Czcionka A- A A+

ACERT

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » ACERT » Kryteria oceniania egzminu

Kryteria oceniania egzminu

A. Oce­na częś­ci ust­nej

OCENA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO — B2 (20 punk­tów)

ESP
GENERAL ENGLISH

licz­ba
punk­tów

   WYMAGANIA

licz­ba
punk­tów

       WYMAGANIA

                                                      TREŚĆ  PRZEKAZU
      3 wycz­er­panie tem­atu w sposób płyn­ny i log­iczny      3 peł­na zgod­ność przekazu z zadaniem zawartym w pyta­niu; płynne wypowiedzi i  umiejętne podtrzymy­wanie dia­logu
      2 wypowiedź dobra, obe­j­mu­ją­ca więk­szość wyma­ganych treś­ci      2 niepeł­na zgod­ność z zadaniem; ogranic­zona płyn­ność prowadzenia roz­mowy
      1 treść przekazu bard­zo ogranic­zona; wypowiedź chao­ty­cz­na      1 Ogranic­zona zgod­ność przekazu z zadaniem; chao­ty­czne prowadze­nie dia­logu
      0 brak odpowiedzi      0 brak pod­ję­cia dia­logu
                                                 POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA
      3 wypowiedź gra­maty­cznie popraw­na; nieliczne uster­ki językowe       3 wypowiedź gra­maty­cznie popraw­na; nieliczne uster­ki językowe
      2 poprawność językowa zapew­ni­a­ją­ca komu­nikaty­wność       2 poprawność językowa zapew­ni­a­ją­ca komu­nikaty­wność
      1 błędy zakłó­ca­jące rozu­mie­nie przekazu       1 błędy zakłó­ca­jące rozu­mie­nie przekazu
      0 błędy uniemożli­wia­jące zrozu­mie­nie wypowiedzi       0 błędy uniemożli­wia­jące zrozu­mie­nie wypowiedzi
                                                     BOGACTWO JĘZYKOWE
       3 bogate słown­ict­wo spec­jal­isty­czne i ogólne       3 bogate słown­ict­wo adek­watne do tem­aty­ki
       2 słown­ict­wo spec­jal­isty­czne i ogólne na poziomie dobrym       2 słown­ict­wo na poziomie dobrym, adek­watne do tem­aty­ki
       1 ogranic­zone słown­ict­wo spec­jal­isty­czne i pod­sta­wowe słown­ict­wo ogólne       1 ubo­gie słown­ict­wo, ogranicza­jące swo­bodne wyraże­nie myśli
       0 słown­ict­wo bard­zo ogranic­zone lub brak wypowiedzi       0 słown­ict­wo bard­zo ogranic­zone lub brak wypowiedzi
                            WYMOWA i INTONACJA (ESP + GENERAL ENGLISH)
        2 popraw­na wymowa i intonac­ja
        1 wymowa i intonac­ja z błę­da­mi, nie mają­cy­mi więk­szego wpły­wu na rozu­mie­nie wypowiedzi
        0 wymowa i intonac­ja uniemożli­wia­ją­ca zrozu­mie­nie wypowiedzi

 

B. Oce­na częś­ci pisem­nej

Oce­na częś­ci pisem­nej egza­minu cer­ty­fikowanego ACERT — B2 (20 punk­tów) *

 

Wyko­nanie zada­nia
(Task achieve­ment)
0–5 pkt.

 

Orga­ni­za­c­ja i spójność
(Coher­ence and cohe­sion)
0–5 pkt.

 

Słown­ict­wo
(Vocab­u­lary)
0–5 pkt.

 

Gra­maty­ka
(Gram­mar)
0–5 pkt.

5
 • Wszys­tkie częś­ci zada­nia określonego polece­niem uwzględ­nione i odpowied­nio rozwinięte (100%)
 • Tekst speł­nia wymo­gi for­malne zada­nia
5
 • Prze­jrzys­ta i log­icz­na orga­ni­za­c­ja tek­stu
 • Prze­jrzyste i log­iczne łącze­nie zdań w akap­i­tach i między akapi­ta­mi
 • Praw­idłowe uży­cie spójników
 • Właś­ci­wa, tzn. zgod­na

z polece­niem dłu­gość tek­stu

5
 • Zaawan­sowane, różnorodne i odpowied­nie słown­ict­wo dos­tosowane do treś­ci zada­nia
 • Brak błędów w stosowa­niu słown­ict­wa
 • Poje­dyncze błędy ortograficzne
5
 • Praw­idłowe stosowanie różnorod­nych struk­tur gra­maty­cznych
 • Poje­dyncze błędy inter­punkcyjne niezmieni­a­jące sen­su zda­nia
4
 • Zadanie wyko­nane w więk­szoś­ci poprawnie
 • Nieliczne bra­ki związane wymoga­mi for­mal­ny­mi tek­stu
4
 • Dobra orga­ni­za­c­ja tek­stu
 • Prze­jrzyste i log­iczne łącze­nie zdań w więk­szoś­ci akapitów i między akapi­ta­mi
 • Spo­rady­czne błędy w uży­ciu spójników
 • Dłu­gość tek­stu: dopuszczal­ny

błąd: +/-10% określonej w polece­niu licz­by wyrazów

4
 • Dobry zakres słown­ict­wa dos­tosowanego do treś­ci zada­nia
 • Nieliczne błędy w stosowa­niu słown­ict­wa niezmieni­a­jące sen­su zda­nia
 • Nieliczne błędy ortograficzne
4
 • Dobry zakres struk­tur gra­maty­cznych, nieliczne błędy
 • Uży­cie zdań prostych i złożonych z nieliczny­mi błę­da­mi w budowie zdań
 • Rozu­mie­nie tek­stu nie jest utrud­nione
3
 • Zadanie wyko­nane częś­ciowo (>50%)
 • Wiele błędów związanych z wymoga­mi for­mal­ny­mi zada­nia (ton, styl, for­mat)
3
 • Bra­ki w orga­ni­za­cji tek­stu
 • Bra­ki w łącze­niu zdań i akapitów w dużych par­ti­ach tekstu/brak podzi­ału na akapi­ty
 • Bard­zo ogranic­zone uży­cie spójników / liczne błędy
 •  Dłu­gość tek­stu: dopuszczal­ny błąd: +/-30% określonej w polece­niu licz­by wyrazów
3
 • Pod­sta­wowe słown­ict­wo dos­tosowane do treś­ci zada­nia
 • Liczne błędy w stosowa­niu słown­ict­wa
 • Błędy zmieni­a­jące znacze­nie tek­stu, miejs­ca­mi utrud­ni­a­jące jego zrozu­mie­nie
 • Liczne błędy ortograficzne
3
 • Ogranic­zony zakres struk­tur gra­maty­cznych, liczne błędy
 • Uży­cie tylko prostych zdań, zda­nia złożone z liczny­mi błę­da­mi
 • Rozu­mie­nie tek­stu miejs­ca­mi jest utrud­nione
1–2
 • Zadanie wyko­nane w niewystar­cza­ją­cym stop­niu (<50%)
 • Tekst nie speł­nia wymogów for­mal­nych zada­nia (ton, styl, for­mat)
1–2
 • Chao­ty­czny układ całego tek­stu
 • Dłu­gość tek­stu nie przekracza cza­ją­ca 50%

 

1–2
 • Bard­zo ogranic­zone słown­ict­wo, w więk­szoś­ci niez­godne z treś­cią zada­nia
 • Liczne błędy w doborze słown­ict­wa uniemożli­wia­jące zrozu­mie­nie tek­stu
1–2
 • Pod­sta­wowe struk­tu­ry gra­maty­czne
 • Błędy gra­maty­czne uniemożli­wia­jące zrozu­mie­nie więk­szoś­ci tek­stu
0
 • Zadanie nie zostało wyko­nane wg. polece­nia

 

0
 • Brak logi­ki w układzie całego tek­stu

 

0
 • Słown­ict­wo nieod­powied­nie do tem­atu
 • Błędy w słown­ictwie i związkach fraze­o­log­icznych uniemożli­wia­jące zrozu­mie­nie tek­stu
0
 • Błędy gra­maty­czne uniemożli­wia­jące zrozu­mie­nie tek­stu
* Pra­ca otrzy­mu­je 0 pkt., jeśli jest odpowiedz­ią na inny tem­at niż ten przed­staw­iony w polece­niu

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP