Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Egzamin doktorski z języka obcego CNJO

Egzamin doktorski z języka obcego CNJO

Infor­mu­je­my, iż w lipcu i sierp­niu 2024 r. egza­miny dok­torskie z języ­ka obcego z powodów orga­ni­za­cyjnych nie będą przeprowadzane.


„Infor­mu­je­my, że egza­miny dok­torskie z języ­ka obcego odby­wa­ją się w formie online za pomocą aplikacji TEAMS”
Dok­torant w trak­cie trwa­nia egza­minu jest zobow­iązany do prze­by­wa­nia w tym samym pomieszcze­niu z jed­nym z członków komisji.

Zgod­nie z Uch­wałą Sen­atu nr 46/2008 z dnia 18 grud­nia 2008, egza­min dok­tors­ki moż­na składać w momen­cie otwar­cia prze­wodu dok­torskiego jed­nakże należy sprawdz­ić reg­u­lac­je obow­iązu­jące w zakre­sie zdawa­nia egza­m­inów dok­tors­kich na poszczegól­nych wydzi­ałach Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego.

Egza­min jest egza­minem ust­nym obe­j­mu­ją­cym trzy częś­ci. W częś­ci pier­wszej kandy­dat dokonu­je streszczenia tez swo­jej pra­cy dok­torskiej oraz jej omówienia w zależnoś­ci od stop­nia zaawan­sowa­nia badań. Część dru­ga- tłu­macze­nie wskazanych zdań – sprawdza zna­jo­mość struk­tur leksykalno gra­maty­cznych najczęś­ciej uży­wanych w naukach bio­m­e­dy­cznych i języku aka­demickim. Celem trze­ciej część jest sprawdze­nie umiejęt­noś­ci rozu­mienia i tłu­maczenia tek­stu z prezen­towanej przez kandy­da­ta dziedziny.

Egza­min moż­na zdawać z następu­ją­cych języków: ang­iel­s­ki, niemiec­ki, rosyjs­ki, fran­cus­ki, pol­s­ki.

Egza­min ma charak­ter komisyjny. W skład komisji wchodzą oso­by powołane pod­czas Rady Wydzi­ału (wszys­tkie wskazane oso­by muszą być obec­ne na egza­minie).

Świadectwem zda­nia egza­minu jest pro­tokół.

Wyma­gania do egza­minu
Obow­iązu­je:
– zna­jo­mość struk­tur leksykalno-gra­maty­cznych,
– umiejęt­ność rozu­mienia i tłu­maczenia tek­stu aka­demick­iego z dziedziny nauk bio­m­e­dy­cznych,
– umiejęt­ność posługi­wa­nia się językiem aka­demickim z ele­men­ta­mi statysty­ki.

UWAGA
W przy­pad­ku otwar­cia pro­gra­mu spec­jal­iza­cji przez dok­toran­ta ist­nieje możli­wość jed­noczes­nego zdawa­nia odpłat­nego egza­minu do spec­jal­iza­cji – w takim przy­pad­ku część ust­na jest rozsz­er­zona o umiejęt­ność poprawnego komu­nikowa­nia się z pac­jen­tem lub inny­mi pra­cown­ika­mi i przed­staw­iciela­mi zawodów pokrewnych. Chęć zdawa­nia dwóch egza­m­inów jed­nocześnie prosimy deklarować przy usta­la­niu ter­minu.

Zapisy na egza­miny przyj­mu­je sekre­tari­at CNJO pod numerem tele­fonu: 502 447 658

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP