Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Praktyki zagraniczne IFMSA i IASTE

Praktyki zagraniczne IFMSA i IASTE

EGZAMIN NA STYPENDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Egza­miny z języków obcych na stype­ndi­um w ramach prak­tyk orga­ni­zowanych przez IFMSA, IASTE.

Egza­miny odby­wa­ją się w ustalonych wcześniej ter­mi­nach, z następu­ją­cych języków:
– z języ­ka ang­iel­skiego,
– z języ­ka fran­cuskiego,
– z języ­ka niemieck­iego,
– z języ­ka włoskiego,
– z języ­ka hisz­pańskiego.

Zapisy przyj­mu­je Sekre­tari­at C.N.J.O. (Egza­m­i­na­tor może odmówić przyję­cia na egza­min osób nie zapisanych na listę egza­m­i­na­cyjną)

Egza­miny płatne – 25 ZŁ
Opłaty za egza­min należy  dokony­wać na rzecz:
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Koś­ciusz­ki 4
ING Bank Śląs­ki
nr. kon­ta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118
z  następu­ją­cym dopiskiem:
CNJO – egza­min z języ­ka obcego  – … imię i nazwisko oso­by zda­jącej oraz odpowied­ni dopisek –  IASTE, IFMSA
W dniu egza­minu należy okazać się potwierdzeniem/dowodem wpłaty.

 

WYMAGANIA DO EGZAMINU
Egza­min  ma charak­ter ust­ny.
Celem jest sprawdze­nie umiejęt­noś­ci komu­nikacji w sytu­ac­jach życia codzi­en­nego, stu­denck­iego oraz zawodowego  w wyma­ganym obszarze.

Zgod­nie z aktu­al­nym reg­u­laminem Pro­gra­mu Stałego ds. Prak­tyk Waka­cyjnych SCOPE IFMSA

5.7.2.1  Oce­na z egza­minu językowego wpisana do indek­su stanowi pod­stawę do przyz­na­nia punk­tów. W przy­pad­ku aplikacji stu­den­ta wydzi­ału anglo­języ­cznego po dostar­cze­niu doku­men­tu potwierdza­jącego wpisanie na listę stu­den­tów anglo­języ­cznych przyz­nawana jest mu maksy­mal­na licz­ba punk­tów za język ang­iel­s­ki.

5.7.2.2Certyfikaty z języków obcych uwzględ­ni­ane są zgod­nie z zasadą:
a) B2 (np. FCE): 20 pkt.
b) C1 (np. CAE): 25 pkt.
c) C2 (np. CPE): 30 pkt.

5.7.2.3 Stu­dent musi dostar­czyć potwierdze­nie zna­jo­moś­ci wszys­t­kich języków
wyma­ganych przez NMO, do których apliku­je.

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP