Czcionka A- A A+

Student

Strona główna » Student » Indywidualny Tok Studiów

Indywidualny Tok Studiów

lek. Katarzyna Kwas

Absol­wen­t­ka ITS, słuchacz­ka Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej. ITS real­i­zowała w Klin­ice Orto­pe­dii i Orto­pe­dii Dziecięcej CKD. Autor­ka wieku pub­likacji i wys­tąpień kon­fer­en­cyjnych, Lau­re­at­ka Grantu Perły Nau­ki orga­ni­zowanego przez MEiN dla wybit­nie uzdol­nionych młodych naukow­ców.

lek. Filip Karuga

Absol­went ITS, słuchacz Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej, w trak­cie spec­jal­iza­cji z ginekologii i położnict­wa. ITS real­i­zował w Zakładzie Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych. Dzię­ki doświad­cze­niu zdobyte­mu w pro­gramie udało mu się uzyskać Grant Pre­ludi­um finan­sowany ze środ­ków Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki

Studentka Nicole Zielinska

Stu­den­t­ka 6 roku kierunku lekarskiego, autor­ka pon­ad 80 pub­likacji, na co dzień zaj­mu­je się badaniem zmi­en­noś­ci mor­fo­log­icznych w ludzkim orga­nizmie, Prze­wod­niczą­ca Koła Naukowego Anatomii Klin­icznej. Jest recen­zen­tką w zagranicznych cza­sopis­mach, odbyła staże naukowe w Hisz­panii i Por­tu­galii, otrzy­mała tytuł „Najlep­szy Stu­dent Naukowiec 2021”

dr n. farm. Angelika Adamus – Grabicka

Adi­unkt w Zakładzie Chemii Bion­ieor­gan­icznej. Autor­ka wielu pub­likacji badaw­czych i przeglą­dowych prowadzi bada­nia doty­czące poszuki­wa­nia leków prze­ci­wnowot­worowych. Orga­ni­za­tor­ka Kon­fer­encji Naukowo – Szkole­niowej Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego, akty­wnie współpracu­je z koła­mi naukowy­mi i orga­ni­za­c­ja­mi stu­dencki­mi na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym.

Drodzy Studenci ITS!

Indy­wid­u­al­ny tok studiów przez­nac­zony jest dla Was, stu­den­tów, którzy – osią­ga­jąc bard­zo dobre wyni­ki w nauce – prag­ną wyjść poza pod­sta­wowe ramy edukacji na macierzystym kierunku, by już w cza­sie studiów real­i­zować pro­jek­ty naukowe pod okiem naukow­ców Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Celem ITS jest stworze­nie opty­mal­nych warunk­ów do indy­wid­u­al­nego roz­wo­ju każdego z Was. Możli­wość mody­fikacji planu zajęć i stu­denc­ki urlop naukowy poz­wolą Wam posz­erzać wiedzę i godz­ić obow­iązkowe zaję­cia z akty­wnoś­ci­a­mi naukowy­mi w wybranych jed­nos­tkach. Pro­mo­torzy angażu­ją­cy Was w prace badaw­cze umożli­wią Wam naby­cie nowych umiejęt­noś­ci i doświad­czenia, które zwyk­le uzysku­je się dopiero po stu­di­ach. Pro­gram ITS wspiera również finan­sowo wybrane przez Was inic­jaty­wy szkole­niowe. Po to, aby umożli­wić wam wielok­ierunk­owy rozwój wprowadzil­iśmy ITS inter­dyscy­pli­narny oraz konkurs na Grant ITS.

Dzię­ki tym inic­jaty­wom stu­den­ci ITS będą lep­iej przy­go­towani do pod­ję­cia pra­cy naukowej, klin­icznej i dydak­ty­cznej. Ideą ITS jest Wasz rozwój – stu­den­tów akty­wnych, pełnych pasji i pomysłów, świeżego spo­jrzenia na świat i mają­cych pre­cyzyjne wyobraże­nie siebie na „tu i ter­az” i na przyszłość.

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ, KURSÓW I WARSZTATÓW

Zachę­camy do składa­nia wniosków o dofi­nan­sowanie inic­jatyw naukowych na rzecz stu­den­tów odby­wa­ją­cych ksz­tałce­nie w ramach Indy­wid­u­al­nego Toku Studiów. Potrze­bu­jesz kur­su lub szkole­nia aby pod­nieść swo­je umiejęt­noś­ci?

Złóż wniosek (for­mu­la­rz elek­tron­iczny do składa­nia wniosków), uzyskaj dofi­nan­sowanie, pod­nieś swo­je kwal­i­fikac­je!

ITS INTERDYSCYPLINARNY

ITS Inter­dyscy­pli­narny to propozy­c­ja dla stu­den­tów, którzy chcą real­i­zować bada­nia łączące ze sobą różne dziedziny wiedzy.

Rekru­tac­ja na ITS Inter­dyscy­pli­narny odbędzie się w ter­minie 1.07- 16.08.2024

Zespół, który otrzy­ma zgodę na odby­wanie ITS w try­bie Inter­dyscy­pli­narnym, może ubie­gać się o przyz­nanie Grantu ITS w wysokoś­ci 25 tys. zł

GRANT

Aby zachę­cić stu­den­tów do tworzenia zespołów inter­dyscy­pli­narnych i umożli­wić im jeszcze szer­szy rozwój naukowy orga­nizu­je­my konkurs na Grant ITS. Pier­wsza edy­c­ja konkur­su odbyła się w 2023, kole­jne odby­wać się będą corocznie w ramach rekru­tacji na ITS. Pod­czas posiedzenia Komisji Grantowej wyło­nione zostaną trzy najlep­sze zespoły, które otrzy­ma­ją wspar­cie finan­sowe prowad­zonego przez siebie pro­jek­tu badaw­czego.  Środ­ki finan­sowe mogą być przez­nac­zone na wydat­ki i zakupy związane z bada­ni­a­mi a także na dofi­nan­sowanie pub­likacji będą­cych efek­tem prowad­zonych badań.

Zarządze­nie w spraw­ie Reg­u­laminu konkur­su o przyz­nanie grantu w ramach indy­wid­u­al­nego toku studiów

Infor­ma­cji doty­czą­cych konkur­su na Grant udziela Sekre­tarz Zespołu ds. ITS Mał­gorza­ta Kowal­czyk (mail: malgorzata.kowalczyk@umed.lodz.pl, um-its@umed.lodz.pl tel. 799 092 100)

INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW – KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

Każdy nauczy­ciel, zatrud­ni­any na naszym Uni­w­er­syte­cie, posi­ada­ją­cy co najm­niej stopień naukowy dok­to­ra, może zostać Opiekunem stu­den­ta ITS.

INFORMACJE I KONTAKT

ITS to pro­gram niosą­cy wiele korzyś­ci, zarówno dla stu­den­tów jak i dla pra­cown­ików naukowych oraz ich jed­nos­tek macierzystych.

Drodzy pra­cown­i­cy dydak­ty­czni! Chce­cie dowiedzieć się więcej o pro­gramie ITS, chce­cie abyśmy przed­staw­ili go wam, waszym współpra­cown­ikom i stu­den­tom? Chęt­nie spotkamy się z Wami na waszych Wydzi­ałach i opowiemy wam o ITS.

Kon­takt:
Mał­gorza­ta Kowal­czyk
Sekre­tarz Zespołu ds. ITS
Dzi­ał Rekru­tacji i Ksz­tałce­nia
malgorzata.kowalczyk@umed.lodz.pl
um-its@umed.lodz.pl
tel. 799 092 100

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP