczonym terminie uzgodnionym mailowo lub telefonicznie.

Składałem wniosek o stypendium socjalne. Co mam dalej zrobić?
Zgłoś się do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów aby odebrać decyzję w wyznaczonym terminie uzgodnionym mailowo lub telefonicznie.

Mam przyznane stypendium, ale nie mam pieniędzy na koncie. Co mam zrobić?
Sprawdź w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów czy podałeś prawidłowy numer konta.
Numer konta powinien być jednakowy dla wszystkich wypłacanych świadczeń.
Pamiętaj, że pierwsza wypłata dokonywana jest pod koniec listopada (z wyrównaniem za październik).

Kiedy mogę spodziewać się wypłaty stypendium?
Wypłaty świadczeń przewidziane są na cztery dni przed końcem miesiąca.

Kiedy będzie można wysłać elektroniczny wniosek o stypendium Rektora?
Wnioski na nowy rok akademicki uruchamiane są w pierwszych dniach września, informacja o możliwości składania elektronicznych wniosków podawana jest w „Aktualnościach”

Czy aby ubiegać się o stypendium Rektora muszę zaliczyć egzaminy w pierwszym terminie?
Nie, ale musisz zaliczyć poprzedni rok akademicki w terminie i uzyskać  wpis na rok kolejny.

Moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne ale go nie uprawiają, czy muszę je wpisywać do wniosku o stypendium socjalne?
Tak, ponieważ rodzice są wykazani w Urzędzie Gminy jako właściciele gruntów.

Czy liczymy dochód z gospodarstwa rolnego wydzierżawionego przez studenta lub rodziców?
Tak. Nie liczymy tylko wtedy, gdy umowa dzierżawy jest zawarta zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, to znaczy wydzierżawiający to emeryt albo rencista.

Kończy mi się orzeczenie o niepełnosprawności, co dalej?
Jeśli czekasz na komisję w sprawie wydania nowego orzeczenia, złóż wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z oświadczeniem o oczekiwaniu na nową decyzję.

Moi rodzice stracili pracę czy mogę złożyć wniosek o zapomogę?
Nie, zapomoga jest przyznawana studentowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Złóż wniosek o stypendium socjalne.

Rodzice są za granicą, czy jestem samodzielny finansowo?
Nie, nie ma znaczenia miejsce pobytu rodziców.

Rodzice nie pomagają mi finansowo, nie mieszkam z nimi. Czy mogę złożyć wniosek o stypendium bez wykazywania dochodów rodziców?
Niestety nie. Zgodnie z prawem jeśli dziecko ukończyło 18 lat i nadal kontynuuje naukę, rodzice mają obowiązek utrzymywania go do 26 roku życia. Jeżeli rodzice żyją i nie mają zasądzonych wobec Ciebie alimentów musisz zatem wykazywać dochody rodziców.

Czy przyrodnie rodzeństwo uwzględniam na wniosku?
Tak, jeśli rodzeństwo jest na utrzymaniu Twoich rodziców we wspólnym gospodarstwie domowym.

Mama wyszła ponownie za mąż, czy wykazuję ojczyma na wniosku?
Nie, chyba, że sądownie nastąpiło przysposobienie.

Jak mogę złożyć wniosek?
Wniosek o stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie masz jeszcze aktywnego konta w Wirtualnej Uczelni)

Podczas pandemii wnioski o stypendium socjalne wraz z załącznikami należy składać w formie skanu przesyłając dokumenty na adres mailowy bytowy@umed.lodz.pl oraz w oryginałach wysyłając za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Plac Hallera 1
90-647 Łódź

Gdzie dostarczyć brakujące dokumenty?
Brakujące dokumenty należy przesłać do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów:
Plac Hallera 1, 90-647 Łódź

Nie mam potwierdzenia do wniosku złożonego drogą elektronicznąco mam zrobić?
Zgłoś się do działu IT.

Czy mogę pobierać kilka stypendiów jednocześnie?
Tak, jednakże nie może być to ten sam rodzaj stypendium.  Świadczenia możesz pobierać tylko na jednym, wskazanym przez Ciebie kierunku.

Czy stypendium jest dochodem opodatkowanym, z którego należy rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym?
Nie, stypendia Rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych i zapomoga to dochody nieopodatkowane i nie wykazuje się ich w Urzędzie Skarbowym jak i nie wlicza do dochodu.

Czy będąc na urlopie dziekańskim mogę otrzymywać stypendium?
Tak, ale decyzję podejmuje Komisja Stypendialna, należy więc złożyć wniosek o wypłatę stypendium podczas urlopu.

Skończyłem studia I stopnia. Czy mam prawo do otrzymywania stypendium jeśli podjąłem inne studia I stopnia?
Nie, kontynuacja nauki uprawniająca do korzystania ze świadczeń musi prowadzić do uzyskania tytułu magistra.

Co muszę zrobić, jeśli w ciągu roku akademickiego zmieniła się sytuacja materialna mojej rodziny, a do tej pory nie otrzymywałem stypendium?
Należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

Co muszę zrobić, jeśli w ciągu roku akademickiego zmieniła się sytuacja materialna mojej rodziny, a w tym roku mam przyznane stypendium socjalne?
Zmiany sytuacji materialnej rodziny (np. podjęcie/utrata pracy) należy zgłosić pracownikom Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów. Na wniosek studenta miesięczny dochód na osobę w rodzinie zostanie ponownie przeliczony.

Czy partner, z którym wychowuję nasze wspólne dziecko powinien zostać uwzględniony w składzie rodziny we wniosku o stypendium?
Nie, jeśli nie jesteście w związku małżeńskim.

Kiedy mogę zostać uznany za osobę samodzielną finansową i nie uwzględniać dochodów rodziców we wniosku o stypendium?
Wtedy, gdy spełniasz jeden z wymienionych warunków:
– ukończyłeś 26 lat,
– lub pozostajesz w związku małżeńskim,
– lub masz na utrzymaniu dziecko,
oraz nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

Czy mogę otrzymywać świadczenia na dwóch kierunkach równocześnie? 
Nie, możesz otrzymywać stypendia tylko na jednym, wskazanym przez Ciebie kierunku studiów.

Czy do stypendium socjalnego  muszę pobrać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego czy wystarczy jeśli dostarczę PIT?
Niezbędne jest oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie o dochodach dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

Czy jako student VI roku Farmacji będący na stażu, mogę korzystać ze wszystkich form pomocy materialnej?
Tak, ale nie dłużej niż przez 5 miesięcy.

Rodzice są po rozwodzie, nie mam zasądzonych alimentów, czy mogę nie wykazywać dochodów rodzica, z którym nie mieszkam?
Nie.

W jaki sposób dowiem się czy przyznano mi stypendium / akademik?
Wszystkie informacje zamieszczamy w Wirtualnej Uczelni. W przypadku składania wniosków w formie elektronicznej, student otrzymuje decyzję na swoje konto w WU.

W czasie pandemii, w przypadku złożenia wniosku poprzez wysłanie go na maila i pocztą, decyzję student otrzymuje także drogą mailową.

Jakie są obowiązujące stawki stypendiów?
Aktualne stawki stypendiów znajdziesz na stronie internetowej w zakładce Stawki Stypendiów.

Gdzie mogę uzyskać informacje dotyczące stypendiów?
Informacje można uzyskać w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

Dane kontaktowe do pracowników znajdziesz w zakładce Kontakt.

Kiedy mogę złożyć wniosek o stypendium socjalne?
Wniosek o stypendium socjalne możesz złożyć w momencie gdy twoja sytuacja materialna wskazuje na potrzebę korzystania z pomocy materialnej.

Kto powinien złożyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych?
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych powinien złożyć każdy pełnoletni członek rodziny studenta składającego wniosek o stypendium socjalne.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć podczas składania wniosku o stypendium socjalne?
Wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz w plikach do pobrania.

Jakie są kryteria przyznawania miejsc w akademikach?
Miejsce w akademiku w pierwszej kolejności dostanie student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i taki, któremu odległość od miejsca zamieszkania do uczelni utrudnia lub uniemożliwia studiowanie.

Czy kolejność złożenia wniosku o akademik wpływa na decyzję o przyznaniu miejsca?
Kolejność złożenia wniosku nie ma żadnego znaczenia. Miejsce w akademiku w pierwszej kolejności dostanie student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i taki, któremu odległość od miejsca zamieszkania do uczelni utrudnia lub uniemożliwia studiowanie.

Jestem studentem I roku. Jakie dokumenty powinienem dostarczyć aby móc ubiegać się o miejsce w akademiku?
Do wniosku o przyznanie miejsca w akademiku powinieneś złożyć dokumenty o dochodach.  Skrócony wykaz dokumentów o dochodach obowiązuje tylko w przypadku ubiegania się o miejsce w akademiku. Wykaz dokumentów do akademika.

Jakie są terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku?
Zgodnie z terminami wykazanymi na naszej stronie internetowej

Czy mogę się starać o miejsce w akademiku w ciągu roku akademickiego?
W trakcie trwania roku akademickiego można korzystać z wolnych miejsc. Zakwaterowanie następuje w takiej sytuacji po uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego.

Jak sprawdzić czy mam przyznane miejsce w akademiku?
Informację na ten temat znajdziesz w Wirtualnej Uczelni  w zakładce „akademiki”.

Ile kosztuje akademik?
Aktualny cennik znajdziesz na stronie naszych akademików w zakładce cennik.

Czy mogę mieszkać w akademiku w czasie wakacji?
W terminie od 1 lipca do 30 września student ma możliwość korzystania z miejsca w akademiku, po uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego lub Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

Czy mogę otrzymać zniżkę w opłacie za akademik?
Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego oraz laureat konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, w tym realizowanych przez UMED, wnosi opłaty za akademik obniżone o 50% przez cały okres kształcenia.
Studentowi, który z góry wniesie opłatę za rok akademicki przysługuje rabat 7% w opłacie miesięcznej.
Studentowi, który z góry wniesie opłatę za semestr przysługuje rabat 5% w opłacie miesięcznej.

Czy obowiązuje mnie kaucja za akademik?
Kaucja obowiązuje każdego studenta zakwaterowanego w akademiku. Wysokość kaucji to 500,00 zł a kwotę tę należy wpłacić najpóźniej  w dniu zakwaterowania na konto swojego akademika.  Kaucja jest zabezpieczeniem kosztów ew. szkód wyrządzonych w akademiku lub nieuregulowania opłaty za akademik. Zwrot kaucji następuje na wniosek studenta, po ostatecznym wykwaterowaniu z domu studenckiego.

Jakie jest wyposażenie akademików?
Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia Domów Studenckich znajdziesz na  stronie Akademiki. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z administracją wybranego akademika.

Co się stanie jeśli nie zapłacę w terminie za akademik?
Za niewniesienie w terminie opłaty za akademik naliczana jest kara finansowa w kwocie 10% opłaty miesięcznej.

Przyznano mi miejsce w akademiku. Kiedy mam dokonać pierwszej opłaty?
Osoby, którym przyznano miejsce w akademiku w miesiącu:
– czerwcu – wnoszą opłatę za miesiąc październik do 1 sierpnia
– wrześniu – wnoszą opłatę za miesiąc październik do 23. września
– pozostałe osoby wnoszą opłatę za miesiąc październik najpóźniej w dniu zakwaterowania.
UWAGA! Brak wpłaty w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z przyznanego miejsca.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!