Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Historia CNJO

Obec­ne CNKJO UM zostało powołane jako jed­nos­t­ka między­wydzi­ałowa 19 kwiet­nia 1956 roku funkcjonu­jąc pod nazwą Studi­um Języków Obcych do roku 1973. W roku 1974 SJO zostało przemi­anowane na Studi­um Prak­ty­cznej Nau­ki Języków Obcych, a w roku 1998 uch­wałą Sen­atu  zostało przek­sz­tał­cone w Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych i pod taką nazwą funkcjonu­je jako jed­nos­t­ka ogól­nouczel­ni­ana do dnia dzisiejszego. W początkowym okre­sie siedz­i­ba Studi­um mieś­ciła się na zapleczu Col­legium Anatomicum przy Naru­tow­icza 60. W 1975 Studi­um otrzy­mało samodziel­ny lokal przy Al. Koś­ciusz­ki 85, a od  2002  Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych  zna­j­du­je się przy placu Gen. J Hallera 1 ( budynek nr 1,  III p.). W chwili obec­nej CNJO UM wchodzi w skład Uczel­ni­anego Cen­trum Ksz­tałce­nia pod­porząd­kowaną Prorek­torowi ds. Ksz­tałce­nia.

Kole­jni kierown­i­cy od momen­tu pow­sta­nia jed­nos­t­ki to:
— prof. dr hab. Mścisław Olech­now­icz, filolog rosyjs­ki (1956 ‑1969)
— mgr Włodz­imierz Jakubows­ki, filolog ang­iel­s­ki (1970 — 1974)
— mgr Zdzisław Pałatyńs­ki, filolog ang­iel­s­ki (1974 ‑1994)
— mgr Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka filolog ang­iel­s­ki  od 1994 — do chwili obec­nej.

Głównym przed­miotem dzi­ałal­noś­ci Cen­trum była i pozosta­je do dnia dzisiejszego dydak­ty­ka w zakre­sie naucza­nia języków obcych: ang­iel­skiego, niemieck­iego, fran­cuskiego, rosyjskiego i łaciny dla potrzeb zawodowych stu­den­tów i absol­wen­tów uczel­ni medy­cznej.
W roku 1983 Studi­um Prak­ty­cznej Nau­ki Języków Obcych rozsz­erza­jąc swo­ją dzi­ałal­ność nie tylko dydak­ty­czną, ale i usłu­gową powołało Sekcję Tłu­maczy, której głównym zadaniem do dnia dzisiejszego jest wykony­wanie tłu­maczeń i adjus­tacji doniesień naukowych dla pra­cown­ików i admin­is­tracji uczel­ni.

W 1994 roku sekc­ja języ­ka ang­iel­skiego przys­tąpiła do Pro­gra­mu TEMPUS  “Lan­guage Access to Med­i­cine: Resource Pro­vi­sion and Train­er Devel­op­ment”. W pro­gramie tym uczest­niczyły ze strony pol­skiej: Akademia Medy­cz­na w Warsza­w­ie i Śląs­ka Akademia Medyczna.Stronę bry­tyjską reprezen­tował : Uni­ver­si­ty of Durham, Uni­ver­si­ty of New­cas­tle upon Tyne, Fun­dac­ja Well­come, a reprezen­tan­tem  Irlandii był Uni­ver­si­ty Col­lege Cork. Dzię­ki pomo­cy pro­gra­mu TEMPUS  Cen­trum utworzyło i wyposażyło cen­trum samok­sz­tałce­nia oraz zakupiło podręczni­ki i  nowoczesne pomoce audiow­iz­ualne(  taśmy wideo i opro­gramowanie) wyko­rzysty­wane w trak­cie zajęć ze stu­den­ta­mi. Owocem tego pro­gra­mu szkole­niowego jest także wydany przez Wydawnict­wo Naukowe PWN w 1997 roku podręcznik zaty­tułowany “EMP Activ­i­ties Recipes for Teach­ing Eng­lish to Med­ical Stu­dents and Doc­tors” będą­cy zbiorem mate­ri­ałów dydak­ty­cznych przez­nac­zonych lek­torów i uczel­ni medy­cznych.

W lat­ach 1994–2000 lek­torzy zespołu języ­ka łacińskiego brali czyn­ny udzi­ał w między­nar­o­dowych sem­i­nar­i­ach i kon­fer­enc­jach orga­ni­zowanych w ramach współpra­cy europe­jskiej przez niemieck­ie towarzyst­wo L.U.P.A. — “Lati­nae Vivae Prove­nen­dae Asso­ci­a­to” i fran­cus­kich filologów klasy­cznych dzi­ała­ją­cych w “Opus Fun­da­tum-Latini­tas’ przy Watykanie.

W lat­ach 1998–2000 , CNJO UM ściśle współpra­cow­ało z British Coun­cil real­izu­jąc włas­ny  pro­jekt cyk­licznych ogólnopol­s­kich  sem­i­nar­iów  dla lek­torów uczel­ni medy­cznych . Celem spotkań było ujed­no­lice­nie obow­iązu­ją­cych pro­gramów naucza­nia dla różnych wydzi­ałów i odd­zi­ałów akademii medy­cznych w Polsce.

W grud­niu 2008 roku Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi uzyskał dofi­nan­sowanie z Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki na real­iza­cję pro­jek­tu w obszarze Dzi­ała­nia 4.1. — Wzmoc­nie­nie i rozwój potenc­jału dydak­ty­cznego uczel­ni oraz zwięk­sze­nie licz­by absol­wen­tów kierunk­ów o kluc­zowym znacze­niu dla gospo­dar­ki opartej na wiedzy. W lat­ach 2009–2012 CNJO UM oraz wyo­dręb­niony zespół pro­jek­towy było odpowiedzialne za real­iza­cję pro­jek­tu “Poprawa jakoś­ci naucza­nia w języku ang­iel­skim na UM poprzez pod­niesie­nie kom­pe­tencji aka­demick­iej kadry dydak­ty­cznej”. Koor­dy­na­torem zespołu pro­jek­towego jest dr Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka - Kierown­ik Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.Głównym celem pro­jek­tu było pod­wyższe­nie, jakoś­ci naucza­nia w języku ang­iel­skim dla stu­den­tów Odd­zi­ału Studiów w Języku Ang­iel­skim przy Wydziale Wojskowo-Lekarskim poprzez pod­niesie­nie kwal­i­fikacji językowych kadry aka­demick­iej real­izu­jącej dydak­tykę na tym Odd­ziale.

Real­iza­c­ja pro­jek­tu objęła następu­jące dzi­ała­nia:

  • szkole­nie lek­torów języ­ka ang­iel­skiego w zakre­sie nowoczes­nych metod naucza­nia w wiodą­cych i akredy­towanych placówkach szkole­niowych na tere­nie UK (Insti­tute of Applied Lan­guage Stud­ies, Uni­ver­si­ty of Edin­burgh, The Eng­lish Lan­guage Cen­tre,  Brighton &Hove, AngloLang  (Scar­bor­ough), co pod­niosło kwal­i­fikac­je zawodowe kadry  CNJO UM.
  • szkole­nie metody­ka odpowiedzial­nego za prowadze­nie szkoleń nauczy­cieli aka­demic­kich z zakre­su metody­ki naucza­nia i metod oce­ni­a­nia dostar­czyło wiedzę z zakre­su dos­tosowywa­nia założeń pro­gramowych i metody­cznych do między­nar­o­dowych wyma­gań egza­m­inów licen­cyjnych;
  • wdroże­nie sys­te­mu pow­tarzal­nych szkoleń przez­nac­zonych dla kadry aka­demick­iej z zakre­su metody­ki naucza­nia i metod oce­ni­a­nia;
  • wdroże­nie dwustop­niowego sys­te­mu kursów językowych pod­noszą­cych kwal­i­fikac­je językowe kadry aka­demick­iej prowadzącej zaję­cia w języku obcym;
  • dos­tosowanie i wyposaże­nie pomieszczeń szkole­niowych do obow­iązu­ją­cych europe­js­kich stan­dard­ów umożli­wia­ją­cych wyko­rzys­tanie nowoczes­nych metod audio-wiz­ual­nych stosowanych w naucza­niu języków obcych;
  • uak­tu­al­nie­nie zasobów metody­cznych CNJO UM

Od pon­ad 10 lat CNJO UM współpracu­je z uczel­ni­anym biurem uczest­niczą­cym w Pro­gramie ERASMUS, poprzed­nio SOCRATES od 1999 roku. Obec­nie, od 2007 roku,  Pro­gram ERASMUS jest real­i­zowany w ramach eduka­cyjnego pro­gra­mu Unii Europe­jskiej Eras­mus LLP- Life­long Learn­ing Pro­gramme - Ucze­nie Się Przez Całe Życie.  CNJO UM prowadzi dok­sz­tał­ca­jące kursy językowe przy­go­towu­jące stu­den­tów do wyjazdów i prak­tyk w zakre­sie języ­ka ang­iel­skiego, fran­cuskiego, niemieck­iego, włoskiego, hisz­pańskiego i por­tu­gal­skiego. Do zadań CNJO należy również poświad­czanie kom­pe­tencji językowych ubie­ga­ją­cych się osób.

W roku 2012 CNJO UM rozpoczęło współpracę z Urzę­dem Mias­ta Łodzi jako part­ner strate­giczny, real­izu­jąc kole­jne edy­c­je pro­jek­tu pod nazwą Młodzi w Łodzi- Językowz­ię­ci. Celem Pro­jek­tu, który jest adresowany — oprócz stu­den­tów — także do absol­wen­tów łódz­kich uczel­ni wyższych, jest pro­moc­ja nau­ki języków obcych i zachęce­nie łódz­kich stu­den­tów i absol­wen­tów do pod­noszenia swoich kwal­i­fikacji językowych. CNJO Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego prowadzi zaję­cia w zakre­sie języ­ka czeskiego , nider­landzkiego oraz por­tu­gal­skiego.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP