Czcionka A- A A+

SOS

Strona główna » SOS » Wirtualna Uczelnia

Wirtualna Uczelnia

Elek­tron­iczny Sys­tem Obsłu­gi Stu­den­ta. WU to por­tal komu­nika­cyjny dzię­ki które­mu stu­den­ci UME­Du mają stały dostęp do kon­ta pocz­towego Office365 oraz do bieżą­cych infor­ma­cji związanych z tok­iem studiów m.in. anki­et ewalu­a­cyjnych, planów zajęć, elek­tron­icznego indek­su, sylabusów i mate­ri­ałów dydak­ty­cznych.

www.wu.umed.lodz.pl

A jeśli masz pytanie pomoże ci Wirtu­al­ny Asys­tent Stu­den­ta

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP