Czcionka A- A A+

ACERT

Procedury i regulamin

REGULAMIN I PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ACERT

 1. Warunkiem wejścia na salę egzaminacyjną jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości.
 2. Rzeczy osobiste, wyłączone telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne muszą zostać złożone w miejscu wskazanym przez komisję.
 3. Po wejściu do sali kandydat zajmuje wyznaczone miejsce, a następnie czeka na instrukcje prowadzącego.
 4. Na stole kandydata może znajdować się jedynie długopis oraz dowód tożsamości. Woda w przezroczystej butelce może zostać umieszczona pod stołem kandydata.
 5. Korzystanie z jakichkolwiek materiałów i urządzeń elektronicznych, a także rozmawianie z innymi kandydatami równoznaczne jest z dyskwalifikacją i zakończeniem egzaminu.
 6. Arkusze egzaminacyjne rozkładane są na stołach, gdy wszyscy kandydaci siedzą już na swoich miejscach.
 7. Kandydat może otworzyć arkusz egzaminacyjny dopiero gdy prowadzący wyda takie polecenie.
 8. Po rozpoczęciu egzaminu spóźnieni  nie będą dopuszczeni do zdawania egzaminu.
 9. Należy wpisać swoje imię i nazwisko drukowanymi literami w wyznaczonym do tego miejscu na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.
 10. Kandydat zobowiązany jest sygnalizować jakikolwiek problem lub chęć skorzystania z toalety poprzez podniesienie ręki i poczekanie na podejście członka komisji.
 11. Nie istnieje możliwość skorzystania z toalety podczas trwania części Listening.
 12. W trakcie trwania egzaminu członkowie komisji monitorują salę, chodząc wzdłuż stołów kandydatów.
 13. W przypadku wcześniejszego ukończenia egzaminu, kandydat może zgłosić ten fakt poprzez podniesienie ręki. Po odebraniu egzaminu przez członka komisji, kandydat może opuścić salę egzaminacyjną. Nie istnieje możliwość powrotu do sali egzaminacyjnej w celu dokonania jakichkolwiek poprawek na arkuszu egzaminacyjnym.
 14. Przystąpienie do egzaminu oznacza zaakceptowanie powyższych zasad.

 

REGULAMIN

Regulamin  wydawania certyfikatu ACERT  CNJO UM oraz Stowarzyszenia SERMO poświadczającego znajomość języka obcego

1. ACERT jest Akademickim Certyfikatem poświadczającym znajomość  języka obcego, wydawanym przez Centrum Nauczania Języków Obcych  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

2. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnejCzęść pisemna składa się z następujących elementów: Reading, Listening, Writing, Grammar and Lexis. Aby zdać egzamin, należy z każdej części składowej egzaminu uzyskać wymaganą liczbę punktów (minimum 55%).

3. W części ustnej kandydaci  będą zdawać w parach (wybranych losowo) lub w trójkę w przypadku nieparzystej ilości zdających.

4. Certyfikat ACERT jest wydawany po zdanym egzaminie certyfikatowym w CNJO UM przeprowadzonym według wystandaryzowanych zasad przyjętych przez Stowarzyszenie SERMO.

5. Certyfikat ACERT poświadcza znajomość specjalistycznego medycznego języka angielskiego na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

6. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu (procedury przeprowadzania certyfikowanego egzaminu z języka obcego, regulamin wydawania certyfikatu, opis egzaminu, test modelowy, cennik, terminy egzaminów itp.) są dostępne na stronie internetowej CNJO UM.

7. Do egzaminu mogą przystąpić:

a. Studenci i absolwenci UM;
b. Pracownicy UM;
c. Osoby spoza Uczelni.

8. Studenci I-VI roku UM, pracownicy UM, słuchacze studium Doktoranckiego UM  przystępują do egzaminu certyfikowanego na poziomie B2+ bezpłatnie po uregulowaniu tylko opłaty rejestracyjnej ,   w koszt której wchodzi certyfikat ACERT.

9. Do egzaminu certyfikowanego odpłatnego mogą przystąpić inne osoby (pkt.7) po złożeniu pisemnego zgłoszenia i uiszczeniu opłaty ustalonej  w cenniku  na konto:
ING Bank Śląski
nr. konta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118
Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej CNJO UM.

10. Certyfikat ACERT zawiera dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL oraz ocenę ogólną z egzaminu   z danego języka.

11. Certyfikat ACERT jest podpisywany przez Kierownika CNJO UM oraz przez osobę przez niego wyznaczoną na dany rok akademicki.

12. Każdy certyfikat otrzymuje kolejny numer z rejestru certyfikatów prowadzonego przez pracownika wyznaczonego przez Kierownika CNJO UM.

13. Certyfikat ACERT jest drukowany dwustronnie, w języku polskim i angielskim.

14. Odbioru certyfikatu należy dokonać osobiście w terminie wyznaczonym przez władze CNJO UM, poświadczając odbiór dokumentu w rejestrze certyfikatów.

15. Duplikaty są wydawane odpłatnie w cenie ustalanej przez Kierownika CNJO UM, nie wyższej jednak, niż koszt opłaty rejestracyjnej.

16. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące certyfikatu znajdują się na stronie CNJO.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP