Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Współpraca CNJO

     

Od wielu lat pra­cown­i­cy CNJO poszczegól­nych sekcji językowych uczest­niczą w szkole­ni­ach orga­ni­zowanych w kra­ju i za granicą ściśle współpracu­jąc z Goethe Insti­tut, Alliance Française,  British Coun­cil , wydawnict­wa­mi Cam­bridge, i Oxford Uni­ver­si­ty Press oraz Pear­son-Long­man .

Od pon­ad 10 lat CNJO UM współpracu­je z uczel­ni­anym biurem uczest­niczą­cym w Pro­gramie ERASMUS, poprzed­nio SOCRATES od 1999 roku. Obec­nie, od 2007 roku,  Pro­gram ERASMUS jest real­i­zowany w ramach eduka­cyjnego pro­gra­mu Unii Europe­jskiej Eras­mus LLP- Life­long Learn­ing Pro­gramme -Ucze­nie Się Przez Całe Życie.  CNJO UM prowadzi dok­sz­tał­ca­jące kursy językowe przy­go­towu­jące stu­den­tów do wyjazdów i prak­tyk w zakre­sie języ­ka ang­iel­skiego, fran­cuskiego, niemieck­iego, włoskiego, hisz­pańskiego i por­tu­gal­skiego. Do zadań CNJO należy również poświad­czanie kom­pe­tencji językowych ubie­ga­ją­cych się osób.

CNJO UM współpracu­je z orga­ni­za­c­ja­mi stu­dencki­mi dzi­ała­ją­cy­mi na tere­nie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego — IFMSA oraz IASTE orga­nizu­jąc szkole­nia językowe oraz przeprowadza­jąc egza­miny cer­ty­fiku­jące kom­pe­tenc­je językowe osób ubie­ga­ją­cych się o uczest­nict­wo prak­tykach zagranicznych i pro­gra­mach eduka­cyjnych.

W roku 2012 CNJO UM rozpoczęło współpracę z Urzę­dem Mias­ta Łodzi jako part­ner strate­giczny, real­izu­jąc kole­jne edy­c­je pro­jek­tu pod nazwą Młodzi w Łodzi- Językowz­ię­ci. Celem Pro­jek­tu, który jest adresowany — oprócz stu­den­tów — także do absol­wen­tów łódz­kich uczel­ni wyższych, jest pro­moc­ja nau­ki języków obcych i zachęce­nie łódz­kich stu­den­tów i absol­wen­tów do pod­noszenia swoich kwal­i­fikacji językowych. CNJO Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego prowadzi zaję­cia w zakre­sie języ­ka czeskiego, nider­landzkiego oraz por­tu­gal­skiego.
CNJO UM jest członkiem Sto­warzyszenia Aka­demic­kich Ośrod­ków Naucza­nia Językow Obcych — SERMO akty­wnie uczest­nicząc w jego pra­cach oraz orga­ni­zowanych szkole­ni­ach . Kierown­ik CNJO UM — dr Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka pełni funkcję Vicepreze­sa Sto­warzyszenia.

Więcej infor­ma­cji o sto­warzysze­niu: www.sermo.org.pl

Zaprasza­my do obe­jrzenia prezen­tacji Pow­er Point doty­czącej Sto­warzyszenia Aka­demic­kich Ośrod­ków Naucza­nia Języków Obcych SERMO.

Pobierz: Prezentacja-PowerPoint-SERMO.ppt

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP