Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Historia CNJO

Obecne CNKJO UM zostało powołane jako jednostka międzywydziałowa 19 kwietnia 1956 roku funkcjonując pod nazwą Studium Języków Obcych do roku 1973. W roku 1974 SJO zostało przemianowane na Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a w roku 1998 uchwałą Senatu  zostało przekształcone w Centrum Nauczania Języków Obcych i pod taką nazwą funkcjonuje jako jednostka ogólnouczelniana do dnia dzisiejszego. W początkowym okresie siedziba Studium mieściła się na zapleczu Collegium Anatomicum przy Narutowicza 60. W 1975 Studium otrzymało samodzielny lokal przy Al. Kościuszki 85, a od  2002  Centrum Nauczania Języków Obcych  znajduje się przy placu Gen. J Hallera 1 ( budynek nr 1,  III p.). W chwili obecnej CNJO UM wchodzi w skład Uczelnianego Centrum Kształcenia podporządkowaną Prorektorowi ds. Kształcenia.

Kolejni kierownicy od momentu powstania jednostki to:
– prof. dr hab. Mścisław Olechnowicz, filolog rosyjski (1956 -1969)
– mgr Włodzimierz Jakubowski, filolog angielski (1970 – 1974)
– mgr Zdzisław Pałatyński, filolog angielski (1974 -1994)
– mgr Kinga Studzińska-Pasieka filolog angielski  od 1994 – do chwili obecnej.

Głównym przedmiotem działalności Centrum była i pozostaje do dnia dzisiejszego dydaktyka w zakresie nauczania języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i łaciny dla potrzeb zawodowych studentów i absolwentów uczelni medycznej.
W roku 1983 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych rozszerzając swoją działalność nie tylko dydaktyczną, ale i usługową powołało Sekcję Tłumaczy, której głównym zadaniem do dnia dzisiejszego jest wykonywanie tłumaczeń i adjustacji doniesień naukowych dla pracowników i administracji uczelni.

W 1994 roku sekcja języka angielskiego przystąpiła do Programu TEMPUS  „Language Access to Medicine: Resource Provision and Trainer Development”. W programie tym uczestniczyły ze strony polskiej: Akademia Medyczna w Warszawie i Śląska Akademia Medyczna.Stronę brytyjską reprezentował : University of Durham, University of Newcastle upon Tyne, Fundacja Wellcome, a reprezentantem  Irlandii był University College Cork. Dzięki pomocy programu TEMPUS  Centrum utworzyło i wyposażyło centrum samokształcenia oraz zakupiło podręczniki i  nowoczesne pomoce audiowizualne(  taśmy wideo i oprogramowanie) wykorzystywane w trakcie zajęć ze studentami. Owocem tego programu szkoleniowego jest także wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 1997 roku podręcznik zatytułowany „EMP Activities Recipes for Teaching English to Medical Students and Doctors” będący zbiorem materiałów dydaktycznych przeznaczonych lektorów i uczelni medycznych.

W latach 1994-2000 lektorzy zespołu języka łacińskiego brali czynny udział w międzynarodowych seminariach i konferencjach organizowanych w ramach współpracy europejskiej przez niemieckie towarzystwo L.U.P.A. – „Latinae Vivae Provenendae Associato” i francuskich filologów klasycznych działających w „Opus Fundatum-Latinitas’ przy Watykanie.

W latach 1998-2000 , CNJO UM ściśle współpracowało z British Council realizując własny  projekt cyklicznych ogólnopolskich  seminariów  dla lektorów uczelni medycznych . Celem spotkań było ujednolicenie obowiązujących programów nauczania dla różnych wydziałów i oddziałów akademii medycznych w Polsce.

W grudniu 2008 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu w obszarze Działania 4.1. – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. W latach 2009-2012 CNJO UM oraz wyodrębniony zespół projektowy było odpowiedzialne za realizację projektu „Poprawa jakości nauczania w języku angielskim na UM poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej”. Koordynatorem zespołu projektowego jest dr Kinga Studzińska-Pasieka – Kierownik Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Głównym celem projektu było podwyższenie, jakości nauczania w języku angielskim dla studentów Oddziału Studiów w Języku Angielskim przy Wydziale Wojskowo-Lekarskim poprzez podniesienie kwalifikacji językowych kadry akademickiej realizującej dydaktykę na tym Oddziale.

Realizacja projektu objęła następujące działania:

  • szkolenie lektorów języka angielskiego w zakresie nowoczesnych metod nauczania w wiodących i akredytowanych placówkach szkoleniowych na terenie UK (Institute of Applied Language Studies, University of Edinburgh, The English Language Centre,  Brighton &Hove, AngloLang  (Scarborough), co podniosło kwalifikacje zawodowe kadry  CNJO UM.
  • szkolenie metodyka odpowiedzialnego za prowadzenie szkoleń nauczycieli akademickich z zakresu metodyki nauczania i metod oceniania dostarczyło wiedzę z zakresu dostosowywania założeń programowych i metodycznych do międzynarodowych wymagań egzaminów licencyjnych;
  • wdrożenie systemu powtarzalnych szkoleń przeznaczonych dla kadry akademickiej z zakresu metodyki nauczania i metod oceniania;
  • wdrożenie dwustopniowego systemu kursów językowych podnoszących kwalifikacje językowe kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w języku obcym;
  • dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń szkoleniowych do obowiązujących europejskich standardów umożliwiających wykorzystanie nowoczesnych metod audio-wizualnych stosowanych w nauczaniu języków obcych;
  • uaktualnienie zasobów metodycznych CNJO UM

Od ponad 10 lat CNJO UM współpracuje z uczelnianym biurem uczestniczącym w Programie ERASMUS, poprzednio SOCRATES od 1999 roku. Obecnie, od 2007 roku,  Program ERASMUS jest realizowany w ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej Erasmus LLP- Lifelong Learning Programme Uczenie Się Przez Całe Życie.  CNJO UM prowadzi dokształcające kursy językowe przygotowujące studentów do wyjazdów i praktyk w zakresie języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego. Do zadań CNJO należy również poświadczanie kompetencji językowych ubiegających się osób.

W roku 2012 CNJO UM rozpoczęło współpracę z Urzędem Miasta Łodzi jako partner strategiczny, realizując kolejne edycje projektu pod nazwą Młodzi w Łodzi- Językowzięci. Celem Projektu, który jest adresowany – oprócz studentów – także do absolwentów łódzkich uczelni wyższych, jest promocja nauki języków obcych i zachęcenie łódzkich studentów i absolwentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych. CNJO Uniwersytetu Medycznego prowadzi zajęcia w zakresie języka czeskiego , niderlandzkiego oraz portugalskiego.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP