Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Działalność egzaminacyjna CNJO

Działalność egzaminacyjna CNJO

Pra­cown­i­cy Cen­trum przeprowadza­ją następu­jące egza­miny w celu cer­ty­fikacji kom­pe­tencji z języ­ka obcego:

  • dok­torskie;
  • do spec­jal­iza­cji;
  • poświad­cza­jące zna­jo­mość języ­ka obcego przy pro­ce­du­rach konkur­sowych, pro­mo­cyjnych lub rekru­tacji na wyjazdy, stype­n­dia i prak­ty­ki zagraniczne;
  • dla kandy­datów na stacjonarne i nies­tacjonarne Stu­dia Dok­toranck­ie UM;
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP