Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Zapis na egzamin Erasmus+

Na każdy język mogą Państ­wo zapisać się tylko w jed­nym ter­minie.
Nie ma poprawek! Egza­min trwa 60 min­ut.
Proszę na egza­min zabrać ze sobą doku­ment tożsamoś­ci (dowód oso­bisty albo legi­t­y­mację stu­dencką).
Egza­miny odby­wa­ją się w Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych. Pl. Hallera 1b, III piętro.
Wyni­ki będą przesłane do Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej 29.02.2024r. oraz przesłane do Państ­wa na maila
 

Ter­miny egza­m­inów Eras­mus + w roku akad. 2023/24 

język  I ter­min  sala   II ter­min  sala 
ang­iel­s­ki
B2
2.02.2024r.
piątek
godz. 18.30
304 21.02.2024r.
śro­da
godz. 17.00
304
niemiec­ki
B2
2.02.2024r.
piątek
godz. 17.00
304 16.02.2024r.
piątek
godz. 17.00
304
włos­ki
B2
8.02.2024r.
czwartek
godz. 17.00
306 22.02.2024r.
czwartek
godz. 16.00
306
fran­cus­ki
B2
9.02.2024r.
piątek
godz. 9.00
306 23.02.2024r.
piątek
godz. 19.00
306
hisz­pańs­ki
B2
5.02.2024r.
poniedzi­ałek
godz. 18.45
306 19.02.2024r.
poniedzi­ałek
godz. 18.45
306
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP