Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Egzamin kwalifikacyjny z języka obcego do Międzynarodowej Szkoły Doktorskie

Egzamin kwalifikacyjny z języka obcego do Międzynarodowej Szkoły Doktorskie

Egza­min z języ­ka obcego — ang­iel­skiego , jest sprawdze­niem kom­pe­tencji językowej kandy­datów na stu­den­tów Szkoły Dok­torskiej W UM na poziomie co najm­niej B2. Celem egza­minu jest sprawdze­nie w szczegól­noś­ci zna­jo­moś­ci języ­ka aka­demick­iego . Egza­min jest w formie tes­tu pisem­nego i skła­da się z 3 częś­ci.

Czas trwa­nia tes­tu – 1,5 h ( 2h lek­cyjne)

Więcej infor­ma­cji: EGZAMIN KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA OBCEGO

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP