Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

FAQ

Gdzie zna­jdę infor­ma­c­je doty­czące stype­ndiów i akademików
www.pomocmaterialna.umed.pl – stype­n­dia / zapo­mo­gi / ubez­piecze­nie NFZ
www.akademiki.umed.pl —  akademi­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

 

Otrzy­mu­ję stype­ndi­um w semes­trze zimowym, czy muszę jeszcze raz składać wniosek na semes­tr let­ni ?
Nie, ponieważ stype­ndi­um przyz­nawane jest na rok aka­demic­ki – do czer­w­ca kole­jnego roku.

 

Czy wniosek o stype­ndi­um albo akademik mogę przesłać za pomocą trady­cyjnej pocz­ty lub kuri­era?
Elek­tron­iczne wnios­ki o stype­n­dia, zapo­mogę i zak­wa­terowanie w akademiku stu­den­ci składa­ją wyłącznie przez Wirtu­al­ną Uczel­nię. Kandy­daci zain­tere­sowani miejscem w akademiku składa­ją elek­tron­iczne wnios­ki przez plat­for­mę rekru­ta­cyjną.

 

Czy wniosek o stype­ndi­um albo akademik mogę dostar­czyć przez inne oso­by?
Elek­tron­iczne wnios­ki o stype­n­dia, zapo­mogę i miejsce w akademiku składane są w formie elek­tron­icznej w Wirtu­al­nej Uczel­ni, dlat­ego nie ma koniecznoś­ci dostar­cza­nia ich oso­biś­cie. Doku­men­ty wyma­gane do stype­ndi­um soc­jal­nego należy przesłać do Dzi­ału ds. Spraw Bytowych Stu­den­tów i dok­toran­tów za pośred­nictwem pocz­ty trady­cyjnej lub dostar­czyć oso­biś­cie, pocztą pol­ską lub kuri­erem do Dzi­ału ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

Mój brat w poprzed­nim roku był niepełno­let­ni, ale na dzień składa­nia wniosku o stype­ndi­um soc­jalne ukończył 18 lat, czy muszę przed­staw­iać zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bowego o jego dochodzie?
Tak, ponieważ w dniu roz­pa­try­wa­nia wniosku rodzeńst­wo jest już pełno­let­nie.

 

Nie ukończyłem 26 lat, a moi rodz­ice nie pracu­ją i są zare­je­strowani w Urzędzie Pra­cy. Czy uczel­nia może zgłosić mnie do ubez­piecze­nie zdrowot­nego?
Nie, uczel­nia może zgłosić do ubez­pieczenia zdrowot­nego tylko stu­den­ta, który ukończył 26 lat. Rodz­ice muszą zgłosić swo­je dzieci do ubez­pieczenia w Urzędzie Pra­cy.

 

Jakie doku­men­ty muszę dostar­czyć gdy wyna­j­mu­ję mieszkanie?
Jeśli pobierasz stype­ndi­um soc­jalne w zwięk­szonej wysokoś­ci musisz dostar­czyć nam oświad­cze­nie o zamieszka­niu w obiek­cie innym niż Dom Stu­denc­ki UMED. Oświad­cze­nie musisz dostar­czyć także gdy ubie­gałeś się o stype­ndi­um będąc zak­wa­terowanym w akademiku i w trak­cie roku zrezyg­nowałeś z niego. Druk oświad­czenia zna­j­du­je się w E‑obiegach na stron­ie Wirtu­al­nej Uczel­ni po zal­o­gowa­niu do kon­ta stu­den­ta.

 

Moi rodz­ice mieszka­ją w Zgierzu, a ja wyna­j­mu­ję mieszkanie w Łodzi. Czy mogę dostać stype­ndi­um soc­jalne w zwięk­szonej wysokoś­ci?
Nie. Stype­ndi­um soc­jalne w zwięk­szonej wysokoś­ci moż­na uzyskać jedynie w szczegól­nie uza­sad­nionych przy­pad­kach.

 

Składałem wniosek o stype­ndi­um Rek­to­ra / stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych / zapo­mogę. Co mam dalej zro­bić?
Pod­czas składa­nia elek­tron­icznie wniosków należy dołączyć także załączni­ki potwierdza­jące Two­je osiąg­nię­cia / orzecze­nie / zaist­ni­ałą sytu­ację losową. Po posiedze­niu Komisji Stype­n­di­al­nej należy pobrać decyzję zamieszc­zoną w Wirtu­al­nej Uczel­ni.  Składa­jąc wniosek o Stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych należy pamię­tać o dostar­cze­niu ory­gi­nału aktu­al­nego orzeczenia o niepełnosprawnoś­ci do Spec­jal­isty ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Składałem wniosek o stype­ndi­um soc­jalne. Co mam dalej zro­bić?
Po złoże­niu wniosku przez Wirtu­al­ną Uczel­nię (WU), w prze­ciągu 14 dni dostar­cz wszys­tkie wyma­gane załączni­ki do Dzi­ału Spraw Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów. Po roz­pa­trze­niu kom­plet­nego wniosku, na Twoim kon­cie w WU, w zakład­ce „Decyz­je” pojawi się decyz­ja, którą należy pobrać.

 

Mam przyz­nane stype­ndi­um, ale nie mam pieniędzy na kon­cie. Co mam zro­bić?
Sprawdź w Wirtu­al­nej Uczel­ni czy podałeś praw­idłowy numer kon­ta.
Numer kon­ta powinien być jed­nakowy dla wszys­t­kich wypła­canych świad­czeń.
Pamię­taj, że pier­wsza wypła­ta dokony­wana jest pod koniec listopa­da (z wyrów­naniem za październik).

 

Kiedy mogę spodziewać się wypłaty stype­ndi­um?
Wypłaty świad­czeń przewidziane są na cztery dni przed końcem każdego miesią­ca. Pier­wsze wypłaty mają miejsce w listopadzie (z wyrów­naniem za październik).

 

Kiedy będzie moż­na wysłać elek­tron­iczny wniosek o stype­ndi­um Rek­to­ra?
Wnios­ki na nowy rok aka­demic­ki moż­na składać wyłącznie w dni­ach 1 wrześ­nia – 5 październi­ka, infor­ma­c­ja o możli­woś­ci składa­nia elek­tron­icznych wniosków podawana jest w Aktu­al­noś­ci­ach.

 

Czy aby ubie­gać się o stype­ndi­um Rek­to­ra muszę zal­iczyć egza­miny w pier­wszym ter­minie?
Nie, ale musisz zal­iczyć poprzed­ni rok aka­demic­ki w ter­minie i uzyskać  wpis na rok kole­jny.

 

Moi rodz­ice posi­ada­ją gospo­darst­wo rolne ale go nie upraw­ia­ją, czy muszę je wpisy­wać do wniosku o stype­ndi­um soc­jalne?
Tak, ponieważ rodz­ice są wykazani w Urzędzie Gminy jako właś­ci­ciele grun­tów.

 

Czy liczymy dochód z gospo­darst­wa rol­nego wydzierżaw­ionego przez stu­den­ta lub rodz­iców?
Tak. Nie liczymy tylko wtedy, gdy umowa dzierżawy jest zawarta zgod­nie z przepisa­mi o ubez­piecze­niu społecznym rol­ników, to znaczy wydzierżaw­ia­ją­cy to emeryt albo rencista.

 

Kończy mi się orzecze­nie o niepełnosprawnoś­ci, co dalej?
Jeśli czekasz na komisję w spraw­ie wyda­nia nowego orzeczenia, złóż wniosek o stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych wraz z oświad­cze­niem o oczeki­wa­niu na nową decyzję.

 

Moi rodz­ice stra­cili pracę czy mogę złożyć wniosek o zapo­mogę?
Nie, zapo­mo­ga jest przyz­nawana stu­den­towi zna­j­du­jące­mu się prze­jś­ciowo w trud­nej sytu­acji życiowej. Złóż wniosek o stype­ndi­um soc­jalne.

 

Rodz­ice są za granicą, czy jestem samodziel­ny finan­sowo?
Nie, miejsce poby­tu rodz­iców nie ma znaczenia.

 

Rodz­ice nie poma­ga­ją mi finan­sowo, nie mieszkam z nimi. Czy mogę złożyć wniosek o stype­ndi­um bez wykazy­wa­nia dochodów rodz­iców?
Nie, musisz wykazać dochodu rodz­iców. Zgod­nie z prawem jeśli dziecko ukończyło 18 lat i nadal kon­tynu­u­je naukę, rodz­ice mają obow­iązek utrzymy­wa­nia go do 26 roku życia. Jeżeli rodz­ice żyją i nie mają zasąd­zonych wobec Ciebie ali­men­tów musisz zatem wykazy­wać dochody rodz­iców. By nie wykazy­wać rodz­iców na wniosku, musisz speł­ni­ać warun­ki dla osób samodziel­nych finan­sowo.

 

Kiedy mogę zostać uznany za osobę samodziel­ną finan­sową i nie uwzględ­ni­ać dochodów rodz­iców we wniosku o stype­ndi­um?
Wtedy, gdy speł­ni­asz jeden z wymienionych warunk­ów:
– ukończyłeś 26 lat,
– lub pozosta­jesz w związku małżeńskim,
– lub masz na utrzy­ma­niu dziecko,
– lub osiągnąłeś pełno­let­niość prze­by­wa­jąc w pieczy zastępczej,
– lub posi­adasz stałe źródło dochodów i jego prze­cięt­ny miesięczny dochód w poprzed­nim roku podatkowym oraz w roku bieżą­cym w miesią­cach poprzedza­ją­cych miesiąc złoże­nia oświad­czenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopa­da 2003 r. o świad­czeni­ach rodzin­nych
oraz nie prowadzisz wspól­nego gospo­darst­wa domowego z żad­nym z rodz­iców.

 

Czy przy­rod­nie rodzeńst­wo uwzględ­ni­am na wniosku?
Tak, jeśli rodzeńst­wo jest na utrzy­ma­niu Twoich rodz­iców we wspól­nym gospo­darst­wie domowym.

 

Mama wyszła ponown­ie za mąż, czy wykazu­ję ojczy­ma we wniosku?
Nie, chy­ba, że sądown­ie nastąpiło Two­je przys­poso­bi­e­nie.

 

Jak mogę złożyć wniosek?
Wniosek o stype­ndi­um soc­jalne, Rek­to­ra, stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych i zapo­mogę należy złożyć wyłącznie w formie elek­tron­icznej za pośred­nictwem Wirtu­al­nej Uczel­ni (wyjątkiem jest sytu­ac­ja, gdy nie masz jeszcze akty­wnego kon­ta w Wirtu­al­nej Uczel­ni)

 

Gdzie dostar­czyć braku­jące doku­men­ty?
Braku­jące doku­men­ty należy przesłać pocztą do Dzi­ału ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów:
Dzi­ał ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów
Plac Hallera 1,
90–647 Łódź
lub dostar­czyć je oso­biś­cie do pra­cown­i­ka dzi­ału — budynek 1b, 2 piętro, poko­je 204–206 lub przesłać pocztą pol­ską, kuri­erem pod wyżej wskazany adres.

 

Nie mam potwierdzenia do wniosku złożonego drogą elek­tron­icznąco mam zro­bić?
Skon­tak­tuj się z Dzi­ałem do Spraw Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów tele­fon­icznie: 799–092-102, lub mailowo: bytowy@umed.lodz.pl .

 

Czy mogę pobier­ać kil­ka stype­ndiów jed­nocześnie?
Tak, jed­nakże nie może być to ten sam rodzaj stype­ndi­um.  Świad­czenia możesz pobier­ać tylko na jed­nym, wskazanym przez Ciebie kierunku.

 

Czy stype­ndi­um jest docho­dem opo­datkowanym, z którego należy rozliczyć się w Urzędzie Skar­bowym?
Nie, stype­n­dia Rek­to­ra, soc­jalne, dla niepełnosprawnych i zapo­mo­ga to dochody nieopo­datkowane i nie wykazu­je się ich w Urzędzie Skar­bowym jak i nie wlicza do dochodu.

 

Czy będąc na urlop­ie dziekańskim mogę otrzymy­wać stype­ndi­um?
Tak, ale decyzję pode­j­mu­je Komis­ja Stype­n­di­al­na, należy więc złożyć wniosek o wypłatę stype­ndi­um pod­czas urlopu.

 

Skończyłem stu­dia I stop­nia. Czy mam pra­wo do otrzymy­wa­nia stype­ndi­um jeśli pod­jąłem inne stu­dia I stop­nia?
Nie, kon­tynu­ac­ja nau­ki upraw­ni­a­ją­ca do korzys­ta­nia ze świad­czeń musi prowadz­ić do uzyska­nia tytułu mag­is­tra.

 

Co muszę zro­bić, jeśli w ciągu roku aka­demick­iego zmieniła się sytu­ac­ja mate­ri­al­na mojej rodziny, a do tej pory nie otrzymy­wałem stype­ndi­um?
Należy złożyć wniosek o przyz­nanie stype­ndi­um soc­jal­nego.

 

Czy part­ner, z którym wychowu­ję nasze wspólne dziecko powinien zostać uwzględ­niony w składzie rodziny we wniosku o stype­ndi­um?
Nie, jeśli nie jesteś­cie w związku małżeńskim.

 

Czy mogę otrzymy­wać świad­czenia na dwóch kierunk­ach równocześnie?
Nie, możesz otrzymy­wać stype­n­dia tylko na jed­nym, wskazanym przez Ciebie kierunku studiów.

 

Czy do stype­ndi­um soc­jal­nego  muszę pobrać zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bowego czy wystar­czy jeśli dostar­czę PIT?
Niezbędne jest ory­gi­nalne zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bowego. Zaświad­cze­nie o dochodach doty­czy wszys­t­kich pełno­let­nich członków rodziny.

 

Czy jako stu­dent VI roku Far­ma­cji będą­cy na stażu, mogę korzys­tać ze wszys­t­kich form pomo­cy mate­ri­al­nej?
Tak, ale nie dłużej niż przez 5 miesię­cy.

 

Rodz­ice są po roz­wodzie, nie mam zasąd­zonych ali­men­tów, czy mogę nie wykazy­wać dochodów rodz­i­ca, z którym nie mieszkam?
Nie.

 

W jaki sposób dowiem się czy przyz­nano mi stype­ndi­um / akademik?
Wszys­tkie infor­ma­c­je zamieszcza­my w Wirtu­al­nej Uczel­ni. W przy­pad­ku składa­nia wniosków w formie elek­tron­icznej, stu­dent otrzy­mu­je decyzję na swo­je kon­to w WU.

 

Jakie są obow­iązu­jące staw­ki stype­ndiów?
Aktu­alne staw­ki stype­ndiów zna­jdziesz na stron­ie inter­ne­towej w zakład­ce Staw­ki Stype­ndiów

 

Kiedy mogę złożyć wniosek o stype­ndi­um soc­jalne?
Wniosek o stype­ndi­um soc­jalne możesz złożyć w momen­cie gdy two­ja sytu­ac­ja mate­ri­al­na wskazu­je na potrze­bę korzys­ta­nia z pomo­cy mate­ri­al­nej. Oznacza to, że w przy­pad­ku pogorszenia się sytu­acji mate­ri­al­nej Two­jej rodziny, wniosek możesz złożyć także w trak­cie roku aka­demick­iego. Wnios­ki na nowy rok aka­demic­ki uruchami­ane są w Wirtu­al­nej Uczel­ni.
Ter­miny podawane są KLIKNIJ TUTAJ (link: https://umed.pl/student/stypendia-i-akademiki/studenci/terminy/)

 

Kto powinien złożyć oświad­cze­nie o dochodach nieopo­datkowanych?
Oświad­cze­nie o dochodach nieopo­datkowanych skła­da stu­dent za siebie i każdego pełno­let­niego człon­ka rodziny.
Oświad­cze­nie dostęp­ne jest w Wirtu­al­nej Uczel­ni w zakład­ce e‑sprawy → e‑obiegi → e‑usługi

 

Jakie doku­men­ty powinienem dostar­czyć pod­czas składa­nia wniosku o stype­ndi­um soc­jalne?
Wykaz niezbęd­nych doku­men­tów zna­jdziesz w plikach do pobra­nia

Jakie są kry­te­ria przyz­nawa­nia miejsc w akademikach?
Miejsce w akademiku w pier­wszej kole­jnoś­ci dostanie stu­dent, które­mu odległość od miejs­ca zamieszka­nia do uczel­ni utrud­nia lub uniemożli­wia stu­diowanie.

 

Czy kole­jność złoże­nia wniosku o akademik wpły­wa na decyzję o przyz­na­niu miejs­ca?
Kole­jność złoże­nia wniosku nie ma żad­nego znaczenia. Miejsce w akademiku w pier­wszej kole­jnoś­ci dostanie stu­dent, które­mu odległość od miejs­ca zamieszka­nia do uczel­ni utrud­nia lub uniemożli­wia stu­diowanie.

 

Jakie są ter­miny składa­nia wniosków o przyz­nanie miejs­ca w akademiku?
Wnios­ki o przyz­nanie miejs­ca w DS składane są w ter­mi­nach: obec­ni stu­den­ci — do dnia 20 maja; oso­by przyjęte na I rok jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich oraz studiów pier­wszego stop­nia — do dnia 4 sierp­nia.

 

Będę stu­den­tem I roku. Jakie doku­men­ty powinienem dostar­czyć aby móc ubie­gać się o miejsce w akademiku?
Aby ubie­gać się o miejsce w akademiku należy wypełnić elek­tron­iczny wniosek o miejsce w Domu Stu­denckim dostęp­ny na Plat­formie Rekru­ta­cyjnej pod kafelkiem „Akademi­ki”. Do wniosku nie trze­ba załączać dodatkowych doku­men­tów.

 

Czy mogę się starać o miejsce w akademiku w ciągu roku aka­demick­iego?
W trak­cie trwa­nia roku aka­demick­iego moż­na korzys­tać z wol­nych miejsc. Zak­wa­terowanie następu­je po uzyska­niu zgody kierown­i­ka domu stu­denck­iego.

 

Jak sprawdz­ić czy mam przyz­nane miejsce w akademiku?
Infor­ma­c­je możesz sprawdz­ić, logu­jąc się na swoim kon­cie na WU, w zakład­ce “akademi­ki” .

 

Ile kosz­tu­je akademik?
Aktu­al­ny cen­nik zna­jdziesz na stron­ie naszych akademików w zakład­ce cen­nik .

 

Czy mogę mieszkać w akademiku w cza­sie wakacji?
W ter­minie od 1 lip­ca do 20 wrześ­nia stu­dent ma możli­wość korzys­ta­nia z miejs­ca w akademiku, po uzyska­niu zgody kierown­i­ka domu stu­denck­iego.

 

Czy mogę otrzy­mać zniżkę w opła­cie za akademik?
Lau­re­at lub final­ista olimpiady stop­nia cen­tral­nego oraz lau­re­at konkursów między­nar­o­dowych lub ogólnopol­s­kich, w tym real­i­zowanych przez UMED, wnosi opłaty za akademik obniżone o 50% przez cały okres ksz­tałce­nia.

Stu­den­towi, który z góry wniesie opłatę za zak­wa­terowanie za cały rok aka­demic­ki przysługu­je rabat 7% w opła­cie miesięcznej. Stu­den­towi, który z góry wniesie opłatę za semes­tr przysługu­je rabat 5% w opła­cie miesięcznej.

 

Czy obow­iązu­je mnie kauc­ja za akademik?
Kauc­ja obow­iązu­je każdego stu­den­ta zak­wa­terowanego w akademiku. Kauc­ja gwaran­cyj­na wynosi 500 zł i jest wnos­zona jed­no­ra­zowo przed zak­wa­terowaniem się stu­den­ta. Kauc­ja służy zabez­piecze­niu środ­ków na pokrycie kosztów ewen­tu­al­nych napraw lub szkód wyrząd­zonych w akademiku, nieureg­u­lowa­nia opłaty za akademik lub innych zobow­iązań wobec Uczel­ni. Zwrot kaucji następu­je na wniosek stu­den­ta, po ostate­cznym wyk­wa­terowa­niu z domu stu­denck­iego.

 

Jakie jest wyposaże­nie akademików?
Infor­ma­c­je o wyposaże­niu akademików zna­jdziesz na stron­ie inter­ne­towej akademików.
W celu uzyska­nia szczegółowych infor­ma­cji skon­tak­tuj się z  admin­is­tracją wybranego akademi­ka.

 

Co się stanie jeśli nie zapłacę w ter­minie za akademik?
Za opóźnie­nie w opła­cie za akademik nal­iczana jest dodatkowa opła­ta z tytułu nieter­mi­nowego wnoszenia opłaty za zak­wa­terowanie wynosi 10% miesięcznej opłaty za pokój.

 

Przyz­nano mi miejsce w akademiku. Kiedy mam dokon­ać pier­wszej opłaty?
Oso­by, którym przyz­nano miejsce w DS:

  • w miesiącu czer­w­cu — wnoszą opłatę za zak­wa­terowanie za miesiąc październik w ciągu 7 dni od dnia otrzy­ma­nia infor­ma­cji o przyz­na­niu miejs­ca w DS;
  • w miesiącu sierp­niu — wnoszą opłatę za zak­wa­terowanie za miesiąc październik w ciągu 7 dni od przesła­nia przez Uni­w­er­sytet na adres email podany w pro­ce­sie rekru­ta­cyjnym infor­ma­cji o przyz­na­niu miejs­ca w DS;
  • oso­by niewymienione w pkt 1 i 2 — wnoszą opłatę za zak­wa­terowanie za miesiąc październik najpóźniej w dniu zak­wa­terowa­nia;
  • Brak wniesienia opłaty za zak­wa­terowanie w w/w ter­minie oznacza rezy­gnację z przyz­nanego miejs­ca
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP