Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Egzamin doktorski z języka obcego CNJO

Egzamin doktorski z języka obcego CNJO

„Informujemy, że egzaminy doktorskie z języka obcego odbywają się w formie online za pomocą aplikacji TEAMS”
Doktorant w trakcie trwania egzaminu jest zobowiązany do przebywania w tym samym pomieszczeniu z jednym z członków komisji.

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 46/2008 z dnia 18 grudnia 2008, egzamin doktorski można składać w momencie otwarcia przewodu doktorskiego jednakże należy sprawdzić regulacje obowiązujące w zakresie zdawania egzaminów doktorskich na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Medycznego.

Egzamin jest egzaminem ustnym obejmującym trzy części. W części pierwszej kandydat dokonuje streszczenia tez swojej pracy doktorskiej oraz jej omówienia w zależności od stopnia zaawansowania badań. Część druga- tłumaczenie wskazanych zdań – sprawdza znajomość struktur leksykalno gramatycznych najczęściej używanych w naukach biomedycznych i języku akademickim. Celem trzeciej część jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i tłumaczenia tekstu z prezentowanej przez kandydata dziedziny.

Egzamin ma charakter komisyjny. W skład komisji wchodzą osoby powołane podczas Rady Wydziału (wszystkie wskazane osoby muszą być obecne na egzaminie).

Świadectwem zdania egzaminu jest protokół.

Wymagania do egzaminu
Obowiązuje:
– znajomość struktur leksykalno-gramatycznych,
– umiejętność rozumienia i tłumaczenia tekstu akademickiego z dziedziny nauk biomedycznych,
– umiejętność posługiwania się językiem akademickim z elementami statystyki.

UWAGA
W przypadku otwarcia programu specjalizacji przez doktoranta istnieje możliwość jednoczesnego zdawania odpłatnego egzaminu do specjalizacji – w takim przypadku część ustna jest rozszerzona o umiejętność poprawnego komunikowania się z pacjentem lub innymi pracownikami i przedstawicielami zawodów pokrewnych. Chęć zdawania dwóch egzaminów jednocześnie prosimy deklarować przy ustalaniu terminu.

Zapisy na egzaminy przyjmuje sekretariat CNJO pod numerem telefonu: 502 447 658

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP