Aktualności: Stypendia i akademiki

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2020

 • 27 stycznia 2020

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ogłosił XIV edycję jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Wnioski należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, parter, Strefa Obsługi Studenta stanowisko nr 5 lub pok. 205, II piętro) w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 13 lutego 2020 r.

Do składania wniosków o stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, uprawnieni są jedynie rektorzy lub prorektorzy uczelni. Uczelnia może przekazać maksymalnie 12 wniosków studentów.

Wniosek studenta, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata od dnia 1 stycznia 2017 do dnia jego złożenia.

Wniosek studenta, który otrzymał w latach ubiegłych stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata od momentu przyznania ostatniego stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, jednak nie dalej niż od 1 stycznia 2017 r. do dnia jego złożenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Regulamin

Wniosek student

Sprawozdanie

XXI edycja konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy i prace tematyczne związane z województwem łódzkim

 • 24 stycznia 2020

Limit lat studiowania

 • 21 października 2019

Drodzy Studenci,

Zgodnie z informacja otrzymaną z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego aktualizujemy interpretacji zapisu  art. 93  Ustawy 2.0 dotyczącego limitu lat studiowania, w których można ubiegać się o świadczenia z Funduszu Stypendialnego.

Okres, w którym student może ubiegać się świadczenia nie może przekraczać łącznie 72 miesięcy studiowania (wliczają się urlopy).

Co to oznacza?

Inaczej liczymy okres sześcioletniego  studiowania to znaczy wyłączamy przerwy w studiowaniu.

Każdy student nieposiadający tytuł magistra lub równorzędny może ubiegać się o świadczenia jeśli łączny okres jego studiowania na wszystkich uczelniach nie przekroczył 72 miesięcy.

Przykłady:

Jeśli rozpocząłeś naukę w r. ak. 2013/2014 lub wcześniej i Twoje studia trwają nieprzerwanie to nie możesz ubiegać się o świadczenia.

Jeśli rozpocząłeś studia 1.10.2013 r. i zrezygnowałeś lub zostałeś skreślony w lutym 2014 r. to możesz otrzymywać świadczenia do marca 2020 (w marcu minie 72 m-ce).

Jeśli rozpocząłeś studia 1.10.2012 i zrezygnowałeś lub zostałeś skreślony w czerwcu 2013 to możesz otrzymywać świadczenia do grudnia 2019 (w grudniu minie 72 m-ce).

Jeśli rozpocząłeś studia 1.10.2012 r i zrezygnowałeś lub zostałeś skreślony w lutym 2013 (6-mcy), ponownie podjąłeś studia 1.10.2013 i zrezygnowałeś w lutym 2014 r (6-mcy) by w październiku 2013 ponownie podjąć studia – to w r ak. 2019/2020 nie możesz ubiegać się o świadczenia ponieważ łączny okres Twojego studiowania przekroczył już 72 m-ce.

 

ZASTRZYK INFORMACJI CZYLI… CO NOWEGO W STYPENDIACH

 • 11 lipca 2019

Przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadziły wiele zmian dotyczących świadczeń dla studentów. Poniżej najistotniejsze z nich:

 • Student, studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może pobierać stypendia tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku;
 • Świadczenia przysługują łącznie na okres nie dłuższy niż 6 lat;

Stypendium socjalne:

 • W przypadku miesięcznego dochodu na członka rodziny w roku 2018 od 0 zł do 528 zł, student ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny.

Jeśli student nie dostarczy takiego zaświadczenia Komisja Stypendialna/ Odwoławcza Komisja Stypendialna odmówi przyznania stypendium. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której student uzasadni przyczynę niedostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej oraz w przekonujący sposób udokumentuje źródła utrzymania swojej rodziny;

 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (nie tylko dotyczących kwestii odległości od miejsca zamieszkania);
 • Student nie ma możliwości ubiegania się o zwiększenie stypendium w związku z zamieszkaniem z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem;

Zapomoga:

 • Student może się o nią ubiegać w przejściowo trudnej sytuacji życiowej w ramach pomocy doraźnej. Zapomoga może zostać przyznana maksymalnie dwa razy w roku akademickim, z tym że nie może zostać przyznana dwa razy z tego samego tytułu;

Stypendium Rektora:

 • Zasady jego przyznawania zostaną określone w Regulaminie przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego. Sposób ubiegania się o stypendium pozostaje w dotychczasowej formie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • Sposób ubiegania się o stypendium pozostaje w dotychczasowej formie.

 

Od 1 października 2019 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego, z którym należy się zapoznać w przypadku ubiegania się o którekolwiek ze świadczeń.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,

Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów

UMED

E-obiegówka dla studenta kończącego studia

 • 18 lutego 2019

Drogi Studencie!

W odpowiedzi na Twoje potrzeby uruchamiamy  elektroniczną kartę potwierdzeń (e-obiegówkę) dla kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu (bez Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa), Wydziału Lekarskiego (bez oddziału stomatologicznego) oraz Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

Jeśli kończysz studia/przenosisz się na inną uczelnię/rezygnujesz ze studiów lub zostałeś skreślony z listy studentów możesz rozliczyć się z Uczelnią on-line, za pomocą e-obiegówki.

Jak złożyć e-obiegówkę?

 • Zaloguj się na swoje konto w WU;
 • Uruchom kafelek „e-obiegówka”;
 • Weź udział w monitorowaniu kariery absolwentów i wyraź zgodę na udział w ankietach ewaluacji;
 • Uruchom e-obiegówkę (bądź cierpliwy, zapisywanie wniosku trwa chwilkę).

Twój wniosek zostanie automatycznie przesłany do Biblioteki UM, Biblioteki UŁ, Działu Finansowego, Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów oraz do Dziekanatu.

 • Dzięki stale aktualizowanemu statusowi wniosku możesz monitorować przebieg procesu.
 • W przypadku odrzucenia wniosku, status zostanie zmieniony na „odrzucony” i pojawi się komentarz informujący o przyczynie. Taką samą informację otrzymasz na Twój adres @ w domenie stud.umed.lodz.pl

Ureguluj swoje zobowiązania podane w komentarzu i potwierdź je przyciskiem „rozliczony”.

 • Po zaakceptowaniu e-obiegówki przez wszystkie jednostki otrzymasz informację na adres e-mailowy o potwierdzeniu rozliczenia zobowiązań wobec Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • I już koniec procesu…

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STYPENDIÓW REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 • 10 września 2018

10 września uruchomiliśmy elektroniczne wnioski o stypendium Rektora na rok akademicki 2018/2019.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej a termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 3 października br.

Jak złożyć wniosek?

 1. Zaloguj się na swoje konto w WU
 2. Wybierz jeden z dostępnych wniosków:
  • w oparciu o średnią ocen
  • w oparciu o średnią ocen oraz dodatkowe osiągnięcia
 3. Uzupełnij wymagane pola
 4. Wyślij wniosek

W przypadku składania wniosku w oparciu o średnią ocen wraz dodatkowymi z osiągnięciami należy do dnia 3 października 2018 roku dostarczyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane we wniosku. Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie przeliczeniem wniosku jedynie na podstawie średniej ocen.

Elektorniczny wniosek o zwrot kaucji za akademik

 • 24 maja 2018

Drogi Studencie,

Przypominamy, jeśli mieszkałeś w akademiku i chcesz otrzymać zwrot wpłaconej przez Ciebie kaucji, możesz złożyć wniosek o jej zwrot elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swoje konto w WU i wypełnij wniosek o zwrot kaucji (kafelek AKADEMIKI – KAUCJA).
  Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj o wyborze właściwego akademika oraz o podaniu prawidłowego numeru konta bankowego, na które będzie zwrócona wpłacona przez Ciebie kaucja. (Konto SWIFT dotyczy jedynie rachunków zagranicznych).
 2. Twój wniosek  przejdzie następujące etapy realizacji:
  ETAP 1         – akceptacja przez administrację akademika – po wykwaterowaniu się;
  ETAP 2         – akceptacja  przez Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów;
  ETAP 3         – akceptacja przez Dziekanat/Dziekanaty (jeśli studiujesz lub studiowałeś na kilku kierunkach);
  ETAP 4         – akceptacja przez Dział Finansowy;
  ETAP 5         – przelew kaucji na Twoje konto.
 3. Na każdym etapie będziesz mailowo informowany o stopniach realizacji Twojego wniosku.
 4. Pamiętaj – Twój  wniosek zacznie być rozpatrywany dopiero po Twoim wykwaterowaniu się z akademika.

Jeśli w roku ak. 2018/2019 nadal będziesz mieszkać w Akademiku, nie musisz składać wniosku o zwrot kaucji. Twoja wpłacona już kaucja zostanie automatycznie przeksięgowana na kolejny rok akademicki. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!