Czcionka A- A A+

Student

Strona główna » Student » Program ERASMUS+

Program ERASMUS+

PROGRAM ERASMUS+

Reg­u­lamin kursów i egza­m­inów językowych oraz uznawal­noś­ci cer­ty­fikatów językowych na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Wyjazdy w ramach pro­gra­mu Eras­mus + Stu­dia oraz Prak­ty­ka.

 1. Wyjazdy stu­den­tów na stu­dia.
 2. Kursy językowe są skierowane wyłącznie do stu­den­tów zamierza­ją­cych wyjechać na stu­dia lub prak­tykę w kole­jnym roku aka­demickim. Każdy stu­dent pode­j­mu­ją­cy się udzi­ału w kur­sie jest zobow­iązany do przys­tąpi­enia do egza­minu językowego (jak w przy­pad­ku każdego egza­minu nie wiąże się to z obow­iązkiem uzyska­nia zal­iczenia). Opła­ta rejes­tra­cyj­na wynosi 30 PLN. Stu­dent jest zwol­niony z dal­szych opłat za kurs i egza­min. Nieprzys­tąpi­e­nie do egza­minu dyskwal­i­fiku­je kandy­da­ta do późniejszego udzi­ału w wyjaz­dach w ramach pro­gra­mu Eras­mus +.
 3. Zapisy na kurs przyj­mu­je Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej we wcześniej wskazanym ter­minie. Zapisy­wać moż­na się wyłącznie oso­biś­cie. Po zapisie w ciągu 2 dni należy dosłać potwierdze­nie uiszczenia opłaty rejes­tra­cyjnej.  (opłaty należy dokon­ać na rzecz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Al. Koś­ciusz­ki 4, nr kon­ta 46 10501461 1000 0005 03784118 z dopiskiem ERASMUS KURSY JĘZYKOWE)
  Ter­miny zapisów na kursy zostaną opub­likowane w zakład­ce : https://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/komunikaty/
 4. Poziom wyma­gany przy wyjaz­dach od stu­den­tów wyjeżdza­ją­cych na stu­dia to B2 z języ­ka w którym prowad­zone są zaję­cia na danej uczel­ni. W przy­pad­ku uczel­ni włos­kich dodatkowo wyma­gany jest poziom A1 z języ­ka włoskiego.
 5. Poziom B2 oznacza:
  Oso­ba posługu­ją­ca się językiem na tym poziomie rozu­mie znacze­nie głównych wątków            przekazu zawartego w złożonych tek­stach na tem­aty konkretne i abstrak­cyjne, łącznie z   rozu­mie­niem dyskusji na tem­aty tech­niczne z zakre­su jej spec­jal­noś­ci. Potrafi porozu­miewać      się na tyle płyn­nie i spon­tan­icznie, by prowadz­ić nor­mal­ną roz­mowę z rodz­imym            użytkown­ikiem języ­ka, nie powodu­jąc przy tym napię­cia u które­jkol­wiek ze stron. Potrafi – w          sze­rokim zakre­sie tem­atów – for­mułować prze­jrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub             pisemne, a także wyjaś­ni­ać swo­je stanowisko w sprawach będą­cych przed­miotem dyskusji,       rozważa­jąc wady i zale­ty różnych rozwiązań.
  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr‑3.3‑common-reference-levels-global-scale
 6. Oso­by które uczest­niczyły w kur­sie językowym zostaną zapisane na egza­min z danego języ­ka. Pozostałe oso­by będą mogły zapisać się na egza­min w CNJO oso­biś­cie lub mailowo: cnjo@umed.lodz.pl.
 7. Każdy stu­dent ma pra­wo pode­jś­cia do jed­nego ter­minu egza­minu z dowol­nej iloś­ci języków. Stu­dent może wybrać z dwóch dostęp­nych ter­minów egza­m­inów dla każdego z języków na każdym poziomie. Nie będą orga­ni­zowane egza­miny poprawkowe. Wszys­tkie egza­miny mają for­mę pisem­ną.

Ter­miny egza­m­inów Eras­mus + 2021/22
Dates of exams for Eras­mus +  2021/22

Język
Lan­guage
I ter­min /
 1st term
godz/hour sala/room II ter­min /
2nd term
godz/hour sala/room Lek­tor
prowadzą­cy
Ang­iel­s­ki
Eng­lish
21.02.2022

Poniedzi­ałek
Mon­day

17.00
5.00 p.m
304 7.03.2022

Poniedzi­ałek
Mon­day

17.00
5.00 p.m
304 mgr Justy­na Majkows­ka

mgr Sła­womir Wysoc­ki

Fran­cus­ki
French
24.02.2022

Czwartek
Thurs­day

18.00
6.00 p.m
306 10.03.2022

Czwartek
Thurs­day

18.00
6.00 p.m
306 mgr Ane­ta przy­bysz
Hisz­pańs­ki
Span­ish
24.02.2022

Czwartek
Thurs­day

17.00
5.00 p.m
304 10.03.2022

Czwartek
Thurs­day

17.00
5.00 p.m
304 mgr Piotr Roman
Niemiec­ki
Ger­man
23.02.2022

Śro­da
Wednes­day

17.00
5.00 p.m
304 9.03.2022

Śro­da
Wednes­day

17.00
5.00 p.m
304 mgr Anna Nazars­ka — Brzes­ka
Włos­ki
Ital­ian
11.02.2022 piątek
Fri­day
17.00
5.00 p.m
306 02.03.2022

Śro­da
Wednes­day

18.00
6.00 p.m
306 mgr Anna Walęc­ka

 

Egza­miny będą prowad­zone w salach Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych, Pl. Hallera 1b, III piętro.
The exams will be held at Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych (For­eign Lan­guage Cen­ter), Pl. Hallera 1b, 3rd floor.

Zapisy na język ang­iel­s­ki, niemiec­ki fran­cus­ki i hisz­pańs­ki do 21.02.2022r (piątek) do godz. 15.00
 mailowo na adres:  cnjo@umed.lodz.pl lub tele­fon­icznie 502 447 658

Zapisy na język włos­ki do dnia 9.02.2022r (śro­da)

You can reg­is­ter for the exams (Eng­lish, Ger­man, French and Spanich) by Fri­day ( 21.02.2022r.), 3 p.m !!! at: cnjo@umed.lodz.pl or phone nr 502 447 658

For the Ital­ian exam you can reg­is­ter till 9.02 2022 (Wednes­day)

Proszę wpisać w mailu : Imię I Nazwisko, rok i kierunek studiów oraz wybrany język
Include in the mail the fol­low­ing infor­ma­tion: Name, Sur­name, Year and Fac­ul­ty of your Stud­ies as well as the lan­guage you choose.

 1. Każde kole­jne pode­jś­cie do egza­minu (np. w kole­jnym roku aka­demickim lub po uzyska­niu cer­ty­fikatu ) jest trak­towane jako poprawka. Stu­den­towi będzie uznawana osta­nia uzyskana oce­na z danego języ­ka.
 2. Wyni­ki egza­m­inów językowych będą dostęp­ne w Dziale Współpra­cy Zagranicznej w ciągu 7 dni roboczych. Stu­dent ma pra­wo odwoła­nia w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W tym celu należy złożyć podanie do „Komisji Odwoław­czej” ze stosownym uza­sad­nie­niem. Podanie składamy oso­biś­cie w Dziale Współpra­cy Zagranicznej.
 3. Cer­ty­fikaty które zwal­ni­a­ją stu­den­ta z egza­minu:
Poziom języ­ka potwierd­zony cer­ty­fikatem oce­na
C2 5,5 (pon­ad bard­zo dobry)
C1 5,0 (bard­zo dobry)
B2 4,5 (pon­ad dobry) ważność cer­ty­fikatu: 2 lata
ACERT 0,5 oce­ny wyżej od oce­ny uzyskanej z egza­minu
Dyplom final­isty Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych 5,5 (pon­ad bard­zo dobry)

Cer­ty­fikatem nie jest zaświad­cze­nie o ukończe­niu kur­su językowego na danym poziomie.

 1. Wyjazdy stu­den­tów na prak­tykę.
 2. Kursy językowe są skierowane wyłącznie do stu­den­tów zamierza­ją­cych wyjechać na stu­dia lub prak­tykę w kole­jnym roku aka­demickim. Każdy stu­dent pode­j­mu­ją­cy się udzi­ału w kur­sie jest zobow­iązany do przys­tąpi­enia do egza­minu językowego (jak w przy­pad­ku każdego egza­minu nie wiąże się to z obow­iązkiem uzyska­nia zal­iczenia). Opła­ta rejes­tra­cyj­na wynosi 30 PLN. Stu­dent jest zwol­niony z dal­szych opłat za kurs i egza­min. Nieprzys­tąpi­e­nie do egza­minu dyskwal­i­fiku­je kandy­da­ta do późniejszego udzi­ału w wyjaz­dach w ramach pro­gra­mu Eras­mus +.
 3. Zapisy na kurs przyj­mu­je Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej we wcześniej wskazanym ter­minie. Zapisy­wać moż­na się wyłącznie oso­biś­cie. Po zapisie w ciągu 2 dni należy dosłać potwierdze­nie uiszczenia opłaty rejes­tra­cyjnej. (opłaty należy dokon­ać na rzecz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Al. Koś­ciusz­ki 4, nr kon­ta 46 10501461 1000 0005 03784118 z dopiskiem ERASMUS KURSY JĘZYKOWE)
  Ter­miny zapisów na kursy zostaną opub­likowane w zakład­ce : https://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/komunikaty/
 4. Stu­den­tom wyjeżdza­ją­cym na prak­tykę będzie uznawana oce­na z lek­toratu prowad­zonego przez CNJO na UM pod warunk­iem iż będzie to oce­na dobra lub wyższa. Pozostałe oso­by zain­tere­sowane wyjaz­dem będą musi­ały pode­jść do egza­minu językowego na poziomie B2.
 5. Oso­by które uczest­niczyły w kur­sie językowym zostaną zapisane na egza­min z danego języ­ka. Pozostałe oso­by będą mogły zapisać się na egza­min w CNJO oso­biś­cie lub mailowo: cnjo@umed.lodz.pl
 6. Każdy stu­dent ma pra­wo pode­jś­cia do jed­nego ter­minu egza­minu z dowol­nej iloś­ci języków. Stu­dent może wybrać z dwóch dostęp­nych ter­minów egza­m­inów dla każdego z języków na każdym poziomie. Nie będą orga­ni­zowane egza­miny poprawkowe. Wszys­tkie egza­miny mają for­mę pisem­ną.

Ter­miny egza­m­inów Eras­mus + 2021/22
Dates of exams for Eras­mus +  2021/22

Język
Lan­guage
I ter­min /
1st term
godz/hour sala/room II ter­min /
2nd term
godz/hour sala/room Lek­tor
prowadzą­cy
Ang­iel­s­ki
Eng­lish
21.02.2022

Poniedzi­ałek
Mon­day

17.00
5.00 p.m
304 7.03.2022

Poniedzi­ałek
Mon­day

17.00
5.00 p.m
304 mgr Justy­na Majkows­ka

mgr Sła­womir Wysoc­ki

Fran­cus­ki
French
24.02.2022

Czwartek
Thurs­day

18.00
6.00 p.m
306 10.03.2022

Czwartek
Thurs­day

18.00
6.00 p.m
306 mgr Ane­ta przy­bysz
Hisz­pańs­ki
Span­ish
24.02.2022

Czwartek
Thurs­day

17.00
5.00 p.m
304 10.03.2022

Czwartek
Thurs­day

17.00

5.00 p.m

304 mgr Piotr Roman
Niemiec­ki
Ger­man
23.02.2022

Śro­da
Wednes­day

17.00
5.00 p.m
304 9.03.2022

Śro­da
Wednes­day

17.00
5.00 p.m
304 mgr Anna Nazars­ka — Brzes­ka
Włos­ki
Ital­ian
11.02.2022 piątek
Fri­day
17.00
5.00 p.m
306 02.03.2022

Śro­da
Wednes­day

18.00
6.00 p.m
306 mgr Anna Walęc­ka

 

Egza­miny będą prowad­zone w salach Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych, Pl. Hallera 1b, III piętro.
The exams will be held at Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych (For­eign Lan­guage Cen­ter), Pl. Hallera 1b, 3rd floor.

Zapisy na język ang­iel­s­ki, niemiec­ki fran­cus­ki i hisz­pańs­ki do 21.02.2022r (piątek) do godz. 15.00
 mailowo na adres:  cnjo@umed.lodz.pl lub tele­fon­icznie 502 447 658

Zapisy na język włos­ki do dnia 9.02.2022r (śro­da)

You can reg­is­ter for the exams (Eng­lish, Ger­man, French and Spanich) by Fri­day ( 21.02.2022r.), 3 p.m !!! at: cnjo@umed.lodz.pl or phone nr 502 447 658

For the Ital­ian exam you can reg­is­ter till 9.02 2022 (Wednes­day)

Zda­ją­cy tylko raz ma pra­wo przys­tąpić do egza­minu.

 1. Każde kole­jne pode­jś­cie do egza­minu (np. w kole­jnym roku aka­demickim lub pomi­mo uzyskanej już oce­ny z lek­toratu) jest trak­towane jako poprawka. Stu­den­towi będzie uznawana osta­nia uzyskana oce­na z danego języ­ka.
 2. Wyni­ki egza­m­inów językowych będą dostęp­ne w Dziale Współpra­cy Zagranicznej w ciągu 7 dni roboczych. Stu­dent ma pra­wo odwoła­nia w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W tym celu należy złożyć podanie do „Komisji Odwoław­czej” ze stosownym uza­sad­nie­niem. Podanie składamy oso­biś­cie w Dziale Współpra­cy Zagranicznej.
 3. Cer­ty­fikaty które zwal­ni­a­ją stu­den­ta z egza­minu:
Poziom języ­ka potwierd­zony cer­ty­fikatem oce­na
C2 5,5 (pon­ad bard­zo dobry)
C1 5,0 (bard­zo dobry)
B2 4,5 (pon­ad dobry) ważność cer­ty­fikatu: 2 lata
ACERT 0,5 oce­ny wyżej od oce­ny uzyskanej z egza­minu
Dyplom final­isty Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych 5,5 (pon­ad bard­zo dobry)

Cer­ty­fikatem nie jest zaświad­cze­nie o ukończe­niu kur­su językowego na danym poziomie.

 1. Poziom B2 oznacza:
  Oso­ba posługu­ją­ca się językiem na tym poziomie rozu­mie znacze­nie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tek­stach na tem­aty konkretne i abstrak­cyjne, łącznie z rozu­mie­niem dyskusji na tem­aty tech­niczne z zakre­su jej spec­jal­noś­ci. Potrafi porozu­miewać się na tyle płyn­nie i spon­tan­icznie, by prowadz­ić nor­mal­ną roz­mowę z rodz­imym użytkown­ikiem języ­ka, nie powodu­jąc przy tym napię­cia u które­jkol­wiek ze stron. Potrafi – w sze­rokim zakre­sie tem­atów – for­mułować prze­jrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaś­ni­ać swo­je stanowisko w sprawach będą­cych przed­miotem dyskusji, rozważa­jąc wady i zale­ty różnych rozwiązań.
  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr‑3.3‑common-reference-levels-global-scale

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP