Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Działalność dydaktyczna CNJO

Działalność dydaktyczna CNJO

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych, w ramach swo­jej dzi­ałal­noś­ci dydak­ty­cznej, prowadzi zaję­cia dla stu­den­tów studiów stacjonarnych, nies­tacjonarnych oraz dok­toranc­kich Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego.

Wymi­ar godzin języ­ka obcego — kon­gre­sowego uza­leżniony jest od pro­gra­mu danego wydzi­ału i wacha się od 60 do 200 godzin w siatce zajęć. Zaję­cia kończą się pisem­nym zal­icze­niem na ocenę lub egza­minem w formie pisem­nej i ust­nej.

Nau­ka języków jest prowad­zona na poziomie zaawan­sowanym lub śred­nio-zaawan­sowanym, o tem­atyce bio­m­e­dy­cznej, dos­tosowywanej na poszczegól­nych wydzi­ałach pod kątem przyszłych potrzeb ich absol­wen­tów. Syl­labusy na poszczegól­nych kierunk­ach są przy­go­towane zgod­nie z wyty­cznym zawarty­mi w Stan­dar­d­ach i Kra­jowych Ramach Kwal­i­fikacji.

Zaję­cia z języ­ka łacińskiego są prowad­zone na I roku na wyz­nac­zonych wydzi­ałach UM  w wymi­arze 45 — 60 godzin oraz kończą się zal­icze­niem na ocenę.

CNJO prowadzi ofer­u­je również zaję­cia językowe, jako przed­miot obier­al­ny. Lista zajęć dostęp­na w zakład­ce Infor­ma­c­je dla stu­den­tów — fakul­te­ty.

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP