Czcionka A- A A+

Wirtualna Uczelnia

FAQ

 1. Gdzie mogę uzyskać login i hasło do WU?
  Dane do logowa­nia dostęp­ne będą na indy­wid­u­al­nym kon­cie kandy­da­ta w ciągu tygod­nia, od złoże­nia doku­men­tów rekru­ta­cyjnych.
 2. Co zro­bić, jeżeli otrzy­mane hasło nie dzi­ała lub jeżeli hasło zgu­biłem (zapom­ni­ałem)?
  Skon­tak­tuj się z Dziekanatem kierunk­owym lub samodziel­nie dokon­aj zmi­any za pomocą opcji „Zmi­ana hasła”.
 3. Jak mogę się zal­o­gować?
  Zal­o­gować się możesz przez stronę główną Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego.
 4. Zal­o­gowałem się do WU, „wyskoczyła” opc­ja wypełnienia anki­ety, co mam zro­bić?
  Odrzuć ją lub wypełnij w późniejszym ter­minie – w prze­ci­wnym razie nie będziesz miał dostępu do menu głównego.
 5. Do czego służą anki­ety?
  Anki­ety ewalu­a­cyjne służą pod­nosze­niu poziomu ksz­tałce­nia Uczel­ni.
 6. Czy za pomocą anki­ety mogę ocenić wszys­t­kich nauczy­cieli?
  Tak, możesz ocenić WSZYSTKICH nauczy­cieli aka­demic­kich, którzy prowadzili zaję­cia w toku Twoich studiów.
 7. Czy za pomocą anki­ety mogę ocenić pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych?
  Tak, możesz ocenić WSZYSTKICH pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych Uczel­ni.
 8. Czy w WU mogę zmienić swo­je dane osobowe?
  Możesz dokon­ać zmi­any numeru tele­fonu i pry­wat­nego adresu e‑mail. Pozostałe zmi­any należy zgłaszać w Dziekana­cie kierunk­owym.
 9. Czy w WU widzę swój plan zajęć?
  Tak, klika­jąc w kafelek PLAN ZAJĘĆ.
 10. Czy po zal­o­gowa­niu do WU będę widzieć moje oce­ny?
  Tak, po kliknię­ciu kafelek INDEKS.
 11. Czy z poziomu WU mam dostęp do sylabusów z mojego toku studiów?
  Tak, oczy­wiś­cie poprzez wybór kafel­ka SYLABUSY I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE.
 12. Czy MATERIAŁY DYDAKTYCZNE to mate­ri­ały udostęp­ni­ane przez dydak­tyków i doty­czą one mojego toku studiów?
  Tak, każdy nauczy­ciel z poziomu WU może zamieś­cić mate­ri­ały dla swoich stu­den­tów. Masz do nich dostęp poprzez kafelek SYLABUSY I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE.
 13. Widzę w menu opcję OGŁOSZENIA, co to jest?
  To „tabli­ca ogłoszeń”, na której pra­cown­i­cy admin­is­tra­cyjni i nauczy­ciele mogą umieszczać infor­ma­c­je doty­czące m.in. spraw związanych z funkcjonowaniem uczel­ni, ważnych wydarzeń, kon­fer­encji, zmi­an w planach zajęć etc.
 14. Znalazłem w menu głównym opcję UBEZPIECZENIE. Do czego służy?
  Po jej kliknię­ciu możesz online wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY doty­czą­cy Two­jego ubez­pieczenia na okres studiów.
 15. Czy widzę w WU infor­ma­cję na tem­at mojego ubez­pieczenia?
  Szczegóły doty­czące ubez­piecza­nia widoczne są po zal­o­gowa­niu na stron­ie ubez­pieczy­ciela.
 16. Czy przez WU mogę korzys­tać z pocz­ty?
  Tak, Pocz­ta Office365 zna­j­du­je się na Twoim kon­cie w WU.
 17. Jak „pojem­na” jest moja skrzyn­ka pocz­towa?
  Pojem­ność two­jej skrzyn­ki pocz­towej wynosi 50 GB.
 18. Jestem absol­wen­tem Uczel­ni, czy moja skrzyn­ka pocz­towa dzi­ała?
  Tak, nadal możesz korzys­tać ze skrzyn­ki pocz­towej UMED.
 19. Czy w WU złożę wniosek o akademik?
  Jeżeli rozpoczy­nasz stu­dia wniosek musisz wypełnić oso­biś­cie w Dziale do Spraw Bytowych. Jeżeli jesteś stu­den­tem starszego roczni­ka wniosek możesz złożyć elek­tron­icznie.
 20. Czy na UMEDzie mogę sko­rzys­tać z Wi-Fi?
  Tak, z inter­ne­tu bezprze­wodowego możesz sko­rzys­tać w Rek­tora­cie na al. Koś­ciusz­ki 4, Pl. Hallera 1 – budynek nr 1 oraz IV Dom Stu­denc­ki , ul. Pomorskiej 251 – Cen­trum Dydak­ty­czne, ul. Żeligowskiego 7/9.
 21. Czy muszę wpisać hasło dostępowe do Wi-Fi?
  Tak, wybierz: MENU->PRZEWODNIK UMED->WiFi.
 22. Czy UMED ma „fejsa”?
  Oczy­wiś­cie! Wystar­czy, że klikniesz kafelek SPOŁECZNOŚCI a zna­jdziesz się na naszym fanpage’u!
 23. Czy UMED ma kanał na You Tube?
  Oczy­wiś­cie! Wystar­czy, że klikniesz kafelek SPOŁECZNOŚCI a zna­jdziesz się na naszym kanale YT!
 24. Czy UMED ma FLICK­Ra?
  Oczy­wiś­cie! Wystar­czy, że klikniesz kafelek SPOŁECZNOŚCI, a obe­jrzysz fotorelac­je z wielu ważnych wydarzeń!
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP