Czcionka A- A A+

ACERT

Co daje ACERT?

 

  • cer­ty­fikat poświad­cza­ją­cy kom­pe­tenc­je językowe na poziomie B2+ ważny 5 lat
  • dla stu­den­tów I roku  uzyskanie cer­ty­fikatu zwal­nia z uczest­nict­wa w lek­tora­cie i egza­minu koń­cowego   w przy­pad­ku uzyska­nia  oce­ny bdb.
  • dla stu­den­tów  II roku — uzyskanie cer­ty­fikatu zwal­nia z uczest­nict­wa w lek­tora­cie  i  egza­minu koń­cowego (do indek­su wpisu­je się ocenę uzyskana na egza­minie. Ocenę moż­na popraw­ić poprzez  pode­jś­cie w I ter­minie przewidzianej sesji.  Wpisu­je się ocenę uzyskaną  nawet jeżeli jest  niższa od  uzyskanej  poprzed­nio.
  • zwal­nia z egza­minu  językowego  dla Stu­den­tów i Stype­ndys­tów  Pro­gra­mu Eras­mus + ( prak­ty­ki waka­cyjne i stu­dia)
  • zwal­nia z egza­minu językowego na prak­ty­ki zagraniczne orga­ni­zowane przez IASTE
  • w przy­pad­ku uzyska­nia oce­ny bdb. cer­ty­fikat zwal­nia z egza­minu wstęp­nego dla kandy­datów na stacjonarne i nies­tacjonarne stu­dia dok­toranck­ie UM (cer­ty­fikat ważny 5 lat)
  • w przy­pad­ku uzyska­nia oce­ny bdb. cer­ty­fikat zwal­nia  z egza­minu poświad­cza­jącego zna­jo­mość języ­ka obcego przy pro­ce­du­rach konkur­sowych, pro­mo­cyjnych lub rekru­tacji na wyjazdy, stype­n­dia i prak­ty­ki zagraniczne dla pra­cown­ików UM (cer­ty­fikat ważny 5 lat)

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP