Czcionka A- A A+

ACERT

Procedury i regulamin

REGULAMIN I PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ACERT

 1. Warunk­iem wejś­cia na salę egza­m­i­na­cyjną jest okazanie przez kandy­da­ta dowodu tożsamoś­ci.
 2. Rzeczy oso­biste, wyłąc­zone tele­fony komórkowe oraz inne urządzenia elek­tron­iczne muszą zostać złożone w miejs­cu wskazanym przez komisję.
 3. Po wejś­ciu do sali kandy­dat zaj­mu­je wyz­nac­zone miejsce, a następ­nie czeka na instrukc­je prowadzącego.
 4. Na stole kandy­da­ta może zna­j­dować się jedynie dłu­gopis oraz dowód tożsamoś­ci. Woda w przezroczys­tej butelce może zostać umieszc­zona pod stołem kandy­da­ta.
 5. Korzys­tanie z jakichkol­wiek mate­ri­ałów i urządzeń elek­tron­icznych, a także roz­maw­ian­ie z inny­mi kandy­data­mi równoz­naczne jest z dyskwal­i­fikacją i zakończe­niem egza­minu.
 6. Arkusze egza­m­i­na­cyjne rozkładane są na stołach, gdy wszyscy kandy­daci siedzą już na swoich miejs­cach.
 7. Kandy­dat może otworzyć arkusz egza­m­i­na­cyjny dopiero gdy prowadzą­cy wyda takie polece­nie.
 8. Po rozpoczę­ciu egza­minu spóźnieni  nie będą dopuszczeni do zdawa­nia egza­minu.
 9. Należy wpisać swo­je imię i nazwisko drukowany­mi lit­era­mi w wyz­nac­zonym do tego miejs­cu na pier­wszej stron­ie arkusza egza­m­i­na­cyjnego.
 10. Kandy­dat zobow­iązany jest syg­nal­i­zować jakikol­wiek prob­lem lub chęć sko­rzys­ta­nia z toale­ty poprzez pod­niesie­nie ręki i poczekanie na pode­jś­cie człon­ka komisji.
 11. Nie ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z toale­ty pod­czas trwa­nia częś­ci Lis­ten­ing.
 12. W trak­cie trwa­nia egza­minu członkowie komisji mon­i­toru­ją salę, chodząc wzdłuż stołów kandy­datów.
 13. W przy­pad­ku wcześniejszego ukończenia egza­minu, kandy­dat może zgłosić ten fakt poprzez pod­niesie­nie ręki. Po ode­bra­niu egza­minu przez człon­ka komisji, kandy­dat może opuś­cić salę egza­m­i­na­cyjną. Nie ist­nieje możli­wość powro­tu do sali egza­m­i­na­cyjnej w celu doko­na­nia jakichkol­wiek poprawek na arkuszu egza­m­i­na­cyjnym.
 14. Przys­tąpi­e­nie do egza­minu oznacza zaak­cep­towanie powyższych zasad.

 

REGULAMIN

Reg­u­lamin  wydawa­nia cer­ty­fikatu ACERT  CNJO UM oraz Sto­warzyszenia SERMO poświad­cza­jącego zna­jo­mość języ­ka obcego

1. ACERT jest Aka­demickim Cer­ty­fikatem poświad­cza­ją­cym zna­jo­mość  języ­ka obcego, wydawanym przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych  Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Sto­warzysze­nie Aka­demic­kich Ośrod­ków Naucza­nia Języków Obcych SERMO.

2. Egza­min skła­da się z częś­ci pisem­nej i częś­ci ust­nejCzęść pisem­na skła­da się z następu­ją­cych ele­men­tów: Read­ing, Lis­ten­ing, Writ­ing, Gram­mar and Lex­is. Aby zdać egza­min, należy z każdej częś­ci skład­owej egza­minu uzyskać wyma­ganą liczbę punk­tów (min­i­mum 55%).

3. W częś­ci ust­nej kandy­daci  będą zdawać w parach (wybranych losowo) lub w trójkę w przy­pad­ku nieparzys­tej iloś­ci zda­ją­cych.

4. Cer­ty­fikat ACERT jest wydawany po zdanym egza­minie cer­ty­fika­towym w CNJO UM przeprowad­zonym według wys­tandary­zowanych zasad przyję­tych przez Sto­warzysze­nie SERMO.

5. Cer­ty­fikat ACERT poświad­cza zna­jo­mość spec­jal­isty­cznego medy­cznego języ­ka ang­iel­skiego na poziomie B2+ według Europe­jskiego Sys­te­mu Opisu Ksz­tałce­nia Językowego (ESOKJ).

6. Wszys­tkie infor­ma­c­je doty­czące egza­minu (pro­ce­dury przeprowadza­nia cer­ty­fikowanego egza­minu z języ­ka obcego, reg­u­lamin wydawa­nia cer­ty­fikatu, opis egza­minu, test mod­e­lowy, cen­nik, ter­miny egza­m­inów itp.) są dostęp­ne na stron­ie inter­ne­towej CNJO UM.

7. Do egza­minu mogą przys­tąpić:

a. Stu­den­ci i absol­wen­ci UM;
b. Pra­cown­i­cy UM;
c. Oso­by spoza Uczel­ni.

8. Stu­den­ci I‑VI roku UM, pra­cown­i­cy UM, słuchacze studi­um Dok­toranck­iego UM  przys­tępu­ją do egza­minu cer­ty­fikowanego na poziomie B2+ bezpłat­nie po ure­g­u­lowa­niu tylko opłaty rejes­tra­cyjnej ,   w koszt której wchodzi cer­ty­fikat ACERT.

9. Do egza­minu cer­ty­fikowanego odpłat­nego mogą przys­tąpić inne oso­by (pkt.7) po złoże­niu pisem­nego zgłoszenia i uiszcze­niu opłaty ustalonej  w cen­niku  na kon­to:
ING Bank Śląs­ki
nr. kon­ta — 46 10501461 1000 0005 0378 4118
Druk zgłoszenia moż­na pobrać ze strony inter­ne­towej CNJO UM.

10. Cer­ty­fikat ACERT zaw­iera dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL oraz ocenę ogól­ną z egza­minu   z danego języ­ka.

11. Cer­ty­fikat ACERT jest pod­pisy­wany przez Kierown­i­ka CNJO UM oraz przez osobę przez niego wyz­nac­zoną na dany rok aka­demic­ki.

12. Każdy cer­ty­fikat otrzy­mu­je kole­jny numer z rejestru cer­ty­fikatów prowad­zonego przez pra­cown­i­ka wyz­nac­zonego przez Kierown­i­ka CNJO UM.

13. Cer­ty­fikat ACERT jest drukowany dwus­tron­nie, w języku pol­skim i ang­iel­skim.

14. Odbioru cer­ty­fikatu należy dokon­ać oso­biś­cie w ter­minie wyz­nac­zonym przez władze CNJO UM, poświad­cza­jąc odbiór doku­men­tu w rejestrze cer­ty­fikatów.

15. Dup­likaty są wydawane odpłat­nie w cenie usta­lanej przez Kierown­i­ka CNJO UM, nie wyższej jed­nak, niż koszt opłaty rejes­tra­cyjnej.

16. Wszys­tkie szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące cer­ty­fikatu zna­j­du­ją się na stron­ie CNJO.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP