Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

FAQ

Gdzie znajdę informacje dotyczące stypendiów i akademików
www.pomocmaterialna.umed.pl – stypendia / zapomogi / ubezpieczenie NFZ
www.akademiki.umed.pl –  akademiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Otrzymuję stypendium w semestrze zimowym, czy muszę jeszcze raz składać wniosek na semestr letni ?
Nie, ponieważ stypendium przyznawane jest na rok akademicki – do czerwca kolejnego roku.

 

Czy wniosek o stypendium albo akademik mogę przesłać za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera?
Elektroniczne wnioski o stypendia, zapomogę i zakwaterowanie w akademiku studenci składają wyłącznie przez Wirtualną Uczelnię. Kandydaci zainteresowani miejscem w akademiku składają elektroniczne wnioski przez platformę rekrutacyjną.

 

Czy wniosek o stypendium albo akademik mogę dostarczyć przez inne osoby?
Elektroniczne wnioski o stypendia, zapomogę i miejsce w akademiku składane są w formie elektronicznej w Wirtualnej Uczelni, dlatego nie ma konieczności dostarczania ich osobiście. Dokumenty wymagane do stypendium socjalnego należy przesłać do Działu ds. Spraw Bytowych Studentów i doktorantów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczyć osobiście, pocztą polską lub kurierem do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Mój brat w poprzednim roku był niepełnoletni, ale na dzień składania wniosku o stypendium socjalne ukończył 18 lat, czy muszę przedstawiać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o jego dochodzie?
Tak, ponieważ w dniu rozpatrywania wniosku rodzeństwo jest już pełnoletnie.

 

Nie ukończyłem 26 lat, a moi rodzice nie pracują i są zarejestrowani w Urzędzie Pracy. Czy uczelnia może zgłosić mnie do ubezpieczenie zdrowotnego?
Nie, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tylko studenta, który ukończył 26 lat. Rodzice muszą zgłosić swoje dzieci do ubezpieczenia w Urzędzie Pracy.

 

Jakie dokumenty muszę dostarczyć gdy wynajmuję mieszkanie?
Jeśli pobierasz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości musisz dostarczyć nam oświadczenie o zamieszkaniu w obiekcie innym niż Dom Studencki UMED. Oświadczenie musisz dostarczyć także gdy ubiegałeś się o stypendium będąc zakwaterowanym w akademiku i w trakcie roku zrezygnowałeś z niego. Druk oświadczenia znajduje się w E-obiegach na stronie Wirtualnej Uczelni po zalogowaniu do konta studenta.

 

Moi rodzice mieszkają w Zgierzu, a ja wynajmuję mieszkanie w Łodzi. Czy mogę dostać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?
Nie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można uzyskać jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Składałem wniosek o stypendium Rektora / stypendium dla osób niepełnosprawnych / zapomogę. Co mam dalej zrobić?
Podczas składania elektronicznie wniosków należy dołączyć także załączniki potwierdzające Twoje osiągnięcia / orzeczenie / zaistniałą sytuację losową. Po posiedzeniu Komisji Stypendialnej należy pobrać decyzję zamieszczoną w Wirtualnej Uczelni.  Składając wniosek o Stypendium dla osób niepełnosprawnych należy pamiętać o dostarczeniu oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności do Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Składałem wniosek o stypendium socjalne. Co mam dalej zrobić?
Po złożeniu wniosku przez Wirtualną Uczelnię (WU), w przeciągu 14 dni dostarcz wszystkie wymagane załączniki do Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów. Po rozpatrzeniu kompletnego wniosku, na Twoim koncie w WU, w zakładce „Decyzje” pojawi się decyzja, którą należy pobrać.

 

Mam przyznane stypendium, ale nie mam pieniędzy na koncie. Co mam zrobić?
Sprawdź w Wirtualnej Uczelni czy podałeś prawidłowy numer konta.
Numer konta powinien być jednakowy dla wszystkich wypłacanych świadczeń.
Pamiętaj, że pierwsza wypłata dokonywana jest pod koniec listopada (z wyrównaniem za październik).

 

Kiedy mogę spodziewać się wypłaty stypendium?
Wypłaty świadczeń przewidziane są na cztery dni przed końcem każdego miesiąca. Pierwsze wypłaty mają miejsce w listopadzie (z wyrównaniem za październik).

 

Kiedy będzie można wysłać elektroniczny wniosek o stypendium Rektora?
Wnioski na nowy rok akademicki można składać wyłącznie w dniach 1 września – 5 października, informacja o możliwości składania elektronicznych wniosków podawana jest w Aktualnościach.

 

Czy aby ubiegać się o stypendium Rektora muszę zaliczyć egzaminy w pierwszym terminie?
Nie, ale musisz zaliczyć poprzedni rok akademicki w terminie i uzyskać  wpis na rok kolejny.

 

Moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne ale go nie uprawiają, czy muszę je wpisywać do wniosku o stypendium socjalne?
Tak, ponieważ rodzice są wykazani w Urzędzie Gminy jako właściciele gruntów.

 

Czy liczymy dochód z gospodarstwa rolnego wydzierżawionego przez studenta lub rodziców?
Tak. Nie liczymy tylko wtedy, gdy umowa dzierżawy jest zawarta zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, to znaczy wydzierżawiający to emeryt albo rencista.

 

Kończy mi się orzeczenie o niepełnosprawności, co dalej?
Jeśli czekasz na komisję w sprawie wydania nowego orzeczenia, złóż wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z oświadczeniem o oczekiwaniu na nową decyzję.

 

Moi rodzice stracili pracę czy mogę złożyć wniosek o zapomogę?
Nie, zapomoga jest przyznawana studentowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Złóż wniosek o stypendium socjalne.

 

Rodzice są za granicą, czy jestem samodzielny finansowo?
Nie, miejsce pobytu rodziców nie ma znaczenia.

 

Rodzice nie pomagają mi finansowo, nie mieszkam z nimi. Czy mogę złożyć wniosek o stypendium bez wykazywania dochodów rodziców?
Nie, musisz wykazać dochodu rodziców. Zgodnie z prawem jeśli dziecko ukończyło 18 lat i nadal kontynuuje naukę, rodzice mają obowiązek utrzymywania go do 26 roku życia. Jeżeli rodzice żyją i nie mają zasądzonych wobec Ciebie alimentów musisz zatem wykazywać dochody rodziców. By nie wykazywać rodziców na wniosku, musisz spełniać warunki dla osób samodzielnych finansowo.

 

Kiedy mogę zostać uznany za osobę samodzielną finansową i nie uwzględniać dochodów rodziców we wniosku o stypendium?
Wtedy, gdy spełniasz jeden z wymienionych warunków:
– ukończyłeś 26 lat,
– lub pozostajesz w związku małżeńskim,
– lub masz na utrzymaniu dziecko,
– lub osiągnąłeś pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej,
– lub posiadasz stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
oraz nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

 

Czy przyrodnie rodzeństwo uwzględniam na wniosku?
Tak, jeśli rodzeństwo jest na utrzymaniu Twoich rodziców we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Mama wyszła ponownie za mąż, czy wykazuję ojczyma we wniosku?
Nie, chyba, że sądownie nastąpiło Twoje przysposobienie.

 

Jak mogę złożyć wniosek?
Wniosek o stypendium socjalne, Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni (wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie masz jeszcze aktywnego konta w Wirtualnej Uczelni)

 

Gdzie dostarczyć brakujące dokumenty?
Brakujące dokumenty należy przesłać pocztą do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów:
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Plac Hallera 1,
90-647 Łódź
lub dostarczyć je osobiście do pracownika działu – budynek 1b, 2 piętro, pokoje 204-206 lub przesłać pocztą polską, kurierem pod wyżej wskazany adres.

 

Nie mam potwierdzenia do wniosku złożonego drogą elektronicznąco mam zrobić?
Skontaktuj się z Działem do Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów telefonicznie: 799-092-102, lub mailowo: bytowy@umed.lodz.pl .

 

Czy mogę pobierać kilka stypendiów jednocześnie?
Tak, jednakże nie może być to ten sam rodzaj stypendium.  Świadczenia możesz pobierać tylko na jednym, wskazanym przez Ciebie kierunku.

 

Czy stypendium jest dochodem opodatkowanym, z którego należy rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym?
Nie, stypendia Rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych i zapomoga to dochody nieopodatkowane i nie wykazuje się ich w Urzędzie Skarbowym jak i nie wlicza do dochodu.

 

Czy będąc na urlopie dziekańskim mogę otrzymywać stypendium?
Tak, ale decyzję podejmuje Komisja Stypendialna, należy więc złożyć wniosek o wypłatę stypendium podczas urlopu.

 

Skończyłem studia I stopnia. Czy mam prawo do otrzymywania stypendium jeśli podjąłem inne studia I stopnia?
Nie, kontynuacja nauki uprawniająca do korzystania ze świadczeń musi prowadzić do uzyskania tytułu magistra.

 

Co muszę zrobić, jeśli w ciągu roku akademickiego zmieniła się sytuacja materialna mojej rodziny, a do tej pory nie otrzymywałem stypendium?
Należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

 

Czy partner, z którym wychowuję nasze wspólne dziecko powinien zostać uwzględniony w składzie rodziny we wniosku o stypendium?
Nie, jeśli nie jesteście w związku małżeńskim.

 

Czy mogę otrzymywać świadczenia na dwóch kierunkach równocześnie?
Nie, możesz otrzymywać stypendia tylko na jednym, wskazanym przez Ciebie kierunku studiów.

 

Czy do stypendium socjalnego  muszę pobrać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego czy wystarczy jeśli dostarczę PIT?
Niezbędne jest oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie o dochodach dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

 

Czy jako student VI roku Farmacji będący na stażu, mogę korzystać ze wszystkich form pomocy materialnej?
Tak, ale nie dłużej niż przez 5 miesięcy.

 

Rodzice są po rozwodzie, nie mam zasądzonych alimentów, czy mogę nie wykazywać dochodów rodzica, z którym nie mieszkam?
Nie.

 

W jaki sposób dowiem się czy przyznano mi stypendium / akademik?
Wszystkie informacje zamieszczamy w Wirtualnej Uczelni. W przypadku składania wniosków w formie elektronicznej, student otrzymuje decyzję na swoje konto w WU.

 

Jakie są obowiązujące stawki stypendiów?
Aktualne stawki stypendiów znajdziesz na stronie internetowej w zakładce Stawki Stypendiów

 

Kiedy mogę złożyć wniosek o stypendium socjalne?
Wniosek o stypendium socjalne możesz złożyć w momencie gdy twoja sytuacja materialna wskazuje na potrzebę korzystania z pomocy materialnej. Oznacza to, że w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej Twojej rodziny, wniosek możesz złożyć także w trakcie roku akademickiego. Wnioski na nowy rok akademicki uruchamiane są w Wirtualnej Uczelni.
Terminy podawane są KLIKNIJ TUTAJ (link: https://umed.pl/student/stypendia-i-akademiki/studenci/terminy/)

 

Kto powinien złożyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych?
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych składa student za siebie i każdego pełnoletniego członka rodziny.
Oświadczenie dostępne jest w Wirtualnej Uczelni w zakładce e-sprawy → e-obiegi → e-usługi

 

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć podczas składania wniosku o stypendium socjalne?
Wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz w plikach do pobrania

Jakie są kryteria przyznawania miejsc w akademikach?
Miejsce w akademiku w pierwszej kolejności dostanie student, któremu odległość od miejsca zamieszkania do uczelni utrudnia lub uniemożliwia studiowanie.

 

Czy kolejność złożenia wniosku o akademik wpływa na decyzję o przyznaniu miejsca?
Kolejność złożenia wniosku nie ma żadnego znaczenia. Miejsce w akademiku w pierwszej kolejności dostanie student, któremu odległość od miejsca zamieszkania do uczelni utrudnia lub uniemożliwia studiowanie.

 

Jakie są terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku?
Wnioski o przyznanie miejsca w DS składane są w terminach: obecni studenci – do dnia 20 maja; osoby przyjęte na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia – do dnia 4 sierpnia.

 

Będę studentem I roku. Jakie dokumenty powinienem dostarczyć aby móc ubiegać się o miejsce w akademiku?
Aby ubiegać się o miejsce w akademiku należy wypełnić elektroniczny wniosek o miejsce w Domu Studenckim dostępny na Platformie Rekrutacyjnej pod kafelkiem „Akademiki”. Do wniosku nie trzeba załączać dodatkowych dokumentów.

 

Czy mogę się starać o miejsce w akademiku w ciągu roku akademickiego?
W trakcie trwania roku akademickiego można korzystać z wolnych miejsc. Zakwaterowanie następuje po uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego.

 

Jak sprawdzić czy mam przyznane miejsce w akademiku?
Informacje możesz sprawdzić, logując się na swoim koncie na WU, w zakładce „akademiki” .

 

Ile kosztuje akademik?
Aktualny cennik znajdziesz na stronie naszych akademików w zakładce cennik .

 

Czy mogę mieszkać w akademiku w czasie wakacji?
W terminie od 1 lipca do 20 września student ma możliwość korzystania z miejsca w akademiku, po uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego.

 

Czy mogę otrzymać zniżkę w opłacie za akademik?
Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego oraz laureat konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, w tym realizowanych przez UMED, wnosi opłaty za akademik obniżone o 50% przez cały okres kształcenia.

Studentowi, który z góry wniesie opłatę za zakwaterowanie za cały rok akademicki przysługuje rabat 7% w opłacie miesięcznej. Studentowi, który z góry wniesie opłatę za semestr przysługuje rabat 5% w opłacie miesięcznej.

 

Czy obowiązuje mnie kaucja za akademik?
Kaucja obowiązuje każdego studenta zakwaterowanego w akademiku. Kaucja gwarancyjna wynosi 500 zł i jest wnoszona jednorazowo przed zakwaterowaniem się studenta. Kaucja służy zabezpieczeniu środków na pokrycie kosztów ewentualnych napraw lub szkód wyrządzonych w akademiku, nieuregulowania opłaty za akademik lub innych zobowiązań wobec Uczelni. Zwrot kaucji następuje na wniosek studenta, po ostatecznym wykwaterowaniu z domu studenckiego.

 

Jakie jest wyposażenie akademików?
Informacje o wyposażeniu akademików znajdziesz na stronie internetowej akademików.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z  administracją wybranego akademika.

 

Co się stanie jeśli nie zapłacę w terminie za akademik?
Za opóźnienie w opłacie za akademik naliczana jest dodatkowa opłata z tytułu nieterminowego wnoszenia opłaty za zakwaterowanie wynosi 10% miesięcznej opłaty za pokój.

 

Przyznano mi miejsce w akademiku. Kiedy mam dokonać pierwszej opłaty?
Osoby, którym przyznano miejsce w DS:

  • w miesiącu czerwcu – wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu miejsca w DS;
  • w miesiącu sierpniu – wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik w ciągu 7 dni od przesłania przez Uniwersytet na adres email podany w procesie rekrutacyjnym informacji o przyznaniu miejsca w DS;
  • osoby niewymienione w pkt 1 i 2 – wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik najpóźniej w dniu zakwaterowania;
  • Brak wniesienia opłaty za zakwaterowanie w w/w terminie oznacza rezygnację z przyznanego miejsca
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP