Czcionka A- A A+

ACERT

Co to jest ACERT?

ACERT to ogólnopol­s­ki, aka­demic­ki cer­ty­fikat dają­cy możli­wość poświad­czenia zna­jo­moś­ci języ­ka obcego ogól­nego oraz spec­jal­isty­cznego. Od roku 2014 stu­den­ci szkół wyższych w Polsce mogą przys­tępować do egza­minu z języ­ka obcego, który potwierdzany jest cer­ty­fikatem zgod­nym   z Europe­jskim Sys­te­mem Opisu Ksz­tałce­nia Językowego CEFR. Egza­min umożli­wia określe­nie kom­pe­tencji językowych na różnych poziomach zaawan­sowa­nia. Cer­ty­fikat ACERT jest wydawany przez uczel­nie zrzes­zone w Sto­warzysze­niu Aka­demic­kich Ośrod­ków Naucza­nia Języków Obcych SERMO. Wysoką jakość egza­minu gwaran­tu­ją pro­ce­dury opra­cow­ane przez ekspertów z poszczegól­nych ośrod­ków aka­demic­kich.
Cer­ty­fikat ACERT jest cen­ną alter­naty­wą dla egza­m­inów zewnętrznych.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP